loader image
Witamy na stronie naszej szkoły!

Zachęcamy do zapoznania się z historią naszej szkoły.

Witamy na stronie naszej szkoły!

Zachęcamy do zapoznania się z historią naszej szkoły.

previous arrow
next arrow
Slider
Zasady kształcenia na odległość

Zasady kształcenia na odległość

ZASADY KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

OBOWIĄZUJĄCE OD 09 LISTOPADA 2020r.

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO  W KADCZY

 

Decyzją Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji i Nauki realizowane od 26 października 2020r. kształcenie na odległość (KNO) w kl. IV-VIII zostaje przedłużone. W terminie od 09 listopada 2020r. kształcenie na odległość odbywać się będzie we wszystkich klasach I – VIII szkoły podstawowej. W tym okresie realizowana jest podstawa programowa ze wszystkich zajęć edukacyjnych. Przyjęte rozwiązania mają jak najlepiej przeprowadzić ucznia przez ten trudny dla niego czas, wspierać go w procesie nauki na odległość i pomagać w pokonywaniu trudności.

 

Organizacja zdalnego nauczania w szkole od 09 listopada 2020r.:

I.          Komunikacja z rodzicami, uczniami, nauczycielami i dyrektorem szkoły będzie się odbywać przez dziennik elektroniczny Librus Synergia codziennie – od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8:00 – 16:00:

·         w klasach I – III wiadomości będą wysyłane na konto rodzica;

·         w klasach IV – VIII wiadomości będą wysyłane na konto ucznia i na konto rodzica.

 

II.       Plan lekcji i organizacja pracy:

·         W klasach I – III Szkoły Podstawowej w Kadczy na czas nauki zdalnej obowiązuje tymczasowy PLAN ZAJĘĆ kl. I-III SP w KADCZY prowadzonych w formie zdalnego nauczania od 9 listopada 2020r., umieszczony na stronie internetowej szkoły (www.zspkadcza.iaw.pl) w zakładce “Zdalne nauczanie” oraz przesłany do wiadomości rodzicom uczniów.

·         Plan lekcji w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej w Kadczy nie uległ zmianie. Obowiązuje dotychczasowy, znany uczniom, rodzicom i nauczycielom, Tygodniowy Plan Zajęć w ZSP w Kadczy na rok szkolny 2020/2021- I półrocze.

·         Wszystkie zajęcia edukacyjne, które wyznacza ramowy plan nauczania dla danego etapu edukacyjnego i danej klasy oraz te,  które zostały przyjęte w arkuszu organizacyjnym szkoły,  będą realizowane, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia specjalistyczne, w tym dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne mogą odbywać się w trybie stacjonarnym – w zależności od możliwości dzieci i ich rodziców (po uzgodnieniu z rodzicami, nauczycielem danych zajęć i dyrektorem szkoły).

·         Dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej uwzględnia możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap edukacyjny oraz zalecenia medyczne, odnoszące się do czasu korzystania z urządzeń do pracy zdalnej. Ma on również na względzie ułatwienie dostępu uczniów do urządzeń, które mają bezpośredni wpływ na realizację kształcenia na odległość (dostęp do komputera, laptopa, Internetu itd.).

·         Codziennie, od poniedziałku do piątku, nauczyciele będą kontaktować się z uczniami poprzez dziennik elektroniczny lub w razie trudności w inny sposób, uzgodniony wcześniej, dostosowany do możliwości uczniów, w tym poprzez aplikację MS Teams:

a) W godzinach zajęć nauczyciel jest dostępny na dzienniku Librus;

b) O mających się odbyć zajęciach online w MS Teams nauczyciel informuje uczniów poprzez Terminarz w e-dzienniku  z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem;

(Nauczyciel decyduje, kiedy i który przekaz treści, zakres materiału programowego wymaga tej formy realizacji; Nauczaniem zdalnym nie jest tylko nauka w trybie online czy, tzw. wideo lekcje.)

·         Zajęcia online w MS Teams z jednego przedmiotu/zajęć trwają maksymalnie 30 minut, co uwzględnia bezpieczne korzystanie przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Wyjątek stanowią przedmioty egzaminacyjne w kl. VIII (j. polski, matematyka, j. angielski) – czas trwania lekcji można wydłużyć do 45 minut;

– Pozostały czas pracy w tygodniu nauczyciel wykorzystuje, m. in. na przygotowanie
materiału dydaktycznego oraz monitorowanie pracy ucznia.

– Kontakt wychowawcy z uczniem/ i rodzicami odbywa się co najmniej raz w tygodniu oraz na bieżąco, w miarę potrzeb.

– Pomiędzy kolejnymi zajęciami online w MS Teams w danym dniu uczeń powinien mieć przerwę śródlekcyjną, co najmniej 10 minut.

·         W przypadku wyboru innej formy komunikacji przez nauczyciela (np. kontaktu za pomocą poczty elektronicznej, telefonu, platformy edukacyjnej) dokładne godziny zajęć i komunikowania się z uczniem ustala nauczyciel danych zajęć. Godziny te nie mogą jednak zakłócać czasu trwania innej lekcji/odbywającej się zgodnie z obowiązującym Tygodniowym Planem Zajęć w ZSP w Kadczy.

·         Warunkiem obecności ucznia na zajęciach w danym dniu będzie zalogowanie się do systemu dziennika elektronicznego, potwierdzenie odczytania wiadomości, przesłanie przez ucznia materiału do oceny lub nawiązanie kontaktu z nauczycielem w sposób ustalony z nauczycielem, np. poprzez MS Teams. Uzupełnienia frekwencji ucznia, nauczyciel dokonuje najpóźniej w ciągu 24 godzin od próby kontaktu z uczniem.

– nieobecność ucznia na zajęciach powinna być usprawiedliwiona przez rodzica (przesłanie treści usprawiedliwienia przez e-dziennik do wychowawcy lub nauczyciela zajęć, z podaniem przyczyny nieobecności ucznia na zajęciach).

·         Szczegółowe godziny nauki ucznia w domu regulują rodzice według ustalonego planu lekcji, który uwzględnia równomierne obciążenie ucznia w danym dniu; w swych decyzjach rodzice uwzględniają możliwość dostępu dziecka/ dzieci do Internetu (w tym, w telefonach komórkowych), komputera, a także do podręczników, zeszytów ćwiczeń oraz materiałów edukacyjnych, które uczeń posiada.

·         Tematy przeprowadzonych zajęć edukacyjnych są zapisywane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia w dzienniku elektronicznym, dzienniku zajęć, obowiązującym przed zawieszeniem zajęć i dniem rozpoczęcia zdalnego nauczania. Nauczyciel może również prowadzić dodatkowe zapiski, w zeszycie “Zdalne nauczanie”, na temat sposobu realizacji zajęć,  kontaktowania się z uczniem/ rodzicem.

 

III.    Sposoby realizowania kształcenia na odległość.

·         Od poniedziałku do piątku w godzinach lekcji na konto ucznia/ rodzica będą przesyłane niezbędne źródła i materiały edukacyjne do realizacji treści programowych/ tematyka, ćwiczenia do wykonania/ na dany dzień zajęć. Z planowaną tematyką zajęć uczeń może się również zapoznać na stronie internetowej szkoły w zakładce “Zdalne nauczanie”.

·         Materiały przesyłane dla uczniów z orzeczeniami PPP, zgodne z  Indywidualnymi Programami Edukacyjno-Terapeutycznymi, będą uwzględniały metody i techniki kształcenia na odległość.

·         Nauczyciele zobowiązani są do weryfikacji, modyfikacji dotychczas stosowanych programów nauczania tak, aby dostosować je do wymagań Podstawy Programowej oraz do form, metod i technik pracy na odległość, a także do wymagań dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

– potrzebę indywidualizacji lekcji zdalnych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych określa nauczyciel prowadzący zajęcia poprzez, m.in. ilościowe zmniejszenie treści nauczania lub przygotowanie dodatkowych materiałów ćwiczeniowych, w oparciu o zalecenia zawarte w opinii PPP, niwelujących dysfunkcje dziecka.

·         Kształcenie prowadzone na odległość będzie realizowane z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela w formie elektronicznej oraz znajdujących się  na stronie internetowej szkoły (www.zspkadcza.iaw.pl) w menu bocznym, w zakładce “Zdalne nauczanie”. Możliwe jest korzystanie przez nauczyciela i uczniów z materiałów rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia; ponadto z podręczników i zeszytów ćwiczeń posiadanych przez uczniów.

·         Administrator strony internetowej szkoły umieszcza na stronie w zakładce “Zdalne nauczanie” planowaną tematykę zajęć oraz krótką informację na temat sposobu realizacji danej lekcji.

 

IV.     Monitorowanie postępów uczniów oraz sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce i zachowaniu, a także uzyskanych przez niego ocenach:

·         Każdy nauczyciel na bieżąco monitoruje postępy uczniów w zakresie swojego przedmiotu /zajęć edukacyjnych/ w  danej klasie; informacja o efektach pracy ucznia, która podlega ocenie, zostaje wyrażona w postaci oceny bieżącej, zgodnie z zapisem w Statucie Szkoły Podstawowej w Kadczy. Informację o uzyskanej ocenie otrzymuje uczeń/rodzic poprzez dziennik elektroniczny.

·         Zachowanie ucznia będzie ocenianie na podstawie obowiązkowości ucznia, stosunku do zajęć oraz zachowania ucznia/uczniów w czasie zajęć zdalnych. Nauczyciel danych zajęć informuje na bieżąco o zachowaniu danego ucznia wychowawcę klasy, do której uczeń uczęszcza (konieczne zgłaszanie, np. wszelkich trudności w kontaktowaniu się z uczniem).

·         Uczeń przesyła wyniki swojej pracy (będące do oceny), pisemne formy wypowiedzi, testy, sprawdziany, itp. w dzienniku elektronicznym lub w razie trudności- za zgodą nauczyciela danych zajęć- na pocztę elektroniczną nauczyciela tych zajęć do godziny 16:00. Długość zadań/ zadania nie powinna przekraczać strony w formacie A4.

·         Nie każde zadanie jest oceniane przez nauczyciela. Zadania nie do oceny nie muszą być przesyłane przez dziennik elektroniczny (sposób wykonania takiego zadania można sprawdzić w inny sposób, ustalony z nauczycielem).

·         Zaleca się gromadzenie prac, wykonywanych na kartkach, np. w papierowych teczkach.

·         Uczeń dostosowuje czas potrzebny na wykonanie zadania do jego indywidualnych możliwości. Jeżeli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać – powinien skontaktować się z nauczycielem. W przypadku problemów technicznych, zdrowotnych lub organizacyjnych uczeń zawiadamia nauczyciela o zmianie terminu wykonania zadania.

·         Nauczyciel, wysyłając zadanie w zakładce Zadania domowe, informuje ucznia (m.in. poprzez notatkę, komentarz) o sposobie wykonania i przesłania zadania; podaje termin wykonania, miejsce (np. karta pracy, zeszyt ćwiczeń, w którym uczeń pisze zadanie), formę, technikę itp.).

 

V.        Praca wychowawcy świetlicy, bibliotekarza i pedagoga:

·         Wychowawca świetlicy, bibliotekarz i pedagog pracują zdalnie oraz w razie potrzeby pełnią dyżur w szkole.

·         Wychowawca świetlicy, bibliotekarz i pedagog zapewniają uczniom materiały pozwalające
w różnorodny, kreatywny i rozwijający sposób zorganizować czas wolny uczniów. Wybrane materiały udostępniają na bieżąco poprzez stronę internetową szkoły w zakładce “Zdalne nauczanie” oraz inne platformy, do których uczeń ma bezpieczny dostęp.

 

VI. Sprawozdanie z realizacji zajęć

 

Nauczyciele zdają Dyrektorowi szkoły sprawozdania tygodniowe z realizacji nauczania zdalnego w zakresie  prowadzonych przez siebie przedmiotów/zajęć obowiązkowych i dodatkowych.

 

VII. Kontakt

·         W przypadku zagubienia hasła dostępu do konta ucznia lub rodzica, prosimy
o kontakt mailowy: zspkadcza@op.pl, celem wygenerowania hasła.

·         W razie jakichkolwiek pytań bądź napotkanych trudności, problemów z pracą zdalną na odległość, uczeń/ rodzic kontaktuje się najpierw z wychowawcą klasy, do której uczęszcza uczeń, lub z nauczycielem danych zajęć.

·         Problemy techniczne związane z pracą w dzienniku elektronicznym prosimy kierować do Pana Krzysztofa Dudy – członka zespołu koordynującego KNO w ZSP w Kadczy.

·         Problemy techniczne związane z pracą w aplikacji MS Teams należy zgłaszać do Pani Natalii Kyrcz, członka zespołu koordynującego KNO w ZSP w Kadczy.

·         W celu usprawnienia komunikacji pomiędzy dyrekcją szkoły a nauczycielami, materiały dla dyrektora szkoły przesyłamy w godz. 8:00 – 10:00.

·         Dyrektor szkoły przesyła informację zwrotną nauczycielom do godz.15:00.

·         Pilne informacje związane z organizacją zdalnego nauczania prosimy kierować poprzez moduł Wiadomości w dzienniku, w szczególnych przypadkach na pocztę elektroniczną zspkadcza@op.pl w godzinach: 8:00 do 15:00 lub telefonicznie: 18-444-70-15.

·         W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji w kraju możliwe są modyfikacje kształcenia na odległość.

 

 

Stanisław Szwarkowski – Dyr. ZSP w Kadczy

 

Scroll Up

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Skip to content