loader image
Witamy na stronie naszej szkoły!

Zachęcamy do zapoznania się z historią naszej szkoły.

Witamy na stronie naszej szkoły!

Zachęcamy do zapoznania się z historią naszej szkoły.

previous arrow
next arrow
Slider
Ogłoszenia Szkolne

Ogłoszenia Szkolne

Zarządzenie Nr 3/2023

Zarządzenie Nr 3/2023

z dnia 03.03.2023 r.

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy
 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy  
na rok szkolny 2023/2024

 

Na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185)

 

zarządza się, co następuje:

   § 1  

Powołuje się Komisję Rekrutacyjną (zwaną dalej Komisją) do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Kadczy na rok szkolny 2023/2024.

 

§ 2

W skład Komisji wchodzą:

1. Stanisława Gawlik – nauczyciel SP w Kadczy – Przewodniczący Komisji,

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

2. Barbara Zaremba – nauczyciel SP w Kadczy –  Członek Komisji,

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3. Magdalena Sułkowska – nauczyciel  Przedszkola Samorządowego w Kadczy- Członek Komisji.

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

 

§ 3

 

Zadania Komisji określają art. 157 ust. 2 i art. 158 ust. 1–5 i 7 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

§ 4

 

Upoważnia  się panią Magdalenę Zygadło – sekretarza szkoły –  do przyjmowania wniosków w imieniu dyrektora.

 

§ 5

 

Określa się regulamin rekrutacyjny stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3/2023.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024.

 

 

                                                                                                                                                                          Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 3/2023 z dnia 03.03.2023 r.

Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kadczy

 

REGULAMIN REKRUTACJI

do  klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy

na rok szkolny 2023/2024

 

 

Podstawa prawna:

1.     Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082,  z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185).

2.     Uchwała Nr 4/XXIX/2021 Rady Gminy Łącko z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Łącko dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

3.     Zarządzenie nr 4/2023 Wójta Gminy Łącko z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łącko na rok szkolny 2023/2024.

4.     Statut Szkoły Podstawowej im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy.

 

I.                Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej:

1.      W roku szkolnym 2023/2024 obowiązek szkolny rozpoczynają dzieci, które w 2023 r. kończą siedem lat.

2.      Liczebność dzieci w jednym oddziale klasowym nie może przekraczać 25 osób.

3.      Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w roku kalendarzowym 2023 kończy 7 lat, korzystało w roku szkolnym 2022/2023 z wychowania przedszkolnego (otrzymało informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w  szkole podstawowej) lub posiada opinię PPP o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

4.      Dyrektor może odroczyć rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego na wniosek rodziców (druk: „Wniosek o odroczenie” – Załącznik nr 1) w przypadku posiadania przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii,
z której wynika potrzeba odroczenia w roku szkolnym 2023/2024 – dziecko
to pozostaje w Oddziale Przedszkolnym.

5.      Zgłoszenia dzieci z obwodu szkolnego do klasy pierwszej przyjmowane są w kancelarii szkoły od 20 marca 2023 r. do 3 kwietnia 2023 r. (w postępowaniu uzupełniającym od 19 kwietnia 2023 r. do 21 kwietnia 2023 r.) (druk: „Karta zgłoszenia dziecka do klasy I.”. Załącznik nr 2).

6.      Zgłoszenia dziecka spoza obwodu szkolnego dokonuje się na druku : „Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu” (Załącznik nr 3).

7.      Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły klasy I odbywa się w terminie od 4 kwietnia 2023 r. do 7 kwietnia 2023 r.  (w postępowaniu uzupełniającym od 24 kwietnia 2023 r.  do 25 kwietnia 2023 r.)

8.      Listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia umieszcza się na stronie internetowej Szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Szkoły do dnia 11 kwietnia 2023 r. (w postępowaniu uzupełniającym do 26 kwietnia 2023 r.)

9.      W terminie od 12 kwietnia 2023 r. do 14 kwietnia 2023 r.  (w postępowaniu uzupełniającym od 27 kwietnia 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r.) rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest złożyć pisemne Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata  do klasy I  (Załącznik nr 4).

10.  Listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Szkoły do dnia 18 kwietnia 2023 r. (w postępowaniu uzupełniającym do dnia 5 maja 2023 r.)

II.             Zasady rekrutacyjne dla Szkoły Podstawowej w Kadczy

1. Do  klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Kadczy przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (również w ciągu roku szkolnego) na podstawie wypełnionego i podpisanego przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka odpowiedniego zgłoszenia. Dzieci te nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.
2. Przy zgłaszaniu dziecka z obwodu szkolnego do Szkoły Podstawowej w ciągu roku szkolnego do druku „Karta zgłoszenia dziecka do ….” należy dołączyć kserokopię świadectwa ukończenia klasy programowo niższej, poświadczoną
za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata.
3. W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole innej niż obwodowa, rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez nie obowiązku szkolnego.
4. Do Szkoły Podstawowej mogą być przyjmowani kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli  Szkoła  dysponuje wolnymi miejscami.
5. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na podstawie wypełnionego
i podpisanego przez rodziców / prawnych opiekunów dziecka druku: „Wniosek
o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły” oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych (określonych przez organ prowadzący).
6. Zapisu dziecka do Szkoły dokonują rodzice / prawni opiekunowie na podstawie dowodu osobistego oraz aktu urodzenia dziecka.
7. Jeżeli przyjęcie dziecka spoza obwodu szkolnego wymagałoby zmian organizacyjnych pracy Szkoły Podstawowej, powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor Szkoły może przyjąć dziecko po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
8. O przyjęciu dziecka spoza obwodu Szkoły Podstawowej (także w trakcie roku szkolnego) decyduje dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

 

III.           Szkolna Komisja Rekrutacyjna

 

1.     W celu przeprowadzenia rekrutacji do  klasy pierwszej Szkoły Podstawowej dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną.

 

2.     Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

 

a)     weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

b)     ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych poprzez umieszczenie jej w widocznym miejscu (tablica ogłoszeń dla rodziców) w siedzibie Szkoły,

c)     przygotowanie dla dyrektora Szkoły propozycji podziału dzieci / uczniów z obwodu szkolnego i spoza obwodu na oddziały / klasy, kierując się kryterium wiekowym, równomiernością liczebną oraz, w miarę możliwości płciową,

d)     sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

3. Szczegółowe terminy określają zasady rekrutacji do klasy pierwszej stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

 

4. Wyniki rekrutacji zatwierdza Dyrektor Szkoły.

 

 

Wprowadzony Zarządzeniem Nr 3/2023 r.

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego

w Kadczy

z dnia 3 marca 2023 r.

 

Załączniki do pobrania w zakładce: Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

 

Zarządzenie Nr 1/2023

Zarządzenie Nr 1/2023

z dnia 30.01.2023 r.

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Kadczy

 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji do Przedszkola Samorządowego im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Kadczy
na rok szkolny 2023/2024

Na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185)

 

zarządza się, co następuje:

 § 1   

Powołuje się Komisję Rekrutacyjną (zwaną dalej Komisją) do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w Przedszkolu  Samorządowym w Kadczy.

 

§ 2

W skład Komisji wchodzą:

1. Stanisława Gawlik – nauczyciel SP w Kadczy – Przewodniczący Komisji,

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

2. Maria Łatka – nauczyciel SP w Kadczy –  Członek Komisji,

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3. Magdalena Sułkowska – nauczyciel  Przedszkola Samorządowego w Kadczy- Członek Komisji.

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

 

§ 3

Zadania Komisji określają art. 157 ust. 2 i art. 158 ust. 1–5 i 7 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

§ 4

Upoważnia się panią Magdalenę Zygadło – sekretarza szkoły – do przyjmowania wniosków w imieniu dyrektora.

§ 5

Określa się regulamin rekrutacyjny stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2023.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024.

 

 

Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego

w Kadczy

Stanisław Szwarkowski

 

 

 

Regulamin Rekrutacji do Przedszkola Samorządowego im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy na rok szkolny 2023/2024       

 

Podstawy prawne:

1.     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082,

z  2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185)

2.  Uchwała Nr 3/XXIX/2021 Rady Gminy Łącko z dnia 29 stycznia 2021r.

3.  Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy Łącko z dnia 12 stycznia 2023 r.

Statut  Przedszkola Samorządowego im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
Przedszkolu – rozumie się przez to Przedszkole Samorządowe w Kadczy,
Komisji – rozumie się przez to komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora ZSP w Kadczy,
Rodzicu – rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych,
Wniosku – rozumie się przez to wniosek rodzica do zgłoszenia dziecka do postępowania rekrutacyjnego (do Przedszkola Samorządowego w Kadczy).
Deklaracji – formularz deklarujący, że dziecko będzie nadal uczęszczało do przedszkola,
Wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,
Samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

§ 1

Zasady ogólne

1.       Przedszkole prowadzi postępowanie rekrutacyjne dzieci w oparciu o zasadę

powszechnej dostępności oraz zasady i kryteria zawarte w niniejszym regulaminie.

2.       Postępowanie rekrutacyjne dzieci do przedszkola ogłasza dyrektor przedszkola

w  formie: pisemnego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w placówce oraz na stronie

internetowej  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kadczy  www.zspkadcza.iaw.pl

3.      Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat zamieszkałe na terenie

Gminy Łącko.

4.     W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci do przedszkola w ciągu całego roku szkolnego jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami.

5.     O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola, a gdy przyjęcie dziecka wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy placówki powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

6.      W celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, wychowawcy grupy, uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

§ 2

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Do Przedszkola Samorządowego im. bł. Kard Stefana Wyszyńskiego w Kadczy na rok szkolny 2023/2024 w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 6-letnie zamieszkałe na terenie Gminy Łącko na podstawie wniosku. Wzór druku „ Wniosek  o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego ” dostępny jest w kancelarii Szkoły, na stronie internetowej szkoły http://zspkadcza.iaw.pl/ oraz  u wychowawczyni grupy dzieci 3-6 letnich.
Dzieci urodzone w roku 2017 mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
Do Przedszkola Samorządowego w Kadczy mogą być przyjęte dzieci młodsze 3-5 letnie po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na podstawie określonych kryteriów, jeżeli Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.
Rekrutacja dzieci do Przedszkola odbywa się raz w roku.
W przypadku zwolnienia się miejsca w trakcie roku szkolnego, dyrektor przedszkola przyjmuje dzieci  z listy dzieci nieprzyjętych, które otrzymały największą liczbę punktów.
Złożenie podpisanej przez rodzica (prawnego opiekuna dziecka) wniosku o przyjęcie jest równoznaczne z potwierdzeniem zgody na proponowane warunki  i zobowiązanie się do ich przestrzegania.
Dane osobowe dzieci, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.
Dane dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego
są przechowywane w przedszkolu przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga  do sądu administracyjnego
i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
Liczbę dzieci w  oddziale przedszkolnym  nie może być większa niż 25.

§ 3

Harmonogram rekrutacji

1.   Od 30.01.2023 r. do 13.02.2023 r. składa się deklarację

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym  im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy w kolejnym roku szkolnym.

Wypełnione wnioski oraz inne dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów
rekrutacyjnych składa się do Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy od 13.02.2023 r. do 10.03.2023 r.  (w postępowaniu uzupełniającym od  11.04.2023 r.  do 14.04.2023 r.).

 

Weryfikacji wniosków i dokumentów o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły  w dniach od 13.03.2023 r. do 17.03.2023 r. (w postępowaniu uzupełniającym od 17.04.2023 r. do  20.04.2023 r.).
Komisja Rekrutacyjna do 27.03.2023 r. podaje do publicznej wiadomości  listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego (w postępowaniu uzupełniającym do 21.04.2023 r.).

 

Rodzic/prawny opiekun kandydata zakwalifikowanego do Przedszkola Samorządowego w Kadczy w terminie do 31.03.2023 r. potwierdza w postaci pisemnego oświadczenia wolę uczęszczania dziecka do Przedszkola Samorządowego w Kadczy (w postępowaniu uzupełniającym do 25.04.2023 r.)

 

Komisja Rekrutacyjna do 04.04.2023 r.  podaje do publicznej wiadomości  listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do Przedszkola Samorządowego w Kadczy (w postępowaniu uzupełniającym do 28.04.2023r.).

§ 4

Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola

1.Jeżeli liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Łącko jest większa niż liczba miejsc, przeprowadza się I etap  postępowania rekrutacyjnego z zastosowaniem następujących kryteriów:

1)     wielodzietność rodziny kandydata;

2)     niepełnosprawność kandydata;

3)     niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)     niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)     samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)     objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

2. Kryteria o których mowa Ustawy o systemie oświaty mają jednakową wartość 1 pkt.

3. Jeżeli kandydat spełnia więcej niż jedno kryterium, to ma pierwszeństwo w zakwalifikowaniu i przyjęciu do Przedszkola Samorządowego.

4. Jeżeli są nadal wolne miejsca  lub wyniki są równorzędne na I etapie postępowania rekrutacyjnego to przeprowadza się  II etap postępowania rekrutacyjnego.

5. Na II etapie postępowania rekrutacyjnego organ prowadzący ustala

kryteria oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.

6. W przypadku, gdy kandydaci w II etapie rekrutacyjnym osiągnęli taki sam wynik, a liczba wolnych miejsc jest mniejsza, niż liczba kandydatów, w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej w Kadczy.

7. W przypadku, gdy liczba kandydatów z taką samą liczbą punktów z obwodu Szkoły Podstawowej w Kadczy w dalszym ciągu przekracza liczbę wolnych miejsc, w następnej kolejności przyjmowane są dzieci rocznikowo starsze.

§ 5

1.W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/ prawny opiekun kandydata nieprzyjętego może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Przedszkola Samorządowego.

2. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 15, Komisja Rekrutacyjna sporządza pisemnie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica/prawnego opiekuna kandydata.

3. Rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kadczy odwołanie od  rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5. Na rozstrzygniecie dyrektora Szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2023 r.

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego

w Kadczy

z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 5/2022

Zarządzenie Nr 5/2022
z dnia 01.03.2022 r.
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy
na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);
zarządza się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Komisję Rekrutacyjną (zwaną dalej Komisją) do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Kadczy na rok szkolny 2022/2023.
§ 2
W skład Komisji wchodzą:
1. Stanisława Gawlik – nauczyciel SP w Kadczy – Przewodniczący Komisji,
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
2. Maria Łatka – nauczyciel SP w Kadczy – Członek Komisji,
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
3. Ewa Fałowska – nauczyciel Przedszkola Samorządowego w Kadczy- Członek Komisji.
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
§ 3
Zadania Komisji określają art. 157 ust. 2 i art. 158 ust. 1–5 i 7 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
§ 4
Upoważnia się panią Ewelinę Kozik – sekretarza szkoły – do przyjmowania wniosków w imieniu dyrektora.
§ 5
Określa się regulamin rekrutacyjny stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2022.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023.

 

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy
mgr Stanisław Szwarkowski

Ogłoszenie nr 12/2021/2022

Zarządzenie nr 4/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy w sprawie przywrócenia trybu stacjonarnego nauki w klasach V-VIII w Szkole Podstawowej w Kadczy

Dyrektor szkoły na podstawie:

-Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz.1082)
-Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021r. poz.1915)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2022r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. 2022r. poz. 367)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. 2020r. poz. 1166 )
-Statutu Szkoły Podstawowej w Kadczy.
oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym
w najbliższym środowisku zarządza co następuje:

§ 1

1. Z dniem 21 lutego 2022r. w Szkole Podstawowej w Kadczy wprowadza się następujące działania mające na celu wsparcie procesu przywracania nauczania w formie stacjonarnej.
2. Uczniowie klas V, VI, VII i VIII Szkoły Podstawowej w Kadczy od dnia 21 lutego 2022r. zobowiązani są uczestniczyć w stacjonarnych zajęciach lekcyjnych prowadzonych w obiektach szkoły.
3. Sposób organizacji zajęć zostaje przywrócony zgodnie z planami, harmonogramami i zasadami obowiązującymi przed okresem nauczania zdalnego.
4. System nauczania stacjonarnego uwzględnia wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Kadczy.

§ 2

1. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące przywrócenia stacjonarnego trybu nauki na stronie internetowej szkoły.
2. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja zostaje przekazana drogą mailową lub telefonicznie.

§ 3

1. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie przywrócenia stacjonarnego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.
2. Wychowawcy uzyskują potwierdzenie odbioru informacji o powrocie do stacjonarnego trybu nauki.

§ 4

Obowiązki wychowawców po przywróceniu stacjonarnej formy nauczania
1. Wychowawca klasy ma obowiązek:
1) przekazać informację rodzicom oraz uczniom o powrocie do nauczania stacjonarnego;
2) przypomnieć podstawowe zasady obowiązujące podczas stacjonarnego nauczania;
3) przekazać uczniom na pierwszych zajęciach stacjonarnych informację o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujących na terenie szkoły i zobowiązuje uczniów do ich przestrzegania;
4) sporządzić informacje na temat braków i trudności, jakie powstały u poszczególnych uczniów podczas nauczania zdalnego i przekazać je nauczycielom prowadzącym zajęcia z uczniem;
5) na bieżąco monitorować trudności wynikające z powrotu uczniów do tradycyjnej formy nauczania;
6) na bieżąco monitorować liczbę zachorowań oraz frekwencję uczniów swojej klasy i zebrane w tym zakresie informacje przekazywać codziennie koordynatorowi bezpieczeństwa;
7) wychowawca przekazuje powyższe informacje koordynatorowi osobiście, drogą telefoniczną lub e-mailową;
8) w przypadku sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa wynikających ze strony środowiska klasowego, przekazać stosowne informacje koordynatorowi bezpieczeństwa a następnie podjąć działania mające na celu rozwiązanie problemu oraz monitorować sprawę aż do jej definitywnego zakończenia.

§ 5

Obowiązki nauczycieli po przywróceniu nauczania stacjonarnego
1. Nauczyciele dokonują analizy materiału nauczania, jaki został zrealizowany podczas nauczania zdalnego i wspólnie z uczniami określają partie materiału, które wymagają dodatkowego powtórzenia w czasie zajęć stacjonarnych.
2. Diagnozują indywidualne potrzeby uczniów w zakresie wsparcia w celu wyrównania różnic w poziomie przyswojenia wiedzy z lekcji prowadzonych on-line.

§ 6

Obowiązki i zasady dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 obowiązujące na terenie szkoły po przywróceniu stacjonarnego trybu nauki
1. Za bezpieczeństwo na terenie szkoły w czasie epidemii odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
2. Po przywróceniu nauki stacjonarnej nauczyciele przekazują uczniom informacje na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.
3. W szkole i na stronie internetowej szkoły opublikowano w widocznym miejscu instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej.
4. Dyrektor szkoły ustala organizację pracy w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem.
5. Na terenie szkoły bezwzględnie obowiązują zalecenia służb sanitarno-epidemiologicznych.
6. Pracownicy szkoły oraz osoby przebywające na jej terenie podporządkowują się i współdziałają ze wszystkimi służbami zaangażowanymi w zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.
7. Wytyczne bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące na terenie szkoły od dnia 21 lutego 2022r. w sytuacji powrotu do stacjonarnego trybu nauki:
1) każda osoba wchodząca na teren szkoły powinna umyć a następnie zdezynfekować ręce;
2) na teren szkoły może wejść tylko i wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych – dotyczy to zwłaszcza wszystkich uczniów i pracowników szkoły;
3) na terenie szkoły obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu fizycznego;
4) jeśli zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu jest niemożliwe, np. w sytuacji apelu, szkolnej akademii, zawodów sportowych, obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych;
5) na terenie szkoły obowiązuje noszenie maseczek w przestrzeniach wspólnych (korytarze, szatnia, toalety)
6) wszystkie pomieszczenia, zwłaszcza sale lekcyjne, powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę;
7) w rozkładzie zajęć dla uczniów należy uwzględnić możliwość przebywania na świeżym powietrzu, także w czasie przerw między lekcjami;
8) w sytuacji pojawienia się u któregoś z pracowników szkoły objawów infekcji należy go natychmiast odizolować od innych osób oraz zmierzyć mu temperaturę;
9) w sytuacji pojawienia się u któregoś z uczniów objawów infekcji należy:
a) natychmiast odizolować go od reszty osób;
b) zmierzyć mu temperaturę;
c) poinformować o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły oraz opiekunów prawnych ucznia;
d) w przypadku ucznia niepełnoletniego zobowiązać opiekunów prawnych do jak najszybszego odebrania go ze szkoły;
10) Szczegółowe wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej znajdują się na stronie internetowej

§ 7

Procedura szybkiego powiadamiania szkoły o chorym uczniu
1. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły drogą telefoniczną, mailową lub poprzez dziennik elektroniczny o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
2. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły o objęciu kwarantanną z powodu COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
3. Dyrektor szkoły powierza nadzorowanie sytuacji zarażonego COVID-19 lub przebywającego na kwarantannie ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa aż do zakończenia sprawy.
4. Rodzic/opiekun prawny informuje dyrektora szkoły o wyzdrowieniu lub o zakończeniu kwarantanny z powodu COVID-19 ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie.
5. Rodzic/opiekun prawny ucznia, który zauważy u dziecka objawy infekcji, nie będące potwierdzonym przypadkiem zachorowania na COVID-19, powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową lub telefoniczną.
6. Wychowawca klasy przekazuje informację o uczniu z objawami infekcji szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa i nadzoruje sytuację aż do momentu jego powrotu do całkowitego zdrowia.
7. Uczeń z objawami infekcji nie bierze udziału w zajęciach, pozostaje w domu.
8. Rodzic/opiekun prawny informuje o wyzdrowieniu dziecka wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową lub telefonicznie.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Stanisław Szwarkowski
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kadczy.

Kadcza, dn. 17 lutego 2022r.

Ogłoszenie nr 11/2021/2022

NIEOBECNOŚĆ UCZNIA W SZKOLE, A NAUKA W TRYBIE ZDALNYM- KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ.

Na spotkaniu Zespołu problemowo-zadaniowego w ZSP w Kadczy dn. 31 stycznia 2022r. w składzie: dyrektor ZSP S. Szwarkowski, S. Gawlik, K. Duda, E. Klag, A. Szwarkowska ustalono następujące zasady kontaktowania się z uczniem nieobecnym na zajęciach edukacyjnych :

1. W związku z wprowadzeniem kształcenia na odległość (KNO) i możliwością wykorzystania w tej sytuacji różnych metod i technik KNO, zawartych w obowiązujących w naszej szkole Zasadach kształcenia na odległość, dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć z uczniem, w przypadku jego dłuższej, usprawiedliwionej, przekraczającej 5 dni, nieobecności w szkole, za pomocą e-dziennika lub w aplikacji MS Teams i na uzasadnioną prośbę rodzica ucznia, skierowaną pisemnie/lub przez e-dziennik do wychowawcy klasy lub nauczyciela zajęć. Nauczyciel zajęć decyduje, kiedy i który przekaz treści/zakres materiału programowego będzie realizowany poprzez MS Teams, a który przez e-dziennik.

2. Inne zasady organizacji zajęć z uczniem nieobecnym na zajęciach edukacyjnych, nieumieszczone powyżej, znajdują się w: Zasady kształcenia na odległość w ZSP w Kadczy (strona internetowa szkoły, zakładka: Zdalne nauczanie. Informacje).

3. Zasady kształcenia na odległość zawierają się w wewnętrznych aktach szkolnych.

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole uczniom obecnym i nieobecnym na zajęciach edukacyjnych są zawarte w Statucie SP w Kadczy, w szczególności:

A) Uczeń nieobecny na zajęciach ma prawo do (par. 59, ust. 2, pkt 12 i 23 oraz par.36, ust.7 i par.8):
– “uzyskania pomocy, informacji od kolegów/koleżanek lub nauczyciela- w czasie usprawiedliwionej nieobecności w szkole spowodowanej, np. chorobą- na temat zajęć (udostępnienie notatek, zadań z lekcji, na których uczeń był nieobecny);” (par. 59, ust.2, pkt.12):
-“zwrócenia się do nauczyciela przed lekcją o zwolnienie z kontroli wiadomości i umiejętności w danym dniu nauki (par. 59, ust.2, pkt.23):
a) w pierwszym dniu po chorobie, trwającej co najmniej 3 dni, lub po wypadku losowym,
b) przez tydzień po chorobie trwającej co najmniej tydzień (jeżeli lekcje z danych zajęć odbywają się co najmniej dwa razy w tygodniu),
c) na dzień przed konkursem przedmiotowym każdego szczebla i w dniu konkursu oraz w dniu po całodniowej wycieczce klasowej lub szkolnej (nie dotyczy konkursów artystycznych i zawodów sportowych)”;
– “Uczniowi nieobecnemu na zajęciach edukacyjnych, w czasie których nauczyciel udostępniał sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danej klasie, nauczyciel obowiązany jest udostępnić sprawdzoną i ocenioną pracę pisemną w czasie najbliższych zajęć edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny, oraz uzasadnić ocenę.”(par.36, ust.7);

B) Uczeń ma w szczególności prawo do: korzystania z poradnictwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Statut, par.59, ust. 2, pkt 10 oraz zapisy w par. 8):
– “Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Szkole wynika w szczególności: z choroby przewlekłej;” (ust. 3, pkt 8),
– “Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli, wychowawców i specjalistów, a także w formach: porad i konsultacji.” (ust. 8, pkt 7),

– “Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Szkole jest udzielana z inicjatywy, w szczególności:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) Dyrektora Szkoły;
4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;” (ust. 7, pkt 1-4).
Członkowie Zespołu problemowo-zadaniowego:
Dyr. ZSP, S. Gawlik, K. Duda, E. Klag, A. Szwarkowska

Zarządzenie Nr 2/2022

Zarządzenie Nr 2/2022 z dnia 31.01.2022 r.
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji do Przedszkola Samorządowego im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy
na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);
zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Rekrutacyjną (zwaną dalej Komisją) do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w Przedszkolu Samorządowym w Kadczy.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:
1. Stanisława Gawlik – nauczyciel SP w Kadczy – Przewodniczący Komisji,
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
2. Maria Łatka – nauczyciel SP w Kadczy – Członek Komisji,
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
3. Ewa Fałowska – nauczyciel Przedszkola Samorządowego w Kadczy- Członek Komisji.
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

§ 3

Zadania Komisji określają art. 157 ust. 2 i art. 158 ust. 1
5 i 7 ustawy z 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe

§ 4

Upoważnia się panią Ewelinę Kozik – sekretarza szkoły – do przyjmowania wniosków w imieniu dyrektora.

§ 5

Określa się regulamin rekrutacyjny stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2022.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu
zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Kadczy
mgr Stanisław Szwarkowski

Ogłoszenie nr 10/2021/2022

Zarządzenie nr 01/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy o zmianie trybu nauczania na tryb zdalny w klasach V-VIII w Szkole Podstawowej w Kadczy.

Dyrektor szkoły na podstawie
-Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r.poz.1082)
-Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2022r. poz. 186)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. 2020r. poz. 1166 )
-Statutu Szkoły Podstawowej w Kadczy.

 

§ 1

1. W okresie od dnia 31 stycznia 2022r. do dnia 27 lutego 2022r. w Szkole Podstawowej w Kadczy wprowadza się zdalny tryb nauczania zgodnie z opracowanym planem zajęć.
2. Dyrektor szkoły zawiesza zajęcia stacjonarne uczniów klas V -VIII w zakresie: wszystkich przedmiotów.
3. System nauczania zdalnego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w klasach: V, VI, VII, VIII.

§ 2

1. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia zdalnego trybu nauki na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.
2. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja zostaje przekazana drogą mailową lub telefonicznie.

§ 3

1. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie wdrożenia zdalnego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.
Każdy z uczniów klas V – VIII przejdzie na formę zdalnego nauczania, jaka została
wypracowana wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia
w sprzęt komputerowy, a wszelkie trudności związane z tym procesem na bieżąco będą
zgłaszane wychowawcom klas.
2.Wychowawcy klas podejmują działania mające na celu rozwiązanie problemów
sprzętowych ucznia:
1) powiadamiają o trudnościach dyrektora;
2) pomagają w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych;
3) monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania, o czym informują dyrektora szkoły.
4) Szczegółowe obowiązki wychowawców klas opisuje § 4 niniejszego Zarządzenia.
3. Nauczyciele wszystkich przedmiotów uczący w klasach V – VIII przedstawiają (przypominają) swoim uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki.
4. Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określa załącznik nr 1 niniejszego Zarządzenia.
5. Zobowiązuje wszystkich nauczycieli uczących w klasach V – VIII do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych, wcześniej zgłoszonych i zaakceptowanych przez dyrektora szkoły.
6. Zdalne nauczanie ma mieć przede wszystkim charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych:
• Zintegrowana Platforma Edukacyjna
• platforma e-wychowanie fizyczne
• dziennik elektroniczny Synergia Librus
• aplikacja MS Teams
7. W celu uzupełnienia nauczania synchronicznego oraz w celu zróżnicowania form pracy zobowiązuję również nauczycieli do pracy z uczniami w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały, a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.
8. Nakazuję wszystkim nauczycielom uczącym w klasach V – VIII do dnia przejścia w tryb zdalny określenie warunków realizacji zdalnych konsultacji merytorycznych – należy określić dni tygodnia oraz godzinę dostępności nauczyciela i narzędzie komunikacji. Zaleca się kontakt za pomocą e-dziennika, kontakt telefoniczny.
9. Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.
10. Ustalam zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami, które stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia i zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zapoznania się z tymi zasadami i stosowania ich w kontaktach z rodzicami.
11. Określam zasady raportowania realizacji podstawy programowej w zdalnym nauczaniu, które określono w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zobowiązuję nauczycieli do stosowania zapisów szczegółowych załącznika.

§ 4

Obowiązki wychowawców klas V – VIII w zakresie wprowadzenia zdalnego trybu nauczania.

1. Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora nauczania zdalnego w stosunku do powierzonych jego opiece uczniów.
2. Wychowawca ma obowiązek:
1) niezwłocznego poinformowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie trybu nauczania, zgodnie z zasadami komunikowania się określonymi w załączniku nr 1,
2) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu. W przypadku braku takiego dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu rozwiązania problemu lub ewentualnego ustalenia alternatywnych form kształcenia,
3) monitoruje proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego ustąpienia, o czym informuje dyrektora szkoły.
4) wskazania sposobu kontaktu : e-dziennik, e-mail, telefon ze swoimi wychowankami,
5) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice,
6) wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.

§ 5

Zasady i sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły w trybie zdalnym.

1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Szczegółowe sposoby prowadzenia dokumentacji szkolnej zostały opisane w załączniku nr 2.

§ 6

Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami oraz sposób przekazywania im informacji o formie i terminach tych konsultacji.

1. Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców konsultacje z nauczycielami.
2. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu przez dziennik elektroniczny.
3. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
4. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom na stronie internetowej szkoły i poprzez e-dziennik.

§7

Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu szkolnego zestawu programów nauczania.

1. Zarządzam wdrożenie procedur wprowadzania modyfikacji programów szkolnego zestawu programów nauczania.
2. Szczegółowe procedury określa załączniku nr 3.

§ 8

Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w zdalnym trybie nauki.

1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.
2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.
3. Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach znajdują się w załączniku nr 4.

 

§ 9

Zasady i sposoby oceniania w zdalnym trybie nauczania.

1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.
2. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość zostały określone w załączniku nr 5.

§ 10

Zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

1. W szkole organizuje się zdalne nauczanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zawiera załącznik nr 6.

§ 11

Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.

1. Na czas wprowadzenia zdalnego nauczania w okresie od 31.01 2022r. do 27.02.2022r. wprowadza się szczegółowe warunki korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.
2. Do przestrzegania tych zasad zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły.
3. Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej określono w załączniku nr 7.

§ 12

1. Powrót do stacjonarnego trybu nauki klas V – VIII nastąpi poprzez wydanie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki oraz Zarządzenia Dyrektora ZSP w Kadczy.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Kadcza, dn.27 stycznia 2022r.
Stanisław Szwarkowski
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Kadczy

 

 

 

Wykaz załączników:
• Załącznik nr 1 Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami.
• Załącznik nr 2 Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w czasie trwania nauczania zdalnego oraz zasady raportowania.
• Załącznik nr 3 Procedury wprowadzania modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.
• Załącznik nr 4 Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach.
• Załącznik nr 5 Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość.
• Załącznik nr 6 Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
• Załącznik nr 7 Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

 

Załącznik nr 1

Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami w systemie nauczania zdalnego
1. Nauczyciele w czasie trwania trybu zdalnego są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami.
2. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem następujących narzędzi:
• e-dziennika,
• poczty elektronicznej e-maili,
• telefonów komórkowych i stacjonarnych,
3. Kontaktując się z rodzicami należy określić i podać do ich wiadomości sposoby oraz czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców.

Załącznik nr 2

Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w czasie trwania nauczania zdalnego oraz zasady raportowania
1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami:
1) dokumenty w wersji papierowej, dostępne tylko i wyłącznie na terenie szkoły, są uzupełniane na bieżąco przez nauczycieli,
2) dzienniki elektroniczne są uzupełniane na bieżąco każdego dnia,
3) inne dokumenty, np. notatki służbowe, protokoły mogą być tworzone zdalnie i przesyłane drogą elektroniczną.

Załącznik nr 3

Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu programów szkolnego zestawu programów nauczania
1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, zajęć edukacyjnych przeprowadzają przegląd treści nauczania pod kątem możliwości ich efektywnej realizacji w formie nauczania na odległość.

 

 

Załącznik nr 4

Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach

1. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym).
2. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego przez dziennik elektroniczny.
3. Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.
4. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela.
5. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela ( e-dziennik lub telefonicznie).
6. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela
( e-dziennik lub telefonicznie).
7. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość e-dziennik lub telefonicznie).

Załącznik nr 5

Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość

1. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej,
2. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu,
3. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
5. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia,
6. W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania, w szczególności za: quizy, rebusy, ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki i in.
7. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia,
8. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane,
9. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.

Załącznik nr 6

Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – w przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć z uczniem w szkole.

1. Dyrektor szkoły powołuje zespół nauczycieli odpowiedzialnych za organizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Do zespołu powinni należeć nauczyciele uczący, specjaliści, logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, doradcy zawodowi.
3. Zespół analizuje dotychczasowe programy nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i dostosowuje je w taki sposób, aby móc je zrealizować w sposób zdalny.
4. Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne uczniów do podjęcia nauki zdalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia i dostosowania wynikające z dokumentacji stworzonej w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.
5. Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu w sposób zdalny, należy wskazać alternatywną formę realizacji zajęć.
6. Dopuszcza się taką możliwość modyfikacji programów nauczania w/w uczniów, aby niektóre treści, niedające się zrealizować w sposób zdalny, przesunąć w czasie do momentu, w którym uczniowie wrócą do szkoły.
7. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się konsultacje na terenie szkoły.
8. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel lub specjalista, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
9. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom poprzez e-dziennik.

Załącznik nr 7

Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej
1. Każdy pracownik szkoły korzystający ze służbowego sprzętu IT zobowiązany jest do jego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Za sprzęt IT przyjmuje się: komputery stacjonarne, monitory, drukarki, skanery, ksera, laptopy, służbowe tablety i smartfony.
2. Pracownik jest zobowiązany zgłosić dyrektorowi szkoły zagubienie, utratę lub zniszczenie powierzonego mu sprzętu IT.
3. Samowolne instalowanie otwieranie (demontaż) Sprzętu IT, instalowanie dodatkowych urządzeń (np. twardych dysków, pamięci) lub podłączanie jakichkolwiek niezatwierdzonych urządzeń do systemu informatycznego jest zabronione.
4. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu (WINDOWS + L) lub wylogować się z systemu bądź z programu.
5. Po zakończeniu pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest:
b) wylogować się z systemu informatycznego, a jeśli to wymagane – wyłączyć sprzęt komputerowy,
c) zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelkie nośniki magnetyczne i optyczne na których znajdują się dane osobowe.
6. Pracownik jest zobowiązany do usuwania plików z nośników/dysków, do których mają dostęp inni użytkownicy nieupoważnieni do dostępu do takich plików (np. podczas współużytkowania komputerów).
7. Pracownicy szkoły, użytkujący służbowe komputery przenośne, na których znajdują się dane osobowe lub z dostępem do danych osobowych przez Internet zobowiązani są do stosowania zasad bezpieczeństwa określonych w polityce ochrony danych osobowych.
8. W trakcie nauczania zdalnego, w sytuacji, gdy nauczyciele korzystają ze swojego prywatnego sprzętu komputerowego, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych uczniów, rodziców, innych nauczycieli oraz pracowników szkoły, które gromadzą i są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych w polityce ochrony danych osobowych.
9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt komputerowy.
Zarządzanie uprawnieniami – procedura rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy zdalnej
10. Każdy nauczyciel i każdy uczeń – zwany dalej użytkownikiem (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w pracuje, poczty elektronicznej) musi posiadać swój własny indywidualny identyfikator (login) do logowania się.
11. Tworzenie kont użytkowników wraz z uprawnieniami (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) odbywa się na polecenie nauczyciela uczącego i powinno opierać się na zasadzie pseudonimizacji (używanie np. inicjałów zamiast pełnego imienia i nazwiska)
12. Każdy użytkownik musi posiadać indywidualny identyfikator. Zabronione jest umożliwianie innym osobom pracy na koncie innego użytkownika.
13. Zabrania się pracy wielu użytkowników na wspólnym koncie.
14. Użytkownik (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) rozpoczyna pracę z użyciem identyfikatora i hasła.
15. Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia nauczyciela o próbach logowania się do systemu osoby nieupoważnionej, jeśli system to sygnalizuje.
16. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, użytkownik zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu lub wylogować się z systemu.
17. Po zakończeniu pracy, użytkownik zobowiązany jest:
a) wylogować się z systemu informatycznego, a następnie wyłączyć sprzęt komputerowy,
b) zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelką dokumentację oraz nośniki magnetyczne i optyczne, na których znajdują się dane osobowe.
18. Hasła powinny składać się z 8 znaków.
19. Hasła powinny zawierać duże litery + małe litery + cyfry + znaki specjalne.
20. Hasła nie mogą być łatwe do odgadnięcia. Nie powinny być powszechnie używanymi słowami. W szczególności nie należy jako haseł wykorzystywać: dat, imion i nazwisk osób bliskich, imion zwierząt, popularnych dat, popularnych słów, typowych zestawów: 123456, qwerty, itd.
21. Hasła nie powinny być ujawnianie innym osobom. Nie należy zapisywać haseł na kartkach i w notesach, nie naklejać na monitorze komputera, nie trzymać pod klawiaturą lub w szufladzie.
22. W przypadku ujawnienia hasła – należy natychmiast je zmienić.
23. Hasła powinny być zmieniane co 30 dni.
24. Jeżeli system nie wymusza zmiany haseł, użytkownik zobowiązany jest do samodzielnej zmiany hasła.
25. Użytkownik systemu w trakcie pracy w aplikacji może zmienić swoje hasło.
26. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania hasła w poufności, nawet po utracie przez nie ważności.
27. Zabrania się stosowania tego samego hasła jako zabezpieczenia w dostępie do różnych systemów.
28. Nie powinno się też stosować haseł, w których któryś z członów stanowi imię, nazwę lub numer miesiąca lub inny możliwy do odgadnięcia klucz.

Bezpieczne korzystanie z Internetu
29. W trakcie nauczania zdalnego nauczyciel powinien stale przypominać uczniom o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci.
30. Zabrania się zgrywania na dysk twardy komputera służbowego oraz uruchamia jakichkolwiek programów nielegalnych oraz plików pobranych z niewiadomego źródła.
31. Zabrania się wchodzenia na strony, na których prezentowane są informacje o charakterze przestępczym, hackerskim, pornograficznym, lub innym zakazanym przez prawo (na większości stron tego typu jest zainstalowane szkodliwe oprogramowanie infekujące w sposób automatyczny system operacyjny komputera szkodliwym oprogramowaniem).
32. Nie należy w opcjach przeglądarki internetowej włączać opcji autouzupełniania formularzy i zapamiętywania haseł.
33. W przypadku korzystania z szyfrowanego połączenia przez przeglądarkę, należy zwracać uwagę na pojawienie się odpowiedniej ikonki (kłódka) oraz adresu www rozpoczynającego się frazą ”https:”. Dla pewności należy „kliknąć” na ikonkę kłódki i sprawdzić, czy właścicielem certyfikatu jest wiarygodny właściciel.
34. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku podejrzanego żądania lub prośby zalogowania się na stronę (np. na stronę banku, portalu społecznościowego, e-sklepu, poczty mailowej) lub podania naszych loginów i haseł, PIN-ów, numerów kart płatniczych przez Internet. Szczególnie tyczy się to żądania podania takich informacji przez rzekomy bank.
Zasady korzystania z poczty elektronicznej
35. W przypadku zdalnego nauczania nauczyciele oraz pracownicy szkoły powinni korzystać ze służbowej poczty mailowej.
36. W przypadku przesyłania danych osobowych należy wysyłać pliki zaszyfrowane/spakowane (np. programem 7 zip, winzipem, winrarem) i zahasłowane, gdzie hasło powinno być przesłane do odbiorcy telefonicznie lub SMS.
37. W przypadku zabezpieczenia plików hasłem, obowiązuje minimum 8 znaków: duże i małe litery i cyfry i znaki specjalne, a hasło należy przesłać odrębnym mailem lub inną metodą, np. telefonicznie lub SMS-em.
38. Użytkownicy powinni zwracać szczególną uwagę na poprawność adresu odbiorcy dokumentu.
39. Zaleca się, aby użytkownik podczas przesyłania danych osobowych mailem zawarł w treści prośbę o potwierdzenie otrzymania i zapoznania się z informacją przez adresata.
40. WAŻNE: Nie otwierać załączników od nieznanych nadawców typu .zip, .xlsm, .pdf, .exe w mailach!!!!! Są to zwykle „wirusy”, które infekują komputer oraz często pozostałe komputery w sieci. WYSOKIE RYZYKO UTRATY BEZPOWROTNEJ UTRATY DANYCH.
41. WAŻNE: Nie wolno „klikać” na hiperlinki w mailach, gdyż mogą to być hiperlinki do stron z „wirusami”. Użytkownik „klikając” na taki hiperlink infekuje komputer oraz inne komputery w sieci.
42. Podczas wysyłania maili do wielu adresatów jednocześnie, należy użyć metody „Ukryte do wiadomości – UDW”. Zabronione jest rozsyłanie maili do wielu adresatów z użyciem opcji „Do wiadomości”!
43. Użytkownicy powinni okresowo kasować niepotrzebne maile.
44. Mail służbowy jest przeznaczony wyłącznie do wykonywania obowiązków służbowych.
45. Użytkownicy mają prawo korzystać z poczty mailowej prywatnej tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy nie ma możliwości założenia poczty mailowej służbowej.
46. Przy korzystaniu z maila, użytkownicy mają obowiązek przestrzegać prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego.
47. Użytkownicy nie mają prawa korzystać z maila w celu rozpowszechniania treści o charakterze obraźliwym, niemoralnym lub niestosownym wobec powszechnie obowiązujących zasad postępowania.

Stanisław Szwarkowski
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Kadczy

Kadcza, 27 stycznia 2022r.

ZASADY KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ
OBOWIĄZUJĄCE OD 31 STYCZNIA 2022r. DO 27 LUTEGO 2022r.
W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. bł Kard. Stefana Wyszyńskiego W KADCZY

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki od 27 stycznia 2022r. zajęcia edukacyjne w klasach V-VIII szkoły podstawowej prowadzone są w trybie zdalnym – odbywać się będzie kształcenie na odległość (KNO). Z kolei w klasach I – IV oraz w oddziale przedszkolnym odbywa się nauczanie stacjonarne. W tym okresie realizowana jest podstawa programowa ze wszystkich zajęć edukacyjnych. Przyjęte rozwiązania mają jak najlepiej przeprowadzić ucznia przez ten trudny dla niego czas, wspierać go w procesie nauki i pomagać w pokonywaniu trudności.
Organizacja zdalnego nauczania w szkole:
I. Komunikacja z rodzicami, uczniami, nauczycielami i dyrektorem szkoły będzie się odbywać przez dziennik elektroniczny codziennie – od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8:00 – 16:00:
• w klasach V – VIII wiadomości będą wysyłane na konto ucznia i na konto rodzica.

II. Plan lekcji i organizacja pracy:
• Plan zajęć w oddziale przedszkolnym oraz w klasach I-VIII Szkoły Podstawowej w Kadczy nie uległ zmianie. Obowiązuje dotychczasowy, znany uczniom, rodzicom i nauczycielom, Tygodniowy Plan Zajęć w ZSP w Kadczy na rok szkolny 2021/2022- II półrocze.
• Zgodnie z Tygodniowym Planem Zajęć zajęcia dyd.-wychowawcze (lekcje pierwsze) rozpoczynają się:
a) w oddziale przedszkolnym o godz. 8.00;
b) w klasach I – III o godz. 8.15;
c) w klasach IV- VIII o godz. 8.00.
• Zajęcia realizowane w ramach projektu “Szkoły na “6” w Gminie Łącko” odbywają się zgodnie z odrębnym Harmonogramem zajęć.
• Wszystkie zajęcia edukacyjne, które wyznacza ramowy plan nauczania dla danego etapu edukacyjnego i danej klasy oraz te, które zostały przyjęte w arkuszu organizacyjnym szkoły, będą realizowane w kl. V-VIII, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia specjalistyczne, w tym dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne mogą odbywać się w trybie stacjonarnym – w zależności od możliwości dzieci i ich rodziców (po uzgodnieniu z rodzicami, nauczycielem danych zajęć i dyrektorem szkoły).
• Dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej uwzględnia możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap edukacyjny oraz zalecenia medyczne, odnoszące się do czasu korzystania z urządzeń do pracy zdalnej. Ma on również na względzie ułatwienie dostępu uczniów do urządzeń, które mają bezpośredni wpływ na realizację kształcenia na odległość (dostęp do komputera, laptopa, Internetu itd.).
• Codziennie, od poniedziałku do piątku, nauczyciele uczący w kl. V-VIII będą kontaktować się z uczniami poprzez dziennik elektroniczny oraz poprzez aplikację MS Teams (lub w razie trudności w inny sposób, uzgodniony wcześniej, dostosowany do możliwości uczniów):
a) w godzinach zajęć nauczyciel jest dostępny na dzienniku elektronicznym;
b) o mających się odbyć zajęciach online w MS Teams nauczyciel informuje uczniów poprzez Terminarz w e-dzienniku z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem;
(Z uwagi na to, że nauczaniem zdalnym nie jest tylko nauka w trybie online czy tzw. wideo lekcje nauczyciel decyduje, kiedy i który przekaz treści, zakres materiału programowego wymaga tej formy realizacji – poprzez MS Teams.)
• Zajęcia online w MS Teams z jednego przedmiotu/zajęć trwają maksymalnie 30 minut, co uwzględnia bezpieczne korzystanie przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Wyjątek stanowią przedmioty egzaminacyjne w kl. VII i VIII (j. polski, matematyka, j. angielski) – czas trwania lekcji można wydłużyć do 45 minut;
a) Pomiędzy kolejnymi zajęciami online w MS Teams w danym dniu uczeń powinien mieć przerwę śródlekcyjną, co najmniej 10 minut.
b) Pozostały czas pracy w tygodniu nauczyciel wykorzystuje, m. in. na przygotowanie
materiału dydaktycznego oraz monitorowanie pracy ucznia.
b) Kontakt wychowawcy z uczniem/ i rodzicami odbywa się co najmniej raz w tygodniu oraz na bieżąco, w miarę potrzeb.
• W przypadku wyboru innej formy komunikacji przez nauczyciela (np. kontaktu za pomocą poczty elektronicznej, telefonu, platformy edukacyjnej) dokładne godziny zajęć i komunikowania się z uczniem ustala nauczyciel danych zajęć. Godziny te nie mogą jednak zakłócać czasu trwania innej lekcji/odbywającej się zgodnie z obowiązującym Tygodniowym Planem Zajęć w ZSP w Kadczy.
• Warunkiem obecności ucznia na zajęciach w danym dniu będzie zalogowanie się do systemu dziennika elektronicznego, potwierdzenie odczytania wiadomości, przesłanie przez ucznia materiału do oceny lub nawiązanie kontaktu z nauczycielem w sposób ustalony z nauczycielem, np. poprzez MS Teams. Uzupełnienia frekwencji ucznia, nauczyciel dokonuje najpóźniej w ciągu 24 godzin od próby kontaktu z uczniem.
– nieobecność ucznia na zajęciach powinna być usprawiedliwiona przez rodzica (przesłanie treści usprawiedliwienia przez e-dziennik do wychowawcy lub nauczyciela zajęć, z podaniem przyczyny nieobecności ucznia na zajęciach).
• Szczegółowe godziny nauki ucznia w domu regulują rodzice według ustalonego planu lekcji, który uwzględnia równomierne obciążenie ucznia w danym dniu; w swych decyzjach rodzice uwzględniają możliwość dostępu dziecka/ dzieci do Internetu (w tym, w telefonach
komórkowych), komputera, a także do podręczników, zeszytów ćwiczeń oraz materiałów edukacyjnych, które uczeń posiada.
• Tematy przeprowadzonych zajęć edukacyjnych są zapisywane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia w dzienniku elektronicznym, dzienniku zajęć, obowiązującym przed zawieszeniem zajęć i dniem rozpoczęcia zdalnego nauczania. Nauczyciel może również prowadzić dodatkowe zapiski, w zeszycie “Zdalne nauczanie”, na temat sposobu realizacji zajęć, kontaktowania się z uczniem/ rodzicem.

III. Sposoby realizowania kształcenia na odległość.
• Od poniedziałku do piątku w godzinach lekcji na konto ucznia/ rodzica będą przesyłane niezbędne źródła i materiały edukacyjne do realizacji treści programowych/ tematyka, ćwiczenia do wykonania/ na dany dzień zajęć.
• Materiały przesyłane dla uczniów z orzeczeniami PPP, zgodne z Indywidualnymi Programami Edukacyjno-Terapeutycznymi, będą uwzględniały metody i techniki kształcenia na odległość.
• Nauczyciele zobowiązani są do weryfikacji, modyfikacji dotychczas stosowanych programów nauczania tak, aby dostosować je do wymagań Podstawy Programowej oraz do form, metod i technik pracy na odległość, a także do wymagań dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
– potrzebę indywidualizacji lekcji zdalnych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych określa nauczyciel prowadzący zajęcia poprzez, m.in. ilościowe zmniejszenie treści nauczania lub przygotowanie dodatkowych materiałów ćwiczeniowych, w oparciu o zalecenia zawarte w opinii PPP, niwelujących dysfunkcje dziecka.
• Kształcenie prowadzone na odległość będzie realizowane z wykorzystaniem, m.in. materiałów udostępnionych przez nauczyciela w formie elektronicznej. Możliwe jest korzystanie przez nauczyciela i uczniów z materiałów rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia; ponadto z podręczników i zeszytów ćwiczeń posiadanych przez uczniów.
• Nauczyciele prowadzący nauczanie zdalne w klasach V-VIII w kilku szkołach mogą, na umotywowany wniosek i za zgodą dyrektora SP w Kadczy, realizować kształcenie na odległość ze szkoły macierzystej lub innej.
IV. Monitorowanie postępów uczniów oraz sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce i zachowaniu, a także uzyskanych przez niego ocenach:
• Każdy nauczyciel na bieżąco monitoruje postępy uczniów w zakresie swojego przedmiotu / zajęć edukacyjnych/ w danej klasie; informacja o efektach pracy ucznia, podlegającej ocenie, zostaje wyrażona w postaci oceny bieżącej, zgodnie z zapisem w Statucie Szkoły Podstawowej w Kadczy. Informację o uzyskanej ocenie otrzymuje uczeń/rodzic poprzez dziennik elektroniczny.
• Zachowanie ucznia będzie ocenianie na podstawie obowiązkowości ucznia, stosunku do zajęć oraz zachowania ucznia/uczniów w czasie zajęć zdalnych. Nauczyciel danych zajęć informuje na bieżąco o zachowaniu danego ucznia wychowawcę klasy, do której uczeń uczęszcza (konieczne jest zgłaszanie wszelkich trudności w kontaktowaniu się z uczniem).
• Uczeń przesyła wyniki swojej pracy- pisemne formy wypowiedzi, testy, sprawdziany, itp. w dzienniku elektronicznym lub w razie trudności- za zgodą nauczyciela danych zajęć- na pocztę elektroniczną nauczyciela tych zajęć do godziny 16:00. Długość zadania nie powinna przekraczać strony w formacie A4.
• Nie każde zadanie jest oceniane przez nauczyciela. Zadania nie do oceny nie muszą być przesyłane przez dziennik elektroniczny (nauczyciel ustala z uczniami sposób sprawdzenia poprawności wykonania takiego zadania).
• Zaleca się uczniom gromadzenie prac, wykonywanych na kartkach, np. w papierowych teczkach lub w miarę możliwości- wklejanie ich do zeszytu przedmiotowego.
• Uczeń dostosowuje czas potrzebny na wykonanie zadania do jego indywidualnych możliwości. Jeżeli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać – powinien skontaktować się z nauczycielem. W przypadku problemów technicznych, zdrowotnych lub organizacyjnych uczeń zawiadamia nauczyciela o zmianie terminu wykonania zadania.
• Nauczyciel, wysyłając zadanie w zakładce Zadania domowe, informuje ucznia (m.in. poprzez notatkę, komentarz) o sposobie wykonania i przesłania zadania; podaje termin wykonania, miejsce (np. karta pracy, zeszyt ćwiczeń, w którym uczeń pisze zadanie), formę, technikę itp.).

V. Praca wychowawcy świetlicy, bibliotekarza i pedagoga (zajęcia w zakresie terapii pedagogicznej):
• Wychowawca świetlicy, bibliotekarz i pedagog pracują zdalnie z uczniami kl. V-VIII oraz stacjonarnie -z uczniami przebywającymi w szkole.
• Wychowawca świetlicy, bibliotekarz i pedagog zapewniają uczniom materiały pozwalające
w różnorodny, kreatywny i rozwijający sposób zorganizować czas wolny uczniów. Wybrane materiały udostępniają na bieżąco poprzez e-dziennik lub stronę internetową szkoły w zakładce “Zdalne nauczanie” oraz inne platformy, do których uczeń ma bezpieczny dostęp.
VI. Sprawozdanie z realizacji zajęć

• W czasie zdalnego nauczania nauczyciele systematycznie odnotowują tematykę zajęć w dzienniku elektronicznym w zakresie prowadzonych przez siebie przedmiotów/zajęć obowiązkowych i dodatkowych.

VII. Kontakt
• W przypadku zagubienia hasła dostępu do konta ucznia lub rodzica, prosimy
o kontakt mailowy: zspkadcza@op.pl, celem wygenerowania hasła.
• W razie jakichkolwiek pytań bądź napotkanych trudności, problemów z pracą zdalną na odległość, uczeń/ rodzic kontaktuje się najpierw z wychowawcą klasy, do której uczęszcza uczeń, lub z nauczycielem danych zajęć.
• Problemy techniczne związane z pracą w dzienniku elektronicznym prosimy kierować do Pana Krzysztofa Dudy – członka zespołu koordynującego KNO w ZSP w Kadczy. tel. 692 992 164
• Problemy techniczne związane z pracą w aplikacji MS Teams należy zgłaszać do Pani Natalii Kyrcz, członka zespołu koordynującego KNO w ZSP w Kadczy. Kontakt mailowy: natalia.kyrcz@gmail.com
• W celu usprawnienia komunikacji pomiędzy dyrekcją szkoły a nauczycielami, materiały dla dyrektora szkoły przesyłamy w godz. 8:00 – 10:00.
• Dyrektor szkoły przesyła informację zwrotną nauczycielom do godz.15:00.
• Pilne informacje związane z organizacją zdalnego nauczania prosimy kierować poprzez moduł Wiadomości w dzienniku, w szczególnych przypadkach na pocztę elektroniczną zspkadcza@op.pl w godzinach: 8:00 do 15:00 lub telefonicznie: 18-444-70-15.
• W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji w kraju możliwe są modyfikacje kształcenia na odległość.

VIII. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły:
• Dyrektor szkoły – pozostaje do dyspozycji Organu Prowadzącego i Organu Sprawującego Nadzór Pedagogiczny; pracuje w trybie stacjonarnym lub zdalnie, w godzinach: 8:00 do 16:00.
• Nauczyciele – pozostają do dyspozycji dyrektora szkoły; pracują zdalnie, a w razie potrzeby pełnią dyżur w szkole, mogą organizować konsultacje z uczniami (po uzgodnieniu z rodzicami, nauczycielem danych zajęć i dyrektorem szkoły).
• Pracownicy obsługi – w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły i Organem Prowadzącym – pracują w trybie stacjonarnym w ustalonych godzinach.
• Pracownik administracji – realizuje swoje zadania wg ustaleń SCUW w Łącku.

Stanisław Szwarkowski – Dyr. ZSP w Kadczy

Kadcza,27.01.2022r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI OD 31 STYCZNIA 2022r.
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.BŁ.KARD.STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W KADCZY

1. Szatnia szkolna jest czynna w godzinach pracy szkoły, zgodnie z tygodniowym planem zajęć w ZSP w Kadczy, obowiązującym w tym roku szkolnym.

2. W szatni nie mogą przebywać osoby obce. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka lub osoby upoważnione, przyprowadzający dziecko do szkoły, pozostawiają dziecko przed wejściem do szatni. Od tej pory opiekę nad uczniem sprawuje nauczyciel dyżurujący.

3. W okresie wprowadzenia nauki zdalnej w kl. V-VIII oraz konsultacji z uczniami kl.VIII w szkole, wprowadza się różne godziny przychodzenia uczniów do szatni i szkoły:

a) uczniowie klas I-III, rozpoczynający zajęcia od godz. 815, przychodzą do szatni na godziny:
– klasa I – godz. 800,
– klasa II –godz. 805,
– klasa III –godz. 810.

b) uczniowie klas IV i VIII, rozpoczynający zajęcia od godz. 800 przychodzą do szatni na godziny:
– klasa IV – godz. 750 ,
– klasa VIII – godz. 755,
-w dniach konsultacji uczniowie przychodzą do szkoły 5 minut przed zajęciami.

4. Po wejściu do szatni i zdjęciu okrycia wierzchniego oraz zmianie obuwia (przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych) uczeń niezwłocznie udaje się do sali lekcyjnej, gdzie odbywać się będzie jego lekcja. W klasie tej jest obecny nauczyciel.

5. Uczniowie rozpoczynający zajęcia później niż o godzinie 800 (lub później niż 815) przychodzą do szatni najwcześniej na 5 minut przed dzwonkiem rozpoczynającym ich lekcje, czyli przychodzą na przerwie międzylekcyjnej. Następnie niezwłocznie udają się do swojej klasy, w której jest nauczyciel.

6. Zajęcia świetlicowe – prowadzone są codziennie, zgodnie z Tygodniowym planem zajęć w ZSP w Kadczy, obowiązującym w tym roku szkolnym.

Stanisław Szwarkowski – Dyr. ZSP w Kadczy
Kadcza, 27.01.2022r.

Ogłoszenie nr 9/2021/2022

Witam Wszystkich Rodziców, Uczniów i Nauczycieli.

Poniżej podaję informacje dotyczące wprowadzenia nauki zdalnej w klasach V-VIII.

I. Nauka zdalna do końca ferii zimowych – informacja MEiN
26.01.2022

Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Zdalnie pracować będą również placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i przedszkolaki kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

Przedłużający się okres trwania pandemii COVID-19 powoduje konieczność przygotowania szczególnych rozwiązań, które umożliwią realizację przez szkoły ich zadań statutowych. Z uwagi na rosnącą w ostatnich dniach liczbę zachorowań, konieczne jest czasowe ograniczenie nauki stacjonarnej. Bez zmian pozostają terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022.

Szkoły i placówki artystyczne.

Szkoły artystyczne realizujące wyłącznie kształcenie artystyczne, placówki artystyczne, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w klasach V-VIII lub liceum ogólnokształcącego przechodzą na tryb nauki zdalnej.

Szkoły specjalne.

W szkołach podstawowych specjalnych (klasy V-VIII), a także szkołach ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej zajęcia będą mogły być prowadzone stacjonarnie. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmie dyrektor.
MOW, MOS, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, zajęcia rewalidacyjne
Na dotychczasowych zasadach będą pracowały młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kształcenia specjalnego, w tym realizacji zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem i uczniem.
Zajęcia szkolne dla uczniów z niepełnosprawnościami
W przypadku szkół, których funkcjonowanie zostało ograniczone – w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować zajęć w miejscu zamieszkania – dyrektor jest zobowiązany do zorganizowania zajęć stacjonarnie na terenie szkoły lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – w budynku szkoły.

Bursy, internaty, placówki oświatowo-wychowawcze.

Burs i internaty będą działały na dotychczasowych zasadach.

Konsultacje dla uczniów przygotowujących się do tegorocznych egzaminów ósmoklasisty i maturalnego.

Pozostawiono możliwość zorganizowania konsultacji na terenie szkoły dla uczniów przygotowujących się do egzaminu odpowiednio ósmoklasisty, czy maturalnego. Dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego. Korzystanie z konsultacji przez uczniów jest dobrowolne. Organizacja tych konsultacji jest uzależniona od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły.
Uczeń przygotowujący się do egzaminu odpowiednio ósmoklasisty lub maturalnego powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Dodatkowo, w ramach konsultacji, dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Ze względu na specyfikę kształcenia zawodowego dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego będą mogli zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia (stacjonarnie). Zajęcia te będą odbywać się w wybranych dniach tygodnia, a wymiar tych zajęć nie może przekroczyć 16 godzin tygodniowo.
Możliwe jest również odbywanie praktyk zawodowych stacjonarnie, w miejscu ich prowadzenia. Jednocześnie zachowana została również możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii (np. w formule wirtualnego przedsiębiorstwa lub projektu edukacyjnego).
Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.
Przewidziane rozwiązania mają również zastosowanie do kształcenia praktycznego realizowanego w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Zajęcia praktyczne młodocianych pracowników
Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Turnusy dla młodocianych pracowników.

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, które rozpoczęły się przed 27 stycznia 2022 roku i nie były prowadzone zdalnie (zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe), będą mogły być realizowane w miejscu ich prowadzenia, aż do czasu ich zakończenia. Natomiast turnusy, które rozpoczęły się w okresie od 27 stycznia do 27 lutego br., mogą być nadal prowadzone zdalnie.

Konsultacje dla uczniów i słuchaczy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego, dla uczniów i słuchaczy, którzy przystępują odpowiednio do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022, dyrektor będzie mógł zorganizować konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu.

Egzamin dyplomowy w szkole artystycznej.

W klasie programowo najwyższej szkoły artystycznej, w której jest przeprowadzany egzamin dyplomowy lub egzamin końcowy, dyrektor może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne artystyczne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu dyplomowego lub egzaminu końcowego.

Olimpiady, konkursy i turnieje.

Za zgodą dyrektora szkoły, centrum lub placówki uczniowie mogą brać udział w trybie stacjonarnym w konkursach, olimpiadach i turniejach przeprowadzanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 oraz art. 22 ust 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Rozporządzenie wchodzi w życie 27 stycznia 2022 r.
Materiał został opracowany na podstawie informacji MEiN

II. W dniu 27 stycznia 2022r. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły opublikuje Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia nauki zdalnej w klasach V- VIII Szkoły Podstawowej w Kadczy.

III. Dyrektor ZSP w Kadczy informuje rodziców uczniów klas V – VIII o możliwości wypożyczenia laptopów na okres nauki zdalnej.
Laptopy będą przygotowane dla zainteresowanych rodziców w dniu 28 stycznia 2022r. (piątek) w budynku szkolnym nr 1 od godz. 9.00

Kadcza, 26.01.2022r.
Stanisław Szwarkowski
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Kadczy

Ogloszenie nr 8/2021/2022

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy informuje , że zgodnie z kalendarzem organizacji roku szkolnego 2021/2022 w dniu 14 stycznia (piątek) odbędą się spotkania z wychowawcami klas I-VIII w sprawie uzyskanych wyników dydaktyczno-wychowawczych przez uczniów tutejszej szkoły za I półrocze roku szkolnego 2021/2022.

Proszę o zapoznanie się z harmonogramem spotkań przesłanych w dzienniku elektronicznym w dniu dzisiejszym.

W przypadku trudności z przybyciem do szkoły w określonym czasie proszę o poinformowanie wychowawców w wiadomościach w dzienniku elektronicznym w terminie do 12.01.2022r. (środa).

Spotkania odbędą się w salach lekcyjnych przydzielonych na początku roku szkolnego poszczególnym klasom.

Pozostali nauczyciele uczący w SP w Kadczy są do dyspozycji Rodziców przez cały okres nauki w godzinach ustalonych w harmonogramie konsultacji nauczycieli umieszczonym na stronie internetowej szkoły.

 

Z poważaniem.
S. Szwarkowski – Dyrektor ZSP w Kadczy

Ogłoszenie nr 7/2021/2022

Zarządzenie nr 16/2021
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy o zmianie trybu nauczania na tryb zdalny w klasach I-VIII w Szkole Podstawowej w Kadczy

Dyrektor szkoły na podstawie:
-Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r.poz.1082)
-Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz. 2301)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. 2020r. poz. 1166 )
-Statutu Szkoły Podstawowej w Kadczy.

§ 1

1. W okresie od dnia 20 grudnia 2021r. do dnia 09 stycznia 2022r. w Szkole Podstawowej w Kadczy wprowadza się zdalny tryb nauczania zgodnie z opracowanym planem zajęć.
2. Dyrektor szkoły zawiesza zajęcia stacjonarne uczniów klas I -VIII w zakresie: wszystkich przedmiotów.
3. System nauczania zdalnego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w klasach: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII.

§ 2

1. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia zdalnego trybu nauki na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.
2. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja zostaje przekazana drogą mailową lub telefonicznie.

§ 3

1. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie wdrożenia zdalnego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.
Każdy z uczniów klas I – VIII przejdzie na formę zdalnego nauczania, jaka została
wypracowana wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia
w sprzęt komputerowy, a wszelkie trudności związane z tym procesem na bieżąco będą
zgłaszane wychowawcom klas.
2.Wychowawcy klas podejmują działania mające na celu rozwiązanie problemów
sprzętowych ucznia:
1) powiadamiają o trudnościach dyrektora;
2) pomagają w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych;
3) monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania, o czym informują dyrektora szkoły.
3. Szczegółowe obowiązki wychowawców klas opisuje § 4 niniejszego Zarządzenia.
3. Nauczyciele wszystkich przedmiotów uczący w klasach I – VIII przedstawiają (przypominają) swoim uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki.
4. Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określa załącznik nr 1 niniejszego Zarządzenia.
5. Zobowiązuje wszystkich nauczycieli uczących w klasach I – VIII do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych, wcześniej zgłoszonych i zaakceptowanych przez dyrektora szkoły.
6. Zdalne nauczanie ma mieć przede wszystkim charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych:
• www.epodreczniki.pl
• www.gov.pl/zdalnelekcje
• platforma e-wychowanie fizyczne
• dziennik elektroniczny Synergia Librus
• aplikacja MS Teams
7. W celu uzupełnienia nauczania synchronicznego oraz w celu zróżnicowania form pracy zobowiązuję również nauczycieli do pracy z uczniami w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały, a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.
8. Nakazuję wszystkim nauczycielom uczącym w klasach I – VIII do dnia przejścia w tryb zdalny określenie warunków realizacji zdalnych konsultacji merytorycznych – należy określić dni tygodnia oraz godzinę dostępności nauczyciela i narzędzie komunikacji. Zaleca się kontakt za pomocą e-dziennika, kontakt telefoniczny.
9. Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.
10. Ustalam zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami, które stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia i zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zapoznania się z tymi zasadami i stosowania ich w kontaktach z rodzicami.
11. Określam zasady raportowania realizacji podstawy programowej w zdalnym nauczaniu, które określono w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zobowiązuję nauczycieli do stosowania zapisów szczegółowych załącznika.

§ 4

Obowiązki wychowawców klas I – VIII w zakresie wprowadzenia zdalnego trybu nauczania.

1. Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora nauczania zdalnego w stosunku do powierzonych jego opiece uczniów.
2. Wychowawca ma obowiązek:
1) niezwłocznego poinformowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie trybu nauczania, zgodnie z zasadami komunikowania się określonymi w załączniku nr 1,
2) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu. W przypadku braku takiego dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu rozwiązania problemu lub ewentualnego ustalenia alternatywnych form kształcenia,
3) monitoruje proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego ustąpienia, o czym informuje dyrektora szkoły.
4) wskazania sposobu kontaktu : e-dziennik, e-mail, telefon ze swoimi wychowankami,
5) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice,
6) wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.

§ 5

Zasady i sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły w trybie zdalnym.

1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Szczegółowe sposoby prowadzenia dokumentacji szkolnej zostały opisane w załączniku nr 2.

§ 6

Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami oraz sposób przekazywania im informacji o formie i terminach tych konsultacji.

1. Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców konsultacje z nauczycielami.
2. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu przez dziennik elektroniczny.
3. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
4. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom na stronie internetowej szkoły i poprzez e-dziennik.

§7

Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu szkolnego zestawu programów nauczania.

1. Zarządzam wdrożenie procedur wprowadzania modyfikacji programów szkolnego zestawu programów nauczania.
2. Szczegółowe procedury określa załączniku nr 3.

§ 8

Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w zdalnym trybie nauki.

1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.
2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.
3. Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach znajdują się w załączniku nr 4.

§ 9

Zasady i sposoby oceniania w zdalnym trybie nauczania.

1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.
2. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość zostały określone w załączniku nr 5.

§ 10

Zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

1. W szkole organizuje się zdalne nauczanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zawiera załącznik nr 6.

§ 11

Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.

1. Na czas wprowadzenia zdalnego nauczania w okresie od 20.12 2021r..do 09.01.2022r. wprowadza się szczegółowe warunki korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.
2. Do przestrzegania tych zasad zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły.
3. Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej określono w załączniku nr 7.

§ 12

1. Powrót do stacjonarnego trybu nauki klas I – VIII nastąpi poprzez wydanie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki oraz Zarządzenia Dyrektora ZSP w Kadczy.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Kadcza, dn.16 grudnia 2021r.
Stanisław Szwarkowski
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Kadczy

 

Wykaz załączników:
• Załącznik nr 1 Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami.
• Załącznik nr 2 Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w czasie trwania nauczania zdalnego oraz zasady raportowania.
• Załącznik nr 3 Procedury wprowadzania modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.
• Załącznik nr 4 Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach.
• Załącznik nr 5 Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość.
• Załącznik nr 6 Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
• Załącznik nr 7 Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

 

Załącznik nr 1

Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami w systemie nauczania zdalnego
1. Nauczyciele w czasie trwania trybu zdalnego są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami.
2. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem następujących narzędzi:
• e-dziennika,
• poczty elektronicznej e-maili,
• telefonów komórkowych i stacjonarnych,
3. Kontaktując się z rodzicami należy określić i podać do ich wiadomości sposoby oraz czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców.

Załącznik nr 2

Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w czasie trwania nauczania zdalnego oraz zasady raportowania
1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami:
1) dokumenty w wersji papierowej, dostępne tylko i wyłącznie na terenie szkoły, są uzupełniane na bieżąco przez nauczycieli,
2) dzienniki elektroniczne są uzupełniane na bieżąco każdego dnia,
3) inne dokumenty, np. notatki służbowe, protokoły mogą być tworzone zdalnie i przesyłane drogą elektroniczną.
Załącznik nr 3

Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu programów szkolnego zestawu programów nauczania
1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, zajęć edukacyjnych przeprowadzają przegląd treści nauczania pod kątem możliwości ich efektywnej realizacji w formie nauczania na odległość.

Załącznik nr 4

Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach

1. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym).
2. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego przez dziennik elektroniczny.
3. Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.
4. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela.
5. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela ( e-dziennik lub telefonicznie).
6. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela
( e-dziennik lub telefonicznie).
7. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość e-dziennik lub telefonicznie).

Załącznik nr 5

Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość

1. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej,
2. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu,
3. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
5. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia,
6. W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania, w szczególności za: quizy, rebusy, ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki i in.
7. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia,
8. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane,
9. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.
Załącznik nr 6

Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – w przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć z uczniem w szkole.

1. Dyrektor szkoły powołuje zespół nauczycieli odpowiedzialnych za organizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Do zespołu powinni należeć nauczyciele uczący, specjaliści, logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, doradcy zawodowi.
3. Zespół analizuje dotychczasowe programy nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i dostosowuje je w taki sposób, aby móc je zrealizować w sposób zdalny.
4. Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne uczniów do podjęcia nauki zdalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia i dostosowania wynikające z dokumentacji stworzonej w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.
5. Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu w sposób zdalny, należy wskazać alternatywną formę realizacji zajęć.
6. Dopuszcza się taką możliwość modyfikacji programów nauczania w/w uczniów, aby niektóre treści, niedające się zrealizować w sposób zdalny, przesunąć w czasie do momentu, w którym uczniowie wrócą do szkoły.
7. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się konsultacje na terenie szkoły.
8. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel lub specjalista, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
9. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom poprzez e-dziennik.
Załącznik nr 7

Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej
1. Każdy pracownik szkoły korzystający ze służbowego sprzętu IT zobowiązany jest do jego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Za sprzęt IT przyjmuje się: komputery stacjonarne, monitory, drukarki, skanery, ksera, laptopy, służbowe tablety i smartfony.
2. Pracownik jest zobowiązany zgłosić dyrektorowi szkoły zagubienie, utratę lub zniszczenie powierzonego mu sprzętu IT.
3. Samowolne instalowanie otwieranie (demontaż) Sprzętu IT, instalowanie dodatkowych urządzeń (np. twardych dysków, pamięci) lub podłączanie jakichkolwiek niezatwierdzonych urządzeń do systemu informatycznego jest zabronione.
4. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu (WINDOWS + L) lub wylogować się z systemu bądź z programu.
5. Po zakończeniu pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest:
b) wylogować się z systemu informatycznego, a jeśli to wymagane – wyłączyć sprzęt komputerowy,
c) zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelkie nośniki magnetyczne i optyczne na których znajdują się dane osobowe.
6. Pracownik jest zobowiązany do usuwania plików z nośników/dysków, do których mają dostęp inni użytkownicy nieupoważnieni do dostępu do takich plików (np. podczas współużytkowania komputerów).
7. Pracownicy szkoły, użytkujący służbowe komputery przenośne, na których znajdują się dane osobowe lub z dostępem do danych osobowych przez Internet zobowiązani są do stosowania zasad bezpieczeństwa określonych w polityce ochrony danych osobowych.
8. W trakcie nauczania zdalnego, w sytuacji, gdy nauczyciele korzystają ze swojego prywatnego sprzętu komputerowego, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych uczniów, rodziców, innych nauczycieli oraz pracowników szkoły, które gromadzą i są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych w polityce ochrony danych osobowych.
9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt komputerowy.
Zarządzanie uprawnieniami – procedura rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy zdalnej
10. Każdy nauczyciel i każdy uczeń – zwany dalej użytkownikiem (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w pracuje, poczty elektronicznej) musi posiadać swój własny indywidualny identyfikator (login) do logowania się.
11. Tworzenie kont użytkowników wraz z uprawnieniami (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) odbywa się na polecenie nauczyciela uczącego i powinno opierać się na zasadzie pseudonimizacji (używanie np. inicjałów zamiast pełnego imienia i nazwiska)
12. Każdy użytkownik musi posiadać indywidualny identyfikator. Zabronione jest umożliwianie innym osobom pracy na koncie innego użytkownika.
13. Zabrania się pracy wielu użytkowników na wspólnym koncie.
14. Użytkownik (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) rozpoczyna pracę z użyciem identyfikatora i hasła.
15. Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia nauczyciela o próbach logowania się do systemu osoby nieupoważnionej, jeśli system to sygnalizuje.
16. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, użytkownik zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu lub wylogować się z systemu.
17. Po zakończeniu pracy, użytkownik zobowiązany jest:
a) wylogować się z systemu informatycznego, a następnie wyłączyć sprzęt komputerowy,
b) zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelką dokumentację oraz nośniki magnetyczne i optyczne, na których znajdują się dane osobowe.
18. Hasła powinny składać się z 8 znaków.
19. Hasła powinny zawierać duże litery + małe litery + cyfry + znaki specjalne.
20. Hasła nie mogą być łatwe do odgadnięcia. Nie powinny być powszechnie używanymi słowami. W szczególności nie należy jako haseł wykorzystywać: dat, imion i nazwisk osób bliskich, imion zwierząt, popularnych dat, popularnych słów, typowych zestawów: 123456, qwerty, itd.
21. Hasła nie powinny być ujawnianie innym osobom. Nie należy zapisywać haseł na kartkach i w notesach, nie naklejać na monitorze komputera, nie trzymać pod klawiaturą lub w szufladzie.
22. W przypadku ujawnienia hasła – należy natychmiast je zmienić.
23. Hasła powinny być zmieniane co 30 dni.
24. Jeżeli system nie wymusza zmiany haseł, użytkownik zobowiązany jest do samodzielnej zmiany hasła.
25. Użytkownik systemu w trakcie pracy w aplikacji może zmienić swoje hasło.
26. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania hasła w poufności, nawet po utracie przez nie ważności.
27. Zabrania się stosowania tego samego hasła jako zabezpieczenia w dostępie do różnych systemów.
28. Nie powinno się też stosować haseł, w których któryś z członów stanowi imię, nazwę lub numer miesiąca lub inny możliwy do odgadnięcia klucz.

Bezpieczne korzystanie z Internetu
29. W trakcie nauczania zdalnego nauczyciel powinien stale przypominać uczniom o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci.
30. Zabrania się zgrywania na dysk twardy komputera służbowego oraz uruchamia jakichkolwiek programów nielegalnych oraz plików pobranych z niewiadomego źródła.
31. Zabrania się wchodzenia na strony, na których prezentowane są informacje o charakterze przestępczym, hackerskim, pornograficznym, lub innym zakazanym przez prawo (na większości stron tego typu jest zainstalowane szkodliwe oprogramowanie infekujące w sposób automatyczny system operacyjny komputera szkodliwym oprogramowaniem).
32. Nie należy w opcjach przeglądarki internetowej włączać opcji autouzupełniania formularzy i zapamiętywania haseł.
33. W przypadku korzystania z szyfrowanego połączenia przez przeglądarkę, należy zwracać uwagę na pojawienie się odpowiedniej ikonki (kłódka) oraz adresu www rozpoczynającego się frazą ”https:”. Dla pewności należy „kliknąć” na ikonkę kłódki i sprawdzić, czy właścicielem certyfikatu jest wiarygodny właściciel.
34. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku podejrzanego żądania lub prośby zalogowania się na stronę (np. na stronę banku, portalu społecznościowego, e-sklepu, poczty mailowej) lub podania naszych loginów i haseł, PIN-ów, numerów kart płatniczych przez Internet. Szczególnie tyczy się to żądania podania takich informacji przez rzekomy bank.
Zasady korzystania z poczty elektronicznej
35. W przypadku zdalnego nauczania nauczyciele oraz pracownicy szkoły powinni korzystać ze służbowej poczty mailowej.
36. W przypadku przesyłania danych osobowych należy wysyłać pliki zaszyfrowane/spakowane (np. programem 7 zip, winzipem, winrarem) i zahasłowane, gdzie hasło powinno być przesłane do odbiorcy telefonicznie lub SMS.
37. W przypadku zabezpieczenia plików hasłem, obowiązuje minimum 8 znaków: duże i małe litery i cyfry i znaki specjalne, a hasło należy przesłać odrębnym mailem lub inną metodą, np. telefonicznie lub SMS-em.
38. Użytkownicy powinni zwracać szczególną uwagę na poprawność adresu odbiorcy dokumentu.
39. Zaleca się, aby użytkownik podczas przesyłania danych osobowych mailem zawarł w treści prośbę o potwierdzenie otrzymania i zapoznania się z informacją przez adresata.
40. WAŻNE: Nie otwierać załączników od nieznanych nadawców typu .zip, .xlsm, .pdf, .exe w mailach!!!!! Są to zwykle „wirusy”, które infekują komputer oraz często pozostałe komputery w sieci. WYSOKIE RYZYKO UTRATY BEZPOWROTNEJ UTRATY DANYCH.
41. WAŻNE: Nie wolno „klikać” na hiperlinki w mailach, gdyż mogą to być hiperlinki do stron z „wirusami”. Użytkownik „klikając” na taki hiperlink infekuje komputer oraz inne komputery w sieci.
42. Podczas wysyłania maili do wielu adresatów jednocześnie, należy użyć metody „Ukryte do wiadomości – UDW”. Zabronione jest rozsyłanie maili do wielu adresatów z użyciem opcji „Do wiadomości”!
43. Użytkownicy powinni okresowo kasować niepotrzebne maile.
44. Mail służbowy jest przeznaczony wyłącznie do wykonywania obowiązków służbowych.
45. Użytkownicy mają prawo korzystać z poczty mailowej prywatnej tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy nie ma możliwości założenia poczty mailowej służbowej.
46. Przy korzystaniu z maila, użytkownicy mają obowiązek przestrzegać prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego.
47. Użytkownicy nie mają prawa korzystać z maila w celu rozpowszechniania treści o charakterze obraźliwym, niemoralnym lub niestosownym wobec powszechnie obowiązujących zasad postępowania.

Stanisław Szwarkowski
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Kadczy

Kadcza, 16 grudnia 2021r.

 

ZASADY KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ
OBOWIĄZUJĄCE OD 20 GRUDNIA 2021r. DO 09 STYCZNIA 2022r.
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BŁ. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KADCZY

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2021r. poz 2301)
oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13.12.2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2021r poz.2302.)

od 20 grudnia 2021r. do 09 stycznia 2021r. zajęcia edukacyjne w klasach I-VIII szkoły podstawowej prowadzone są w trybie zdalnym.
W tym okresie realizowana jest podstawa programowa ze wszystkich zajęć edukacyjnych. Przyjęte rozwiązania mają jak najlepiej przeprowadzić ucznia przez ten trudny dla niego czas, wspierać go w procesie nauki na odległość i pomagać w pokonywaniu trudności.

Organizacja zdalnego nauczania w szkole:

I. Komunikacja z rodzicami, uczniami, nauczycielami i dyrektorem szkoły będzie się odbywać przez dziennik elektroniczny Librus Synergia codziennie – od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8:00 – 16:00:
• w klasach I – III wiadomości będą wysyłane na konto rodzica;
• w klasach IV – VIII wiadomości będą wysyłane na konto ucznia i na konto rodzica.

II. Plan lekcji i organizacja pracy:

• W klasach I – III Szkoły Podstawowej w Kadczy na czas nauki zdalnej obowiązuje tymczasowy PLAN ZAJĘĆ dla klas I-III SP w Kadczy od 20 grudnia 2021r., umieszczony na stronie internetowej szkoły (www.zspkadcza.iaw.pl) w zakładce “Zdalne nauczanie” oraz przesłany do wiadomości rodzicom uczniów.

• Plan zajęć w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej w Kadczy nie uległ zmianie. Obowiązuje dotychczasowy, znany uczniom, rodzicom i nauczycielom, Tygodniowy Plan Zajęć w ZSP w Kadczy na rok szkolny 2021/2022- I półrocze.

• Zgodnie z Tygodniowym Planem Zajęć zajęcia edukacyjne (lekcje pierwsze) rozpoczynają się:
a) w klasach I – III o godz. 10.45. (wyjątek: kl. I- w piątek – godz. 10.00);
b) w klasach IV- VIII o godz. 8.00.

• Zajęcia realizowane w ramach projektu “Szkoły na “6” w Gminie Łącko” odbywają się zgodnie z odrębnym Harmonogramem zajęć.

• Wszystkie zajęcia edukacyjne, które wyznacza ramowy plan nauczania dla danego etapu edukacyjnego i danej klasy oraz te, które zostały przyjęte w arkuszu organizacyjnym szkoły, będą realizowane, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia specjalistyczne, w tym dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne mogą odbywać się w trybie stacjonarnym – w zależności od możliwości dzieci i ich rodziców (po uzgodnieniu z rodzicami, nauczycielem danych zajęć i dyrektorem szkoły).

• Dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej uwzględnia możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap edukacyjny oraz zalecenia medyczne, odnoszące się do czasu korzystania z urządzeń do pracy zdalnej. Ma on również na względzie ułatwienie dostępu uczniów do urządzeń, które mają bezpośredni wpływ na realizację kształcenia na odległość (dostęp do komputera, laptopa, Internetu itd.).

• Codziennie, od poniedziałku do piątku, nauczyciele będą kontaktować się z uczniami
poprzez dziennik elektroniczny oraz poprzez aplikację MS Teams (lub w razie trudności w inny sposób, uzgodniony wcześniej, dostosowany do możliwości uczniów):

a) W godzinach zajęć nauczyciel jest dostępny na dzienniku Librus;

b) O mających się odbyć zajęciach online w MS Teams nauczyciel informuje uczniów poprzez Terminarz w e-dzienniku z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem;
(Z uwagi na to, że nauczaniem zdalnym nie jest tylko nauka w trybie online czy tzw. wideo lekcje nauczyciel decyduje, kiedy i który przekaz treści, zakres materiału programowego wymaga tej formy realizacji – poprzez MS Teams.)

• Zajęcia online w MS Teams z jednego przedmiotu/zajęć trwają maksymalnie 30 minut, co uwzględnia bezpieczne korzystanie przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Wyjątek stanowią przedmioty egzaminacyjne w kl. VII i VIII (j. polski, matematyka, j. angielski) – czas trwania lekcji można wydłużyć do 45 minut;

a) Pomiędzy kolejnymi zajęciami online w MS Teams w danym dniu uczeń powinien mieć przerwę śródlekcyjną, co najmniej 10 minut.

b) Pozostały czas pracy w tygodniu nauczyciel wykorzystuje, m. in. na przygotowanie
materiału dydaktycznego oraz monitorowanie pracy ucznia.

c) Kontakt wychowawcy z uczniem/ i rodzicami odbywa się co najmniej raz w tygodniu oraz na bieżąco, w miarę potrzeb.

• W przypadku wyboru innej formy komunikacji przez nauczyciela (np. kontaktu za pomocą poczty elektronicznej, telefonu, platformy edukacyjnej) dokładne godziny zajęć i komunikowania się z uczniem ustala nauczyciel danych zajęć. Godziny te nie mogą jednak zakłócać czasu trwania innej lekcji/odbywającej się zgodnie z obowiązującym Tygodniowym Planem Zajęć w ZSP w Kadczy.

• Warunkiem obecności ucznia na zajęciach w danym dniu będzie zalogowanie się do systemu dziennika elektronicznego, potwierdzenie odczytania wiadomości, przesłanie przez ucznia materiału do oceny lub nawiązanie kontaktu z nauczycielem w sposób ustalony z nauczycielem, np. poprzez MS Teams. Uzupełnienia frekwencji ucznia, nauczyciel dokonuje najpóźniej w ciągu 24 godzin od próby kontaktu z uczniem.

– nieobecność ucznia na zajęciach powinna być usprawiedliwiona przez rodzica (przesłanie treści usprawiedliwienia przez e-dziennik do wychowawcy lub nauczyciela zajęć, z podaniem przyczyny nieobecności ucznia na zajęciach).

• Szczegółowe godziny nauki ucznia w domu regulują rodzice według ustalonego planu lekcji, który uwzględnia równomierne obciążenie ucznia w danym dniu; w swych decyzjach rodzice uwzględniają możliwość dostępu dziecka/ dzieci do Internetu (w tym,
w telefonach komórkowych), komputera, a także do podręczników, zeszytów ćwiczeń oraz materiałów edukacyjnych, które uczeń posiada.

• Tematy przeprowadzonych zajęć edukacyjnych są zapisywane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia w dzienniku elektronicznym, dzienniku zajęć, obowiązującym przed zawieszeniem zajęć i dniem rozpoczęcia zdalnego nauczania. Nauczyciel może również prowadzić dodatkowe zapiski, w zeszycie “Zdalne nauczanie”, na temat sposobu realizacji zajęć, kontaktowania się z uczniem/ rodzicem.

III. Sposoby realizowania kształcenia na odległość.

• Od poniedziałku do piątku w godzinach lekcji na konto ucznia/ rodzica będą przesyłane niezbędne źródła i materiały edukacyjne do realizacji treści programowych/ tematyka, ćwiczenia do wykonania/ na dany dzień zajęć.

• Materiały przesyłane dla uczniów z orzeczeniami PPP, zgodne z Indywidualnymi Programami Edukacyjno-Terapeutycznymi, będą uwzględniały metody i techniki kształcenia na odległość.

• Nauczyciele zobowiązani są do weryfikacji, modyfikacji dotychczas stosowanych programów nauczania tak, aby dostosować je do wymagań Podstawy Programowej oraz do form, metod i technik pracy na odległość, a także do wymagań dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
– potrzebę indywidualizacji lekcji zdalnych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych określa nauczyciel prowadzący zajęcia poprzez, m.in. ilościowe zmniejszenie treści nauczania lub przygotowanie dodatkowych materiałów ćwiczeniowych, w oparciu o zalecenia zawarte w opinii PPP, niwelujących dysfunkcje dziecka.

• Kształcenie prowadzone na odległość będzie realizowane z wykorzystaniem, m.in. materiałów udostępnionych przez nauczyciela w formie elektronicznej. Możliwe jest korzystanie przez nauczyciela i uczniów z materiałów rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia; ponadto z podręczników i zeszytów ćwiczeń posiadanych przez uczniów.

IV. Monitorowanie postępów uczniów oraz sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce i zachowaniu, a także uzyskanych przez niego ocenach:

• Każdy nauczyciel na bieżąco monitoruje postępy uczniów w zakresie swojego przedmiotu/ zajęć edukacyjnych/ w danej klasie; informacja o efektach pracy ucznia, podlegającej ocenie, zostaje wyrażona w postaci oceny bieżącej, zgodnie z zapisem w Statucie Szkoły Podstawowej w Kadczy. Informację o uzyskanej ocenie otrzymuje uczeń/rodzic poprzez dziennik elektroniczny.

• Zachowanie ucznia będzie ocenianie na podstawie obowiązkowości ucznia, stosunku do zajęć oraz zachowania ucznia/uczniów w czasie zajęć zdalnych. Nauczyciel danych zajęć informuje na bieżąco o zachowaniu danego ucznia wychowawcę klasy, do której uczeń uczęszcza (konieczne jest zgłaszanie wszelkich trudności w kontaktowaniu się z uczniem).

• Uczeń przesyła wyniki swojej pracy- pisemne formy wypowiedzi, testy, sprawdziany, itp. w dzienniku elektronicznym lub w razie trudności- za zgodą nauczyciela danych zajęć- na pocztę elektroniczną nauczyciela tych zajęć do godziny 16:00. Długość zadania nie powinna przekraczać strony w formacie A4.

• Nie każde zadanie jest oceniane przez nauczyciela. Zadania nie do oceny nie muszą być przesyłane przez dziennik elektroniczny (nauczyciel ustala z uczniami sposób sprawdzenia poprawności wykonania takiego zadania).

• Zaleca się uczniom gromadzenie prac, wykonywanych na kartkach, np. w papierowych teczkach lub w miarę możliwości- wklejanie ich do zeszytu przedmiotowego.

• Uczeń dostosowuje czas potrzebny na wykonanie zadania do jego indywidualnych możliwości. Jeżeli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać – powinien skontaktować się z nauczycielem. W przypadku problemów technicznych, zdrowotnych lub organizacyjnych uczeń zawiadamia nauczyciela o zmianie terminu wykonania zadania.

• Nauczyciel, wysyłając zadanie w zakładce Zadania domowe, informuje ucznia (m.in. poprzez notatkę, komentarz) o sposobie wykonania i przesłania zadania; podaje termin wykonania, miejsce (np. karta pracy, zeszyt ćwiczeń, w którym uczeń pisze zadanie), formę, technikę itp.)

V. Praca wychowawcy świetlicy, bibliotekarza i pedagoga (zajęcia w zakresie terapii pedagogicznej):

• Wychowawca świetlicy, bibliotekarz i pedagog pracują zdalnie oraz w razie potrzeby pełnią dyżur w szkole.

• Wychowawca świetlicy, bibliotekarz i pedagog zapewniają uczniom materiały pozwalające
w różnorodny, kreatywny i rozwijający sposób zorganizować czas wolny uczniów. Wybrane materiały udostępniają na bieżąco poprzez e-dziennik lub stronę internetową szkoły w zakładce “Zdalne nauczanie” oraz inne platformy, do których uczeń ma bezpieczny dostęp.

VI. Sprawozdanie z realizacji zajęć

W czasie zdalnego nauczania nauczyciele systematycznie odnotowują tematykę zajęć w dzienniku elektronicznym w zakresie prowadzonych przez siebie przedmiotów/zajęć obowiązkowych i dodatkowych.

VI. Kontakt

• W przypadku zagubienia hasła dostępu do konta ucznia lub rodzica, prosimy
o kontakt mailowy: zspkadcza@op.pl, celem wygenerowania hasła.

• W razie jakichkolwiek pytań bądź napotkanych trudności, problemów z pracą zdalną na odległość, uczeń/ rodzic kontaktuje się najpierw z wychowawcą klasy, do której uczęszcza uczeń, lub z nauczycielem danych zajęć.

• Problemy techniczne związane z pracą w dzienniku elektronicznym prosimy kierować do Pana Krzysztofa Dudy – członka zespołu koordynującego KNO w ZSP w Kadczy. tel. 692 992 164

• Problemy techniczne związane z pracą w aplikacji MS Teams należy zgłaszać do Pani Natalii Kyrcz, członka zespołu koordynującego KNO w ZSP w Kadczy. Kontakt mailowy: natalia.kyrcz@gmail.com

• W celu usprawnienia komunikacji pomiędzy dyrekcją szkoły a nauczycielami, materiały dla dyrektora szkoły przesyłamy w godz. 8:00 – 10:00.

• Dyrektor szkoły przesyła informację zwrotną nauczycielom do godz.15:00.

• Pilne informacje związane z organizacją zdalnego nauczania prosimy kierować poprzez moduł Wiadomości w dzienniku, w szczególnych przypadkach na pocztę elektroniczną zspkadcza@op.pl w godzinach: 8:00 do 15:00 lub telefonicznie: 18-444-70-15.

• W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji w kraju możliwe są modyfikacje kształcenia na odległość.

VIII. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły:

Dyrektor szkoły – pozostaje do dyspozycji Organu Prowadzącego i Organu Sprawującego Nadzór Pedagogiczny; pracuje w trybie stacjonarnym lub zdalnie, w godzinach: 8:00 do 16:00.

Nauczyciele – pozostają do dyspozycji dyrektora szkoły wykonując pracę na terenie szkoły, a w uzasadnionych przypadkach pracują zdalnie, w razie potrzeby pełnią dyżur w szkole, mogą organizować konsultacje z uczniami (po uzgodnieniu z rodzicami, nauczycielem danych zajęć i dyrektorem szkoły).

Pracownicy obsługi – w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły i Organem Prowadzącym – pracują w trybie stacjonarnym w ustalonych godzinach.

Pracownik administracji – realizuje swoje zadania wg ustaleń SCUW w Łącku.

 

Stanisław Szwarkowski
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Kadczy

Kadcza, 16 grudnia 2021r.

Ogłoszenie nr 6/2021/2022

Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie.

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji i Nauki od 20 grudnia 2021r. do 09 stycznia 2022r. w szkołach podstawowych rozpoczyna się nauczanie zdalne.

I.W dniu 14 grudnia Minister Edukacji i Nauki wydał Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zdalnego nauczania.

Najważniejsze zapisy wynikające z rozporządzenia:

1. Przedszkola funkcjonują w trybie stacjonarnym.

2.Uczniowie objęci zajęciami specjalistycznymi (Orzeczenia PPP) realizują zajęcia stacjonarne w szkole.

3.Dyrektor szkoły na wniosek rodziców uczniów uczęszczających do klas I–III szkoły, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w tym okresie, ma obowiązek zorganizować dla nich opiekę w szkole, do której uczęszczają.
Dyrektor szkoły umożliwia dzieciom objętym opieką realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

4.Dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

5.Dyrektor szkoły może udostępnić pomieszczenia w szkole w celu przeprowadzenia poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów.

Zgodnie z punktem 3 proszę Rodziców uczniów klas I-III o złożenie wniosków w sprawie zapewnienia opieki świetlicowej w nieprzekraczalnym terminie do 17 grudnia 2021r.( piątek)

II. Zgodnie z Kalendarzem Organizacji Roku szkolnego 2021/2022 obowiązującym w ZSP w Kadczy informuję, że zajęcia zdalne dla uczniów klas I-VIII prowadzone będą w okresie:
– 20 – 22 grudnia 2021r.(3 dni)
– 03 – 05 stycznia 2022r.(3 dni)
W dniach 23 – 31 grudnia 2021r. planowana jest przerwa świąteczna
w dniu 06 stycznia 2022r.- Święto Trzech Króli
w dniu 07 stycznia 2022r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych w SP w Kadczy zgodnie z ustaleniami przyjętymi na początku roku szkolnego z Rodzicami,Nauczycielami i Uczniami.
Proszę wszystkich Rodziców o dołożenie wszelkich starań, aby udział w zajęciach zdalnych ich dzieci był systematyczny.

III. Na okres zdalnego nauczania dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w dniu 16 grudnia 2021r. zostanie wypożyczonych 13 laptopów. Informuję, że jest to maksymalna ilość sprzętu jakim dysponuje Nasza Szkoła.

IV. W dniu 16 grudnia odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej ZSP w Kadczy w sprawie zatwierdzenia zmian organizacyjnych w związku z rozpoczęciem kształcenia na odległość w okresie od 20 grudnia 2021r. do 09 stycznia 2022r.
W tym samym dniu w godzinach wieczornych w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły ukażą się stosowne dokumenty ( Zasady kształcenia na odległość, Zarządzenie Dyrektora w sprawie wprowadzenia nauki zdalnej) zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną ZSP w Kadczy.

V. Uwagi organizacyjne dotyczące prowadzenia nauki zdalnej w Szkole Podstawowej w Kadczy.

1.W klasach I – III Szkoły Podstawowej w Kadczy na czas nauki zdalnej zostanie wprowadzony tymczasowy PLAN ZAJĘĆ dla klas I-III SP w Kadczy od 20 grudnia 2021r.

2.Plan zajęć w klasach IV – VIII Szkoły Podstawowej w Kadczy nie ulegnie zmianie. Obowiązuje dotychczasowy, znany uczniom, rodzicom i nauczycielom, Tygodniowy Plan Zajęć w ZSP w Kadczy na rok szkolny 2021/2022- I półrocze.

3.Zgodnie z Tygodniowym Planem Zajęć zajęcia edukacyjne (lekcje pierwsze) rozpoczynają się:
a) w klasach I – III o godz. 10.45. (wyjątek: kl. I- w piątek – godz. 10.00);

b) w klasach IV- VIII o godz. 8.00.

Przesunięcie godzin zajęć dla uczniów klas I -III na godziny dopołudniowe spowodowane jest koniecznością dostępu do laptopów wszystkich uczniów naszej szkoły oraz uwzględnienia szybkości transferu za pomocą łączy internetowych.

4. Zajęcia realizowane w ramach projektu “Szkoły na “6” w Gminie Łącko” odbywają się zgodnie z odrębnym Harmonogramem zajęć.

5. Wszystkie zajęcia edukacyjne, które wyznacza ramowy plan nauczania dla danego etapu edukacyjnego i danej klasy oraz te, które zostały przyjęte w arkuszu organizacyjnym szkoły, będą realizowane, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

6. Zajęcia specjalistyczne, w tym dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne mogą odbywać się w trybie stacjonarnym – w zależności od możliwości dzieci i ich rodziców (po uzgodnieniu z rodzicami, nauczycielem danych zajęć i dyrektorem szkoły)

Z poważaniem.
Stanisław Szwarkowski
Dyrektor ZSP w Kadczy

Ogłoszenie nr 5/2021/2022

Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie.

I. Na podstawie informacji uzyskanych od wychowawców klas oraz rodziców w dniu dzisiejszym, po dokonaniu analizy sytuacji epidemicznej w naszej miejscowości i gminie wprowadzam zarządzeniem powrót do stacjonarnego trybu nauki od 16 listopada 2021r dla uczniów klas II i III

Zasady pracy pozostałych klas w SP w Kadczy oraz nauczycieli nie ulegają zmianie.

Proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 15/2021 przywracającym nauczanie stacjonarne dla uczniów w/w klas.

Zarządzenie nr 15/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy o przywróceniu stacjonarnego trybu nauczania w Szkole Podstawowej w Kadczy dla uczniów klas II i III.

Dyrektor szkoły na podstawie:
-Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
-Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915)
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 września 2021r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U z 2021 r. poz. 1743)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. 2020r. poz. 1166 )
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. 2020r. poz. 1386 )
-Statutu Szkoły Podstawowej w Kadczy.
oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym
w najbliższym środowisku zarządza co następuje:

§ 1

1. Z dniem 16 listopada 2021r. w Szkole Podstawowej w Kadczy wprowadza się działania mające na celu wsparcie procesu przywracania nauczania w formie stacjonarnej.
2. Uczniowie klas II i III Szkoły Podstawowej w Kadczy od dnia 16 listopada 2021r. zobowiązani są uczestniczyć w stacjonarnych zajęciach lekcyjnych prowadzonych w obiektach szkoły.
3. Sposób organizacji zajęć zostaje przywrócony zgodnie z planami, harmonogramami i zasadami obowiązującymi przed okresem nauczania zdalnego.
4. System nauczania stacjonarnego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w naszej szkole.

§ 2

1. O przywróceniu stacjonarnego trybu nauki dyrektor szkoły pisemnie informuje organ nadzoru pedagogicznego, organ prowadzący, radę pedagogiczną oraz służby sanitarne.
2. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące przywrócenia stacjonarnego trybu nauki na stronie internetowej szkoły.
3. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja zostaje przekazana drogą mailową lub telefonicznie.

§ 3

1. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie przywrócenia stacjonarnego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.
2. Wychowawcy uzyskują potwierdzenie odbioru informacji o powrocie do stacjonarnego trybu nauki.

§ 4

Obowiązki wychowawców po przywróceniu stacjonarnej formy nauczania.

1. Wychowawca klasy ma obowiązek:
1) przekazać informację rodzicom oraz uczniom o powrocie do nauczania stacjonarnego;
2) przypomnieć podstawowe zasady obowiązujące podczas stacjonarnego nauczania;
3) przekazać uczniom na pierwszych zajęciach stacjonarnych informację o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujących na terenie szkoły i zobowiązuje uczniów do ich przestrzegania;
4) sporządzić informacje na temat braków i trudności, jakie powstały u poszczególnych uczniów podczas nauczania zdalnego i przekazać je nauczycielom prowadzącym zajęcia z uczniem;
5) na bieżąco monitorować trudności wynikające z powrotu uczniów do tradycyjnej formy nauczania;
6) na bieżąco monitorować liczbę zachorowań oraz frekwencję uczniów swojej klasy i zebrane w tym zakresie informacje przekazywać codziennie koordynatorowi bezpieczeństwa;
7) wychowawca przekazuje powyższe informacje koordynatorowi osobiście, drogą telefoniczną lub e-mailową;
8) w przypadku sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa wynikających ze strony środowiska klasowego, przekazać stosowne informacje koordynatorowi bezpieczeństwa a następnie podjąć działania mające na celu rozwiązanie problemu oraz monitorować sprawę aż do jej definitywnego zakończenia.

§ 5

Obowiązki nauczycieli po przywróceniu nauczania stacjonarnego.

1. Nauczyciel dokonują analizy materiału nauczania, jaki został zrealizowany podczas nauczania zdalnego i wspólnie z uczniami określają partie materiału, które wymagają dodatkowego powtórzenia w czasie zajęć stacjonarnych.
2. Diagnozują indywidualne potrzeby uczniów w zakresie wsparcia w celu wyrównania różnic w poziomie przyswojenia wiedzy z lekcji prowadzonych on-line.
3. Przygotowują informację o poziomie realizacji podstawy programowej dla poszczególnych klas w odniesieniu do swojego przedmiotu i prezentują wnioski na posiedzeniu rady pedagogicznej.

§ 6

Obowiązki i zasady dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 obowiązujące na terenie szkoły po przywróceniu stacjonarnego trybu nauki.

1. Za bezpieczeństwo na terenie szkoły w czasie epidemii odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
2. Po przywróceniu nauki stacjonarnej nauczyciele przekazują uczniom informacje na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.
3. W szkole i na stronie internetowej szkoły opublikowano w widocznym miejscu instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej.
4. Dyrektor szkoły ustala organizację pracy w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem.
5. Na terenie szkoły bezwzględnie obowiązują zalecenia służb sanitarno-epidemiologicznych.
6. Pracownicy szkoły oraz osoby przebywające na jej terenie podporządkowują się i współdziałają ze wszystkimi służbami zaangażowanymi w zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.
7. Wytyczne bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące na terenie szkoły od dnia 1 września 2021r. w sytuacji powrotu do stacjonarnego trybu nauki:
1) każda osoba wchodząca na teren szkoły powinna umyć a następnie zdezynfekować ręce;
2) na teren szkoły może wejść tylko i wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych – dotyczy to zwłaszcza wszystkich uczniów i pracowników szkoły;
3) na terenie szkoły obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu fizycznego;
4) jeśli zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu jest niemożliwe, np. w sytuacji apelu, szkolnej akademii, zawodów sportowych, obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych;
5) na terenie szkoły obowiązuje noszenie maseczek w przestrzeniach wspólnych (korytarze, szatnia, toalety)
6) wszystkie pomieszczenia, zwłaszcza sale lekcyjne, powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę;
7) w rozkładzie zajęć dla uczniów należy uwzględnić możliwość przebywania na świeżym powietrzu, także w czasie przerw między lekcjami;
8) w sytuacji pojawienia się u któregoś z pracowników szkoły objawów infekcji należy go natychmiast odizolować od innych osób oraz zmierzyć mu temperaturę;
9) w sytuacji pojawienia się u któregoś z uczniów objawów infekcji należy:
a) natychmiast odizolować go od reszty osób;
b) zmierzyć mu temperaturę;
c) poinformować o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły oraz opiekunów prawnych ucznia;
d) w przypadku ucznia niepełnoletniego zobowiązać opiekunów prawnych do jak najszybszego odebrania go ze szkoły;

§ 7

Procedura szybkiego powiadamiania szkoły o chorym uczniu.

1. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły drogą telefoniczną, mailową lub poprzez dziennik elektroniczny o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
2. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły o objęciu kwarantanną z powodu COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
3. Dyrektor szkoły powierza nadzorowanie sytuacji zarażonego COVID-19 lub przebywającego na kwarantannie ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa aż do zakończenia sprawy.
4. Rodzic/opiekun prawny informuje dyrektora szkoły o wyzdrowieniu lub o zakończeniu kwarantanny z powodu COVID-19 ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie.
5. Rodzic/opiekun prawny ucznia, który zauważy u dziecka objawy infekcji, nie będące potwierdzonym przypadkiem zachorowania na COVID-19, powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową lub telefoniczną.
6. Wychowawca klasy przekazuje informację o uczniu z objawami infekcji szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa i nadzoruje sytuację aż do momentu jego powrotu do całkowitego zdrowia.
7. Uczeń z objawami infekcji nie bierze udziału w zajęciach, pozostaje w domu.
8. Rodzic/opiekun prawny informuje o wyzdrowieniu dziecka wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową lub telefonicznie.
9. O fakcie wyzdrowienia wychowawca klasy informuje szkolnego koordynatora bezpieczeństwa.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Stanisław Szwarkowski

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kadczy.

Kadcza, dn. 15 listopada 2021r.

 

II. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy informuje , że zgodnie z kalendarzem organizacji roku szkolnego 2021/2022 w dniach 17 – 18 listopada ( środa, czwartek) odbędą się spotkania z wychowawcami klas I-VIII w sprawie uzyskanych wyników dydaktyczno-wychowawczych przez uczniów tutejszej szkoły za okres: wrzesień – listopad 2021r.

Proszę o zapoznanie się z harmonogramem spotkań przesłanych w dzienniku elektronicznym w dniu dzisiejszym.

W przypadku trudności z przybyciem do szkoły w określonym czasie proszę o poinformowanie wychowawców w wiadomościach w dzienniku elektronicznym w terminie do 16.11.2021r. (wtorek)

Spotkania odbędą się w salach lekcyjnych przydzielonych na początku roku szkolnego poszczególnym klasom.

Pozostali nauczyciele uczący w SP w Kadczy są do dyspozycji Rodziców przez cały okres nauki w godzinach ustalonych w harmonogramie konsultacji nauczycieli umieszczonym na stronie internetowej szkoły.

 

W załączeniu harmonogram zebrań z Rodzicami.

Z poważaniem.
S. Szwarkowski – Dyrektor ZSP w Kadczy

Ogłoszenie nr 4/2021/2022

Zarządzenie nr 14/2021

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy w sprawie wprowadzenia nauczania w trybie zdalnym w klasie III oraz przedłużenia nauczania w trybie zdalnym w klasie II w Szkole Podstawowej w Kadczy.

Dyrektor szkoły na podstawie:

-Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
-Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915)
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 września 2021r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U z 2021 r. poz. 1743)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. 2020r. poz. 1166 )
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. 2020r. poz. 1386 )
-Statutu Szkoły Podstawowej w Kadczy.

§ 1

1. W okresie od dnia 10 listopada do dnia 15 listopada 2021r. w Szkole Podstawowej w Kadczy wprowadza się zdalny tryb nauczania zgodnie z opracowanym planem zajęć.
2. Dyrektor szkoły zawiesza zajęcia stacjonarne uczniów klasy III w zakresie: wszystkich przedmiotów.
3. System nauczania zdalnego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w klasie III.
4. Przedłuża się zdalny tryb nauczania w klasie II od 10 listopada do dnia 15 listopada 2021.

§ 2

1. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia zdalnego trybu nauki na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.
2. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja zostaje przekazana drogą mailową lub telefonicznie.

§ 3

1. Wychowawcy klas II i III bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie wdrożenia zdalnego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.
Każdy z uczniów klasy II i III kontynuuje formę zdalnego nauczania, jaka została
wypracowana wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia
w sprzęt komputerowy, a wszelkie trudności związane z tym procesem na bieżąco będą
zgłaszane wychowawcom klas.
2.Wychowawcy klas podejmuje działania mające na celu rozwiązanie problemów
sprzętowych ucznia:
1) powiadamiają o trudnościach dyrektora;
2) pomagają w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych;
3) monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania, o czym informują dyrektora szkoły.
4) Szczegółowe obowiązki wychowawców klas opisuje § 4 niniejszego Zarządzenia.
3. Nauczyciele wszystkich przedmiotów uczący w klasie II i III przedstawiają (przypominają) swoim uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki.
4. Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określa załącznik nr 1 niniejszego Zarządzenia.
5. Zobowiązuje wszystkich nauczycieli uczących w klasie II i III do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych, wcześniej zgłoszonych i zaakceptowanych przez dyrektora szkoły.
6. Zdalne nauczanie ma mieć przede wszystkim charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych:
• www.epodreczniki.pl
• www.gov.pl/zdalnelekcje
• platforma e-wychowanie fizyczne – lekcje wych.fiz. w domu
• dziennik elektroniczny Synergia Librus
• aplikacja MS Teams
7. W celu uzupełnienia nauczania synchronicznego oraz w celu zróżnicowania form pracy zobowiązuję również nauczycieli do pracy z uczniami w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały, a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.
8. Nakazuję wszystkim nauczycielom uczącym w klasie II i III do dnia przejścia w tryb zdalny określenie warunków realizacji zdalnych konsultacji merytorycznych – należy określić dni tygodnia oraz godzinę dostępności nauczyciela i narzędzie komunikacji. Zaleca się kontakt za pomocą e-dziennika, kontakt telefoniczny.
9. Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.
10. Ustalam zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami, które stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia i zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zapoznania się z tymi zasadami i stosowania ich w kontaktach z rodzicami.
11. Określam zasady raportowania realizacji podstawy programowej w zdalnym nauczaniu, które określono w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zobowiązuję nauczycieli do stosowania zapisów szczegółowych załącznika.

§ 4

Obowiązki wychowawców klas II i III w zakresie wprowadzenia zdalnego trybu nauczania.

1. Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora nauczania zdalnego w stosunku do powierzonych jego opiece uczniów.
2. Wychowawca ma obowiązek:
1) niezwłocznego poinformowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie trybu nauczania, zgodnie z zasadami komunikowania się określonymi w załączniku nr 1,
2) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu. W przypadku braku takiego dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu rozwiązania problemu lub ewentualnego ustalenia alternatywnych form kształcenia,
3) monitorowania procesu rozwiązania problemu do czasu jego pełnego ustąpienia, o czym informuje dyrektora szkoły.
4) wskazania sposobu kontaktu : e-dziennik, e-mail, telefon ze swoimi wychowankami,
5) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice,
6) wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.

§ 5

Zasady i sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły w trybie zdalnym.

1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Szczegółowe sposoby prowadzenia dokumentacji szkolnej zostały opisane w załączniku nr 2.

§ 6

Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami oraz sposób przekazywania im informacji o formie i terminach tych konsultacji.

1. Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców konsultacje z nauczycielami.
2. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu przez dziennik elektroniczny.
3. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
4. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom na stronie internetowej szkoły i poprzez e-dziennik.

§7

Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu szkolnego zestawu programów nauczania.

1. Zarządzam wdrożenie procedur wprowadzania modyfikacji programów szkolnego zestawu programów nauczania.
2. Szczegółowe procedury określa załączniku nr 3.

§ 8

Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w zdalnym trybie nauki.

1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.
2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.
3. Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach znajdują się w załączniku nr 4.

§ 9

Zasady i sposoby oceniania w zdalnym trybie nauczania.

1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.
2. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość zostały określone w załączniku nr 5.

§ 10

Zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

1. W szkole organizuje się zdalne nauczanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zawiera załącznik nr 6.

§ 11

Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.

1. Na czas wprowadzenia zdalnego nauczania w okresie od 10.11.do 15.11.2021r. wprowadza się szczegółowe warunki korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.
2. Do przestrzegania tych zasad zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły.
3. Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej określono w załączniku nr 7.

§ 12

1. Powrót do stacjonarnego trybu nauki klasy II i III nastąpi poprzez wydanie Zarządzenia Dyrektora ZSP w Kadczy.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Stanisław Szwarkowski
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Kadczy
Kadcza, dn. 10 listopada 2021r.

 

Wykaz załączników:
• Załącznik nr 1 Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami.
• Załącznik nr 2 Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w czasie trwania nauczania zdalnego oraz zasady raportowania.
• Załącznik nr 3 Procedury wprowadzania modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.
• Załącznik nr 4 Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach.
• Załącznik nr 5 Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość.
• Załącznik nr 6 Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
• Załącznik nr 7 Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

 

Załącznik nr 1

Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami w systemie nauczania zdalnego

1. Nauczyciele w czasie trwania trybu zdalnego są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami.
2. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem następujących narzędzi:
• e-dziennika,
• poczty elektronicznej,
• telefonów komórkowych i stacjonarnych,
3. Kontaktując się z rodzicami należy określić i podać do ich wiadomości sposoby oraz czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców.

Załącznik nr 2

Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w czasie trwania nauczania zdalnego oraz zasady raportowania

1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami:
1) dokumenty w wersji papierowej, dostępne tylko i wyłącznie na terenie szkoły, zostaną uzupełnione po odwieszeniu zajęć stacjonarnych,
2) dzienniki elektroniczne są uzupełniane na bieżąco każdego dnia,
3) inne dokumenty, np. notatki służbowe, protokoły mogą być tworzone zdalnie i przesyłane drogą elektroniczną.
2. Nauczyciele mają obowiązek złożyć do dyrektora (przesłany drogą elektroniczną) pisemny raport z tygodniowej realizacji zajęć (w każdy piątek). Raport powinien zawierać zestawienie poszczególnych klas (grup międzyoddziałowych), daty i godziny zrealizowanych zajęć, listy obecności uczniów (w przypadku zajęć online), wskazanie zakresu treści nauczania z podstawy programowej oraz wykaz narzędzi oraz zasobów internetowych, które wykorzystano do realizacji. Raport powinien zawierać także odpowiedzi na pytania dotyczące wszelkich trudności w realizacji podstawy programowej.

Załącznik nr 3

Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu programów szkolnego zestawu programów nauczania

1. Nauczyciele poszczególnych , zajęć edukacyjnych przeprowadzają przegląd treści nauczania pod kątem możliwości ich efektywnej realizacji w formie nauczania na odległość.
2. Dyrektor powołuje koordynatora odpowiedzialnego za proces modyfikacji programów, zadaniem którego jest koordynacja wszystkich działań zmierzających do dostosowania programów nauczania do możliwości ich realizacji w formie nauczania zdalnego.
3. Nauczyciele przekazują koordynatorowi informację, jakie treści nauczania należy przesunąć do realizacji w późniejszym terminie a jakie mogą być realizowane w formie pracy zdalnej z uczniami.
4. Koordynator dokonuje korekt w oparciu o te informacje w istniejących programach nauczania i przekazuje je elektronicznie do zatwierdzenia przez dyrektora.
5. Dyrektor zatwierdza zmienione programy nauczania i udostępnia je na stronie internetowej szkoły do realizacji.

Załącznik nr 4

Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach

1. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym).
2. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego przez dziennik elektroniczny.
3. Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.
4. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela.
5. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela ( e-dziennik lub telefonicznie).
6. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela
( e-dziennik lub telefonicznie).
7. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość e-dziennik lub telefonicznie).

Załącznik nr 5

Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość

1. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej,
2. Na ocenę osiągnięć ucznia z danych zajęć edukacyjnych nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu,
3. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
5. Na ocenę osiągnięć ucznia z danych zajęć edukacyjnych nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia,
6. W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania, w szczególności za: quizy, rebusy, ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki i in.
7. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia,
8. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane,
9. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.

Załącznik nr 6

Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

1. Dyrektor szkoły powołuje zespół nauczycieli odpowiedzialnych za organizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Do zespołu powinni należeć nauczyciele uczący, specjaliści, logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, doradcy zawodowi.
3. Zespół analizuje dotychczasowe programy nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i dostosowuje je w taki sposób, aby móc je zrealizować w sposób zdalny.
4. Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne uczniów do podjęcia nauki zdalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia i dostosowania wynikające z dokumentacji stworzonej w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.
5. Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu w sposób zdalny, należy wskazać alternatywną formę realizacji zajęć.
6. Przewodniczący zespołu sporządza raport na temat modyfikacji programów i dostosowania narzędzi informatycznych do możliwości psychofizycznych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i przekazuje go drogą elektroniczną dyrektorowi szkoły.
7. Dopuszcza się taką możliwość modyfikacji programów nauczania w/w uczniów, aby niektóre treści, niedające się zrealizować w sposób zdalny, przesunąć w czasie do momentu, w którym uczniowie wrócą do szkoły.
8. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zdalne konsultacje.
9. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu przez dziennik elektroniczny lub aplikację MS Teams
10. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel lub specjalista, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
11. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom poprzez e-dziennik.

Załącznik nr 7

Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej

1. Każdy pracownik szkoły korzystający ze służbowego sprzętu IT zobowiązany jest do jego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Za sprzęt IT przyjmuje się: komputery stacjonarne, monitory, drukarki, skanery, ksera, laptopy, służbowe tablety i smartfony.
2. Pracownik jest zobowiązany zgłosić dyrektorowi szkoły zagubienie, utratę lub zniszczenie powierzonego mu sprzętu IT.
3. Samowolne instalowanie otwieranie (demontaż) Sprzętu IT, instalowanie dodatkowych urządzeń (np. twardych dysków, pamięci) lub podłączanie jakichkolwiek niezatwierdzonych urządzeń do systemu informatycznego jest zabronione.
4. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu (WINDOWS + L) lub wylogować się z systemu bądź z programu.
5. Po zakończeniu pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest:
b) wylogować się z systemu informatycznego, a jeśli to wymagane – wyłączyć sprzęt komputerowy,
c) zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelkie nośniki magnetyczne i optyczne na których znajdują się dane osobowe.
6. Pracownik jest zobowiązany do usuwania plików z nośników/dysków, do których mają dostęp inni użytkownicy nieupoważnieni do dostępu do takich plików (np. podczas współużytkowania komputerów).
7. Pracownicy szkoły, użytkujący służbowe komputery przenośne, na których znajdują się dane osobowe lub z dostępem do danych osobowych przez Internet zobowiązani są do stosowania zasad bezpieczeństwa określonych w polityce ochrony danych osobowych.
8. W trakcie nauczania zdalnego, w sytuacji, gdy nauczyciele korzystają ze swojego prywatnego sprzętu komputerowego, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych uczniów, rodziców, innych nauczycieli oraz pracowników szkoły, które gromadzą i są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych w polityce ochrony danych osobowych.
9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt komputerowy.
Zarządzanie uprawnieniami – procedura rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy zdalnej
10. Każdy nauczyciel i każdy uczeń – zwany dalej użytkownikiem (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w pracuje, poczty elektronicznej) musi posiadać swój własny indywidualny identyfikator (login) do logowania się.
11. Tworzenie kont użytkowników wraz z uprawnieniami (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) odbywa się na polecenie nauczyciela uczącego i powinno opierać się na zasadzie pseudonimizacji (używanie np. inicjałów zamiast pełnego imienia i nazwiska)
12. Każdy użytkownik musi posiadać indywidualny identyfikator. Zabronione jest umożliwianie innym osobom pracy na koncie innego użytkownika.
13. Zabrania się pracy wielu użytkowników na wspólnym koncie.
14. Użytkownik (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) rozpoczyna pracę z użyciem identyfikatora i hasła.
15. Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia nauczyciela o próbach logowania się do systemu osoby nieupoważnionej, jeśli system to sygnalizuje.
16. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, użytkownik zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu lub wylogować się z systemu.
17. Po zakończeniu pracy, użytkownik zobowiązany jest:
a) wylogować się z systemu informatycznego, a następnie wyłączyć sprzęt komputerowy,
b) zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelką dokumentację oraz nośniki magnetyczne i optyczne, na których znajdują się dane osobowe.
18. Hasła powinny składać się z 8 znaków.
19. Hasła powinny zawierać duże litery + małe litery + cyfry + znaki specjalne.
20. Hasła nie mogą być łatwe do odgadnięcia. Nie powinny być powszechnie używanymi słowami. W szczególności nie należy jako haseł wykorzystywać: dat, imion i nazwisk osób bliskich, imion zwierząt, popularnych dat, popularnych słów, typowych zestawów: 123456, qwerty, itd.
21. Hasła nie powinny być ujawnianie innym osobom. Nie należy zapisywać haseł na kartkach i w notesach, nie naklejać na monitorze komputera, nie trzymać pod klawiaturą lub w szufladzie.
22. W przypadku ujawnienia hasła – należy natychmiast je zmienić.
23. Hasła powinny być zmieniane co 30 dni.
24. Jeżeli system nie wymusza zmiany haseł, użytkownik zobowiązany jest do samodzielnej zmiany hasła.
25. Użytkownik systemu w trakcie pracy w aplikacji może zmienić swoje hasło.
26. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania hasła w poufności, nawet po utracie przez nie ważności.
27. Zabrania się stosowania tego samego hasła jako zabezpieczenia w dostępie do różnych systemów.
28. Nie powinno się też stosować haseł, w których któryś z członów stanowi imię, nazwę lub numer miesiąca lub inny możliwy do odgadnięcia klucz.

Bezpieczne korzystanie z Internetu

29. W trakcie nauczania zdalnego nauczyciel powinien stale przypominać uczniom o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci.
30. Zabrania się zgrywania na dysk twardy komputera służbowego oraz uruchamia jakichkolwiek programów nielegalnych oraz plików pobranych z niewiadomego źródła.
31. Zabrania się wchodzenia na strony, na których prezentowane są informacje o charakterze przestępczym, hackerskim, pornograficznym, lub innym zakazanym przez prawo (na większości stron tego typu jest zainstalowane szkodliwe oprogramowanie infekujące w sposób automatyczny system operacyjny komputera szkodliwym oprogramowaniem).
32. Nie należy w opcjach przeglądarki internetowej włączać opcji autouzupełniania formularzy i zapamiętywania haseł.
33. W przypadku korzystania z szyfrowanego połączenia przez przeglądarkę, należy zwracać uwagę na pojawienie się odpowiedniej ikonki (kłódka) oraz adresu www rozpoczynającego się frazą ”https:”. Dla pewności należy „kliknąć” na ikonkę kłódki i sprawdzić, czy właścicielem certyfikatu jest wiarygodny właściciel.
34. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku podejrzanego żądania lub prośby zalogowania się na stronę (np. na stronę banku, portalu społecznościowego, e-sklepu, poczty mailowej) lub podania naszych loginów i haseł, PIN-ów, numerów kart płatniczych przez Internet. Szczególnie tyczy się to żądania podania takich informacji przez rzekomy bank.

Zasady korzystania z poczty elektronicznej

35. W przypadku zdalnego nauczania nauczyciele oraz pracownicy szkoły powinni korzystać ze służbowej poczty mailowej.
36. W przypadku przesyłania danych osobowych należy wysyłać pliki zaszyfrowane/spakowane (np. programem 7 zip, winzipem, winrarem) i zahasłowane, gdzie hasło powinno być przesłane do odbiorcy telefonicznie lub SMS.
37. W przypadku zabezpieczenia plików hasłem, obowiązuje minimum 8 znaków: duże i małe litery i cyfry i znaki specjalne, a hasło należy przesłać odrębnym mailem lub inną metodą, np. telefonicznie lub SMS-em.
38. Użytkownicy powinni zwracać szczególną uwagę na poprawność adresu odbiorcy dokumentu.
39. Zaleca się, aby użytkownik podczas przesyłania danych osobowych mailem zawarł w treści prośbę o potwierdzenie otrzymania i zapoznania się z informacją przez adresata.
40. WAŻNE: Nie otwierać załączników od nieznanych nadawców typu .zip, .xlsm, .pdf, .exe w mailach!!!!! Są to zwykle „wirusy”, które infekują komputer oraz często pozostałe komputery w sieci. WYSOKIE RYZYKO UTRATY BEZPOWROTNEJ UTRATY DANYCH.
41. WAŻNE: Nie wolno „klikać” na hiperlinki w mailach, gdyż mogą to być hiperlinki do stron z „wirusami”. Użytkownik „klikając” na taki hiperlink infekuje komputer oraz inne komputery w sieci.
42. Podczas wysyłania maili do wielu adresatów jednocześnie, należy użyć metody „Ukryte do wiadomości – UDW”. Zabronione jest rozsyłanie maili do wielu adresatów z użyciem opcji „Do wiadomości”!
43. Użytkownicy powinni okresowo kasować niepotrzebne maile.
44. Mail służbowy jest przeznaczony wyłącznie do wykonywania obowiązków służbowych.
45. Użytkownicy mają prawo korzystać z poczty mailowej prywatnej tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy nie ma możliwości założenia poczty mailowej służbowej.
46. Przy korzystaniu z maila, użytkownicy mają obowiązek przestrzegać prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego.
47. Użytkownicy nie mają prawa korzystać z maila w celu rozpowszechniania treści o charakterze obraźliwym, niemoralnym lub niestosownym wobec powszechnie obowiązujących zasad postępowania.

Stanisław Szwarkowski
Dyr. ZSP w Kadczy

Ogłoszenie nr 3/2021/2022

Zarządzenie nr 13/2021

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy w sprawie wprowadzenia nauczania w trybie zdalnym w klasie II w Szkole Podstawowej w Kadczy

Dyrektor szkoły na podstawie:

-Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
-Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915)
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 września 2021r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U z 2021 r. poz. 1743)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. 2020r. poz. 1166 )
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. 2020r. poz. 1386 )
-Statutu Szkoły Podstawowej w Kadczy.

§ 1

1. W okresie od dnia 8 listopada do dnia 10 listopada 2021r. w Szkole Podstawowej w Kadczy wprowadza się zdalny tryb nauczania zgodnie z opracowanym planem zajęć.
2. Dyrektor szkoły zawiesza zajęcia stacjonarne uczniów klasy II w zakresie: wszystkich przedmiotów.
3. System nauczania zdalnego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w klasie II

§ 2

1. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia zdalnego trybu nauki na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.
2. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja zostaje przekazana drogą mailową lub telefonicznie.

§ 3

1. Wychowawca klasy II bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie wdrożenia zdalnego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.
Każdy z uczniów klasy II kontynuuje formę zdalnego nauczania, jaka została
wypracowana wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia
w sprzęt komputerowy, a wszelkie trudności związane z tym procesem na bieżąco będą
zgłaszane wychowawcy klasy.
2.Wychowawca klasy podejmuje działania mające na celu rozwiązanie problemów
sprzętowych ucznia:
1) powiadamia o trudnościach dyrektora;
2) pomaga w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych;
3) monitoruje proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania, o czym informuje dyrektora szkoły.
4) Szczegółowe obowiązki wychowawcy klasy opisuje § 4 niniejszego Zarządzenia.
3. Nauczyciele wszystkich przedmiotów uczący w klasie II przedstawiają (przypominają) swoim uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki.
4. Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określa załącznik nr 1 niniejszego Zarządzenia.
5. Zobowiązuje wszystkich nauczycieli uczących w klasie II do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych, wcześniej zgłoszonych i zaakceptowanych przez dyrektora szkoły.
6. Zdalne nauczanie ma mieć przede wszystkim charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych:
• www.epodreczniki.pl
• www.gov.pl/zdalnelekcje
• platforma e-wychowanie fizyczne – lekcje wych.fiz. w domu
• dziennik elektroniczny Synergia Librus
• aplikacja MS Teams
7. W celu uzupełnienia nauczania synchronicznego oraz w celu zróżnicowania form pracy zobowiązuję również nauczycieli do pracy z uczniami w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały, a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.
8. Nakazuję wszystkim nauczycielom uczącym w klasie II do dnia przejścia w tryb zdalny określenie warunków realizacji zdalnych konsultacji merytorycznych – należy określić dni tygodnia oraz godzinę dostępności nauczyciela i narzędzie komunikacji. Zaleca się kontakt za pomocą e-dziennika, kontakt telefoniczny.
9. Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.
10. Ustalam zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami, które stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia i zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zapoznania się z tymi zasadami i stosowania ich w kontaktach z rodzicami.
11. Określam zasady raportowania realizacji podstawy programowej w zdalnym nauczaniu, które określono w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zobowiązuję nauczycieli do stosowania zapisów szczegółowych załącznika.

§ 4

Obowiązki wychowawcy klasy II w zakresie wprowadzenia zdalnego trybu nauczania.

1. Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora nauczania zdalnego w stosunku do powierzonych jego opiece uczniów.
2. Wychowawca ma obowiązek:
1) niezwłocznego poinformowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie trybu nauczania, zgodnie z zasadami komunikowania się określonymi w załączniku nr 1,
2) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu. W przypadku braku takiego dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu rozwiązania problemu lub ewentualnego ustalenia alternatywnych form kształcenia,
3) monitorowania procesu rozwiązania problemu do czasu jego pełnego ustąpienia, o czym informuje dyrektora szkoły.
4) wskazania sposobu kontaktu : e-dziennik, e-mail, telefon ze swoimi wychowankami,
5) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice,
6) wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.

§ 5

Zasady i sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły w trybie zdalnym.

1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Szczegółowe sposoby prowadzenia dokumentacji szkolnej zostały opisane w załączniku nr 2.

§ 6

Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami oraz sposób przekazywania im informacji o formie i terminach tych konsultacji.

1. Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców konsultacje z nauczycielami.
2. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu przez dziennik elektroniczny.
3. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
4. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom na stronie internetowej szkoły i poprzez e-dziennik.

§7

Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu szkolnego zestawu programów nauczania.

1. Zarządzam wdrożenie procedur wprowadzania modyfikacji programów szkolnego zestawu programów nauczania.
2. Szczegółowe procedury określa załączniku nr 3.

§ 8

Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w zdalnym trybie nauki.

1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.
2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.
3. Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach znajdują się w załączniku nr 4.

§ 9

Zasady i sposoby oceniania w zdalnym trybie nauczania.

1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.
2. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość zostały określone w załączniku nr 5.

§ 10

Zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

1. W szkole organizuje się zdalne nauczanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zawiera załącznik nr 6.

§ 11

Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.

1. Na czas wprowadzenia zdalnego nauczania w okresie od 08.11.do 10.11.2021r. wprowadza się szczegółowe warunki korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.
2. Do przestrzegania tych zasad zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły.
3. Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej określono w załączniku nr 7.

§ 12

1. Powrót do stacjonarnego trybu nauki klasy II nastąpi poprzez wydanie Zarządzenia Dyrektora ZSP w Kadczy.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Stanisław Szwarkowski
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Kadczy
Kadcza,05 listopada 2021r.

 

 

Wykaz załączników:
• Załącznik nr 1 Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami.
• Załącznik nr 2 Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w czasie trwania nauczania zdalnego oraz zasady raportowania.
• Załącznik nr 3 Procedury wprowadzania modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.
• Załącznik nr 4 Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach.
• Załącznik nr 5 Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość.
• Załącznik nr 6 Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
• Załącznik nr 7 Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Załącznik nr 1
Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami w systemie nauczania zdalnego
1. Nauczyciele w czasie trwania trybu zdalnego są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami.
2. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem następujących narzędzi:
• e-dziennika,
• poczty elektronicznej,
• telefonów komórkowych i stacjonarnych,
3. Kontaktując się z rodzicami należy określić i podać do ich wiadomości sposoby oraz czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców.

Załącznik nr 2
Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w czasie trwania nauczania zdalnego oraz zasady raportowania
1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami:
1) dokumenty w wersji papierowej, dostępne tylko i wyłącznie na terenie szkoły, zostaną uzupełnione po odwieszeniu zajęć stacjonarnych,
2) dzienniki elektroniczne są uzupełniane na bieżąco każdego dnia,
3) inne dokumenty, np. notatki służbowe, protokoły mogą być tworzone zdalnie i przesyłane drogą elektroniczną.
2. Nauczyciele mają obowiązek złożyć do dyrektora (przesłany drogą elektroniczną) pisemny raport z tygodniowej realizacji zajęć (w każdy piątek). Raport powinien zawierać zestawienie poszczególnych klas (grup międzyoddziałowych), daty i godziny zrealizowanych zajęć, listy obecności uczniów (w przypadku zajęć online), wskazanie zakresu treści nauczania z podstawy programowej oraz wykaz narzędzi oraz zasobów internetowych, które wykorzystano do realizacji .Raport powinien zawierać także odpowiedzi na pytania dotyczące wszelkich trudności w realizacji podstawy programowej.

Załącznik nr 3
Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu programów szkolnego zestawu programów nauczania
1. Nauczyciele poszczególnych , zajęć edukacyjnych przeprowadzają przegląd treści nauczania pod kątem możliwości ich efektywnej realizacji w formie nauczania na odległość.
2. Dyrektor powołuje koordynatora odpowiedzialnego za proces modyfikacji programów, zadaniem którego jest koordynacja wszystkich działań zmierzających do dostosowania programów nauczania do możliwości ich realizacji w formie nauczania zdalnego.
3. Nauczyciele przekazują koordynatorowi informację, jakie treści nauczania należy przesunąć do realizacji w późniejszym terminie a jakie mogą być realizowane w formie pracy zdalnej z uczniami.
4. Koordynator dokonuje korekt w oparciu o te informacje w istniejących programach nauczania i przekazuje je elektronicznie do zatwierdzenia przez dyrektora.
5. Dyrektor zatwierdza zmienione programy nauczania i udostępnia je na stronie internetowej szkoły do realizacji.

Załącznik nr 4
Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach

1. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym).
2. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego przez dziennik elektroniczny.
3. Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.
4. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela.
5. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela ( e-dziennik lub telefonicznie).
6. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela
( e-dziennik lub telefonicznie).
7. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość e-dziennik lub telefonicznie).

Załącznik nr 5
Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość

1. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej,
2. Na ocenę osiągnięć ucznia z danych zajęć edukacyjnych nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu,
3. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
5. Na ocenę osiągnięć ucznia z danych zajęć edukacyjnych nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia,
6. W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania, w szczególności za: quizy, rebusy, ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki i in.
7. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia,
8. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane,
9. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.

Załącznik nr 6
Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

1. Dyrektor szkoły powołuje zespół nauczycieli odpowiedzialnych za organizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Do zespołu powinni należeć nauczyciele uczący, specjaliści, logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, doradcy zawodowi.
3. Zespół analizuje dotychczasowe programy nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i dostosowuje je w taki sposób, aby móc je zrealizować w sposób zdalny.
4. Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne uczniów do podjęcia nauki zdalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia i dostosowania wynikające z dokumentacji stworzonej w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.
5. Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu w sposób zdalny, należy wskazać alternatywną formę realizacji zajęć.
6. Przewodniczący zespołu sporządza raport na temat modyfikacji programów i dostosowania narzędzi informatycznych do możliwości psychofizycznych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i przekazuje go drogą elektroniczną dyrektorowi szkoły.
7. Dopuszcza się taką możliwość modyfikacji programów nauczania w/w uczniów, aby niektóre treści, niedające się zrealizować w sposób zdalny, przesunąć w czasie do momentu, w którym uczniowie wrócą do szkoły.
8. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zdalne konsultacje.
9. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu przez dziennik elektroniczny lub aplikację MS Teams
10. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel lub specjalista, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
11. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom poprzez e-dziennik.

Załącznik nr 7
Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

1. Każdy pracownik szkoły korzystający ze służbowego sprzętu IT zobowiązany jest do jego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Za sprzęt IT przyjmuje się: komputery stacjonarne, monitory, drukarki, skanery, ksera, laptopy, służbowe tablety i smartfony.
2. Pracownik jest zobowiązany zgłosić dyrektorowi szkoły zagubienie, utratę lub zniszczenie powierzonego mu sprzętu IT.
3. Samowolne instalowanie otwieranie (demontaż) Sprzętu IT, instalowanie dodatkowych urządzeń (np. twardych dysków, pamięci) lub podłączanie jakichkolwiek niezatwierdzonych urządzeń do systemu informatycznego jest zabronione.
4. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu (WINDOWS + L) lub wylogować się z systemu bądź z programu.
5. Po zakończeniu pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest:
b) wylogować się z systemu informatycznego, a jeśli to wymagane – wyłączyć sprzęt komputerowy,
c) zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelkie nośniki magnetyczne i optyczne na których znajdują się dane osobowe.
6. Pracownik jest zobowiązany do usuwania plików z nośników/dysków, do których mają dostęp inni użytkownicy nieupoważnieni do dostępu do takich plików (np. podczas współużytkowania komputerów).
7. Pracownicy szkoły, użytkujący służbowe komputery przenośne, na których znajdują się dane osobowe lub z dostępem do danych osobowych przez Internet zobowiązani są do stosowania zasad bezpieczeństwa określonych w polityce ochrony danych osobowych.
8. W trakcie nauczania zdalnego, w sytuacji, gdy nauczyciele korzystają ze swojego prywatnego sprzętu komputerowego, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych uczniów, rodziców, innych nauczycieli oraz pracowników szkoły, które gromadzą i są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych w polityce ochrony danych osobowych.
9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt komputerowy.
Zarządzanie uprawnieniami – procedura rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy zdalnej
10. Każdy nauczyciel i każdy uczeń – zwany dalej użytkownikiem (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w pracuje, poczty elektronicznej) musi posiadać swój własny indywidualny identyfikator (login) do logowania się.
11. Tworzenie kont użytkowników wraz z uprawnieniami (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) odbywa się na polecenie nauczyciela uczącego i powinno opierać się na zasadzie pseudonimizacji (używanie np. inicjałów zamiast pełnego imienia i nazwiska)
12. Każdy użytkownik musi posiadać indywidualny identyfikator. Zabronione jest umożliwianie innym osobom pracy na koncie innego użytkownika.
13. Zabrania się pracy wielu użytkowników na wspólnym koncie.
14. Użytkownik (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) rozpoczyna pracę z użyciem identyfikatora i hasła.
15. Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia nauczyciela o próbach logowania się do systemu osoby nieupoważnionej, jeśli system to sygnalizuje.
16. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, użytkownik zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu lub wylogować się z systemu.
17. Po zakończeniu pracy, użytkownik zobowiązany jest:
a) wylogować się z systemu informatycznego, a następnie wyłączyć sprzęt komputerowy,
b) zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelką dokumentację oraz nośniki magnetyczne i optyczne, na których znajdują się dane osobowe.
18. Hasła powinny składać się z 8 znaków.
19. Hasła powinny zawierać duże litery + małe litery + cyfry + znaki specjalne.
20. Hasła nie mogą być łatwe do odgadnięcia. Nie powinny być powszechnie używanymi słowami. W szczególności nie należy jako haseł wykorzystywać: dat, imion i nazwisk osób bliskich, imion zwierząt, popularnych dat, popularnych słów, typowych zestawów: 123456, qwerty, itd.
21. Hasła nie powinny być ujawnianie innym osobom. Nie należy zapisywać haseł na kartkach i w notesach, nie naklejać na monitorze komputera, nie trzymać pod klawiaturą lub w szufladzie.
22. W przypadku ujawnienia hasła – należy natychmiast je zmienić.
23. Hasła powinny być zmieniane co 30 dni.
24. Jeżeli system nie wymusza zmiany haseł, użytkownik zobowiązany jest do samodzielnej zmiany hasła.
25. Użytkownik systemu w trakcie pracy w aplikacji może zmienić swoje hasło.
26. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania hasła w poufności, nawet po utracie przez nie ważności.
27. Zabrania się stosowania tego samego hasła jako zabezpieczenia w dostępie do różnych systemów.
28. Nie powinno się też stosować haseł, w których któryś z członów stanowi imię, nazwę lub numer miesiąca lub inny możliwy do odgadnięcia klucz.

Bezpieczne korzystanie z Internetu
29. W trakcie nauczania zdalnego nauczyciel powinien stale przypominać uczniom o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci.
30. Zabrania się zgrywania na dysk twardy komputera służbowego oraz uruchamia jakichkolwiek programów nielegalnych oraz plików pobranych z niewiadomego źródła.
31. Zabrania się wchodzenia na strony, na których prezentowane są informacje o charakterze przestępczym, hackerskim, pornograficznym, lub innym zakazanym przez prawo (na większości stron tego typu jest zainstalowane szkodliwe oprogramowanie infekujące w sposób automatyczny system operacyjny komputera szkodliwym oprogramowaniem).
32. Nie należy w opcjach przeglądarki internetowej włączać opcji autouzupełniania formularzy i zapamiętywania haseł.
33. W przypadku korzystania z szyfrowanego połączenia przez przeglądarkę, należy zwracać uwagę na pojawienie się odpowiedniej ikonki (kłódka) oraz adresu www rozpoczynającego się frazą ”https:”. Dla pewności należy „kliknąć” na ikonkę kłódki i sprawdzić, czy właścicielem certyfikatu jest wiarygodny właściciel.
34. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku podejrzanego żądania lub prośby zalogowania się na stronę (np. na stronę banku, portalu społecznościowego, e-sklepu, poczty mailowej) lub podania naszych loginów i haseł, PIN-ów, numerów kart płatniczych przez Internet. Szczególnie tyczy się to żądania podania takich informacji przez rzekomy bank.
Zasady korzystania z poczty elektronicznej
35. W przypadku zdalnego nauczania nauczyciele oraz pracownicy szkoły powinni korzystać ze służbowej poczty mailowej.
36. W przypadku przesyłania danych osobowych należy wysyłać pliki zaszyfrowane/spakowane (np. programem 7 zip, winzipem, winrarem) i za hasłowane, gdzie hasło powinno być przesłane do odbiorcy telefonicznie lub SMS.
37. W przypadku zabezpieczenia plików hasłem, obowiązuje minimum 8 znaków: duże i małe litery i cyfry i znaki specjalne, a hasło należy przesłać odrębnym mailem lub inną metodą, np. telefonicznie lub SMS-em.
38. Użytkownicy powinni zwracać szczególną uwagę na poprawność adresu odbiorcy dokumentu.
39. Zaleca się, aby użytkownik podczas przesyłania danych osobowych mailem zawarł w treści prośbę o potwierdzenie otrzymania i zapoznania się z informacją przez adresata.
40. WAŻNE: Nie otwierać załączników od nieznanych nadawców typu .zip, .xlsm, .pdf, .exe w mailach!!!!! Są to zwykle „wirusy”, które infekują komputer oraz często pozostałe komputery w sieci. WYSOKIE RYZYKO UTRATY BEZPOWROTNEJ UTRATY DANYCH.
41. WAŻNE: Nie wolno „klikać” na hiperlinki w mailach, gdyż mogą to być hiperlinki do stron z „wirusami”. Użytkownik „klikając” na taki hiperlink infekuje komputer oraz inne komputery w sieci.
42. Podczas wysyłania maili do wielu adresatów jednocześnie, należy użyć metody „Ukryte do wiadomości – UDW”. Zabronione jest rozsyłanie maili do wielu adresatów z użyciem opcji „Do wiadomości”!
43. Użytkownicy powinni okresowo kasować niepotrzebne maile.
44. Mail służbowy jest przeznaczony wyłącznie do wykonywania obowiązków służbowych.
45. Użytkownicy mają prawo korzystać z poczty mailowej prywatnej tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy nie ma możliwości założenia poczty mailowej służbowej.
46. Przy korzystaniu z maila, użytkownicy mają obowiązek przestrzegać prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego.
47. Użytkownicy nie mają prawa korzystać z maila w celu rozpowszechniania treści o charakterze obraźliwym, niemoralnym lub niestosownym wobec powszechnie obowiązujących zasad postępowania.

Ogłoszenie nr 2/2021/2022

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie.

Upłynęło już 13 dni nauki szkolnej w nowym roku szkolnym 2021/2022.
Bardzo dziękuję za odpowiedzialność Waszą , Waszych dzieci i uczniów w przestrzeganiu procedur bezpieczeństwa obowiązujących w ZSP w Kadczy związanych z zminimalizowaniem zagrożenia zakażenia koronawirusem.

Jednym z elementów opracowanych procedur jest prowadzenie tygodniowego monitoringu stanu zdrowia dzieci przez wychowawców klas.
Bardzo proszę wszystkich Rodziców o ścisłą współpracę wychowawcami w tym zakresie.

W trosce o stan zdrowia uczniów, nauczycieli i rodziców ponawiam prośbę o zasłanianie ust i nosa przez Rodziców odprowadzających dzieci do przedszkola w budynku nr 2 oraz o pozostawanie w budynku szkolnym nr 1 w strefie neutralnej wyznaczonej na korytarzu linią.

Ponawiam również prośbę o korzystanie z dziennika elektronicznego, który jest głównym źródłem przekazywania informacji ze strony szkoły do rodziców. W związku ze zbliżającym się okresem jesiennym i możliwością zwiększonej liczby zachorowań przez dzieci musimy być przygotowani na system nauki hybrydowej lub nauki zdalnej.

1. W dniach 8 i 9 września 2021r.. – odbyły się zebrania klasowe Rodziców z wychowawcami.
Dziękuję za udział w zebraniach i wybór przedstawicieli do Rad Oddziałowych.

2. Z wielką radością informuję o włączeniu Patrona Naszej Szkoły w poczet błogosławionych.

– Uroczystości beatyfikacyjne odbyły się 12 września 2021r. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

-W dniu 10 września 2021r. w ZSP w Kadczy odbył się uroczysty apel, na którym przypomniałem postać bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego i jego zasługi dla Polski.

– W dniach 10 – 13 września 2021r. Nasza Szkoła została udekorowana flagami oraz wciągnięto flagę państwową na maszt.

– 12 września 2021r. poczet sztandarowy Naszej Szkoły wziął udział w uroczystej sumie odpustowej w kościele parafialnym w Jazowsku.

-W maju 2022r. obchodzić będziemy 20 rocznicę nadania ZSP w Kadczy imienia bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

3. 13 września 2021r. o godz. 18.00 odbyło się zebranie Rad Oddziałowych, na którym
udzielono absolutorium Prezydium Rady Rodziców za rok szkolny 2020-2021,

Pani Agnieszce Grzech– Przewodniczącej Rady Rodziców,
Pani Renacie Owsianka – zastępcy Przewodniczącej Rady Rodziców,
Pani Beacie Kaczor– skarbnikowi Rady Rodziców,
Pani Monice Ząbek – sekretarzowi Rady Rodziców,
Pani Beacie Lizoń – członkowi prezydium

Dziękuję bardzo w/w Paniom za współpracę w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.
Dziękuję również przedstawicielom Rad Oddziałowych.

W dalszej części zebrania dokonano wyboru Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2021-2022 w następującym składzie:
Przewodnicząca Rady Rodziców : Pani Agnieszka Grzech
Zastępca: Pani Monika Ząbek
Skarbnik: Pani Jolanta Cebula
Sekretarz: Pani Renata Górka

Dokonano również wyboru Komisji Rewizyjnej:

Pani Jolanta Olchawa – przewodnicząca
Pani Dagmara Florian – członek
Pani Danuta Chłud – członek

Gratuluję wyboru.

Na zebraniu podjęto uchwały w sprawie:

– Zatwierdzenia programu Wychowawczo- Profilaktycznego ZSP w Kadczy w roku szkolnym 2021-2022

-Wyrażenia opinii w sprawie dni wolnych od nauki w SP w Kadczy w roku szkolnym 2021-2022 (Treść uchwały zostanie przesłana w „Wiadomościach” dla Rodziców)

– Ustalenia wysokości dobrowolnej składki rodziców, która w tym roku szkolnym wynosi 45.00zł od rodziny. Termin wpłaty na konto rady rodziców 29 października 2021r.

Podjęto również decyzję o pozostawianiu od 20 września 2021r. butów zastępczych uczniów w szatni szkolnej.

Zebranie organizacyjne Rad Oddziałowych w sprawie ustalenia plany pracy i preliminarza wydatków z budżetu Rady Rodziców zaplanowano na 5 października 2021r. (wtorek) o godz. 18.00

4. Od 13 września 2021r. są wydawane obiady w punkcie wydawania posiłków według obowiązujących wytycznych sanitarnych.

5. Dostawy warzyw i przetworów mlecznych w naszej szkole dla uczniów klas I-V rozpoczną się od poniedziałku 20 września 2021r.

6. Informuję, że od 1 października 2020r. planowane jest uruchomienie II etapu zajęć realizowanych w ramach projektu Szkoły na „6” w Gminie Łącko.
Koordynatorką projektu jest Pani Stanisława Gawlik.

7. Od. 20 września 2021r. zostaje uruchomiony kontakt online za pomocą aplikacji TEAMS z uczniami , którzy ze względów chorobowych są dłużej nieobecni w szkole.

 

Z poważaniem
S. Szwarkowski – dyr. ZSP w Kadczy

Ogłoszenie nr 1/2021/2022

Witam po wakacyjnej przerwie wszystkie dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli.

I. Poniżej podaję ogłoszenie dotyczące godzin rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

OGŁOSZENIE
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 dla dzieci i uczniów odbędzie się w dniu 1 września 2021r. w salach lekcyjnych z wychowawcami bez udziału Rodziców z wyjątkiem klasy pierwszej (dziecko z jednym opiekunem)
według ustalonych poniżej godzin:

Budynek szkolny Nr 1
1. Klasa VIII – sala nr 6 (I piętro) godz.8.50
2. Klasa VII – sala nr 7 ( I piętro) godz. 8.45
3. Klasa VI – sala nr 8 (I piętro) godz. 8.40
4. Klasa V- sala nr 5 ( I piętro) godz. 8.35
5. Klasa IV- sala nr 1 (parter) godz. 8.40
6. Klasa III- sala nr 3 (parter ) godz. 9.00
7. Klasa II – sala nr 4 (parter) godz. 905

Budynek szkolny Nr 2 (sala gimnastyczna)
Uczniowie klasy I (rodzic/ prawny opiekun dziecka) godz. 9.00

W związku ze stanem pandemii bardzo proszę o zastosowanie się do podanego harmonogramu i ścisłe przestrzeganie zaleceń GIS, MZ i MEN oraz procedur bezpieczeństwa przesłanych w dzienniku elektronicznym 30 sierpnia 2021r.
W dniu rozpoczęcia roku szkolnego uczniowie przychodzą do szkoły z zabezpieczeniem dróg oddechowych (maseczki).
Wszyscy dezynfekują ręce przed wejściem do szkoły i zachowują bezpieczne odległości. (min.1,5m) Uczniowie mają obowiązek stosowania w szkole, w przestrzeniach wspólnych (korytarze, klatka schodowa, szatnie) osłony ust i nosa. Obowiązek ten dotyczy również Rodziców/prawnych opiekunów.
Nadal obowiązują procedury w BHP 8/2020 i 9/2020, dotyczące ochrony pracowników oraz dzieci przedszkolnych i uczniów SP w Kadczy przed koronawirusem.

II. W dniu 02 września 2021r. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie organizacyjne rodziców dzieci z Przedszkola Samorządowego w Kadczy.

Terminy klasowych zebrań organizacyjnych z rodzicami podane zostaną do 03 września 2021r. po uzgodnieniu z wychowawcami klas.

III. 13 września 2021r. o godz. 18.00 odbędzie się zebranie wybranych rad oddziałowych w sprawie wyboru Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2021/2022.
Zebrania w dniach 02 i 13 września odbędą się w sali gimnastycznej w budynku nr 2

Życzę wszystkim dzieciom i uczniom zdrowego i ciekawego nowego roku szkolnego.
Rodzicom, wychowawcom i nauczycielom życzę zdrowia i owocnej współpracy ze szkołą i domem rodzinnym dzieci.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Kadczy

Załączniki do ogłoszenia umieszczone w dzienniku elektronicznym w module wiadomości:
1.Wytyczne MEiN, MZ i GIS na rok szkolny 2021-2022
2.Procedura bhp dla przedszkola
3. Procedura bhp dla szkoły podstawowej.
4. Regulaminy 2021-2022

Ogłoszenie Nr 40/2020/2021

Witam wszystkich Rodziców Uczniów i Nauczycieli.

1. W dniu 25 czerwca 2021r. zakończyliśmy rok szkolny 2020/2021. Pomimo bardzo trudnej sytuacji związanej z pandemią, dzięki współpracy Nauczycieli , Rodziców i Uczniów zakończony 100% promocją do klas programowo wyższych.

2.W dniu 9 lipca 2021r. zostały wręczone uczniom klasy VIII zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty.
Porównując wyniki uzyskane przez absolwentów Szkoły Podstawowej w Kadczy z wynikami innych szkół z terenu gminy, powiatu, województwa i kraju należy stwierdzić ,że jest to wynik satysfakcjonujący.

Poniżej wstępne informacje z przeprowadzonego egzaminu przekazane przez OKE w Krakowie:

j. polski, szkoła -71% ; gmina -59% ; powiat – 62% ; województwo- 64%; kraj – 60%

matematyka, szkoła -56% ; gmina -46% ; powiat – 47% ; województwo- 52%; kraj – 47%

j. angielski, szkoła -70% ; gmina -54% ; powiat – 60% ; województwo- 69%; kraj – 66%

3. Pragnę bardzo podziękować za współpracę wszystkim Rodzicom, a szczególnie wybranym na początku mijającego roku szkolnego przedstawicielom Rad Oddziałowych, Prezydium Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej.
W dzienniku elektronicznym w module wiadomości przesyłam szczegółowe rozliczenie wydatków z budżetu Rady Rodziców za rok szkolny 2020-2021. Mam nadzieję na dobrą współpracę w nadchodzącym roku szkolnym 2021-2022.

4 Decyzją Rady Rodziców podjętą na zebraniu w dniu 08 czerwca 2021r. w roku szkolnym 2021-2022 będzie kontynuowana współpraca z TUW w zakresie ubezpieczenia dzieci i młodzieży od NNW.

5. Z satysfakcją informuję o podjęciu decyzji przez Radę Rodziców przy ZSP w Kadczy w sprawie udziału przedstawicieli społeczności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kadczy wraz z pocztem sztandarowym na uroczystości beatyfikacji patrona Naszej Szkoły Kard. Stefana Wyszyńskiego w dniu 12 września 2021r. w Warszawie.

6. Informuję, że w okresie od 16 lipca do 19 sierpnia 2021r. będę korzystał z urlopu wypoczynkowego.

7. Od 20 sierpnia 2021r. zapraszam wszystkie dzieci przedszkolne w godz. 8.00 do 13.00 do udziału w zajęciach Przedszkola Samorządowego w Kadczy

Życzę Wszystkim zdrowia i zasłużonego wypoczynku w czasie wakacji.

Z poważaniem.
Stanisław Szwarkowski
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ks. Kard. Stefana wyszyńskiego w Kadczy

Ogłoszenie Nr 39/2020/2021

Witam wszystkich Rodziców Uczniów i Nauczycieli.

W dniu 25 czerwca 2021r. zakończymy rok szkolny 2020/2021.

Jest to kolejny rok, w którym wszyscy zmagamy się z problemem koronawirusa zagrażającemu naszemu życiu i zdrowiu.

Przypomnę , że okresie od 12 do 25 marca 2020r. z chwilą zawieszenia zajęć stacjonarnych w placówkach oświatowych skoncentrowano się na organizacji kształcenia na odległość, ( zdalne nauczanie ) którym objęto wszystkie dzieci przedszkolne i uczniów szkoły podstawowej.

Dużym ułatwieniem było wykorzystanie dziennika elektronicznego, który funkcjonował w Szkole Podstawowej w Kadczy od roku szkolnego 2018/2019.

W I etapie zaktualizowano numery telefonów do Rodziców oraz powołano zespół nauczycieli do spraw kształcenia na odległość, którego zadaniem było nawiązanie łączności z rodzicami dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III oraz z uczniami klas starszych (IV-VIII). Przeprowadzono szczegółową analizę dostępu dzieci i uczniów do Internetu, w wyniku której ustalono, że 100% rodziców dzieci i uczniów uczęszczających do ZSP w Kadczy posiada dostęp do łączy internetowych. Pewnym utrudnieniem była różna szybkość transferu danych wykupiona przez rodziców. Na terenie szkoły od 2020r. funkcjonuje sieć OSE. Po wykonaniu tych czynności niezwłocznie przystąpiono do prowadzenia nauki zdalnej z uczniami. Odbywało się to za pomocą dziennika elektronicznego. (moduły wiadomości i zadania domowe).

W celu ułatwienia kontaktu z uczniami gruntownie zmodyfikowano stronę internetową szkoły, na której umieszczane są bieżące informacje dotyczące zdalnego nauczania, tematyka zajęć z poszczególnych przedmiotów wraz z instrukcjami dla uczniów.

W II etapie ( kwiecień 2020r.) po przeszkoleniu nauczycieli, rodziców i uczniów wprowadzono aplikację MS TEAMS do prowadzenia lekcji online z dziećmi i uczniami.
Pozyskano także od organu prowadzącego 8 szt. laptopów, które zostały wypożyczone uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wymieniono również dyski w laptopach szkolnych, których część również została wypożyczona uczniom.

Wszystkie zajęcia w 2020r. ( w formie zdalnej i stacjonarnej) odbywały się zgodnie z wydanymi rozporządzeniami oraz wytycznymi MEN, MZ i GIS).

W ZSP w Kadczy zostały opracowane procedury bezpieczeństwa dla dzieci, uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników obsługowych, w wyniku których zminimalizowano zagrożenie wystąpienia zakażeniem koronawirusem.
Wszyscy pracownicy zostali zaopatrzeni w maseczki ochronne, przyłbice, rękawiczki oraz fartuchy ochronne. Zamontowano dodatkowe pojemniki służące do dezynfekcji rąk oraz umieszczono specjalne piktogramy przypominające o zasadach higieny.

Dzięki dobrej współpracy rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników obsługowych szkoły rok szkolny 2019/2020 zakończony został 100% promocją. (71 dni nauki zdalnej)

W październiku 2020r. wykonano modernizację sieci Wi -Fi na terenie obiektów ZSP w Kadczy, co usprawniło prowadzenie zdalnych zajęć.

Na terenie szkoły w 2020r. odnotowano 4 przypadki zakażenia koronawirusem wśród nauczycieli oraz 1 przypadek wśród uczniów.
W każdym przypadku postępowano zgodnie z procedurami, powiadamiając organ prowadzący, organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz właściwą terenową stację sanitarno-epidemiologiczną. W okresie od 26 10.2020r. do 16.05.2021r. dla klas starszych prowadzono zajęcia zdalne (118 dni nauki zdalnej).

Jeszcze raz pragnę podziękować rodzicom, Nauczycielom i Uczniom za odpowiedzialność i bardzo dobrą współpracę w przestrzeganie procedur bezpieczeństwa obowiązujących w ZSP w Kadczy związanych z zminimalizowaniem zagrożenia zakażenia.

Poniżej podaję informacje dotyczące:
a) organizacji zakończenia roku szkolnego 2020/ 2021r.
b) możliwości szczepień wśród dzieci i młodzieży.

a) 24 czerwca 2021r. (czwartek) o godz. 9.00 w kapliczce Podgórą zostanie odprawiona Msza Św. z okazji zakończenia roku szkolnego. W czasie nabożeństwa opiekę nad dziećmi sprawują wychowawcy klas. Nad bezpieczeństwem uczestników nabożeństwa czuwać będą również druhny i druhowie JRG OSP w Kadczy.
Zachęcam Rodziców do wzięcia udziału w szkolnej uroczystości.
Organizacja dnia :

8.15 zbiórka uczniów kl. I-VIII na boisku przed szkołą
8.20 wciągnięcie flagi na maszt – odśpiewanie hymnu państwowego
8.30 wymarsz klas na uroczystą Mszę Św.
9.00-10.00 – udział w Mszy Św.
10.30 – 11.00 spotkanie uczniów klas I-III (wręczenie nagród)
11.00 – 11.30 spotkanie uczniów klas IV- VI (wręczenie nagród)
11.30 – 12.00 spotkanie uczniów klas VII – VIII (wręczenie nagród)

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Kadczy i Przedszkolu Samorządowym odbędzie się 25 czerwca 2021r. ( piątek ) od godz.8.00 według poniższego harmonogramu :

8.00 – 8.45 wręczenie świadectw uczniom klas VII – VIII ( 33 uczniów)
9.00 – 9.45 wręczenie świadectw uczniom klas IV – VI ( 35 uczniów)
10.00 – 10.45 wręczenie świadectw uczniom klas I – III ( 38 uczniów)
12.00 Zakończenie roku w Przedszkolu Samorządowym (23 dzieci)

Przypominam, że zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne Przedszkolu Samorządowym w Kadczy trwają do 30 czerwca 2021r. (środa) według ustalonego planu zajęć.

b) od 7 czerwca 2021r. Rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych.
W tych miejscach jest realizowany cały proces szczepienia, który obejmuje:
• zgodę rodzica,
• kwestionariusz,
• kwalifikację lekarza,
• szczepienie.

Przychodnia KLAG-MED Łącko 662 zwróciła się z prośbą o poinformowanie
Rodziców, że prowadzi szczepienia Covid-19 szczepionką Pfizer, dla dzieci od 12 roku życia.
Chętnych prosi o kontakt pod numerem tel. 18 444 60 24.

Po zakończeniu wakacji szczepienia będą wykonane w dotychczasowych miejscach oraz w tymczasowych mobilnych punktach szczepień. Zorganizują je podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień.

Szczepienia będą odbywały się według następującego harmonogramu:
• I tydzień września (1.09-5.09) – tydzień informacyjny – lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym,
• II tydzień września (6.09-12.09 – tydzień przygotowania do szczepienia – zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci,
• III tydzień września (13.09-19.09) – tydzień szczepień.

Życzę Państwu zdrowego wypoczynku w czasie wakacji a Uczniom satysfakcji z osiągniętych wyników w nauce i zachowaniu.

Z poważaniem.
S. Szwarkowski – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy

Ogłoszenie Nr 38/2020/2021

Zarządzenie nr 12/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy w sprawie przywrócenia trybu stacjonarnego nauki w klasach IV-VIII w Szkole Podstawowej w Kadczy.

Dyrektor szkoły na podstawie:
-Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021r. poz. 4, 619 i 762)
-Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021r. poz. 4)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. 2021r. poz. 983)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. 2020r. poz. 1166 )
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. 2020r. poz. 1386 )
-Statutu Szkoły Podstawowej w Kadczy.
oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym
w najbliższym środowisku zarządza co następuje:

§ 1

1. Z dniem 31maja 2021r. w Szkole Podstawowej w Kadczy wprowadza się następujące działania mające na celu wsparcie procesu przywracania nauczania w formie stacjonarnej.
2. Uczniowie klas IV, V, VI, VII i VIII Szkoły Podstawowej w Kadczy od dnia 31 maja 2021r. zobowiązani są uczestniczyć w stacjonarnych zajęciach lekcyjnych prowadzonych w obiektach szkoły.
3. Sposób organizacji zajęć zostaje przywrócony zgodnie z planami, harmonogramami i zasadami obowiązującymi przed okresem nauczania zdalnego.
4. System nauczania stacjonarnego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w naszej szkole.

§ 2

1. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące przywrócenia stacjonarnego trybu nauki na stronie internetowej szkoły.
2. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja zostaje przekazana drogą mailową lub telefonicznie.

§ 3

1. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie przywrócenia stacjonarnego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.
2. Wychowawcy uzyskują potwierdzenie odbioru informacji o powrocie do stacjonarnego trybu nauki.

§ 4

Obowiązki wychowawców po przywróceniu stacjonarnej formy nauczania.

1. Wychowawca klasy ma obowiązek:
1) przekazać informację rodzicom oraz uczniom o powrocie do nauczania stacjonarnego;
2) przypomnieć podstawowe zasady obowiązujące podczas stacjonarnego nauczania;
3) przekazać uczniom na pierwszych zajęciach stacjonarnych informację o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujących na terenie szkoły i zobowiązuje uczniów do ich przestrzegania;
4) sporządzić informacje na temat braków i trudności, jakie powstały u poszczególnych uczniów podczas nauczania zdalnego i przekazać je nauczycielom prowadzącym zajęcia z uczniem;
5) na bieżąco monitorować trudności wynikające z powrotu uczniów do tradycyjnej formy nauczania;
6) na bieżąco monitorować liczbę zachorowań oraz frekwencję uczniów swojej klasy i zebrane w tym zakresie informacje przekazywać codziennie koordynatorowi bezpieczeństwa;
7) wychowawca przekazuje powyższe informacje koordynatorowi osobiście, drogą telefoniczną lub e-mailową;
8) w przypadku sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa wynikających ze strony środowiska klasowego, przekazać stosowne informacje koordynatorowi bezpieczeństwa a następnie podjąć działania mające na celu rozwiązanie problemu oraz monitorować sprawę aż do jej definitywnego zakończenia.

§ 5

Obowiązki nauczycieli po przywróceniu nauczania stacjonarnego.

1. Nauczyciele dokonują analizy materiału nauczania, jaki został zrealizowany podczas nauczania zdalnego i wspólnie z uczniami określają partie materiału, które wymagają dodatkowego powtórzenia w czasie zajęć stacjonarnych.
2. Diagnozują indywidualne potrzeby uczniów w zakresie wsparcia w celu wyrównania różnic w poziomie przyswojenia wiedzy z lekcji prowadzonych on-line.
3. Przygotowują informację o poziomie realizacji podstawy programowej dla poszczególnych klas w odniesieniu do swojego przedmiotu i prezentują wnioski na posiedzeniu rady pedagogicznej.

§ 6

Obowiązki i zasady dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 obowiązujące na terenie szkoły po przywróceniu stacjonarnego trybu nauki.

1. Za bezpieczeństwo na terenie szkoły w czasie epidemii odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
2. Po przywróceniu nauki stacjonarnej nauczyciele przekazują uczniom informacje na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.
3. W szkole i na stronie internetowej szkoły opublikowano w widocznym miejscu instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej.
4. Dyrektor szkoły ustala organizację pracy w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem.
5. Na terenie szkoły bezwzględnie obowiązują zalecenia służb sanitarno-epidemiologicznych.
6. Pracownicy szkoły oraz osoby przebywające na jej terenie podporządkowują się i współdziałają ze wszystkimi służbami zaangażowanymi w zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.
7. Wytyczne bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące na terenie szkoły od dnia 31 maja 2021r. w sytuacji powrotu do stacjonarnego trybu nauki:
1) każda osoba wchodząca na teren szkoły powinna umyć a następnie zdezynfekować ręce;
2) na teren szkoły może wejść tylko i wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych – dotyczy to zwłaszcza wszystkich uczniów i pracowników szkoły;
3) na terenie szkoły obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu fizycznego;
4) jeśli zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu jest niemożliwe, np. w sytuacji apelu, szkolnej akademii, zawodów sportowych, obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych;
5) na terenie szkoły obowiązuje noszenie maseczek w przestrzeniach wspólnych (korytarze, szatnia, toalety)
6) wszystkie pomieszczenia, zwłaszcza sale lekcyjne, powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę;
7) w rozkładzie zajęć dla uczniów należy uwzględnić możliwość przebywania na świeżym powietrzu, także w czasie przerw między lekcjami;
8) w sytuacji pojawienia się u któregoś z pracowników szkoły objawów infekcji należy go natychmiast odizolować od innych osób oraz zmierzyć mu temperaturę;
9) w sytuacji pojawienia się u któregoś z uczniów objawów infekcji należy:
a) natychmiast odizolować go od reszty osób;
b) zmierzyć mu temperaturę;
c) poinformować o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły oraz opiekunów prawnych ucznia;
d) w przypadku ucznia niepełnoletniego zobowiązać opiekunów prawnych do jak najszybszego odebrania go ze szkoły;
10) Szczegółowe wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej znajdują się na stronie internetowej.

§ 7

Procedura szybkiego powiadamiania szkoły o chorym uczniu.

1. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły drogą telefoniczną, mailową lub poprzez dziennik elektroniczny o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
2. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły o objęciu kwarantanną z powodu COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
3. Dyrektor szkoły powierza nadzorowanie sytuacji zarażonego COVID-19 lub przebywającego na kwarantannie ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa aż do zakończenia sprawy.
4. Rodzic/opiekun prawny informuje dyrektora szkoły o wyzdrowieniu lub o zakończeniu kwarantanny z powodu COVID-19 ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie.
5. Rodzic/opiekun prawny ucznia, który zauważy u dziecka objawy infekcji, nie będące potwierdzonym przypadkiem zachorowania na COVID-19, powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową lub telefoniczną.
6. Wychowawca klasy przekazuje informację o uczniu z objawami infekcji szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa i nadzoruje sytuację aż do momentu jego powrotu do całkowitego zdrowia.
7. Uczeń z objawami infekcji nie bierze udziału w zajęciach, pozostaje w domu.
8. Rodzic/opiekun prawny informuje o wyzdrowieniu dziecka wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową lub telefonicznie.
9. O fakcie wyzdrowienia wychowawca klasy informuje szkolnego koordynatora bezpieczeństwa.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Stanisław Szwarkowski
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kadczy.
Kadcza, dn. 31 maja 2021r.

Ogłoszenie Nr 37/2020/2021

Witam wszystkich Rodziców Uczniów i Nauczycieli.

Dobiegł końca pierwszy tydzień nauki hybrydowej dla klas IV- VIII w Naszej Szkole.
Dziękuję Rodzicom, Uczniom i Nauczycielom za bardzo dobrą współpracę w zakresie zminimalizowania zagrożenia zakażenia koronawirusem COVID-19

1.Poniżej podaję informacje dotyczące naszej dalszej współpracy w okresie od 24 do 28 maja 2021r.

a) zajęcia hybrydowe dla uczniów klas IV-VIII w Naszej Szkole kończą się w dniu 24 maja 2021r.(poniedziałek),

b) od 25 do 27 maja 2021r. w szkole będzie przeprowadzony egzamin dla uczniów klasy VIII. Zgodnie z przepisami oświatowymi są to dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kadczy,

c) 28 maja 2021r. (piątek) przypada XIX rocznica nadania Naszej Szkole imienia Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego. W tym dniu będziemy przeżywać 40 rocznicę Jego śmierci.
Zgodnie z Kalendarzem Organizacji Roku Szkolnego 2020/2021 jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kadczy.

Program XIX Rocznicy:

10.00 Msza św. w kapliczce ( przysiółek- Podgóra)
Po Mszy św. montaż słowno-muzyczny.

Udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kadczy w uroczystości jest dobrowolny. Dzieci przychodzą bezpośrednio na nabożeństwo i wracają po krótkim programie słowno-muzycznym do domów. Proszę o wyposażenie dzieci w maseczki ochronne.
W czasie nabożeństwa opiekę nad dziećmi sprawują wychowawcy klas. Nad bezpieczeństwem uczestników nabożeństwa czuwać będą również druhny i druhowie JRG OSP w Kadczy.

Zachęcam Państwa do wzięcia udziału w szkolnej uroczystości.

d) Przedszkole Samorządowe w Kadczy w okresie od 24 do 28 maja 2021r. pracuje zgodnie z ustalonym planem zajęć,

e) w w/w okresie uczniowie Szkoły Podstawowej w Kadczy mogą skorzystać z zajęć opieki świetlicowej.

2. W dniu 31 maja 2021r.(poniedziałek) wszystkie klasy wracają do nauki stacjonarnej zgodnie z harmonogramem przyjść do szkoły obowiązującym we wrześniu 2020r. ( Harmonogram zostanie przesłany w dzienniku elektronicznym).

3. 01.06.2021r. (wtorek) obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka. W tym dniu wychowawcy poszczególnych klas organizują zajęcia wychowawczo – opiekuńcze. Niech to będzie okazja do integracji grup klasowych na wycieczkach pieszych po najbliższej okolicy, ognisk (w miejscach dozwolonych), organizacji gier i zabaw na obiektach sportowych .

4. W dniu 08 czerwca 2021r. o godz. 18.00 odbędzie się zebranie Rad Oddziałowych Rodziców.

5. Zgodnie z Kalendarzem Organizacji Roku Szkolnego 2020/2021 ZSP w Kadczy przypominam o obowiązujących terminach:

a) 18 maja 2021r. – powiadomienie rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych – niedostatecznej lub nagannej,
b) 08 czerwca 2021r. – powiadomienie uczniów o przewidywanych rocznych/końcowych ocenach klasyfikacyjnych,
c) 11 czerwca 2021r. -wpisanie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych do dziennika,
d) 17 czerwca 2021r. -sprawdzian poprawiający przewidywaną ocenę klasyfikacyjną, egzamin klasyfikacyjny,
e) 18 czerwca 2021r.- zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej,
f) 25 czerwca 2021r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole podstawowej w Kadczy,
g) 30 czerwca 2021r. – zakończenie zajęć opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznych w Przedszkolu Samorządowym w Kadczy.

 

Z poważaniem.
S. Szwarkowski – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy

Ogłoszenie Nr 36/2020/2021

Zarządzenie nr 11/2021

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy w sprawie wprowadzenia trybu hybrydowego nauki w klasach IV-VIII w Szkole Podstawowej w Kadczy.

Dyrektor szkoły na podstawie:
-Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021r. poz. 4, 619 i 762)
-Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021r. poz. 4)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. 2021r. poz. 824)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. 2020r. poz. 1166 )
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. 2020r. poz. 1386 )
-Statutu Szkoły Podstawowej w Kadczy.

§ 1

1. W okresie od dnia 17 maja do dnia 30 maja 2021r.w Szkole Podstawowej w Kadczy wprowadza się hybrydowy ( naprzemienny) tryb nauczania dla klas IV-VIII, zgodnie z opracowanym harmonogramem przesłanym w dzienniku elektronicznym.
2. Zamiana klas następuje co 1 dzień.
3. Zarówno zajęcia stacjonarne jak i zdalne są realizowane zgodnie z zasadami obowiązującymi odpowiednio dla każdej z form nauki.
4. System nauczania hybrydowego uwzględnia wszystkich uczniów klas IV, V, VI, VII, VIII znajdujących się w szkole

§ 2

1. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia hybrydowego trybu nauki na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.
2. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja zostaje przekazana drogą mailową lub telefonicznie.

§ 3

1. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie wdrożenia hybrydowego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.
Każdy z uczniów klas IV – VIII realizuje formę hybrydowego trybu nauczania, jaka
została wypracowana z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia
w sprzęt komputerowy, a wszelkie trudności związane z tym procesem na bieżąco będą
zgłaszane wychowawcom klas.
2.Wychowawcy klas podejmują działania mające na celu rozwiązanie problemów
sprzętowych ucznia:
1) powiadamiają o trudnościach dyrektora;
2) pomagają w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych;
3) monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania, o czym informują dyrektora szkoły.
4) Szczegółowe obowiązki wychowawców klas opisuje § 4 niniejszego Zarządzenia.
3. Nauczyciele wszystkich przedmiotów uczący w klasach IV – VIII przedstawiają swoim uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania w hybrydowym trybie nauki.
4. Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy hybrydowej w czasie zagrożenia pandemią. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określa załącznik nr 1 niniejszego Zarządzenia.
5. Zobowiązuje wszystkich nauczycieli uczących w klasach IV – VIII do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych, wcześniej zgłoszonych i zaakceptowanych przez dyrektora szkoły.
6. Hybrydowe nauczanie ma mieć przede wszystkim charakter synchroniczny (zajęcia stacjonarne i online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych:
• www.epodreczniki.pl
• www.gov.pl/zdalnelekcje
• platforma e-wychowanie fizyczne – lekcje wych.fiz. w domu
• dziennik elektroniczny Synergia Librus
• aplikacja MS Teams
7. W celu uzupełnienia nauczania synchronicznego oraz w celu zróżnicowania form pracy zobowiązuję również nauczycieli do pracy z uczniami w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały, a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.
8. Nakazuję wszystkim nauczycielom uczącym w klasach IV – VIII do dnia przejścia w tryb hybrydowy określenie warunków realizacji konsultacji merytorycznych – należy określić dni tygodnia oraz godzinę dostępności nauczyciela i narzędzie komunikacji. Zaleca się kontakt osobisty, za pomocą e-dziennika, kontakt telefoniczny.
9. Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w hybrydowym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.
10. Ustalam zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami, które stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia i zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zapoznania się z tymi zasadami i stosowania ich w kontaktach z rodzicami.
11. Określam zasady raportowania realizacji podstawy programowej w hybrydowym nauczaniu, które określono w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zobowiązuję nauczycieli do stosowania zapisów szczegółowych załącznika.

§ 4

Obowiązki wychowawców klas IV – VIII w zakresie wprowadzenia hybrydowego trybu nauczania.

1. Wychowawcy klas pełnią rolę koordynatorów nauczania hybrydowego w stosunku do powierzonych jego opiece uczniów.
2. Wychowawcy mają obowiązek:
1) niezwłocznego poinformowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie trybu nauczania, zgodnie z zasadami komunikowania się określonymi w załączniku nr 1,
2) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu. W przypadku braku takiego dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu rozwiązania problemu lub ewentualnego ustalenia alternatywnych form kształcenia,
3) monitorowania procesu rozwiązania problemu do czasu jego pełnego ustąpienia, o czym informuje dyrektora szkoły.
4) wskazania sposobu kontaktu : e-dziennik, e-mail, telefon ze swoimi wychowankami,
5) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem hybrydowym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice,
6) wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać z konsultacji w czasie rzeczywistym i zdalnie z wychowawcą klasy.

§ 5

Zasady i sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły w trybie hybrydowym.

1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Szczegółowe sposoby prowadzenia dokumentacji szkolnej zostały opisane w załączniku nr 2.

§ 6

Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami oraz sposób przekazywania im informacji o formie i terminach tych konsultacji.

1. Szkoła w ramach nauczania hybrydowego organizuje dla uczniów i ich rodziców konsultacje z nauczycielami.
2. Konsultacje mogą odbywać się w szkole, online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu przez dziennik elektroniczny.
3. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
4. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom na stronie internetowej szkoły i poprzez e-dziennik.

§ 7

Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu szkolnego zestawu programów nauczania.

1. Zarządzam wdrożenie procedur wprowadzania modyfikacji programów szkolnego zestawu programów nauczania.
2. Szczegółowe procedury określa załączniku nr 3.

§ 8

Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w hybrydowym trybie nauki.

1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce hybrydowej uczniów.
2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania hybrydowego.
3. Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach znajdują się w załączniku nr 4.

§ 9

Zasady i sposoby oceniania w hybrydowym trybie nauczania.

1. W trakcie realizacji nauczania hybrydowego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.
2. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość zostały określone w załączniku nr 5.

§ 10

Zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

1. W szkole organizuje się hybrydowe nauczanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Szczegółowe warunki organizacji hybrydowego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zawiera załącznik nr 6.

§ 11

Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.

1. Na czas wprowadzenia hybrydowego nauczania w okresie od 17.05.do 30.05.2021r. wprowadza się szczegółowe warunki korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.
2. Do przestrzegania tych zasad zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły.
3. Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej określono w załączniku nr 7.

§ 12

1. Powrót do stacjonarnego trybu nauki klas IV – VIII nastąpi poprzez wydanie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki oraz Zarządzenia Dyrektora ZSP w Kadczy.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Kadcza, dn.14 maja 2021r.
Stanisław Szwarkowski
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Kadczy

Wykaz załączników:
• Załącznik nr 1 Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami.
• Załącznik nr 2 Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w czasie trwania nauczania hybrydowego oraz zasady raportowania.
• Załącznik nr 3 Procedury wprowadzania modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.
• Załącznik nr 4 Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach.
• Załącznik nr 5 Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość.
• Załącznik nr 6 Szczegółowe warunki organizacji hybrydowego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
• Załącznik nr 7 Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Załącznik nr 1

Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami w systemie nauczania hybrydowego.

1. Nauczyciele w czasie trwania trybu hybrydowego są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami.
2. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem następujących narzędzi:
• e-dziennika,
• poczty elektronicznej e-maili,
• telefonów komórkowych i stacjonarnych,
3. Kontaktując się z rodzicami należy określić i podać do ich wiadomości sposoby oraz czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców.

Załącznik nr 2

Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w czasie trwania nauczania hybrydowego oraz zasady raportowania.

1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami:
1) dokumenty w wersji papierowej, dostępne tylko i wyłącznie na terenie szkoły.
2) dzienniki elektroniczne są uzupełniane na bieżąco każdego dnia,
3) inne dokumenty, np. notatki służbowe, protokoły mogą być tworzone zdalnie i przesyłane drogą elektroniczną.
2. Nauczyciele mają obowiązek złożyć do dyrektora (przesłany drogą elektroniczną) pisemny raport z tygodniowej realizacji zajęć prowadzonych zdalnie (w każdy poniedziałek do godz.16.00). Raport powinien zawierać zestawienie poszczególnych klas (grup międzyoddziałowych), daty i godziny zrealizowanych zajęć, listy obecności uczniów (w przypadku zajęć online), wskazanie zakresu treści nauczania z podstawy programowej oraz wykaz narzędzi oraz zasobów internetowych, które wykorzystano do realizacji .Raport powinien zawierać także odpowiedzi na pytania dotyczące wszelkich trudności w realizacji podstawy programowej.

Załącznik nr 3

Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu programów szkolnego zestawu programów nauczania.

1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, zajęć edukacyjnych przeprowadzają przegląd treści nauczania pod kątem możliwości ich efektywnej realizacji w formie nauczania na odległość.
2. Dyrektor powołuje koordynatora odpowiedzialnego za proces modyfikacji programów, zadaniem którego jest koordynacja wszystkich działań zmierzających do dostosowania programów nauczania do możliwości ich realizacji w formie nauczania zdalnego.
3. Nauczyciele przekazują koordynatorowi informację, jakie treści nauczania należy przesunąć do realizacji w późniejszym terminie a jakie mogą być realizowane w formie pracy zdalnej z uczniami.
4. Koordynator dokonuje korekt w oparciu o te informacje w istniejących programach nauczania i przekazuje je elektronicznie do zatwierdzenia przez dyrektora.
5. Dyrektor zatwierdza zmienione programy nauczania i udostępnia je na stronie internetowej szkoły do realizacji.

Załącznik nr 4

Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach.

1. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy stacjonarnej i zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym).
2. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego przez dziennik elektroniczny.
3. Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.
4. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela.
5. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela ( e-dziennik lub telefonicznie).
6. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela
( e-dziennik lub telefonicznie).
7. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość e-dziennik lub telefonicznie).

Załącznik nr 5

Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość.

1. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej,
2. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu,
3. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
5. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia,
6. W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania, w szczególności za: quizy, rebusy, ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki i in.
7. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia,
8. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane,
9. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.

Załącznik nr 6

Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

1. Dyrektor szkoły powołuje zespół nauczycieli odpowiedzialnych za organizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Do zespołu powinni należeć nauczyciele uczący, specjaliści, logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, doradcy zawodowi.
3. Zespół analizuje dotychczasowe programy nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i dostosowuje je w taki sposób, aby móc je zrealizować w sposób zdalny.
4. Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne uczniów do podjęcia nauki zdalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia i dostosowania wynikające z dokumentacji stworzonej w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.
5. Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu w sposób zdalny, należy wskazać alternatywną formę realizacji zajęć.
6. Przewodniczący zespołu sporządza raport na temat modyfikacji programów i dostosowania narzędzi informatycznych do możliwości psychofizycznych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i przekazuje go drogą elektroniczną dyrektorowi szkoły.
7. Dopuszcza się taką możliwość modyfikacji programów nauczania w/w uczniów, aby niektóre treści, niedające się zrealizować w sposób zdalny, przesunąć w czasie do momentu, w którym uczniowie wrócą do szkoły.
8. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zdalne konsultacje.
9. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu przez dziennik elektroniczny lub aplikację MS Teams
10. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel lub specjalista, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
11. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom poprzez e-dziennik.

Załącznik nr 7

Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

1. Każdy pracownik szkoły korzystający ze służbowego sprzętu IT zobowiązany jest do jego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Za sprzęt IT przyjmuje się: komputery stacjonarne, monitory, drukarki, skanery, ksera, laptopy, służbowe tablety i smartfony.
2. Pracownik jest zobowiązany zgłosić dyrektorowi szkoły zagubienie, utratę lub zniszczenie powierzonego mu sprzętu IT.
3. Samowolne instalowanie otwieranie (demontaż) Sprzętu IT, instalowanie dodatkowych urządzeń (np. twardych dysków, pamięci) lub podłączanie jakichkolwiek niezatwierdzonych urządzeń do systemu informatycznego jest zabronione.
4. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu (WINDOWS + L) lub wylogować się z systemu bądź z programu.
5. Po zakończeniu pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest:
b) wylogować się z systemu informatycznego, a jeśli to wymagane – wyłączyć sprzęt komputerowy,
c) zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelkie nośniki magnetyczne i optyczne na których znajdują się dane osobowe.
6. Pracownik jest zobowiązany do usuwania plików z nośników/dysków, do których mają dostęp inni użytkownicy nieupoważnieni do dostępu do takich plików (np. podczas współużytkowania komputerów).
7. Pracownicy szkoły, użytkujący służbowe komputery przenośne, na których znajdują się dane osobowe lub z dostępem do danych osobowych przez Internet zobowiązani są do stosowania zasad bezpieczeństwa określonych w polityce ochrony danych osobowych.
8. W trakcie nauczania zdalnego, w sytuacji, gdy nauczyciele korzystają ze swojego prywatnego sprzętu komputerowego, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych uczniów, rodziców, innych nauczycieli oraz pracowników szkoły, które gromadzą i są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych w polityce ochrony danych osobowych.
9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt komputerowy.
Zarządzanie uprawnieniami – procedura rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy zdalnej
10. Każdy nauczyciel i każdy uczeń – zwany dalej użytkownikiem (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w pracuje, poczty elektronicznej) musi posiadać swój własny indywidualny identyfikator (login) do logowania się.
11. Tworzenie kont użytkowników wraz z uprawnieniami (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) odbywa się na polecenie nauczyciela uczącego i powinno opierać się na zasadzie pseudonimizacji (używanie np. inicjałów zamiast pełnego imienia i nazwiska)
12. Każdy użytkownik musi posiadać indywidualny identyfikator. Zabronione jest umożliwianie innym osobom pracy na koncie innego użytkownika.
13. Zabrania się pracy wielu użytkowników na wspólnym koncie.
14. Użytkownik (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) rozpoczyna pracę z użyciem identyfikatora i hasła.
15. Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia nauczyciela o próbach logowania się do systemu osoby nieupoważnionej, jeśli system to sygnalizuje.
16. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, użytkownik zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu lub wylogować się z systemu.
17. Po zakończeniu pracy, użytkownik zobowiązany jest:
a) wylogować się z systemu informatycznego, a następnie wyłączyć sprzęt komputerowy,
b) zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelką dokumentację oraz nośniki magnetyczne i optyczne, na których znajdują się dane osobowe.
18. Hasła powinny składać się z 8 znaków.
19. Hasła powinny zawierać duże litery + małe litery + cyfry + znaki specjalne.
20. Hasła nie mogą być łatwe do odgadnięcia. Nie powinny być powszechnie używanymi słowami. W szczególności nie należy jako haseł wykorzystywać: dat, imion i nazwisk osób bliskich, imion zwierząt, popularnych dat, popularnych słów, typowych zestawów: 123456, qwerty, itd.
21. Hasła nie powinny być ujawnianie innym osobom. Nie należy zapisywać haseł na kartkach i w notesach, nie naklejać na monitorze komputera, nie trzymać pod klawiaturą lub w szufladzie.
22. W przypadku ujawnienia hasła – należy natychmiast je zmienić.
23. Hasła powinny być zmieniane co 30 dni.
24. Jeżeli system nie wymusza zmiany haseł, użytkownik zobowiązany jest do samodzielnej zmiany hasła.
25. Użytkownik systemu w trakcie pracy w aplikacji może zmienić swoje hasło.
26. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania hasła w poufności, nawet po utracie przez nie ważności.
27. Zabrania się stosowania tego samego hasła jako zabezpieczenia w dostępie do różnych systemów.
28. Nie powinno się też stosować haseł, w których któryś z członów stanowi imię, nazwę lub numer miesiąca lub inny możliwy do odgadnięcia klucz.

Bezpieczne korzystanie z Internetu
29. W trakcie nauczania zdalnego nauczyciel powinien stale przypominać uczniom o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci.
30. Zabrania się zgrywania na dysk twardy komputera służbowego oraz uruchamia jakichkolwiek programów nielegalnych oraz plików pobranych z niewiadomego źródła.
31. Zabrania się wchodzenia na strony, na których prezentowane są informacje o charakterze przestępczym, hackerskim, pornograficznym, lub innym zakazanym przez prawo (na większości stron tego typu jest zainstalowane szkodliwe oprogramowanie infekujące w sposób automatyczny system operacyjny komputera szkodliwym oprogramowaniem).
32. Nie należy w opcjach przeglądarki internetowej włączać opcji autouzupełniania formularzy i zapamiętywania haseł.
33. W przypadku korzystania z szyfrowanego połączenia przez przeglądarkę, należy zwracać uwagę na pojawienie się odpowiedniej ikonki (kłódka) oraz adresu www rozpoczynającego się frazą ”https:”. Dla pewności należy „kliknąć” na ikonkę kłódki i sprawdzić, czy właścicielem certyfikatu jest wiarygodny właściciel.
34. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku podejrzanego żądania lub prośby zalogowania się na stronę (np. na stronę banku, portalu społecznościowego, e-sklepu, poczty mailowej) lub podania naszych loginów i haseł, PIN-ów, numerów kart płatniczych przez Internet. Szczególnie tyczy się to żądania podania takich informacji przez rzekomy bank.
Zasady korzystania z poczty elektronicznej
35. W przypadku zdalnego nauczania nauczyciele oraz pracownicy szkoły powinni korzystać ze służbowej poczty mailowej.
36. W przypadku przesyłania danych osobowych należy wysyłać pliki zaszyfrowane/spakowane (np. programem 7 zip, winzipem, winrarem) i zahasłowane, gdzie hasło powinno być przesłane do odbiorcy telefonicznie lub SMS.
37. W przypadku zabezpieczenia plików hasłem, obowiązuje minimum 8 znaków: duże i małe litery i cyfry i znaki specjalne, a hasło należy przesłać odrębnym mailem lub inną metodą, np. telefonicznie lub SMS-em.
38. Użytkownicy powinni zwracać szczególną uwagę na poprawność adresu odbiorcy dokumentu.
39. Zaleca się, aby użytkownik podczas przesyłania danych osobowych mailem zawarł w treści prośbę o potwierdzenie otrzymania i zapoznania się z informacją przez adresata.
40. WAŻNE: Nie otwierać załączników od nieznanych nadawców typu .zip, .xlsm, .pdf, .exe w mailach!!!!! Są to zwykle „wirusy”, które infekują komputer oraz często pozostałe komputery w sieci. WYSOKIE RYZYKO UTRATY BEZPOWROTNEJ UTRATY DANYCH.
41. WAŻNE: Nie wolno „klikać” na hiperlinki w mailach, gdyż mogą to być hiperlinki do stron z „wirusami”. Użytkownik „klikając” na taki hiperlink infekuje komputer oraz inne komputery w sieci.
42. Podczas wysyłania maili do wielu adresatów jednocześnie, należy użyć metody „Ukryte do wiadomości – UDW”. Zabronione jest rozsyłanie maili do wielu adresatów z użyciem opcji „Do wiadomości”!
43. Użytkownicy powinni okresowo kasować niepotrzebne maile.
44. Mail służbowy jest przeznaczony wyłącznie do wykonywania obowiązków służbowych.
45. Użytkownicy mają prawo korzystać z poczty mailowej prywatnej tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy nie ma możliwości założenia poczty mailowej służbowej.
46. Przy korzystaniu z maila, użytkownicy mają obowiązek przestrzegać prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego.
47. Użytkownicy nie mają prawa korzystać z maila w celu rozpowszechniania treści o charakterze obraźliwym, niemoralnym lub niestosownym wobec powszechnie obowiązujących zasad postępowania.

Stanisław Szwarkowski
Dyr. ZSP w Kadczy

Ogłoszenie Nr 35/2020/2021

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie i Nauczyciele.

1. Zgodnie z harmonogramem powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach opracowanym przez MEiN:

a) od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).

b)od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

2. Od najbliższego poniedziałku (17.05.2021r.) po 118 dniach nauki zdalnej wracamy do Naszej Szkoły.
Harmonogram zajęć hybrydowych dla uczniów klas IV -VIII na okres od 17.05. do 28.05.2021r. został przesłany do wiadomości rodziców w dzienniku elektronicznym w module wiadomości.

3. W trosce o bezpieczeństwo uczniów klas I – VIII od 17 maja do 2021r. do 28 maja 2021r.zajęcia edukacyjne odbywać się będą w budynku szkolnym Nr 1 według poniższego wykazu :

Klasa I – parter, sala nr 2
Klasa II – parter, sala nr 3
Klasa III – I piętro, sala nr 5
Klasa IV –I piętro, sala nr 7
Klasa V –parter, sala nr 1
Klasa VI – I piętro, sala nr 6
Klasa VII – I piętro, sala nr 6
Klasa VIII- I piętro , pracownia komputerowa

4. Proszę Rodziców uczniów klas IV-VIII o wypełnienie ankiety epidemiologicznej zgodnie z procedurami obowiązującymi w ZSP w Kadczy i dostarczenie przez dzieci przed pierwszymi zajęciami stacjonarnymi. Obowiązek wypełnienia kwestionariusza dotyczy tych uczniów, którzy nie przebywali w szkole w okresie 1 miesiąca. Kwestionariusz ankiety zostanie przesłany za pomocą dziennika elektronicznego. Można go również pobrać ze strony internetowej Naszej Szkoły ( www.zspkadcza.iaw.pl)

5.Proszę Rodziców o przypomnienie swoim dzieciom zasad przebywania w Naszej Szkole zgodnie z opracowanymi procedurami sanitarnymi zmniejszającymi ryzyko zakażenia COVID-19 oraz przestrzeganie ich w czasie pobytu Uczniów i Rodziców w szkole.
Wykaz załączników do ogłoszenia przesłanych do rodziców w dzienniku elektronicznym :

1. Harmonogram zajęć hybrydowych dla klas IV – VIII.
2. Kwestionariusz ankiety epidemiologicznej.

Z poważaniem S. Szwarkowski
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ks. Kard. Stefana wyszyńskiego w Kadczy.

Ogłoszenie Nr 34/2020/2021

Zarządzenie nr 10/2021

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy
w sprawie przywrócenia nauczania stacjonarnego w klasach I-III oraz przedłużenia nauczania w trybie zdalnym w klasach IV-VIII w Szkole Podstawowej w Kadczy

Dyrektor szkoły na podstawie:
-Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021r. poz. 4)
-Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021r. poz. 4)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. 2021r. poz. 824)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. 2020r. poz. 1166 )
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. 2020r. poz. 1386 )
-Statutu Szkoły Podstawowej w Kadczy.

§ 1

1. Od 04 maja 2021r. przywraca się nauczanie stacjonarne w klasach I-III
2. W okresie od dnia 04 maja do dnia 14 maja 2021r. w Szkole Podstawowej w Kadczy kontynuuje się zdalny tryb nauczania w klasach IV-VIII w zakresie wszystkich przedmiotów zgodnie z opracowanym planem zajęć.
3. System nauczania zdalnego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w klasach: IV, V, VI, VII, VIII.

§ 2

1. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące kontynuacji zdalnego trybu nauki na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.
2. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja zostaje przekazana drogą mailową lub telefonicznie.

§ 3

1. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie kontynuacji zdalnego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.
Każdy z uczniów klas IV – VIII kontynuuje formę zdalnego nauczania, jaka została
wypracowana wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia
w sprzęt komputerowy, a wszelkie trudności związane z tym procesem na bieżąco będą
zgłaszane wychowawcom klas.
2.Wychowawcy klas podejmują działania mające na celu rozwiązanie problemów
sprzętowych ucznia:
1) powiadamiają o trudnościach dyrektora;
2) pomagają w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych;
3) monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania, o czym informują dyrektora szkoły.
4) Szczegółowe obowiązki wychowawców klas opisuje § 4 niniejszego Zarządzenia.
3. Nauczyciele wszystkich przedmiotów uczący w klasach IV – VIII przedstawiają (przypominają) swoim uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki.
4. Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określa załącznik nr 1 niniejszego Zarządzenia.
5. Zobowiązuje wszystkich nauczycieli uczących w klasach IV – VIII do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych, wcześniej zgłoszonych i zaakceptowanych przez dyrektora szkoły.
6. Zdalne nauczanie ma mieć przede wszystkim charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych:
• www.epodreczniki.pl
• www.gov.pl/zdalnelekcje
• platforma e-wychowanie fizyczne – lekcje wych.fiz. w domu
• dziennik elektroniczny Synergia Librus
• aplikacja MS Teams
7. W celu uzupełnienia nauczania synchronicznego oraz w celu zróżnicowania form pracy zobowiązuję również nauczycieli do pracy z uczniami w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały, a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.
8. Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.
9. Ustalam zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami, które stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia i zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zapoznania się z tymi zasadami i stosowania ich w kontaktach z rodzicami.
10. Określam zasady raportowania realizacji podstawy programowej w zdalnym nauczaniu, które określono w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zobowiązuję nauczycieli do stosowania zapisów szczegółowych załącznika.

§ 4

Obowiązki wychowawców klas IV – VIII w zakresie wprowadzenia zdalnego trybu nauczania.

1. Wychowawcy klas pełnią rolę koordynatorów nauczania zdalnego w stosunku do powierzonych jego opiece uczniów.
2. Wychowawcy mają obowiązek:
1) niezwłocznego poinformowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie trybu nauczania, zgodnie z zasadami komunikowania się określonymi w załączniku nr 1,
2) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu. W przypadku braku takiego dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu rozwiązania problemu lub ewentualnego ustalenia alternatywnych form kształcenia,
3) monitorowania procesu rozwiązania problemu do czasu jego pełnego ustąpienia, o czym informuje dyrektora szkoły.
4) wskazania sposobu kontaktu : e-dziennik, e-mail, telefon ze swoimi wychowankami,
5) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice,
6) wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.

§ 5

Zasady i sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły w trybie zdalnym.

1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Szczegółowe sposoby prowadzenia dokumentacji szkolnej zostały opisane w załączniku nr 2.

§ 6

Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami oraz sposób przekazywania im informacji o formie i terminach tych konsultacji.

1. Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców konsultacje z nauczycielami.
2. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu przez dziennik elektroniczny.
3. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
4. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom na stronie internetowej szkoły i poprzez e-dziennik.

§ 7

Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu szkolnego zestawu programów nauczania.

1. Zarządzam wdrożenie procedur wprowadzania modyfikacji programów szkolnego zestawu programów nauczania.
2. Szczegółowe procedury określa załączniku nr 3.

§ 8

Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w zdalnym trybie nauki.

1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.
2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.
3. Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach znajdują się w załączniku nr 4.

§ 9

Zasady i sposoby oceniania w zdalnym trybie nauczania.

1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.
2. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość zostały określone w załączniku nr 5.

§ 10

Zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

1. W szkole organizuje się zdalne nauczanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zawiera załącznik nr 6.

§ 11

Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.

1. Na czas kontynuacji zdalnego nauczania w okresie od 04.05.do 14.05.2021r. wprowadza się szczegółowe warunki korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.
2. Do przestrzegania tych zasad zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły.
3. Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej określono w załączniku nr 7.

§ 12

1. Powrót do stacjonarnego trybu nauki klas IV – VIII nastąpi poprzez wydanie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki oraz Zarządzenia Dyrektora ZSP w Kadczy.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Kadcza, dn.04 maja 2021r.
Stanisław Szwarkowski
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Kadczy.

Wykaz załączników:
• Załącznik nr 1 Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami.
• Załącznik nr 2 Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w czasie trwania nauczania zdalnego oraz zasady raportowania.
• Załącznik nr 3 Procedury wprowadzania modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.
• Załącznik nr 4 Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach.
• Załącznik nr 5 Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość.
• Załącznik nr 6 Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
• Załącznik nr 7 Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Treść załączników jest taka sama jak w poprzednich zarządzeniach Dyrektora dotyczących prowadzenia nauki zdalnej w klasach IV- VIII

S. Szwarkowski
Dyrektor ZSP w Kadczy.

Ogłoszenie Nr 33/2020/2021

Szanowni Rodzice !

Z dużą ulgą przyjęliśmy informacje w dniu dzisiejszym dotyczące stopniowego powrotu dzieci do nauki stacjonarnej.
Pragnę jeszcze raz podziękować za dobrą współpracę z wychowawcami, nauczycielami poszczególnych przedmiotów oraz ze mną w tym szczególnym dla nas wszystkich okresie.
Musimy jednak pamiętać, że zagrożenie zakażaniem wirusem nadal jest bardzo realne i dlatego jeszcze raz bardzo proszę o przestrzeganie wszystkich zaleceń sanitarnych dotyczących zminimalizowania zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 .

1.Zgodnie z informacjami podanymi w ogłoszeniu Nr 31/2020/2021 z dnia 22.04.2021r. zapraszam w dniu 29.04.2021r. na ostatnie w tym roku szkolnym zebrania informacyjne z wychowawcami klas i pozostałymi nauczycielami.

2. Na prośbę Wójta Gminy Łącko w module wiadomości w dzienniku elektronicznym przesyłam w formie załącznika informację o Narodowym Spisie Powszechnym.

3. Przesyłam również w formie załączników wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców w II półroczu roku szkolnego 2020/2021.
Bardzo proszę o analizę i pomoc szczególnie w zakresie realizacji wniosków wynikających z przeprowadzonej ankiety wśród uczniów klas IV – VIII dotyczącej zagrożeń w Internecie.

4. Przesyłam także w formie załącznika okresowe sprawozdanie z wydatkowania funduszów Rady Rodziców przy ZSP w Kadczy. Dziękuję za współpracę Pani Przewodniczącej, Pani Skarbnik i Sekretarz .

5. Informuję, że w ramach projektu „Szkoły na „6” w Gminie Łącko” zostały zakupione 3 regały na pomoce naukowe oraz biurka i fotele do pracowni informatyczno- językowej za kwotę ok. 20 tyś złotych.
Od 04 maja rusza nabór do w/w projektu na rok szkolny 2021/2022

6. W marcu i kwietniu bieżącego roku zmodernizowano bazę szkoły wymieniając lampy oświetleniowe w budynku Nr 2 oraz wymieniono 5 szt. kamer do monitoringu wizyjnego szkoły.

7. Po uzyskaniu zgody Wójta Gminy Łącko od kwietnia 2021r. w Naszej Szkole wprowadzamy system e-Biblio służący do zarządzania elektronicznego księgozbiorem w bibliotece szkolnej. Usprawni to ewidencjonowanie księgozbioru oraz umożliwi zdalną rezerwację wybranych książek.

Wykaz załączników do ogłoszenia przesłanych do rodziców w dzienniku elektronicznym :

1. Informacja o Narodowym Spisie Powszechnym
2. Wyniki ankiety dla uczniów klas IV- VIII – „Zagrożenia w Internecie”
3. Wyniki ankiety dla rodziców uczniów SP w Kadczy „ Czy Rodzice są partnerami szkoły?”
4. Okresowe sprawozdanie z wydatków Rady Rodziców.

Z poważaniem
Stanisław Szwarkowski
Dyrektor ZSP w Kadczy

Ogłoszenie Nr 32/2020/2021

Zarządzenie nr 9/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy w sprawie wprowadzenia trybu hybrydowego w klasach I-III oraz przedłużenia nauczania w trybie zdalnym w klasach IV-VIII w Szkole Podstawowej w Kadczy.

Dyrektor szkoły na podstawie:
-Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021r. poz. 4)
-Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021r. poz. 4)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. 2021r. poz. 752)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. 2020r. poz. 1166 )
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. 2020r. poz. 1386 )
-Statutu Szkoły Podstawowej w Kadczy.

§ 1

1. W okresie od dnia 26 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2021r.w Szkole Podstawowej w Kadczy wprowadza się hybrydowy ( naprzemienny) tryb nauczania dla klas I-III, zgodnie z opracowanym harmonogramem przesłanym w dzienniku elektronicznym.
2. Zamiana klas następuje co 1 dzień.
3. Zarówno zajęcia stacjonarne jak i zdalne są realizowane zgodnie z zasadami obowiązującymi odpowiednio dla każdej z form nauki.
4. System nauczania hybrydowego uwzględnia wszystkich uczniów klas I, II, III znajdujących się w szkole.

§ 2

5. W okresie od dnia 26 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2021r. w Szkole Podstawowej w Kadczy kontynuuje się zdalny tryb nauczania w klasach IV – VIII w zakresie wszystkich przedmiotów zgodnie z opracowanym planem zajęć.
6. System nauczania zdalnego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w klasach: IV, V, VI, VII, VIII.

§ 3

1. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia hybrydowego i zdalnego trybu nauki na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.
2. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja zostaje przekazana drogą mailową lub telefonicznie.

§ 4

1. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie wdrożenia hybrydowego i zdalnego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.
Każdy z uczniów klas IV – VIII kontynuuje formę zdalnego nauczania, jaka została
wypracowana wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia
w sprzęt komputerowy, a wszelkie trudności związane z tym procesem na bieżąco będą
zgłaszane wychowawcom klas.
2.Wychowawcy klas podejmują działania mające na celu rozwiązanie problemów
sprzętowych ucznia:
1) powiadamiają o trudnościach dyrektora;
2) pomagają w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych;
3) monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania, o czym informują dyrektora szkoły.
4) Szczegółowe obowiązki wychowawców klas opisuje § 4 niniejszego Zarządzenia.
3. Nauczyciele wszystkich przedmiotów uczący w klasach IV – VIII przedstawiają (przypominają) swoim uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki.
4. Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określa załącznik nr 1 niniejszego Zarządzenia.
5. Zobowiązuje wszystkich nauczycieli uczących w klasach IV – VIII do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych, wcześniej zgłoszonych i zaakceptowanych przez dyrektora szkoły.
6. Zdalne nauczanie ma mieć przede wszystkim charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych:
• www.epodreczniki.pl
• www.gov.pl/zdalnelekcje
• platforma e-wychowanie fizyczne – lekcje wych.fiz. w domu
• dziennik elektroniczny Synergia Librus
• aplikacja MS Teams
7. W celu uzupełnienia nauczania synchronicznego oraz w celu zróżnicowania form pracy zobowiązuję również nauczycieli do pracy z uczniami w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały, a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.
8. Nakazuję wszystkim nauczycielom uczącym w klasach IV – VIII do dnia przejścia w tryb zdalny określenie warunków realizacji zdalnych konsultacji merytorycznych – należy określić dni tygodnia oraz godzinę dostępności nauczyciela i narzędzie komunikacji. Zaleca się kontakt za pomocą e-dziennika, kontakt telefoniczny.
9. Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.
10. Ustalam zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami, które stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia i zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zapoznania się z tymi zasadami i stosowania ich w kontaktach z rodzicami.
11. Określam zasady raportowania realizacji podstawy programowej w zdalnym nauczaniu, które określono w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zobowiązuję nauczycieli do stosowania zapisów szczegółowych załącznika.

§ 5

Obowiązki wychowawców klas IV – VIII w zakresie prowadzenia zdalnego trybu nauczania.

1. Wychowawcy klas pełnią rolę koordynatorów nauczania zdalnego w stosunku do powierzonych jego opiece uczniów.
2. Wychowawcy mają obowiązek:
1) niezwłocznego poinformowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie trybu nauczania, zgodnie z zasadami komunikowania się określonymi w załączniku nr 1,
2) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu. W przypadku braku takiego dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu rozwiązania problemu lub ewentualnego ustalenia alternatywnych form kształcenia,
3) monitorowania procesu rozwiązania problemu do czasu jego pełnego ustąpienia, o czym informuje dyrektora szkoły.
4) wskazania sposobu kontaktu : e-dziennik, e-mail, telefon ze swoimi wychowankami,
5) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice,
6) wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.

§ 6

Zasady i sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły w trybie zdalnym.

1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Szczegółowe sposoby prowadzenia dokumentacji szkolnej zostały opisane w załączniku nr 2.

§ 7

Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami oraz sposób przekazywania im informacji o formie i terminach tych konsultacji.

1. Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców konsultacje z nauczycielami.
2. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu przez dziennik elektroniczny.
3. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
4. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom na stronie internetowej szkoły i poprzez e-dziennik.

§ 8

Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu szkolnego zestawu programów nauczania.

1. Zarządzam wdrożenie procedur wprowadzania modyfikacji programów szkolnego zestawu programów nauczania.
2. Szczegółowe procedury określa załączniku nr 3.

§ 9

Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w zdalnym trybie nauki.

1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.
2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.
3. Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach znajdują się w załączniku nr 4.

§ 10

Zasady i sposoby oceniania w zdalnym trybie nauczania.

1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.
2. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość zostały określone w załączniku nr 5.

§ 11

Zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

1. W szkole organizuje się zdalne nauczanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zawiera załącznik nr 6.

§ 12

Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.

1. Na czas wprowadzenia zdalnego nauczania w okresie od 26.04.do 30.04.2021r. wprowadza się szczegółowe warunki korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.
2. Do przestrzegania tych zasad zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły.
3. Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej określono w załączniku nr 7.

§ 13

1. Powrót do stacjonarnego trybu nauki klas IV – VIII nastąpi poprzez wydanie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki oraz Zarządzenia Dyrektora ZSP w Kadczy.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Kadcza, dn.26 kwietnia 2021r.
Stanisław Szwarkowski
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Kadczy.

Wykaz załączników:
• Załącznik nr 1 Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami.
• Załącznik nr 2 Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w czasie trwania nauczania zdalnego oraz zasady raportowania.
• Załącznik nr 3 Procedury wprowadzania modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.
• Załącznik nr 4 Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach.
• Załącznik nr 5 Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość.
• Załącznik nr 6 Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
• Załącznik nr 7 Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Treść załączników jest taka sama jak w poprzednich zarządzeniach.

S. Szwarkowski
Dyrektor ZSP w Kadczy.

Ogłoszenie Nr 31/2020/2021

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie i Nauczyciele.

1.Od 26 kwietnia 2021r. rozpoczynamy naukę hybrydową w Naszej Szkole dla klas I-III
Nauka hybrydowa oznacza połączenie lekcji zdalnych, przeprowadzanych przez Internet i tych organizowanych stacjonarnie, w szkole.
Planowany harmonogram zajęć hybrydowych dla uczniów klas I -III na okres od 26.04. do 30.04.2021r. został przesłany do wiadomości rodziców w dzienniku elektronicznym w module wiadomości.

2. W trosce o bezpieczeństwo uczniów klas I – III od 26 kwietnia 2021r. do odwołania zajęcia edukacyjne odbywać się będą w budynku szkolnym Nr 1 według poniższego wykazu :
Klasa I – parter, sala nr 3
Klasa II – I piętro, sala nr 6
Klasa III – I piętro, sala nr 5

3.Przypominam o wytycznych MEiN, MZ i GIS dla uczniów klas I-III, które obowiązują od 18 stycznia 2021r.
Wytyczne zostaną przesłane Rodzicom uczniów klas najmłodszych za pomocą dziennika elektronicznego do zapoznania i przestrzegania.

4. Proszę również Rodziców klas I-III o wypełnienie ankiety epidemiologicznej zgodnie z procedurami obowiązującymi w ZSP w Kadczy i dostarczenie przez dzieci przed pierwszymi zajęciami w poniedziałek 26 kwietnia 2021r. Kwestionariusz ankiety zostanie przesłany za pomocą dziennika elektronicznego. Można go również pobrać ze strony internetowej Naszej Szkoły ( www.zspkadcza.iaw.pl)

5. Dla pozostałych klas (IV-VIII) będzie kontynuowane nauczanie zdalne na dotychczasowych zasadach.

6. Informuje , że zgodnie z kalendarzem organizacji roku szkolnego 2020/2021 w dniu 29 kwietnia 2021r. (czwartek ) odbędą się spotkania z wychowawcami klas I-VIII w sprawie uzyskanych wyników dydaktyczno-wychowawczych przez uczniów tutejszej szkoły.
Spotkania odbywać się będą na tych samych zasadach, które obowiązywały wcześniej .
Przypominam, że są to ostatnie spotkania przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
Spotkania odbędą się w salach lekcyjnych przydzielonych na początku roku szkolnego poszczególnym klasom.

Proszę o zapoznanie się z harmonogramem spotkań przesłanych w dzienniku elektronicznym w module wiadomości.

W przypadku trudności z przybyciem do szkoły w określonym czasie proszę o poinformowanie wychowawców w wiadomościach w dzienniku elektronicznym w terminie do 28.04.2021r.

Pozostali nauczyciele uczący w SP w Kadczy będą do dyspozycji Rodziców w budynkach szkolnych Nr 1 i 2 w godzinach zebrań z wychowawcami.

7. Przypominam :

a) nauka zdalna na terenie szkoły dla uczniów potrzebujących wsparcia,
-Dyrektor szkoły nadal ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić uczniom realizację zajęć zdalnych w szkole (dotyczy szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych), którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu.

b) opieka świetlicowa dla najmłodszych uczniów,
-Dyrektorzy szkół podstawowych, w tym artystycznych, w których jest prowadzone kształcenie ogólne w zakresie podstawy programowej, są zobowiązani do prowadzenia działalności opiekuńczej dla uczniów klas I-III.

c) konsultacje dla zdających egzaminy,
-Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

d) organizacja konkursów, olimpiad lub turniejów w szkole, centrum lub placówce, – Podobnie jak przed feriami dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Z poważaniem
Stanisław Szwarkowski
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy

Ogłoszenie Nr 30/2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im.Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego informuje o zmianach w funkcjonowaniu ZSP w Kadczy od 19.04.2021r.

1.Od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

2. Od poniedziałku, 19 kwietnia 2021 r. będzie możliwość prowadzenia zajęć sportowych realizowanych na podstawie programów szkolenia sportowego w miejscu ich prowadzenia lub zdalnie – wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia sportowego wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik.

Dotyczy to następujących szkół: podstawowych sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi, oddziałami mistrzostwa sportowego, ponadpodstawowych sportowych, ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałów mistrzostwa sportowego szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych.

3. W pozostałych szkołach i placówkach zostały przedłużone dotychczasowe obostrzenia w funkcjonowaniu do 25 kwietnia br.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Poniżej treść Zarządzenia Dyrektora ZSP w Kadczy w sprawie przedłużenia okresu nauki zdalnej do 25 kwietnia 2021r.

Zarządzenie nr 8/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy w sprawie przedłużenia nauczania w trybie zdalnym w klasach I-VIII w Szkole Podstawowej w Kadczy.

Dyrektor szkoły na podstawie:
-Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021r. poz. 4)
-Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021r. poz. 4)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. 2021r. poz. 701)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. 2020r. poz. 1166 )
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. 2020r. poz. 1386 )
-Statutu Szkoły Podstawowej w Kadczy.

§ 1

1. W okresie od dnia 19 kwietnia do dnia 25 kwietnia 2021r. w Szkole Podstawowej w Kadczy kontynuuje się zdalny tryb nauczania w klasach I – VIII w zakresie wszystkich przedmiotów zgodnie z opracowanym planem zajęć.
2. System nauczania zdalnego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w klasach: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII.

§ 2

1. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia zdalnego trybu nauki na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.
2. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja zostaje przekazana drogą mailową lub telefonicznie.

§ 3

1. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie wdrożenia zdalnego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.
Każdy z uczniów klas I – VIII kontynuuje formę zdalnego nauczania, jaka została
wypracowana wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia
w sprzęt komputerowy, a wszelkie trudności związane z tym procesem na bieżąco będą
zgłaszane wychowawcom klas.
2.Wychowawcy klas podejmują działania mające na celu rozwiązanie problemów
sprzętowych ucznia:
1) powiadamiają o trudnościach dyrektora;
2) pomagają w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych;
3) monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania, o czym informują dyrektora szkoły.
4) Szczegółowe obowiązki wychowawców klas opisuje § 4 niniejszego Zarządzenia.
3. Nauczyciele wszystkich przedmiotów uczący w klasach I – VIII przedstawiają (przypominają) swoim uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki.
4. Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określa załącznik nr 1 niniejszego Zarządzenia.
5. Zobowiązuje wszystkich nauczycieli uczących w klasach I – VIII do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych, wcześniej zgłoszonych i zaakceptowanych przez dyrektora szkoły.
6. Zdalne nauczanie ma mieć przede wszystkim charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych:
• www.epodreczniki.pl
• www.gov.pl/zdalnelekcje
• platforma e-wychowanie fizyczne – lekcje wych.fiz. w domu
• dziennik elektroniczny Synergia Librus
• aplikacja MS Teams
7. W celu uzupełnienia nauczania synchronicznego oraz w celu zróżnicowania form pracy zobowiązuję również nauczycieli do pracy z uczniami w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały, a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.
8. Nakazuję wszystkim nauczycielom uczącym w klasach I – VIII do dnia przejścia w tryb zdalny określenie warunków realizacji zdalnych konsultacji merytorycznych – należy określić dni tygodnia oraz godzinę dostępności nauczyciela i narzędzie komunikacji. Zaleca się kontakt za pomocą e-dziennika, kontakt telefoniczny.
9. Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.
10. Ustalam zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami, które stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia i zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zapoznania się z tymi zasadami i stosowania ich w kontaktach z rodzicami.
11. Określam zasady raportowania realizacji podstawy programowej w zdalnym nauczaniu, które określono w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zobowiązuję nauczycieli do stosowania zapisów szczegółowych załącznika.

§ 4

Obowiązki wychowawców klas I – VIII w zakresie wprowadzenia zdalnego trybu nauczania.

1. Wychowawcy klas pełnią rolę koordynatorów nauczania zdalnego w stosunku do powierzonych jego opiece uczniów.
2. Wychowawcy mają obowiązek:
1) niezwłocznego poinformowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie trybu nauczania, zgodnie z zasadami komunikowania się określonymi w załączniku nr 1,
2) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu. W przypadku braku takiego dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu rozwiązania problemu lub ewentualnego ustalenia alternatywnych form kształcenia,
3) monitorowania procesu rozwiązania problemu do czasu jego pełnego ustąpienia, o czym informuje dyrektora szkoły.
4) wskazania sposobu kontaktu : e-dziennik, e-mail, telefon ze swoimi wychowankami,
5) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice,
6) wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.

§ 5

Zasady i sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły w trybie zdalnym.

1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Szczegółowe sposoby prowadzenia dokumentacji szkolnej zostały opisane w załączniku nr 2.

§ 6

Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami oraz sposób przekazywania im informacji o formie i terminach tych konsultacji.

1. Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców konsultacje z nauczycielami.
2. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu przez dziennik elektroniczny.
3. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
4. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom na stronie internetowej szkoły i poprzez e-dziennik.

§7

Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu szkolnego zestawu programów nauczania.

1. Zarządzam wdrożenie procedur wprowadzania modyfikacji programów szkolnego zestawu programów nauczania.
2. Szczegółowe procedury określa załączniku nr 3.

§ 8

Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w zdalnym trybie nauki.

1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.
2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.
3. Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach znajdują się w załączniku nr 4.

§ 9

Zasady i sposoby oceniania w zdalnym trybie nauczania.

1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.
2. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość zostały określone w załączniku nr 5.

§ 10

Zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

1. W szkole organizuje się zdalne nauczanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zawiera załącznik nr 6.

§ 11

Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.

1. Na czas wprowadzenia zdalnego nauczania w okresie od 19.04.do 25.04.2021r. wprowadza się szczegółowe warunki korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.
2. Do przestrzegania tych zasad zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły.
3. Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej określono w załączniku nr 7.

§ 12

1. Powrót do stacjonarnego trybu nauki klas I – VIII nastąpi poprzez wydanie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki oraz Zarządzenia Dyrektora ZSP w Kadczy.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Kadcza, dn.16 kwietnia 2021r.
Stanisław Szwarkowski
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Kadczy

Wykaz załączników:
• Załącznik nr 1 Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami.
• Załącznik nr 2 Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w czasie trwania nauczania zdalnego oraz zasady raportowania.
• Załącznik nr 3 Procedury wprowadzania modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.
• Załącznik nr 4 Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach.
• Załącznik nr 5 Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość.
• Załącznik nr 6 Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
• Załącznik nr 7 Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Treść załączników jest taka sama jak w poprzednich zarządzeniach.

S. Szwarkowski
Dyrektor ZSP w Kadczy.

Ogłoszenie Nr 29/2020/2021

Zarządzenie nr 7/2021
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy w sprawie przedłużenia nauczania w trybie zdalnym w klasach I-VIII w Szkole Podstawowej w Kadczy

Dyrektor szkoły na podstawie:
-Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021r. poz. 4)
-Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021r. poz. 4)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 08 kwietnia 2021r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. 2021r. poz. 651)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. 2020r. poz. 1166 )
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. 2020r. poz. 1386 )
-Statutu Szkoły Podstawowej w Kadczy.

§ 1

1. W okresie od dnia 12 kwietnia do dnia 18 kwietnia 2021r. w Szkole Podstawowej w Kadczy kontynuuje się zdalny tryb nauczania w klasach I – VIII w zakresie wszystkich przedmiotów zgodnie z opracowanym planem zajęć.
2. System nauczania zdalnego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w klasach: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII.

§ 2

1. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia zdalnego trybu nauki na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.
2. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja zostaje przekazana drogą mailową lub telefonicznie.

§ 3

1. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie wdrożenia zdalnego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.
Każdy z uczniów klas I – VIII kontynuuje formę zdalnego nauczania, jaka została
wypracowana wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia
w sprzęt komputerowy, a wszelkie trudności związane z tym procesem na bieżąco będą
zgłaszane wychowawcom klas.
2.Wychowawcy klas podejmują działania mające na celu rozwiązanie problemów
sprzętowych ucznia:
1) powiadamiają o trudnościach dyrektora;
2) pomagają w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych;
3) monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania, o czym informują dyrektora szkoły.
4) Szczegółowe obowiązki wychowawców klas opisuje § 4 niniejszego Zarządzenia.
3. Nauczyciele wszystkich przedmiotów uczący w klasach I – VIII przedstawiają (przypominają) swoim uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki.
4. Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określa załącznik nr 1 niniejszego Zarządzenia.
5. Zobowiązuje wszystkich nauczycieli uczących w klasach I – VIII do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych, wcześniej zgłoszonych i zaakceptowanych przez dyrektora szkoły.
6. Zdalne nauczanie ma mieć przede wszystkim charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych:
• www.epodreczniki.pl
• www.gov.pl/zdalnelekcje
• platforma e-wychowanie fizyczne – lekcje wych.fiz. w domu
• dziennik elektroniczny Synergia Librus
• aplikacja MS Teams
7. W celu uzupełnienia nauczania synchronicznego oraz w celu zróżnicowania form pracy zobowiązuję również nauczycieli do pracy z uczniami w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały, a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.
8. Nakazuję wszystkim nauczycielom uczącym w klasach I – VIII do dnia przejścia w tryb zdalny określenie warunków realizacji zdalnych konsultacji merytorycznych – należy określić dni tygodnia oraz godzinę dostępności nauczyciela i narzędzie komunikacji. Zaleca się kontakt za pomocą e-dziennika, kontakt telefoniczny.
9. Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.
10. Ustalam zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami, które stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia i zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zapoznania się z tymi zasadami i stosowania ich w kontaktach z rodzicami.
11. Określam zasady raportowania realizacji podstawy programowej w zdalnym nauczaniu, które określono w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zobowiązuję nauczycieli do stosowania zapisów szczegółowych załącznika.

§ 4

Obowiązki wychowawców klas I – VIII w zakresie wprowadzenia zdalnego trybu nauczania.

1. Wychowawcy klas pełnią rolę koordynatorów nauczania zdalnego w stosunku do powierzonych jego opiece uczniów.
2. Wychowawcy mają obowiązek:
1) niezwłocznego poinformowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie trybu nauczania, zgodnie z zasadami komunikowania się określonymi w załączniku nr 1,
2) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu. W przypadku braku takiego dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu rozwiązania problemu lub ewentualnego ustalenia alternatywnych form kształcenia,
3) monitorowania procesu rozwiązania problemu do czasu jego pełnego ustąpienia, o czym informuje dyrektora szkoły.
4) wskazania sposobu kontaktu : e-dziennik, e-mail, telefon ze swoimi wychowankami,
5) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice,
6) wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.

§ 5

Zasady i sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły w trybie zdalnym.

1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Szczegółowe sposoby prowadzenia dokumentacji szkolnej zostały opisane w załączniku nr 2.

§ 6

Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami oraz sposób przekazywania im informacji o formie i terminach tych konsultacji.

1. Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców konsultacje z nauczycielami.
2. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu przez dziennik elektroniczny.
3. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
4. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom na stronie internetowej szkoły i poprzez e-dziennik.

§7

Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu szkolnego zestawu programów nauczania.

1. Zarządzam wdrożenie procedur wprowadzania modyfikacji programów szkolnego zestawu programów nauczania.
2. Szczegółowe procedury określa załączniku nr 3.

§ 8

Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w zdalnym trybie nauki.

1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.
2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.
3. Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach znajdują się w załączniku nr 4.

§ 9

Zasady i sposoby oceniania w zdalnym trybie nauczania.

1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.
2. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość zostały określone w załączniku nr 5.

§ 10

Zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

1. W szkole organizuje się zdalne nauczanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zawiera załącznik nr 6.

§ 11

Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.

1. Na czas wprowadzenia zdalnego nauczania w okresie od 12.04.do 18.04.2021r. wprowadza się szczegółowe warunki korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.
2. Do przestrzegania tych zasad zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły.
3. Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej określono w załączniku nr 7.

§ 12

1. Powrót do stacjonarnego trybu nauki klas I – VIII nastąpi poprzez wydanie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki oraz Zarządzenia Dyrektora ZSP w Kadczy.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Kadcza, dn.12 kwietnia 2021r.
Stanisław Szwarkowski
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Kadczy

 

 

 

Wykaz załączników:
• Załącznik nr 1 Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami.
• Załącznik nr 2 Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w czasie trwania nauczania zdalnego oraz zasady raportowania.
• Załącznik nr 3 Procedury wprowadzania modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.
• Załącznik nr 4 Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach.
• Załącznik nr 5 Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość.
• Załącznik nr 6 Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
• Załącznik nr 7 Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Załącznik nr 1.

Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami w systemie nauczania zdalnego.

1. Nauczyciele w czasie trwania trybu zdalnego są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami.
2. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem następujących narzędzi:
• e-dziennika,
• poczty elektronicznej e-maili,
• telefonów komórkowych i stacjonarnych,
3. Kontaktując się z rodzicami należy określić i podać do ich wiadomości sposoby oraz czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców.

Załącznik nr 2

Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w czasie trwania nauczania zdalnego oraz zasady raportowania.

1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami:
1) dokumenty w wersji papierowej, dostępne tylko i wyłącznie na terenie szkoły, zostaną uzupełnione po odwieszeniu zajęć stacjonarnych,
2) dzienniki elektroniczne są uzupełniane na bieżąco każdego dnia,
3) inne dokumenty, np. notatki służbowe, protokoły mogą być tworzone zdalnie i przesyłane drogą elektroniczną.
2. Nauczyciele mają obowiązek złożyć do dyrektora (przesłany drogą elektroniczną) pisemny raport z tygodniowej realizacji zajęć (w każdy piątek). Raport powinien zawierać zestawienie poszczególnych klas (grup międzyoddziałowych), daty i godziny zrealizowanych zajęć, listy obecności uczniów (w przypadku zajęć online), wskazanie zakresu treści nauczania z podstawy programowej oraz wykaz narzędzi oraz zasobów internetowych, które wykorzystano do realizacji .Raport powinien zawierać także odpowiedzi na pytania dotyczące wszelkich trudności w realizacji podstawy programowej.

Załącznik nr 3

Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu programów szkolnego zestawu programów nauczania.

1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, zajęć edukacyjnych przeprowadzają przegląd treści nauczania pod kątem możliwości ich efektywnej realizacji w formie nauczania na odległość.
2. Dyrektor powołuje koordynatora odpowiedzialnego za proces modyfikacji programów, zadaniem którego jest koordynacja wszystkich działań zmierzających do dostosowania programów nauczania do możliwości ich realizacji w formie nauczania zdalnego.
3. Nauczyciele przekazują koordynatorowi informację, jakie treści nauczania należy przesunąć do realizacji w późniejszym terminie a jakie mogą być realizowane w formie pracy zdalnej z uczniami.
4. Koordynator dokonuje korekt w oparciu o te informacje w istniejących programach nauczania i przekazuje je elektronicznie do zatwierdzenia przez dyrektora.
5. Dyrektor zatwierdza zmienione programy nauczania i udostępnia je na stronie internetowej szkoły do realizacji.

Załącznik nr 4

Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach.

1. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym).
2. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego przez dziennik elektroniczny.
3. Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.
4. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela.
5. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela ( e-dziennik lub telefonicznie).
6. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela
( e-dziennik lub telefonicznie).
7. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość e-dziennik lub telefonicznie).

Załącznik nr 5
Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość.

1. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej,
2. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu,
3. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
5. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia,
6. W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania, w szczególności za: quizy, rebusy, ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki i in.
7. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia,
8. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane,
9. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.

Załącznik nr 6

Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

1. Dyrektor szkoły powołuje zespół nauczycieli odpowiedzialnych za organizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Do zespołu powinni należeć nauczyciele uczący, specjaliści, logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, doradcy zawodowi.
3. Zespół analizuje dotychczasowe programy nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i dostosowuje je w taki sposób, aby móc je zrealizować w sposób zdalny.
4. Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne uczniów do podjęcia nauki zdalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia i dostosowania wynikające z dokumentacji stworzonej w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.
5. Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu w sposób zdalny, należy wskazać alternatywną formę realizacji zajęć.
6. Przewodniczący zespołu sporządza raport na temat modyfikacji programów i dostosowania narzędzi informatycznych do możliwości psychofizycznych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i przekazuje go drogą elektroniczną dyrektorowi szkoły.
7. Dopuszcza się taką możliwość modyfikacji programów nauczania w/w uczniów, aby niektóre treści, niedające się zrealizować w sposób zdalny, przesunąć w czasie do momentu, w którym uczniowie wrócą do szkoły.
8. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zdalne konsultacje.
9. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu przez dziennik elektroniczny lub aplikację MS Teams
10. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel lub specjalista, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
11. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom poprzez e-dziennik.

Załącznik nr 7

Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

1. Każdy pracownik szkoły korzystający ze służbowego sprzętu IT zobowiązany jest do jego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Za sprzęt IT przyjmuje się: komputery stacjonarne, monitory, drukarki, skanery, ksera, laptopy, służbowe tablety i smartfony.
2. Pracownik jest zobowiązany zgłosić dyrektorowi szkoły zagubienie, utratę lub zniszczenie powierzonego mu sprzętu IT.
3. Samowolne instalowanie otwieranie (demontaż) Sprzętu IT, instalowanie dodatkowych urządzeń (np. twardych dysków, pamięci) lub podłączanie jakichkolwiek niezatwierdzonych urządzeń do systemu informatycznego jest zabronione.
4. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu (WINDOWS + L) lub wylogować się z systemu bądź z programu.
5. Po zakończeniu pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest:
b) wylogować się z systemu informatycznego, a jeśli to wymagane – wyłączyć sprzęt komputerowy,
c) zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelkie nośniki magnetyczne i optyczne na których znajdują się dane osobowe.
6. Pracownik jest zobowiązany do usuwania plików z nośników/dysków, do których mają dostęp inni użytkownicy nieupoważnieni do dostępu do takich plików (np. podczas współużytkowania komputerów).
7. Pracownicy szkoły, użytkujący służbowe komputery przenośne, na których znajdują się dane osobowe lub z dostępem do danych osobowych przez Internet zobowiązani są do stosowania zasad bezpieczeństwa określonych w polityce ochrony danych osobowych.
8. W trakcie nauczania zdalnego, w sytuacji, gdy nauczyciele korzystają ze swojego prywatnego sprzętu komputerowego, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych uczniów, rodziców, innych nauczycieli oraz pracowników szkoły, które gromadzą i są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych w polityce ochrony danych osobowych.
9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt komputerowy.
Zarządzanie uprawnieniami – procedura rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy zdalnej
10. Każdy nauczyciel i każdy uczeń – zwany dalej użytkownikiem (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w pracuje, poczty elektronicznej) musi posiadać swój własny indywidualny identyfikator (login) do logowania się.
11. Tworzenie kont użytkowników wraz z uprawnieniami (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) odbywa się na polecenie nauczyciela uczącego i powinno opierać się na zasadzie pseudonimizacji (używanie np. inicjałów zamiast pełnego imienia i nazwiska)
12. Każdy użytkownik musi posiadać indywidualny identyfikator. Zabronione jest umożliwianie innym osobom pracy na koncie innego użytkownika.
13. Zabrania się pracy wielu użytkowników na wspólnym koncie.
14. Użytkownik (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) rozpoczyna pracę z użyciem identyfikatora i hasła.
15. Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia nauczyciela o próbach logowania się do systemu osoby nieupoważnionej, jeśli system to sygnalizuje.
16. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, użytkownik zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu lub wylogować się z systemu.
17. Po zakończeniu pracy, użytkownik zobowiązany jest:
a) wylogować się z systemu informatycznego, a następnie wyłączyć sprzęt komputerowy,
b) zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelką dokumentację oraz nośniki magnetyczne i optyczne, na których znajdują się dane osobowe.
18. Hasła powinny składać się z 8 znaków.
19. Hasła powinny zawierać duże litery + małe litery + cyfry + znaki specjalne.
20. Hasła nie mogą być łatwe do odgadnięcia. Nie powinny być powszechnie używanymi słowami. W szczególności nie należy jako haseł wykorzystywać: dat, imion i nazwisk osób bliskich, imion zwierząt, popularnych dat, popularnych słów, typowych zestawów: 123456, qwerty, itd.
21. Hasła nie powinny być ujawnianie innym osobom. Nie należy zapisywać haseł na kartkach i w notesach, nie naklejać na monitorze komputera, nie trzymać pod klawiaturą lub w szufladzie.
22. W przypadku ujawnienia hasła – należy natychmiast je zmienić.
23. Hasła powinny być zmieniane co 30 dni.
24. Jeżeli system nie wymusza zmiany haseł, użytkownik zobowiązany jest do samodzielnej zmiany hasła.
25. Użytkownik systemu w trakcie pracy w aplikacji może zmienić swoje hasło.
26. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania hasła w poufności, nawet po utracie przez nie ważności.
27. Zabrania się stosowania tego samego hasła jako zabezpieczenia w dostępie do różnych systemów.
28. Nie powinno się też stosować haseł, w których któryś z członów stanowi imię, nazwę lub numer miesiąca lub inny możliwy do odgadnięcia klucz.

Bezpieczne korzystanie z Internetu
29. W trakcie nauczania zdalnego nauczyciel powinien stale przypominać uczniom o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci.
30. Zabrania się zgrywania na dysk twardy komputera służbowego oraz uruchamia jakichkolwiek programów nielegalnych oraz plików pobranych z niewiadomego źródła.
31. Zabrania się wchodzenia na strony, na których prezentowane są informacje o charakterze przestępczym, hackerskim, pornograficznym, lub innym zakazanym przez prawo (na większości stron tego typu jest zainstalowane szkodliwe oprogramowanie infekujące w sposób automatyczny system operacyjny komputera szkodliwym oprogramowaniem).
32. Nie należy w opcjach przeglądarki internetowej włączać opcji autouzupełniania formularzy i zapamiętywania haseł.
33. W przypadku korzystania z szyfrowanego połączenia przez przeglądarkę, należy zwracać uwagę na pojawienie się odpowiedniej ikonki (kłódka) oraz adresu www rozpoczynającego się frazą ”https:”. Dla pewności należy „kliknąć” na ikonkę kłódki i sprawdzić, czy właścicielem certyfikatu jest wiarygodny właściciel.
34. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku podejrzanego żądania lub prośby zalogowania się na stronę (np. na stronę banku, portalu społecznościowego, e-sklepu, poczty mailowej) lub podania naszych loginów i haseł, PIN-ów, numerów kart płatniczych przez Internet. Szczególnie tyczy się to żądania podania takich informacji przez rzekomy bank.
Zasady korzystania z poczty elektronicznej
35. W przypadku zdalnego nauczania nauczyciele oraz pracownicy szkoły powinni korzystać ze służbowej poczty mailowej.
36. W przypadku przesyłania danych osobowych należy wysyłać pliki zaszyfrowane/spakowane (np. programem 7 zip, winzipem, winrarem) i zahasłowane, gdzie hasło powinno być przesłane do odbiorcy telefonicznie lub SMS.
37. W przypadku zabezpieczenia plików hasłem, obowiązuje minimum 8 znaków: duże i małe litery i cyfry i znaki specjalne, a hasło należy przesłać odrębnym mailem lub inną metodą, np. telefonicznie lub SMS-em.
38. Użytkownicy powinni zwracać szczególną uwagę na poprawność adresu odbiorcy dokumentu.
39. Zaleca się, aby użytkownik podczas przesyłania danych osobowych mailem zawarł w treści prośbę o potwierdzenie otrzymania i zapoznania się z informacją przez adresata.
40. WAŻNE: Nie otwierać załączników od nieznanych nadawców typu .zip, .xlsm, .pdf, .exe w mailach!!!!! Są to zwykle „wirusy”, które infekują komputer oraz często pozostałe komputery w sieci. WYSOKIE RYZYKO UTRATY BEZPOWROTNEJ UTRATY DANYCH.
41. WAŻNE: Nie wolno „klikać” na hiperlinki w mailach, gdyż mogą to być hiperlinki do stron z „wirusami”. Użytkownik „klikając” na taki hiperlink infekuje komputer oraz inne komputery w sieci.
42. Podczas wysyłania maili do wielu adresatów jednocześnie, należy użyć metody „Ukryte do wiadomości – UDW”. Zabronione jest rozsyłanie maili do wielu adresatów z użyciem opcji „Do wiadomości”!
43. Użytkownicy powinni okresowo kasować niepotrzebne maile.
44. Mail służbowy jest przeznaczony wyłącznie do wykonywania obowiązków służbowych.
45. Użytkownicy mają prawo korzystać z poczty mailowej prywatnej tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy nie ma możliwości założenia poczty mailowej służbowej.
46. Przy korzystaniu z maila, użytkownicy mają obowiązek przestrzegać prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego.
47. Użytkownicy nie mają prawa korzystać z maila w celu rozpowszechniania treści o charakterze obraźliwym, niemoralnym lub niestosownym wobec powszechnie obowiązujących zasad postępowania.

Stanisław Szwarkowski
Dyr. ZSP w Kadczy

 

Ogłoszenie Nr 28/2020/2021

Zarządzenie nr 6/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy w sprawie wprowadzenia nauczania w trybie zdalnym w klasach I-III oraz przedłużenia nauczania w trybie zdalnym w klasach IV-VIII w Szkole Podstawowej w Kadczy.

Dyrektor szkoły na podstawie:
-Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021r. poz. 4)
-Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021r. poz. 4)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. 2021r. poz. 502)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. 2020r. poz. 1166 )
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. 2020r. poz. 1386 )
-Statutu Szkoły Podstawowej w Kadczy.

§ 1

1. Od 22 marca 2021r. do 11 kwietnia wprowadza się tryb zdalny nauczania w klasach I-III.
2. W okresie od dnia 22 marca do dnia 11 kwietnia 2021r. w Szkole Podstawowej w Kadczy kontynuuje się zdalny tryb nauczania w klasach IV-VIII w zakresie wszystkich przedmiotów zgodnie z opracowanym planem zajęć.
3. System nauczania zdalnego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w klasach: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII.

§ 2

1. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia zdalnego trybu nauki na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.
2. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja zostaje przekazana drogą mailową lub telefonicznie.

§ 3

1. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie wdrożenia zdalnego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.
Każdy z uczniów klas I – VIII kontynuuje formę zdalnego nauczania, jaka została
wypracowana wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia
w sprzęt komputerowy, a wszelkie trudności związane z tym procesem na bieżąco będą
zgłaszane wychowawcom klas.
2.Wychowawcy klas podejmują działania mające na celu rozwiązanie problemów
sprzętowych ucznia:
1) powiadamiają o trudnościach dyrektora;
2) pomagają w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych;
3) monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania, o czym informują dyrektora szkoły.
4) Szczegółowe obowiązki wychowawców klas opisuje § 4 niniejszego Zarządzenia.
3. Nauczyciele wszystkich przedmiotów uczący w klasach I – VIII przedstawiają (przypominają) swoim uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki.
4. Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określa załącznik nr 1 niniejszego Zarządzenia.
5. Zobowiązuje wszystkich nauczycieli uczących w klasach I – VIII do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych, wcześniej zgłoszonych i zaakceptowanych przez dyrektora szkoły.
6. Zdalne nauczanie ma mieć przede wszystkim charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych:
• www.epodreczniki.pl
• www.gov.pl/zdalnelekcje
• platforma e-wychowanie fizyczne – lekcje wych.fiz. w domu
• dziennik elektroniczny Synergia Librus
• aplikacja MS Teams
7. W celu uzupełnienia nauczania synchronicznego oraz w celu zróżnicowania form pracy zobowiązuję również nauczycieli do pracy z uczniami w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały, a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.
8. Nakazuję wszystkim nauczycielom uczącym w klasach I – VIII do dnia przejścia w tryb zdalny określenie warunków realizacji zdalnych konsultacji merytorycznych – należy określić dni tygodnia oraz godzinę dostępności nauczyciela i narzędzie komunikacji. Zaleca się kontakt za pomocą e-dziennika, kontakt telefoniczny.
9. Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.
10. Ustalam zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami, które stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia i zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zapoznania się z tymi zasadami i stosowania ich w kontaktach z rodzicami.
11. Określam zasady raportowania realizacji podstawy programowej w zdalnym nauczaniu, które określono w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zobowiązuję nauczycieli do stosowania zapisów szczegółowych załącznika.

§ 4

Obowiązki wychowawców klas I – VIII w zakresie wprowadzenia zdalnego trybu nauczania.

1. Wychowawcy klas pełnią rolę koordynatorów nauczania zdalnego w stosunku do powierzonych jego opiece uczniów.
2. Wychowawcy mają obowiązek:
1) niezwłocznego poinformowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie trybu nauczania, zgodnie z zasadami komunikowania się określonymi w załączniku nr 1,
2) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu. W przypadku braku takiego dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu rozwiązania problemu lub ewentualnego ustalenia alternatywnych form kształcenia,
3) monitorowania procesu rozwiązania problemu do czasu jego pełnego ustąpienia, o czym informuje dyrektora szkoły.
4) wskazania sposobu kontaktu : e-dziennik, e-mail, telefon ze swoimi wychowankami,
5) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice,
6) wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.

§ 5

Zasady i sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły w trybie zdalnym.

1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Szczegółowe sposoby prowadzenia dokumentacji szkolnej zostały opisane w załączniku nr 2.

§ 6

Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami oraz sposób przekazywania im informacji o formie i terminach tych konsultacji.

1. Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców konsultacje z nauczycielami.
2. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu przez dziennik elektroniczny.
3. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
4. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom na stronie internetowej szkoły i poprzez e-dziennik.

§7

Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu szkolnego zestawu programów nauczania.

1. Zarządzam wdrożenie procedur wprowadzania modyfikacji programów szkolnego zestawu programów nauczania.
2. Szczegółowe procedury określa załączniku nr 3.

§ 8

Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w zdalnym trybie nauki.

1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.
2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.
3. Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach znajdują się w załączniku nr 4.

§ 9

Zasady i sposoby oceniania w zdalnym trybie nauczania.

1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.
2. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość zostały określone w załączniku nr 5.

§ 10

Zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

1. W szkole organizuje się zdalne nauczanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zawiera załącznik nr 6.

§ 11

Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.

1. Na czas wprowadzenia zdalnego nauczania w okresie od 22.03.do 11.04.2021r. wprowadza się szczegółowe warunki korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.
2. Do przestrzegania tych zasad zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły.
3. Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej określono w załączniku nr 7.

§ 12

1. Powrót do stacjonarnego trybu nauki klas I – VIII nastąpi poprzez wydanie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki oraz Zarządzenia Dyrektora ZSP w Kadczy.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Kadcza, dn.22 marca 2021r.
Stanisław Szwarkowski
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Kadczy

 

Wykaz załączników:
• Załącznik nr 1 Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami.
• Załącznik nr 2 Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w czasie trwania nauczania zdalnego oraz zasady raportowania.
• Załącznik nr 3 Procedury wprowadzania modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.
• Załącznik nr 4 Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach.
• Załącznik nr 5 Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość.
• Załącznik nr 6 Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
• Załącznik nr 7 Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Załącznik nr 1
Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami w systemie nauczania zdalnego.

1. Nauczyciele w czasie trwania trybu zdalnego są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami.
2. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem następujących narzędzi:
• e-dziennika,
• poczty elektronicznej e-maili,
• telefonów komórkowych i stacjonarnych,
3. Kontaktując się z rodzicami należy określić i podać do ich wiadomości sposoby oraz czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców.

Załącznik nr 2
Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w czasie trwania nauczania zdalnego oraz zasady raportowania.

1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami:
1) dokumenty w wersji papierowej, dostępne tylko i wyłącznie na terenie szkoły, zostaną uzupełnione po odwieszeniu zajęć stacjonarnych,
2) dzienniki elektroniczne są uzupełniane na bieżąco każdego dnia,
3) inne dokumenty, np. notatki służbowe, protokoły mogą być tworzone zdalnie i przesyłane drogą elektroniczną.
2. Nauczyciele mają obowiązek złożyć do dyrektora (przesłany drogą elektroniczną) pisemny raport z tygodniowej realizacji zajęć (w każdy piątek). Raport powinien zawierać zestawienie poszczególnych klas (grup międzyoddziałowych), daty i godziny zrealizowanych zajęć, listy obecności uczniów (w przypadku zajęć online), wskazanie zakresu treści nauczania z podstawy programowej oraz wykaz narzędzi oraz zasobów internetowych, które wykorzystano do realizacji .Raport powinien zawierać także odpowiedzi na pytania dotyczące wszelkich trudności w realizacji podstawy programowej.

Załącznik nr 3
Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu programów szkolnego zestawu programów nauczania.

1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, zajęć edukacyjnych przeprowadzają przegląd treści nauczania pod kątem możliwości ich efektywnej realizacji w formie nauczania na odległość.
2. Dyrektor powołuje koordynatora odpowiedzialnego za proces modyfikacji programów, zadaniem którego jest koordynacja wszystkich działań zmierzających do dostosowania programów nauczania do możliwości ich realizacji w formie nauczania zdalnego.
3. Nauczyciele przekazują koordynatorowi informację, jakie treści nauczania należy przesunąć do realizacji w późniejszym terminie a jakie mogą być realizowane w formie pracy zdalnej z uczniami.
4. Koordynator dokonuje korekt w oparciu o te informacje w istniejących programach nauczania i przekazuje je elektronicznie do zatwierdzenia przez dyrektora.
5. Dyrektor zatwierdza zmienione programy nauczania i udostępnia je na stronie internetowej szkoły do realizacji.

Załącznik nr 4
Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach.

1. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym).
2. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego przez dziennik elektroniczny.
3. Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.
4. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela.
5. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela ( e-dziennik lub telefonicznie).
6. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela
( e-dziennik lub telefonicznie).
7. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość e-dziennik lub telefonicznie).

Załącznik nr 5
Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość.

1. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej,
2. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu,
3. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
5. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia,
6. W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania, w szczególności za: quizy, rebusy, ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki i in.
7. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia,
8. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane,
9. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.

Załącznik nr 6
Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

1. Dyrektor szkoły powołuje zespół nauczycieli odpowiedzialnych za organizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Do zespołu powinni należeć nauczyciele uczący, specjaliści, logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, doradcy zawodowi.
3. Zespół analizuje dotychczasowe programy nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i dostosowuje je w taki sposób, aby móc je zrealizować w sposób zdalny.
4. Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne uczniów do podjęcia nauki zdalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia i dostosowania wynikające z dokumentacji stworzonej w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.
5. Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu w sposób zdalny, należy wskazać alternatywną formę realizacji zajęć.
6. Przewodniczący zespołu sporządza raport na temat modyfikacji programów i dostosowania narzędzi informatycznych do możliwości psychofizycznych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i przekazuje go drogą elektroniczną dyrektorowi szkoły.
7. Dopuszcza się taką możliwość modyfikacji programów nauczania w/w uczniów, aby niektóre treści, niedające się zrealizować w sposób zdalny, przesunąć w czasie do momentu, w którym uczniowie wrócą do szkoły.
8. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zdalne konsultacje.
9. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu przez dziennik elektroniczny lub aplikację MS Teams
10. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel lub specjalista, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
11. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom poprzez e-dziennik.

Załącznik nr 7
Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

1. Każdy pracownik szkoły korzystający ze służbowego sprzętu IT zobowiązany jest do jego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Za sprzęt IT przyjmuje się: komputery stacjonarne, monitory, drukarki, skanery, ksera, laptopy, służbowe tablety i smartfony.
2. Pracownik jest zobowiązany zgłosić dyrektorowi szkoły zagubienie, utratę lub zniszczenie powierzonego mu sprzętu IT.
3. Samowolne instalowanie otwieranie (demontaż) Sprzętu IT, instalowanie dodatkowych urządzeń (np. twardych dysków, pamięci) lub podłączanie jakichkolwiek niezatwierdzonych urządzeń do systemu informatycznego jest zabronione.
4. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu (WINDOWS + L) lub wylogować się z systemu bądź z programu.
5. Po zakończeniu pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest:
b) wylogować się z systemu informatycznego, a jeśli to wymagane – wyłączyć sprzęt komputerowy,
c) zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelkie nośniki magnetyczne i optyczne na których znajdują się dane osobowe.
6. Pracownik jest zobowiązany do usuwania plików z nośników/dysków, do których mają dostęp inni użytkownicy nieupoważnieni do dostępu do takich plików (np. podczas współużytkowania komputerów).
7. Pracownicy szkoły, użytkujący służbowe komputery przenośne, na których znajdują się dane osobowe lub z dostępem do danych osobowych przez Internet zobowiązani są do stosowania zasad bezpieczeństwa określonych w polityce ochrony danych osobowych.
8. W trakcie nauczania zdalnego, w sytuacji, gdy nauczyciele korzystają ze swojego prywatnego sprzętu komputerowego, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych uczniów, rodziców, innych nauczycieli oraz pracowników szkoły, które gromadzą i są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych w polityce ochrony danych osobowych.
9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt komputerowy.
Zarządzanie uprawnieniami – procedura rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy zdalnej
10. Każdy nauczyciel i każdy uczeń – zwany dalej użytkownikiem (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w pracuje, poczty elektronicznej) musi posiadać swój własny indywidualny identyfikator (login) do logowania się.
11. Tworzenie kont użytkowników wraz z uprawnieniami (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) odbywa się na polecenie nauczyciela uczącego i powinno opierać się na zasadzie pseudonimizacji (używanie np. inicjałów zamiast pełnego imienia i nazwiska)
12. Każdy użytkownik musi posiadać indywidualny identyfikator. Zabronione jest umożliwianie innym osobom pracy na koncie innego użytkownika.
13. Zabrania się pracy wielu użytkowników na wspólnym koncie.
14. Użytkownik (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) rozpoczyna pracę z użyciem identyfikatora i hasła.
15. Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia nauczyciela o próbach logowania się do systemu osoby nieupoważnionej, jeśli system to sygnalizuje.
16. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, użytkownik zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu lub wylogować się z systemu.
17. Po zakończeniu pracy, użytkownik zobowiązany jest:
a) wylogować się z systemu informatycznego, a następnie wyłączyć sprzęt komputerowy,
b) zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelką dokumentację oraz nośniki magnetyczne i optyczne, na których znajdują się dane osobowe.
18. Hasła powinny składać się z 8 znaków.
19. Hasła powinny zawierać duże litery + małe litery + cyfry + znaki specjalne.
20. Hasła nie mogą być łatwe do odgadnięcia. Nie powinny być powszechnie używanymi słowami. W szczególności nie należy jako haseł wykorzystywać: dat, imion i nazwisk osób bliskich, imion zwierząt, popularnych dat, popularnych słów, typowych zestawów: 123456, qwerty, itd.
21. Hasła nie powinny być ujawnianie innym osobom. Nie należy zapisywać haseł na kartkach i w notesach, nie naklejać na monitorze komputera, nie trzymać pod klawiaturą lub w szufladzie.
22. W przypadku ujawnienia hasła – należy natychmiast je zmienić.
23. Hasła powinny być zmieniane co 30 dni.
24. Jeżeli system nie wymusza zmiany haseł, użytkownik zobowiązany jest do samodzielnej zmiany hasła.
25. Użytkownik systemu w trakcie pracy w aplikacji może zmienić swoje hasło.
26. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania hasła w poufności, nawet po utracie przez nie ważności.
27. Zabrania się stosowania tego samego hasła jako zabezpieczenia w dostępie do różnych systemów.
28. Nie powinno się też stosować haseł, w których któryś z członów stanowi imię, nazwę lub numer miesiąca lub inny możliwy do odgadnięcia klucz.

Bezpieczne korzystanie z Internetu
29. W trakcie nauczania zdalnego nauczyciel powinien stale przypominać uczniom o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci.
30. Zabrania się zgrywania na dysk twardy komputera służbowego oraz uruchamia jakichkolwiek programów nielegalnych oraz plików pobranych z niewiadomego źródła.
31. Zabrania się wchodzenia na strony, na których prezentowane są informacje o charakterze przestępczym, hackerskim, pornograficznym, lub innym zakazanym przez prawo (na większości stron tego typu jest zainstalowane szkodliwe oprogramowanie infekujące w sposób automatyczny system operacyjny komputera szkodliwym oprogramowaniem).
32. Nie należy w opcjach przeglądarki internetowej włączać opcji autouzupełniania formularzy i zapamiętywania haseł.
33. W przypadku korzystania z szyfrowanego połączenia przez przeglądarkę, należy zwracać uwagę na pojawienie się odpowiedniej ikonki (kłódka) oraz adresu www rozpoczynającego się frazą ”https:”. Dla pewności należy „kliknąć” na ikonkę kłódki i sprawdzić, czy właścicielem certyfikatu jest wiarygodny właściciel.
34. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku podejrzanego żądania lub prośby zalogowania się na stronę (np. na stronę banku, portalu społecznościowego, e-sklepu, poczty mailowej) lub podania naszych loginów i haseł, PIN-ów, numerów kart płatniczych przez Internet. Szczególnie tyczy się to żądania podania takich informacji przez rzekomy bank.
Zasady korzystania z poczty elektronicznej
35. W przypadku zdalnego nauczania nauczyciele oraz pracownicy szkoły powinni korzystać ze służbowej poczty mailowej.
36. W przypadku przesyłania danych osobowych należy wysyłać pliki zaszyfrowane/spakowane (np. programem 7 zip, winzipem, winrarem) i zahasłowane, gdzie hasło powinno być przesłane do odbiorcy telefonicznie lub SMS.
37. W przypadku zabezpieczenia plików hasłem, obowiązuje minimum 8 znaków: duże i małe litery i cyfry i znaki specjalne, a hasło należy przesłać odrębnym mailem lub inną metodą, np. telefonicznie lub SMS-em.
38. Użytkownicy powinni zwracać szczególną uwagę na poprawność adresu odbiorcy dokumentu.
39. Zaleca się, aby użytkownik podczas przesyłania danych osobowych mailem zawarł w treści prośbę o potwierdzenie otrzymania i zapoznania się z informacją przez adresata.
40. WAŻNE: Nie otwierać załączników od nieznanych nadawców typu .zip, .xlsm, .pdf, .exe w mailach!!!!! Są to zwykle „wirusy”, które infekują komputer oraz często pozostałe komputery w sieci. WYSOKIE RYZYKO UTRATY BEZPOWROTNEJ UTRATY DANYCH.
41. WAŻNE: Nie wolno „klikać” na hiperlinki w mailach, gdyż mogą to być hiperlinki do stron z „wirusami”. Użytkownik „klikając” na taki hiperlink infekuje komputer oraz inne komputery w sieci.
42. Podczas wysyłania maili do wielu adresatów jednocześnie, należy użyć metody „Ukryte do wiadomości – UDW”. Zabronione jest rozsyłanie maili do wielu adresatów z użyciem opcji „Do wiadomości”!
43. Użytkownicy powinni okresowo kasować niepotrzebne maile.
44. Mail służbowy jest przeznaczony wyłącznie do wykonywania obowiązków służbowych.
45. Użytkownicy mają prawo korzystać z poczty mailowej prywatnej tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy nie ma możliwości założenia poczty mailowej służbowej.
46. Przy korzystaniu z maila, użytkownicy mają obowiązek przestrzegać prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego.
47. Użytkownicy nie mają prawa korzystać z maila w celu rozpowszechniania treści o charakterze obraźliwym, niemoralnym lub niestosownym wobec powszechnie obowiązujących zasad postępowania.

Stanisław Szwarkowski
Dyr. ZSP w Kadczy

Ogłoszenie Nr 27/2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy informuje:

1. Od 22 marca do 11 kwietnia 2021r. zostaje przywrócona nauka zdalna w klasach I-III w szkołach podstawowych.
Zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej.

2. W tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

3.Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.
Do 11 kwietnia 2021r. zostaje przedłużone kształcenie na odległość dla szkół:
• ponadpodstawowych,
• szkół dla dorosłych,
• placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.
Zasady działania szkół i placówek specjalnych pozostają również bez zmian.
Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.

4. Dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

5.Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

6.Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 22 marca br.

W związku z powyższymi informacjami od dnia 22.03.2021r. obowiązuje:
1. Nowy plan zajęć nauki zdalnej dla uczniów klas I-III
2. Nowy harmonogram konsultacji z uczniami klasy VIII.

Plan zajęć dla uczniów klas I-III oraz zmieniony harmonogram konsultacji z uczniami klasy ósmej zostały przesłane do wiadomości uczniów i rodziców w dzienniku elektronicznym.

Dyrektor Zespoły Szkolno-Przedszkolnego im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy przypomina , że zajęcia zdalne dla wszystkich klas odbywać się będą od 22 do 29 marca 2021r.

W dniach 30 i 31 marca.2021r. będą dni wolne od zajęć – na podstawie pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej ZSP w Kadczy, zamiast 04 -05.01.2021r. – (Rozporządzenie MEiN wprowadzające jednolity termin ferii zimowych dla wszystkich województw od 04 do 17.01.2021r.)

W dniach 01 -06. Kwietnia 2021r. zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 opracowanym prze MEN planowana jest Wiosenna przerwa świąteczna.

Z poważaniem.
S. Szwarkowski – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy.

Ogłoszenie Nr 26/2020/2021

Zarządzenie nr 5/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy w sprawie przedłużenia nauczania w trybie zdalnym w klasach IV-VIII w Szkole Podstawowej w Kadczy
Dyrektor szkoły na podstawie:
-Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021r. poz. 4)
-Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021r. poz. 4)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. 2021r. poz. 448)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. 2020r. poz. 1166 )
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. 2020r. poz. 1386 )
-Statutu Szkoły Podstawowej w Kadczy.

§ 1

1. W okresie od dnia 15 marca 2021r. do dnia 28 marca 2021r. w Szkole Podstawowej w Kadczy kontynuuje się zdalny tryb nauczania w klasach IV-VIII w zakresie wszystkich przedmiotów zgodnie z opracowanym planem zajęć.
2. System nauczania zdalnego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w klasach: IV, V, VI, VII, VIII.

§ 2

1. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia zdalnego trybu nauki na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.
2. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja zostaje przekazana drogą mailową lub telefonicznie.

§ 3

1. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie wdrożenia zdalnego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.
Każdy z uczniów klas IV – VIII kontynuuje formę zdalnego nauczania, jaka została
wypracowana wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia
w sprzęt komputerowy, a wszelkie trudności związane z tym procesem na bieżąco będą
zgłaszane wychowawcom klas.
2.Wychowawcy klas podejmują działania mające na celu rozwiązanie problemów
sprzętowych ucznia:
1) powiadamiają o trudnościach dyrektora;
2) pomagają w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych;
3) monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania, o czym informują dyrektora szkoły.
3. Szczegółowe obowiązki wychowawców klas opisuje § 4 niniejszego Zarządzenia.
3. Nauczyciele wszystkich przedmiotów uczący w klasach IV – VIII przedstawiają (przypominają) swoim uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki.
4. Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określa załącznik nr 1 niniejszego Zarządzenia.
5. Zobowiązuje wszystkich nauczycieli uczących w klasach IV – VIII do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych, wcześniej zgłoszonych i zaakceptowanych przez dyrektora szkoły.
6. Zdalne nauczanie ma mieć przede wszystkim charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych:
• www.epodreczniki.pl
• www.gov.pl/zdalnelekcje
• platforma e-wychowanie fizyczne – lekcje wych.fiz. w domu
• dziennik elektroniczny Synergia Librus
• aplikacja MS Teams
7. W celu uzupełnienia nauczania synchronicznego oraz w celu zróżnicowania form pracy zobowiązuję również nauczycieli do pracy z uczniami w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały, a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.
8. Nakazuję wszystkim nauczycielom uczącym w klasach IV – VIII do dnia przejścia w tryb zdalny określenie warunków realizacji zdalnych konsultacji merytorycznych – należy określić dni tygodnia oraz godzinę dostępności nauczyciela i narzędzie komunikacji. Zaleca się kontakt za pomocą e-dziennika, kontakt telefoniczny.
9. Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.
10. Ustalam zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami, które stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia i zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zapoznania się z tymi zasadami i stosowania ich w kontaktach z rodzicami.
11. Określam zasady raportowania realizacji podstawy programowej w zdalnym nauczaniu, które określono w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zobowiązuję nauczycieli do stosowania zapisów szczegółowych załącznika.

§ 4

Obowiązki wychowawców klas IV – VIII w zakresie wprowadzenia zdalnego trybu nauczania.

1. Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora nauczania zdalnego w stosunku do powierzonych jego opiece uczniów.
2. Wychowawca ma obowiązek:
1) niezwłocznego poinformowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie trybu nauczania, zgodnie z zasadami komunikowania się określonymi w załączniku nr 1,
2) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu. W przypadku braku takiego dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu rozwiązania problemu lub ewentualnego ustalenia alternatywnych form kształcenia,
3) monitoruje proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego ustąpienia, o czym informuje dyrektora szkoły.
4) wskazania sposobu kontaktu : e-dziennik, e-mail, telefon ze swoimi wychowankami,
5) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice,
6) wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.

§ 5

Zasady i sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły w trybie zdalnym.

1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Szczegółowe sposoby prowadzenia dokumentacji szkolnej zostały opisane w załączniku nr 2.

§ 6

Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami oraz sposób przekazywania im informacji o formie i terminach tych konsultacji.

1. Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców konsultacje z nauczycielami.
2. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu przez dziennik elektroniczny.
3. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
4. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom na stronie internetowej szkoły i poprzez e-dziennik.

§7

Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu szkolnego zestawu programów nauczania.

1. Zarządzam wdrożenie procedur wprowadzania modyfikacji programów szkolnego zestawu programów nauczania.
2. Szczegółowe procedury określa załączniku nr 3.

§ 8

Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w zdalnym trybie nauki.

1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.
2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.
3. Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach znajdują się w załączniku nr 4.

§ 9

Zasady i sposoby oceniania w zdalnym trybie nauczania.

1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.
2. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość zostały określone w załączniku nr 5.

§ 10

Zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

1. W szkole organizuje się zdalne nauczanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zawiera załącznik nr 6.

§ 11

Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.

1. Na czas wprowadzenia zdalnego nauczania w okresie od 15.03. do 28.03.2021 r. wprowadza się szczegółowe warunki korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.
2. Do przestrzegania tych zasad zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły.
3. Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej określono w załączniku nr 7.

§ 12

1. Powrót do stacjonarnego trybu nauki klas IV – VIII nastąpi poprzez wydanie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki oraz Zarządzenia Dyrektora ZSP w Kadczy.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Kadcza, dn.14 marca 2021r.
Stanisław Szwarkowski
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Kadczy

Wykaz załączników:
• Załącznik nr 1 Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami.
• Załącznik nr 2 Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w czasie trwania nauczania zdalnego oraz zasady raportowania.
• Załącznik nr 3 Procedury wprowadzania modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.
• Załącznik nr 4 Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach.
• Załącznik nr 5 Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość.
• Załącznik nr 6 Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
• Załącznik nr 7 Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Załącznik nr 1
Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami w systemie nauczania zdalnego.

1. Nauczyciele w czasie trwania trybu zdalnego są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami.
2. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem następujących narzędzi:
• e-dziennika,
• poczty elektronicznej e-maili,
• telefonów komórkowych i stacjonarnych,
3. Kontaktując się z rodzicami należy określić i podać do ich wiadomości sposoby oraz czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców.

Załącznik nr 2
Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w czasie trwania nauczania zdalnego oraz zasady raportowania.

1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami:
1) dokumenty w wersji papierowej, dostępne tylko i wyłącznie na terenie szkoły, zostaną uzupełnione po odwieszeniu zajęć stacjonarnych,
2) dzienniki elektroniczne są uzupełniane na bieżąco każdego dnia,
3) inne dokumenty, np. notatki służbowe, protokoły mogą być tworzone zdalnie i przesyłane drogą elektroniczną.
2. Nauczyciele mają obowiązek złożyć do dyrektora (przesłany drogą elektroniczną) pisemny raport z tygodniowej realizacji zajęć (w każdy piątek). Raport powinien zawierać zestawienie poszczególnych klas (grup międzyoddziałowych), daty i godziny zrealizowanych zajęć, listy obecności uczniów (w przypadku zajęć online), wskazanie zakresu treści nauczania z podstawy programowej oraz wykaz narzędzi oraz zasobów internetowych, które wykorzystano do realizacji .Raport powinien zawierać także odpowiedzi na pytania dotyczące wszelkich trudności w realizacji podstawy programowej.

Załącznik nr 3
Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu programów szkolnego zestawu programów nauczania.

1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, zajęć edukacyjnych przeprowadzają przegląd treści nauczania pod kątem możliwości ich efektywnej realizacji w formie nauczania na odległość.
2. Dyrektor powołuje koordynatora odpowiedzialnego za proces modyfikacji programów, zadaniem którego jest koordynacja wszystkich działań zmierzających do dostosowania programów nauczania do możliwości ich realizacji w formie nauczania zdalnego.
3. Nauczyciele przekazują koordynatorowi informację, jakie treści nauczania należy przesunąć do realizacji w późniejszym terminie a jakie mogą być realizowane w formie pracy zdalnej z uczniami.
4. Koordynator dokonuje korekt w oparciu o te informacje w istniejących programach nauczania i przekazuje je elektronicznie do zatwierdzenia przez dyrektora.
5. Dyrektor zatwierdza zmienione programy nauczania i udostępnia je na stronie internetowej szkoły do realizacji.

Załącznik nr 4
Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach.

1. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym).
2. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego przez dziennik elektroniczny.
3. Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.
4. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela.
5. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela ( e-dziennik lub telefonicznie).
6. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela
( e-dziennik lub telefonicznie).
7. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość e-dziennik lub telefonicznie).

 

Załącznik nr 5
Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość.

1. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej,
2. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu,
3. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
5. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia,
6. W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania, w szczególności za: quizy, rebusy, ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki i in.
7. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia,
8. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane,
9. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.

Załącznik nr 6
Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

1. Dyrektor szkoły powołuje zespół nauczycieli odpowiedzialnych za organizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Do zespołu powinni należeć nauczyciele uczący, specjaliści, logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, doradcy zawodowi.
3. Zespół analizuje dotychczasowe programy nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i dostosowuje je w taki sposób, aby móc je zrealizować w sposób zdalny.
4. Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne uczniów do podjęcia nauki zdalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia i dostosowania wynikające z dokumentacji stworzonej w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.
5. Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu w sposób zdalny, należy wskazać alternatywną formę realizacji zajęć.
6. Przewodniczący zespołu sporządza raport na temat modyfikacji programów i dostosowania narzędzi informatycznych do możliwości psychofizycznych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i przekazuje go drogą elektroniczną dyrektorowi szkoły.
7. Dopuszcza się taką możliwość modyfikacji programów nauczania w/w uczniów, aby niektóre treści, niedające się zrealizować w sposób zdalny, przesunąć w czasie do momentu, w którym uczniowie wrócą do szkoły.
8. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zdalne konsultacje.
9. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu przez dziennik elektroniczny lub aplikację MS Teams
10. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel lub specjalista, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
11. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom poprzez e-dziennik.

Załącznik nr 7
Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

1. Każdy pracownik szkoły korzystający ze służbowego sprzętu IT zobowiązany jest do jego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Za sprzęt IT przyjmuje się: komputery stacjonarne, monitory, drukarki, skanery, ksera, laptopy, służbowe tablety i smartfony.
2. Pracownik jest zobowiązany zgłosić dyrektorowi szkoły zagubienie, utratę lub zniszczenie powierzonego mu sprzętu IT.
3. Samowolne instalowanie otwieranie (demontaż) Sprzętu IT, instalowanie dodatkowych urządzeń (np. twardych dysków, pamięci) lub podłączanie jakichkolwiek niezatwierdzonych urządzeń do systemu informatycznego jest zabronione.
4. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu (WINDOWS + L) lub wylogować się z systemu bądź z programu.
5. Po zakończeniu pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest:
b) wylogować się z systemu informatycznego, a jeśli to wymagane – wyłączyć sprzęt komputerowy,
c) zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelkie nośniki magnetyczne i optyczne na których znajdują się dane osobowe.
6. Pracownik jest zobowiązany do usuwania plików z nośników/dysków, do których mają dostęp inni użytkownicy nieupoważnieni do dostępu do takich plików (np. podczas współużytkowania komputerów).
7. Pracownicy szkoły, użytkujący służbowe komputery przenośne, na których znajdują się dane osobowe lub z dostępem do danych osobowych przez Internet zobowiązani są do stosowania zasad bezpieczeństwa określonych w polityce ochrony danych osobowych.
8. W trakcie nauczania zdalnego, w sytuacji, gdy nauczyciele korzystają ze swojego prywatnego sprzętu komputerowego, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych uczniów, rodziców, innych nauczycieli oraz pracowników szkoły, które gromadzą i są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych w polityce ochrony danych osobowych.
9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt komputerowy.
Zarządzanie uprawnieniami – procedura rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy zdalnej
10. Każdy nauczyciel i każdy uczeń – zwany dalej użytkownikiem (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w pracuje, poczty elektronicznej) musi posiadać swój własny indywidualny identyfikator (login) do logowania się.
11. Tworzenie kont użytkowników wraz z uprawnieniami (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) odbywa się na polecenie nauczyciela uczącego i powinno opierać się na zasadzie pseudonimizacji (używanie np. inicjałów zamiast pełnego imienia i nazwiska)
12. Każdy użytkownik musi posiadać indywidualny identyfikator. Zabronione jest umożliwianie innym osobom pracy na koncie innego użytkownika.
13. Zabrania się pracy wielu użytkowników na wspólnym koncie.
14. Użytkownik (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) rozpoczyna pracę z użyciem identyfikatora i hasła.
15. Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia nauczyciela o próbach logowania się do systemu osoby nieupoważnionej, jeśli system to sygnalizuje.
16. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, użytkownik zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu lub wylogować się z systemu.
17. Po zakończeniu pracy, użytkownik zobowiązany jest:
a) wylogować się z systemu informatycznego, a następnie wyłączyć sprzęt komputerowy,
b) zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelką dokumentację oraz nośniki magnetyczne i optyczne, na których znajdują się dane osobowe.
18. Hasła powinny składać się z 8 znaków.
19. Hasła powinny zawierać duże litery + małe litery + cyfry + znaki specjalne.
20. Hasła nie mogą być łatwe do odgadnięcia. Nie powinny być powszechnie używanymi słowami. W szczególności nie należy jako haseł wykorzystywać: dat, imion i nazwisk osób bliskich, imion zwierząt, popularnych dat, popularnych słów, typowych zestawów: 123456, qwerty, itd.
21. Hasła nie powinny być ujawnianie innym osobom. Nie należy zapisywać haseł na kartkach i w notesach, nie naklejać na monitorze komputera, nie trzymać pod klawiaturą lub w szufladzie.
22. W przypadku ujawnienia hasła – należy natychmiast je zmienić.
23. Hasła powinny być zmieniane co 30 dni.
24. Jeżeli system nie wymusza zmiany haseł, użytkownik zobowiązany jest do samodzielnej zmiany hasła.
25. Użytkownik systemu w trakcie pracy w aplikacji może zmienić swoje hasło.
26. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania hasła w poufności, nawet po utracie przez nie ważności.
27. Zabrania się stosowania tego samego hasła jako zabezpieczenia w dostępie do różnych systemów.
28. Nie powinno się też stosować haseł, w których któryś z członów stanowi imię, nazwę lub numer miesiąca lub inny możliwy do odgadnięcia klucz.

Bezpieczne korzystanie z Internetu
29. W trakcie nauczania zdalnego nauczyciel powinien stale przypominać uczniom o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci.
30. Zabrania się zgrywania na dysk twardy komputera służbowego oraz uruchamia jakichkolwiek programów nielegalnych oraz plików pobranych z niewiadomego źródła.
31. Zabrania się wchodzenia na strony, na których prezentowane są informacje o charakterze przestępczym, hackerskim, pornograficznym, lub innym zakazanym przez prawo (na większości stron tego typu jest zainstalowane szkodliwe oprogramowanie infekujące w sposób automatyczny system operacyjny komputera szkodliwym oprogramowaniem).
32. Nie należy w opcjach przeglądarki internetowej włączać opcji autouzupełniania formularzy i zapamiętywania haseł.
33. W przypadku korzystania z szyfrowanego połączenia przez przeglądarkę, należy zwracać uwagę na pojawienie się odpowiedniej ikonki (kłódka) oraz adresu www rozpoczynającego się frazą ”https:”. Dla pewności należy „kliknąć” na ikonkę kłódki i sprawdzić, czy właścicielem certyfikatu jest wiarygodny właściciel.
34. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku podejrzanego żądania lub prośby zalogowania się na stronę (np. na stronę banku, portalu społecznościowego, e-sklepu, poczty mailowej) lub podania naszych loginów i haseł, PIN-ów, numerów kart płatniczych przez Internet. Szczególnie tyczy się to żądania podania takich informacji przez rzekomy bank.
Zasady korzystania z poczty elektronicznej
35. W przypadku zdalnego nauczania nauczyciele oraz pracownicy szkoły powinni korzystać ze służbowej poczty mailowej.
36. W przypadku przesyłania danych osobowych należy wysyłać pliki zaszyfrowane/spakowane (np. programem 7 zip, winzipem, winrarem) i zahasłowane, gdzie hasło powinno być przesłane do odbiorcy telefonicznie lub SMS.
37. W przypadku zabezpieczenia plików hasłem, obowiązuje minimum 8 znaków: duże i małe litery i cyfry i znaki specjalne, a hasło należy przesłać odrębnym mailem lub inną metodą, np. telefonicznie lub SMS-em.
38. Użytkownicy powinni zwracać szczególną uwagę na poprawność adresu odbiorcy dokumentu.
39. Zaleca się, aby użytkownik podczas przesyłania danych osobowych mailem zawarł w treści prośbę o potwierdzenie otrzymania i zapoznania się z informacją przez adresata.
40. WAŻNE: Nie otwierać załączników od nieznanych nadawców typu .zip, .xlsm, .pdf, .exe w mailach!!!!! Są to zwykle „wirusy”, które infekują komputer oraz często pozostałe komputery w sieci. WYSOKIE RYZYKO UTRATY BEZPOWROTNEJ UTRATY DANYCH.
41. WAŻNE: Nie wolno „klikać” na hiperlinki w mailach, gdyż mogą to być hiperlinki do stron z „wirusami”. Użytkownik „klikając” na taki hiperlink infekuje komputer oraz inne komputery w sieci.
42. Podczas wysyłania maili do wielu adresatów jednocześnie, należy użyć metody „Ukryte do wiadomości – UDW”. Zabronione jest rozsyłanie maili do wielu adresatów z użyciem opcji „Do wiadomości”!
43. Użytkownicy powinni okresowo kasować niepotrzebne maile.
44. Mail służbowy jest przeznaczony wyłącznie do wykonywania obowiązków służbowych.
45. Użytkownicy mają prawo korzystać z poczty mailowej prywatnej tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy nie ma możliwości założenia poczty mailowej służbowej.
46. Przy korzystaniu z maila, użytkownicy mają obowiązek przestrzegać prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego.
47. Użytkownicy nie mają prawa korzystać z maila w celu rozpowszechniania treści o charakterze obraźliwym, niemoralnym lub niestosownym wobec powszechnie obowiązujących zasad postępowania.

Stanisław Szwarkowski
Dyr. ZSP w Kadczy

Ogłoszenie Nr 25/2020/2021

Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy
w sprawie przedłużenia nauczania w trybie zdalnym w klasach IV-VIII w Szkole Podstawowej w Kadczy

Dyrektor szkoły na podstawie:
-Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021r. poz. 4)
-Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021r. poz. 4)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. 2021r. poz. 366)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. 2020r. poz. 1166 )
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. 2020r. poz. 1386 )
-Statutu Szkoły Podstawowej w Kadczy.

§ 1

1. W okresie od dnia 01 marca do dnia 14 marca 2021r. w Szkole Podstawowej w Kadczy kontynuuje się zdalny tryb nauczania w klasach IV-VIII w zakresie wszystkich przedmiotów zgodnie z opracowanym planem zajęć.
2. System nauczania zdalnego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w klasach: IV, V, VI, VII, VIII.

§ 2

1. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia zdalnego trybu nauki na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.
2. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja zostaje przekazana drogą mailową lub telefonicznie.

§ 3

1. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie wdrożenia zdalnego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.
Każdy z uczniów klas IV – VIII kontynuuje formę zdalnego nauczania, jaka została
wypracowana wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia
w sprzęt komputerowy, a wszelkie trudności związane z tym procesem na bieżąco będą
zgłaszane wychowawcom klas.
2.Wychowawcy klas podejmują działania mające na celu rozwiązanie problemów
sprzętowych ucznia:
1) powiadamiają o trudnościach dyrektora;
2) pomagają w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych;
3) monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania, o czym informują dyrektora szkoły.
3. Szczegółowe obowiązki wychowawców klas opisuje § 4 niniejszego Zarządzenia.
3. Nauczyciele wszystkich przedmiotów uczący w klasach IV – VIII przedstawiają (przypominają) swoim uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki.
4. Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określa załącznik nr 1 niniejszego Zarządzenia.
5. Zobowiązuje wszystkich nauczycieli uczących w klasach IV – VIII do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych, wcześniej zgłoszonych i zaakceptowanych przez dyrektora szkoły.
6. Zdalne nauczanie ma mieć przede wszystkim charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych:
• www.epodreczniki.pl
• www.gov.pl/zdalnelekcje
• platforma e-wychowanie fizyczne – lekcje wych.fiz. w domu
• dziennik elektroniczny Synergia Librus
• aplikacja MS Teams
7. W celu uzupełnienia nauczania synchronicznego oraz w celu zróżnicowania form pracy zobowiązuję również nauczycieli do pracy z uczniami w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały, a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.
8. Nakazuję wszystkim nauczycielom uczącym w klasach IV – VIII do dnia przejścia w tryb zdalny określenie warunków realizacji zdalnych konsultacji merytorycznych – należy określić dni tygodnia oraz godzinę dostępności nauczyciela i narzędzie komunikacji. Zaleca się kontakt za pomocą e-dziennika, kontakt telefoniczny.
9. Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.
10. Ustalam zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami, które stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia i zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zapoznania się z tymi zasadami i stosowania ich w kontaktach z rodzicami.
11. Określam zasady raportowania realizacji podstawy programowej w zdalnym nauczaniu, które określono w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zobowiązuję nauczycieli do stosowania zapisów szczegółowych załącznika.

§ 4

Obowiązki wychowawców klas IV – VIII w zakresie wprowadzenia zdalnego trybu nauczania.

1. Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora nauczania zdalnego w stosunku do powierzonych jego opiece uczniów.
2. Wychowawca ma obowiązek:
1) niezwłocznego poinformowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie trybu nauczania, zgodnie z zasadami komunikowania się określonymi w załączniku nr 1,
2) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu. W przypadku braku takiego dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu rozwiązania problemu lub ewentualnego ustalenia alternatywnych form kształcenia,
3) monitoruje proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego ustąpienia, o czym informuje dyrektora szkoły.
4) wskazania sposobu kontaktu : e-dziennik, e-mail, telefon ze swoimi wychowankami,
5) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice,
6) wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.

§ 5

Zasady i sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły w trybie zdalnym.

1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Szczegółowe sposoby prowadzenia dokumentacji szkolnej zostały opisane w załączniku nr 2.

§ 6

Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami oraz sposób przekazywania im informacji o formie i terminach tych konsultacji.

1. Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców konsultacje z nauczycielami.
2. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu przez dziennik elektroniczny.
3. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
4. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom na stronie internetowej szkoły i poprzez e-dziennik.

§7

Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu szkolnego zestawu programów nauczania.

1. Zarządzam wdrożenie procedur wprowadzania modyfikacji programów szkolnego zestawu programów nauczania.
2. Szczegółowe procedury określa załączniku nr 3.

§ 8

Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w zdalnym trybie nauki.

1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.
2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.
3. Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach znajdują się w załączniku nr 4.

 

§ 9

Zasady i sposoby oceniania w zdalnym trybie nauczania.

1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.
2. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość zostały określone w załączniku nr 5.

§ 10

Zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

1. W szkole organizuje się zdalne nauczanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zawiera załącznik nr 6.

§ 11

Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.

1. Na czas wprowadzenia zdalnego nauczania w okresie od 01.03.do 14.03.2021r. wprowadza się szczegółowe warunki korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.
2. Do przestrzegania tych zasad zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły.
3. Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej określono w załączniku nr 7.

§ 12

1. Powrót do stacjonarnego trybu nauki klas IV – VIII nastąpi poprzez wydanie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki oraz Zarządzenia Dyrektora ZSP w Kadczy.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Kadcza, dn.01 marca 2021r.
Stanisław Szwarkowski
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Kadczy

Wykaz załączników:
• Załącznik nr 1 Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami.
• Załącznik nr 2 Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w czasie trwania nauczania zdalnego oraz zasady raportowania.
• Załącznik nr 3 Procedury wprowadzania modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.
• Załącznik nr 4 Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach.
• Załącznik nr 5 Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość.
• Załącznik nr 6 Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
• Załącznik nr 7 Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Załącznik nr 1
Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami w systemie nauczania zdalnego.

1. Nauczyciele w czasie trwania trybu zdalnego są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami.
2. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem następujących narzędzi:
• e-dziennika,
• poczty elektronicznej e-maili,
• telefonów komórkowych i stacjonarnych,
3. Kontaktując się z rodzicami należy określić i podać do ich wiadomości sposoby oraz czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców.

Załącznik nr 2
Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w czasie trwania nauczania zdalnego oraz zasady raportowania.

1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami:
1) dokumenty w wersji papierowej, dostępne tylko i wyłącznie na terenie szkoły, zostaną uzupełnione po odwieszeniu zajęć stacjonarnych,
2) dzienniki elektroniczne są uzupełniane na bieżąco każdego dnia,
3) inne dokumenty, np. notatki służbowe, protokoły mogą być tworzone zdalnie i przesyłane drogą elektroniczną.
2. Nauczyciele mają obowiązek złożyć do dyrektora (przesłany drogą elektroniczną) pisemny raport z tygodniowej realizacji zajęć (w każdy piątek). Raport powinien zawierać zestawienie poszczególnych klas (grup międzyoddziałowych), daty i godziny zrealizowanych zajęć, listy obecności uczniów (w przypadku zajęć online), wskazanie zakresu treści nauczania z podstawy programowej oraz wykaz narzędzi oraz zasobów internetowych, które wykorzystano do realizacji .Raport powinien zawierać także odpowiedzi na pytania dotyczące wszelkich trudności w realizacji podstawy programowej.

 

Załącznik nr 3
Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu programów szkolnego zestawu programów nauczania.

1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, zajęć edukacyjnych przeprowadzają przegląd treści nauczania pod kątem możliwości ich efektywnej realizacji w formie nauczania na odległość.
2. Dyrektor powołuje koordynatora odpowiedzialnego za proces modyfikacji programów, zadaniem którego jest koordynacja wszystkich działań zmierzających do dostosowania programów nauczania do możliwości ich realizacji w formie nauczania zdalnego.
3. Nauczyciele przekazują koordynatorowi informację, jakie treści nauczania należy przesunąć do realizacji w późniejszym terminie a jakie mogą być realizowane w formie pracy zdalnej z uczniami.
4. Koordynator dokonuje korekt w oparciu o te informacje w istniejących programach nauczania i przekazuje je elektronicznie do zatwierdzenia przez dyrektora.
5. Dyrektor zatwierdza zmienione programy nauczania i udostępnia je na stronie internetowej szkoły do realizacji.

Załącznik nr 4
Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach.

1. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym).
2. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego przez dziennik elektroniczny.
3. Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.
4. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela.
5. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela ( e-dziennik lub telefonicznie).
6. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela
( e-dziennik lub telefonicznie).
7. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość e-dziennik lub telefonicznie).

 

Załącznik nr 5
Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość.

1. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej,
2. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu,
3. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
5. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia,
6. W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania, w szczególności za: quizy, rebusy, ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki i in.
7. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia,
8. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane,
9. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.

 

Załącznik nr 6
Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

1. Dyrektor szkoły powołuje zespół nauczycieli odpowiedzialnych za organizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Do zespołu powinni należeć nauczyciele uczący, specjaliści, logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, doradcy zawodowi.
3. Zespół analizuje dotychczasowe programy nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i dostosowuje je w taki sposób, aby móc je zrealizować w sposób zdalny.
4. Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne uczniów do podjęcia nauki zdalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia i dostosowania wynikające z dokumentacji stworzonej w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.
5. Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu w sposób zdalny, należy wskazać alternatywną formę realizacji zajęć.
6. Przewodniczący zespołu sporządza raport na temat modyfikacji programów i dostosowania narzędzi informatycznych do możliwości psychofizycznych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i przekazuje go drogą elektroniczną dyrektorowi szkoły.
7. Dopuszcza się taką możliwość modyfikacji programów nauczania w/w uczniów, aby niektóre treści, niedające się zrealizować w sposób zdalny, przesunąć w czasie do momentu, w którym uczniowie wrócą do szkoły.
8. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zdalne konsultacje.
9. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu przez dziennik elektroniczny lub aplikację MS Teams
10. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel lub specjalista, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
11. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom poprzez e-dziennik.

Załącznik nr 7
Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

1. Każdy pracownik szkoły korzystający ze służbowego sprzętu IT zobowiązany jest do jego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Za sprzęt IT przyjmuje się: komputery stacjonarne, monitory, drukarki, skanery, ksera, laptopy, służbowe tablety i smartfony.
2. Pracownik jest zobowiązany zgłosić dyrektorowi szkoły zagubienie, utratę lub zniszczenie powierzonego mu sprzętu IT.
3. Samowolne instalowanie otwieranie (demontaż) Sprzętu IT, instalowanie dodatkowych urządzeń (np. twardych dysków, pamięci) lub podłączanie jakichkolwiek niezatwierdzonych urządzeń do systemu informatycznego jest zabronione.
4. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu (WINDOWS + L) lub wylogować się z systemu bądź z programu.
5. Po zakończeniu pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest:
b) wylogować się z systemu informatycznego, a jeśli to wymagane – wyłączyć sprzęt komputerowy,
c) zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelkie nośniki magnetyczne i optyczne na których znajdują się dane osobowe.
6. Pracownik jest zobowiązany do usuwania plików z nośników/dysków, do których mają dostęp inni użytkownicy nieupoważnieni do dostępu do takich plików (np. podczas współużytkowania komputerów).
7. Pracownicy szkoły, użytkujący służbowe komputery przenośne, na których znajdują się dane osobowe lub z dostępem do danych osobowych przez Internet zobowiązani są do stosowania zasad bezpieczeństwa określonych w polityce ochrony danych osobowych.
8. W trakcie nauczania zdalnego, w sytuacji, gdy nauczyciele korzystają ze swojego prywatnego sprzętu komputerowego, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych uczniów, rodziców, innych nauczycieli oraz pracowników szkoły, które gromadzą i są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych w polityce ochrony danych osobowych.
9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt komputerowy.
Zarządzanie uprawnieniami – procedura rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy zdalnej
10. Każdy nauczyciel i każdy uczeń – zwany dalej użytkownikiem (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w pracuje, poczty elektronicznej) musi posiadać swój własny indywidualny identyfikator (login) do logowania się.
11. Tworzenie kont użytkowników wraz z uprawnieniami (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) odbywa się na polecenie nauczyciela uczącego i powinno opierać się na zasadzie pseudonimizacji (używanie np. inicjałów zamiast pełnego imienia i nazwiska)
12. Każdy użytkownik musi posiadać indywidualny identyfikator. Zabronione jest umożliwianie innym osobom pracy na koncie innego użytkownika.
13. Zabrania się pracy wielu użytkowników na wspólnym koncie.
14. Użytkownik (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) rozpoczyna pracę z użyciem identyfikatora i hasła.
15. Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia nauczyciela o próbach logowania się do systemu osoby nieupoważnionej, jeśli system to sygnalizuje.
16. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, użytkownik zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu lub wylogować się z systemu.
17. Po zakończeniu pracy, użytkownik zobowiązany jest:
a) wylogować się z systemu informatycznego, a następnie wyłączyć sprzęt komputerowy,
b) zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelką dokumentację oraz nośniki magnetyczne i optyczne, na których znajdują się dane osobowe.
18. Hasła powinny składać się z 8 znaków.
19. Hasła powinny zawierać duże litery + małe litery + cyfry + znaki specjalne.
20. Hasła nie mogą być łatwe do odgadnięcia. Nie powinny być powszechnie używanymi słowami. W szczególności nie należy jako haseł wykorzystywać: dat, imion i nazwisk osób bliskich, imion zwierząt, popularnych dat, popularnych słów, typowych zestawów: 123456, qwerty, itd.
21. Hasła nie powinny być ujawnianie innym osobom. Nie należy zapisywać haseł na kartkach i w notesach, nie naklejać na monitorze komputera, nie trzymać pod klawiaturą lub w szufladzie.
22. W przypadku ujawnienia hasła – należy natychmiast je zmienić.
23. Hasła powinny być zmieniane co 30 dni.
24. Jeżeli system nie wymusza zmiany haseł, użytkownik zobowiązany jest do samodzielnej zmiany hasła.
25. Użytkownik systemu w trakcie pracy w aplikacji może zmienić swoje hasło.
26. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania hasła w poufności, nawet po utracie przez nie ważności.
27. Zabrania się stosowania tego samego hasła jako zabezpieczenia w dostępie do różnych systemów.
28. Nie powinno się też stosować haseł, w których któryś z członów stanowi imię, nazwę lub numer miesiąca lub inny możliwy do odgadnięcia klucz.

Bezpieczne korzystanie z Internetu
29. W trakcie nauczania zdalnego nauczyciel powinien stale przypominać uczniom o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci.
30. Zabrania się zgrywania na dysk twardy komputera służbowego oraz uruchamia jakichkolwiek programów nielegalnych oraz plików pobranych z niewiadomego źródła.
31. Zabrania się wchodzenia na strony, na których prezentowane są informacje o charakterze przestępczym, hackerskim, pornograficznym, lub innym zakazanym przez prawo (na większości stron tego typu jest zainstalowane szkodliwe oprogramowanie infekujące w sposób automatyczny system operacyjny komputera szkodliwym oprogramowaniem).
32. Nie należy w opcjach przeglądarki internetowej włączać opcji autouzupełniania formularzy i zapamiętywania haseł.
33. W przypadku korzystania z szyfrowanego połączenia przez przeglądarkę, należy zwracać uwagę na pojawienie się odpowiedniej ikonki (kłódka) oraz adresu www rozpoczynającego się frazą ”https:”. Dla pewności należy „kliknąć” na ikonkę kłódki i sprawdzić, czy właścicielem certyfikatu jest wiarygodny właściciel.
34. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku podejrzanego żądania lub prośby zalogowania się na stronę (np. na stronę banku, portalu społecznościowego, e-sklepu, poczty mailowej) lub podania naszych loginów i haseł, PIN-ów, numerów kart płatniczych przez Internet. Szczególnie tyczy się to żądania podania takich informacji przez rzekomy bank.
Zasady korzystania z poczty elektronicznej
35. W przypadku zdalnego nauczania nauczyciele oraz pracownicy szkoły powinni korzystać ze służbowej poczty mailowej.
36. W przypadku przesyłania danych osobowych należy wysyłać pliki zaszyfrowane/spakowane (np. programem 7 zip, winzipem, winrarem) i zahasłowane, gdzie hasło powinno być przesłane do odbiorcy telefonicznie lub SMS.
37. W przypadku zabezpieczenia plików hasłem, obowiązuje minimum 8 znaków: duże i małe litery i cyfry i znaki specjalne, a hasło należy przesłać odrębnym mailem lub inną metodą, np. telefonicznie lub SMS-em.
38. Użytkownicy powinni zwracać szczególną uwagę na poprawność adresu odbiorcy dokumentu.
39. Zaleca się, aby użytkownik podczas przesyłania danych osobowych mailem zawarł w treści prośbę o potwierdzenie otrzymania i zapoznania się z informacją przez adresata.
40. WAŻNE: Nie otwierać załączników od nieznanych nadawców typu .zip, .xlsm, .pdf, .exe w mailach!!!!! Są to zwykle „wirusy”, które infekują komputer oraz często pozostałe komputery w sieci. WYSOKIE RYZYKO UTRATY BEZPOWROTNEJ UTRATY DANYCH.
41. WAŻNE: Nie wolno „klikać” na hiperlinki w mailach, gdyż mogą to być hiperlinki do stron z „wirusami”. Użytkownik „klikając” na taki hiperlink infekuje komputer oraz inne komputery w sieci.
42. Podczas wysyłania maili do wielu adresatów jednocześnie, należy użyć metody „Ukryte do wiadomości – UDW”. Zabronione jest rozsyłanie maili do wielu adresatów z użyciem opcji „Do wiadomości”!
43. Użytkownicy powinni okresowo kasować niepotrzebne maile.
44. Mail służbowy jest przeznaczony wyłącznie do wykonywania obowiązków służbowych.
45. Użytkownicy mają prawo korzystać z poczty mailowej prywatnej tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy nie ma możliwości założenia poczty mailowej służbowej.
46. Przy korzystaniu z maila, użytkownicy mają obowiązek przestrzegać prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego.
47. Użytkownicy nie mają prawa korzystać z maila w celu rozpowszechniania treści o charakterze obraźliwym, niemoralnym lub niestosownym wobec powszechnie obowiązujących zasad postępowania.

Stanisław Szwarkowski
Dyr. ZSP w Kadczy

Ogłoszenie Nr 24/2020/2021

Zarządzenie nr 3/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy w sprawie przedłużenia nauczania w trybie zdalnym w klasach IV-VIII w Szkole Podstawowej w Kadczy
Dyrektor szkoły na podstawie:
-Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021r. poz. 4)
-Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021r. poz. 4)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lutego 2021r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. 2021r. poz. 283)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. 2020r. poz. 1166 )
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. 2020r. poz. 1386 )
-Statutu Szkoły Podstawowej w Kadczy.

§ 1

1. W okresie od dnia 15 lutego do dnia 28 lutego 2021r. w Szkole Podstawowej w Kadczy kontynuuje się zdalny tryb nauczania w klasach IV-VIII w zakresie wszystkich przedmiotów zgodnie z opracowanym planem zajęć.
2. System nauczania zdalnego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w klasach: IV, V, VI, VII, VIII.

§ 2

1. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia zdalnego trybu nauki na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.
2. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja zostaje przekazana drogą mailową lub telefonicznie.

§ 3

1. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie wdrożenia zdalnego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.
Każdy z uczniów klas IV – VIII kontynuuje formę zdalnego nauczania, jaka została
wypracowana wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia
w sprzęt komputerowy, a wszelkie trudności związane z tym procesem na bieżąco będą
zgłaszane wychowawcom klas.
2.Wychowawcy klas podejmują działania mające na celu rozwiązanie problemów
sprzętowych ucznia:
1) powiadamiają o trudnościach dyrektora;
2) pomagają w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych;
3) monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania, o czym informują dyrektora szkoły.
3. Szczegółowe obowiązki wychowawców klas opisuje § 4 niniejszego Zarządzenia.
3. Nauczyciele wszystkich przedmiotów uczący w klasach IV – VIII przedstawiają (przypominają) swoim uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki.
4. Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określa załącznik nr 1 niniejszego Zarządzenia.
5. Zobowiązuje wszystkich nauczycieli uczących w klasach IV – VIII do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych, wcześniej zgłoszonych i zaakceptowanych przez dyrektora szkoły.
6. Zdalne nauczanie ma mieć przede wszystkim charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych:
• www.epodreczniki.pl
• www.gov.pl/zdalnelekcje
• platforma e-wychowanie fizyczne – lekcje wych.fiz. w domu
• dziennik elektroniczny Synergia Librus
• aplikacja MS Teams
7. W celu uzupełnienia nauczania synchronicznego oraz w celu zróżnicowania form pracy zobowiązuję również nauczycieli do pracy z uczniami w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały, a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.
8. Nakazuję wszystkim nauczycielom uczącym w klasach IV – VIII do dnia przejścia w tryb zdalny określenie warunków realizacji zdalnych konsultacji merytorycznych – należy określić dni tygodnia oraz godzinę dostępności nauczyciela i narzędzie komunikacji. Zaleca się kontakt za pomocą e-dziennika, kontakt telefoniczny.
9. Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.
10. Ustalam zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami, które stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia i zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zapoznania się z tymi zasadami i stosowania ich w kontaktach z rodzicami.
11. Określam zasady raportowania realizacji podstawy programowej w zdalnym nauczaniu, które określono w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zobowiązuję nauczycieli do stosowania zapisów szczegółowych załącznika.

§ 4

Obowiązki wychowawców klas IV – VIII w zakresie wprowadzenia zdalnego trybu nauczania.

1. Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora nauczania zdalnego w stosunku do powierzonych jego opiece uczniów.
2. Wychowawca ma obowiązek:
1) niezwłocznego poinformowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie trybu nauczania, zgodnie z zasadami komunikowania się określonymi w załączniku nr 1,
2) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu. W przypadku braku takiego dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu rozwiązania problemu lub ewentualnego ustalenia alternatywnych form kształcenia,
3) monitoruje proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego ustąpienia, o czym informuje dyrektora szkoły.
4) wskazania sposobu kontaktu : e-dziennik, e-mail, telefon ze swoimi wychowankami,
5) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice,
6) wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.

§ 5

Zasady i sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły w trybie zdalnym.

1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Szczegółowe sposoby prowadzenia dokumentacji szkolnej zostały opisane w załączniku nr 2.

§ 6

Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami oraz sposób przekazywania im informacji o formie i terminach tych konsultacji.

1. Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców konsultacje z nauczycielami.
2. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu przez dziennik elektroniczny.
3. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
4. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom na stronie internetowej szkoły i poprzez e-dziennik.

§7

Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu szkolnego zestawu programów nauczania.

1. Zarządzam wdrożenie procedur wprowadzania modyfikacji programów szkolnego zestawu programów nauczania.
2. Szczegółowe procedury określa załączniku nr 3.

§ 8

Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w zdalnym trybie nauki.

1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.
2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.
3. Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach znajdują się w załączniku nr 4.

§ 9

Zasady i sposoby oceniania w zdalnym trybie nauczania.

1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.
2. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość zostały określone w załączniku nr 5.

§ 10

Zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

1. W szkole organizuje się zdalne nauczanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zawiera załącznik nr 6.

§ 11

Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.

1. Na czas wprowadzenia zdalnego nauczania w okresie od 15.02.do 28.02.2021r. wprowadza się szczegółowe warunki korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.
2. Do przestrzegania tych zasad zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły.
3. Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej określono w załączniku nr 7.

§ 12

1. Powrót do stacjonarnego trybu nauki klas IV – VIII nastąpi poprzez wydanie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki oraz Zarządzenia Dyrektora ZSP w Kadczy.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Kadcza, dn.15 lutego 2021r.
Stanisław Szwarkowski
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Kadczy

Wykaz załączników:
• Załącznik nr 1 Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami.
• Załącznik nr 2 Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w czasie trwania nauczania zdalnego oraz zasady raportowania.
• Załącznik nr 3 Procedury wprowadzania modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.
• Załącznik nr 4 Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach.
• Załącznik nr 5 Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość.
• Załącznik nr 6 Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
• Załącznik nr 7 Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Załącznik nr 1
Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami w systemie nauczania zdalnego.

1. Nauczyciele w czasie trwania trybu zdalnego są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami.
2. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem następujących narzędzi:
• e-dziennika,
• poczty elektronicznej e-maili,
• telefonów komórkowych i stacjonarnych,
3. Kontaktując się z rodzicami należy określić i podać do ich wiadomości sposoby oraz czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców.

Załącznik nr 2
Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w czasie trwania nauczania zdalnego oraz zasady raportowania.

1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami:
1) dokumenty w wersji papierowej, dostępne tylko i wyłącznie na terenie szkoły, zostaną uzupełnione po odwieszeniu zajęć stacjonarnych,
2) dzienniki elektroniczne są uzupełniane na bieżąco każdego dnia,
3) inne dokumenty, np. notatki służbowe, protokoły mogą być tworzone zdalnie i przesyłane drogą elektroniczną.
2. Nauczyciele mają obowiązek złożyć do dyrektora (przesłany drogą elektroniczną) pisemny raport z tygodniowej realizacji zajęć (w każdy piątek). Raport powinien zawierać zestawienie poszczególnych klas (grup międzyoddziałowych), daty i godziny zrealizowanych zajęć, listy obecności uczniów (w przypadku zajęć online), wskazanie zakresu treści nauczania z podstawy programowej oraz wykaz narzędzi oraz zasobów internetowych, które wykorzystano do realizacji .Raport powinien zawierać także odpowiedzi na pytania dotyczące wszelkich trudności w realizacji podstawy programowej.

Załącznik nr 3
Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu programów szkolnego zestawu programów nauczania.

1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, zajęć edukacyjnych przeprowadzają przegląd treści nauczania pod kątem możliwości ich efektywnej realizacji w formie nauczania na odległość.
2. Dyrektor powołuje koordynatora odpowiedzialnego za proces modyfikacji programów, zadaniem którego jest koordynacja wszystkich działań zmierzających do dostosowania programów nauczania do możliwości ich realizacji w formie nauczania zdalnego.
3. Nauczyciele przekazują koordynatorowi informację, jakie treści nauczania należy przesunąć do realizacji w późniejszym terminie a jakie mogą być realizowane w formie pracy zdalnej z uczniami.
4. Koordynator dokonuje korekt w oparciu o te informacje w istniejących programach nauczania i przekazuje je elektronicznie do zatwierdzenia przez dyrektora.
5. Dyrektor zatwierdza zmienione programy nauczania i udostępnia je na stronie internetowej szkoły do realizacji.

Załącznik nr 4
Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach.

1. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym).
2. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego przez dziennik elektroniczny.
3. Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.
4. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela.
5. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela ( e-dziennik lub telefonicznie).
6. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela
( e-dziennik lub telefonicznie).
7. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość e-dziennik lub telefonicznie).

Załącznik nr 5
Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość.

1. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej,
2. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu,
3. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
5. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia,
6. W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania, w szczególności za: quizy, rebusy, ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki i in.
7. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia,
8. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane,
9. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.

Załącznik nr 6
Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

1. Dyrektor szkoły powołuje zespół nauczycieli odpowiedzialnych za organizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Do zespołu powinni należeć nauczyciele uczący, specjaliści, logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, doradcy zawodowi.
3. Zespół analizuje dotychczasowe programy nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i dostosowuje je w taki sposób, aby móc je zrealizować w sposób zdalny.
4. Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne uczniów do podjęcia nauki zdalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia i dostosowania wynikające z dokumentacji stworzonej w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.
5. Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu w sposób zdalny, należy wskazać alternatywną formę realizacji zajęć.
6. Przewodniczący zespołu sporządza raport na temat modyfikacji programów i dostosowania narzędzi informatycznych do możliwości psychofizycznych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i przekazuje go drogą elektroniczną dyrektorowi szkoły.
7. Dopuszcza się taką możliwość modyfikacji programów nauczania w/w uczniów, aby niektóre treści, niedające się zrealizować w sposób zdalny, przesunąć w czasie do momentu, w którym uczniowie wrócą do szkoły.
8. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zdalne konsultacje.
9. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu przez dziennik elektroniczny lub aplikację MS Teams
10. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel lub specjalista, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
11. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom poprzez e-dziennik.

Załącznik nr 7
Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

1. Każdy pracownik szkoły korzystający ze służbowego sprzętu IT zobowiązany jest do jego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Za sprzęt IT przyjmuje się: komputery stacjonarne, monitory, drukarki, skanery, ksera, laptopy, służbowe tablety i smartfony.
2. Pracownik jest zobowiązany zgłosić dyrektorowi szkoły zagubienie, utratę lub zniszczenie powierzonego mu sprzętu IT.
3. Samowolne instalowanie otwieranie (demontaż) Sprzętu IT, instalowanie dodatkowych urządzeń (np. twardych dysków, pamięci) lub podłączanie jakichkolwiek niezatwierdzonych urządzeń do systemu informatycznego jest zabronione.
4. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu (WINDOWS + L) lub wylogować się z systemu bądź z programu.
5. Po zakończeniu pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest:
b) wylogować się z systemu informatycznego, a jeśli to wymagane – wyłączyć sprzęt komputerowy,
c) zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelkie nośniki magnetyczne i optyczne na których znajdują się dane osobowe.
6. Pracownik jest zobowiązany do usuwania plików z nośników/dysków, do których mają dostęp inni użytkownicy nieupoważnieni do dostępu do takich plików (np. podczas współużytkowania komputerów).
7. Pracownicy szkoły, użytkujący służbowe komputery przenośne, na których znajdują się dane osobowe lub z dostępem do danych osobowych przez Internet zobowiązani są do stosowania zasad bezpieczeństwa określonych w polityce ochrony danych osobowych.
8. W trakcie nauczania zdalnego, w sytuacji, gdy nauczyciele korzystają ze swojego prywatnego sprzętu komputerowego, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych uczniów, rodziców, innych nauczycieli oraz pracowników szkoły, które gromadzą i są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych w polityce ochrony danych osobowych.
9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt komputerowy.
Zarządzanie uprawnieniami – procedura rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy zdalnej
10. Każdy nauczyciel i każdy uczeń – zwany dalej użytkownikiem (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w pracuje, poczty elektronicznej) musi posiadać swój własny indywidualny identyfikator (login) do logowania się.
11. Tworzenie kont użytkowników wraz z uprawnieniami (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) odbywa się na polecenie nauczyciela uczącego i powinno opierać się na zasadzie pseudonimizacji (używanie np. inicjałów zamiast pełnego imienia i nazwiska)
12. Każdy użytkownik musi posiadać indywidualny identyfikator. Zabronione jest umożliwianie innym osobom pracy na koncie innego użytkownika.
13. Zabrania się pracy wielu użytkowników na wspólnym koncie.
14. Użytkownik (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) rozpoczyna pracę z użyciem identyfikatora i hasła.
15. Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia nauczyciela o próbach logowania się do systemu osoby nieupoważnionej, jeśli system to sygnalizuje.
16. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, użytkownik zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu lub wylogować się z systemu.
17. Po zakończeniu pracy, użytkownik zobowiązany jest:
a) wylogować się z systemu informatycznego, a następnie wyłączyć sprzęt komputerowy,
b) zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelką dokumentację oraz nośniki magnetyczne i optyczne, na których znajdują się dane osobowe.
18. Hasła powinny składać się z 8 znaków.
19. Hasła powinny zawierać duże litery + małe litery + cyfry + znaki specjalne.
20. Hasła nie mogą być łatwe do odgadnięcia. Nie powinny być powszechnie używanymi słowami. W szczególności nie należy jako haseł wykorzystywać: dat, imion i nazwisk osób bliskich, imion zwierząt, popularnych dat, popularnych słów, typowych zestawów: 123456, qwerty, itd.
21. Hasła nie powinny być ujawnianie innym osobom. Nie należy zapisywać haseł na kartkach i w notesach, nie naklejać na monitorze komputera, nie trzymać pod klawiaturą lub w szufladzie.
22. W przypadku ujawnienia hasła – należy natychmiast je zmienić.
23. Hasła powinny być zmieniane co 30 dni.
24. Jeżeli system nie wymusza zmiany haseł, użytkownik zobowiązany jest do samodzielnej zmiany hasła.
25. Użytkownik systemu w trakcie pracy w aplikacji może zmienić swoje hasło.
26. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania hasła w poufności, nawet po utracie przez nie ważności.
27. Zabrania się stosowania tego samego hasła jako zabezpieczenia w dostępie do różnych systemów.
28. Nie powinno się też stosować haseł, w których któryś z członów stanowi imię, nazwę lub numer miesiąca lub inny możliwy do odgadnięcia klucz.

Bezpieczne korzystanie z Internetu
29. W trakcie nauczania zdalnego nauczyciel powinien stale przypominać uczniom o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci.
30. Zabrania się zgrywania na dysk twardy komputera służbowego oraz uruchamia jakichkolwiek programów nielegalnych oraz plików pobranych z niewiadomego źródła.
31. Zabrania się wchodzenia na strony, na których prezentowane są informacje o charakterze przestępczym, hackerskim, pornograficznym, lub innym zakazanym przez prawo (na większości stron tego typu jest zainstalowane szkodliwe oprogramowanie infekujące w sposób automatyczny system operacyjny komputera szkodliwym oprogramowaniem).
32. Nie należy w opcjach przeglądarki internetowej włączać opcji autouzupełniania formularzy i zapamiętywania haseł.
33. W przypadku korzystania z szyfrowanego połączenia przez przeglądarkę, należy zwracać uwagę na pojawienie się odpowiedniej ikonki (kłódka) oraz adresu www rozpoczynającego się frazą ”https:”. Dla pewności należy „kliknąć” na ikonkę kłódki i sprawdzić, czy właścicielem certyfikatu jest wiarygodny właściciel.
34. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku podejrzanego żądania lub prośby zalogowania się na stronę (np. na stronę banku, portalu społecznościowego, e-sklepu, poczty mailowej) lub podania naszych loginów i haseł, PIN-ów, numerów kart płatniczych przez Internet. Szczególnie tyczy się to żądania podania takich informacji przez rzekomy bank.
Zasady korzystania z poczty elektronicznej
35. W przypadku zdalnego nauczania nauczyciele oraz pracownicy szkoły powinni korzystać ze służbowej poczty mailowej.
36. W przypadku przesyłania danych osobowych należy wysyłać pliki zaszyfrowane/spakowane (np. programem 7 zip, winzipem, winrarem) i zahasłowane, gdzie hasło powinno być przesłane do odbiorcy telefonicznie lub SMS.
37. W przypadku zabezpieczenia plików hasłem, obowiązuje minimum 8 znaków: duże i małe litery i cyfry i znaki specjalne, a hasło należy przesłać odrębnym mailem lub inną metodą, np. telefonicznie lub SMS-em.
38. Użytkownicy powinni zwracać szczególną uwagę na poprawność adresu odbiorcy dokumentu.
39. Zaleca się, aby użytkownik podczas przesyłania danych osobowych mailem zawarł w treści prośbę o potwierdzenie otrzymania i zapoznania się z informacją przez adresata.
40. WAŻNE: Nie otwierać załączników od nieznanych nadawców typu .zip, .xlsm, .pdf, .exe w mailach!!!!! Są to zwykle „wirusy”, które infekują komputer oraz często pozostałe komputery w sieci. WYSOKIE RYZYKO UTRATY BEZPOWROTNEJ UTRATY DANYCH.
41. WAŻNE: Nie wolno „klikać” na hiperlinki w mailach, gdyż mogą to być hiperlinki do stron z „wirusami”. Użytkownik „klikając” na taki hiperlink infekuje komputer oraz inne komputery w sieci.
42. Podczas wysyłania maili do wielu adresatów jednocześnie, należy użyć metody „Ukryte do wiadomości – UDW”. Zabronione jest rozsyłanie maili do wielu adresatów z użyciem opcji „Do wiadomości”!
43. Użytkownicy powinni okresowo kasować niepotrzebne maile.
44. Mail służbowy jest przeznaczony wyłącznie do wykonywania obowiązków służbowych.
45. Użytkownicy mają prawo korzystać z poczty mailowej prywatnej tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy nie ma możliwości założenia poczty mailowej służbowej.
46. Przy korzystaniu z maila, użytkownicy mają obowiązek przestrzegać prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego.
47. Użytkownicy nie mają prawa korzystać z maila w celu rozpowszechniania treści o charakterze obraźliwym, niemoralnym lub niestosownym wobec powszechnie obowiązujących zasad postępowania.

Stanisław Szwarkowski
Dyr. ZSP w Kadczy

Ogłoszenie Nr 23/2020/2021

Szanowni Rodzice, Drodzy Nauczyciele i Uczniowie.

Kończy się 2 tydzień nauki zdalnej dla klas IV- VIII w II półroczu roku szkolnego 2020/2021.

Z informacji przekazanych 11.02.2021r. przez Ministra Edukacji i Nauki wynika, że okres nauki zdalnej dla klas IV-VIII zostanie przedłużony do końca lutego 2021r.

Dziękuję bardzo Wszystkim za współpracę w minionym okresie i proszę o dalszą.

Przekazuję informacje dotyczące funkcjonowania szkoły w okresie od 29 stycznia do 12 lutego 2021r.

1. W dniu 29 stycznia 2021r. odbyły się spotkania wychowawców klasowych z Rodzicami w sprawie wyników dydaktyczno-wychowawczych uzyskanych w I półroczu roku szkolnego 2020/2021. Cieszy mnie wysoka frekwencja na spotkaniach organizowanych w tzw. reżimie sanitarnym. ( 5 rodziców było nieobecnych) Nieobecnym rodzicom zostały przesłane wykazy ocen za pomocą dziennika elektronicznego.

2. Od 01 lutego 2021r. uczniowie klasy ósmej korzystają ze stacjonarnych konsultacji w szkole prowadzonych z przedmiotów egzaminacyjnych.

3. Dzięki zaangażowaniu wychowawczyń i rodziców w przedszkolu i w klasach I-III odbyły się zabawy karnawałowe.

4. 8 lutego 2021r. na spotkaniu z Panią Przewodniczącą Rady Rodziców dokonano analizy wpłat i wydatków na I półrocze. W imieniu Pani Przewodniczącej bardzo proszę Rodziców, którzy przesłali deklarację wpłaty z wypełnioną kwotą, a nie dokonali tej wpłaty na konto bankowe, o wpłatę zadeklarowanej kwoty niezwłocznie. Deklaracje do ewentualnego sprawdzenia znajdują się w kancelarii szkoły.

5. Od 15.02.2021r. można składać wnioski o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego w Kadczy. Wnioski można pobrać u wychowawczyni oddziału przedszkolnego, w kancelarii szkoły lub ze strony internetowej Naszej Szkoły (www.zspkadcza.iaw.pl) Zakładka dla rodziców, Menu: Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022.

Informuję, że rekrutacja będzie prowadzona do 1 oddziału przedszkolnego, który będzie liczył 25 dzieci. Wyjaśnienia dotyczące moich działań w sprawie przywrócenia drugiego oddziału zostanie umieszczona w module wiadomości dla rodziców w dzienniku elektronicznym.

6. W dzienniku elektronicznym ( wiadomości) przesyłam Państwu sprawozdanie dyrektora z wydatków rzeczowych z budżetu ZSP w Kadczy za 2020r.

7. W związku z sygnałami nauczycieli dotyczącymi niewłaściwego zachowania niektórych uczniów w czasie prowadzenia lekcji online w klasach IV-VIII w okresie od 01 do 05 lutego 2021r. przeprowadzili analizę zachowania, z której wynika, że występują pojedyncze przypadki w klasach VI i VII nieodpowiedniego zachowania uczniów. Wychowawcy zostali zobowiązani do przeprowadzenia rozmów wyjaśniających z rodzicami uczniów.
O zagrożeniach wynikających z niewłaściwego korzystania z Internetu( m.in. udziału w portalach społecznościowych informuję Państwa w załączniku , który zostanie przesłany w dzienniku elektronicznym w module wiadomości. W tym samym materiale znajduje się również informacja o możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej dla uczniów , rodziców i nauczycieli zorganizowanej przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Wykaz załączników przesłanych na konta Rodziców i Nauczycieli w wiadomościach w dzienniku elektronicznym:

1. Informacja dotyczące działań Dyr. ZSP w Kadczy w sprawie przywrócenia drugiego oddziału w Przedszkolu Samorządowym w Kadczy od roku szkolnego 2021/2022
2. Sprawozdanie dyrektora z wydatków rzeczowych z budżetu ZSP w Kadczy za 2020r.
3. Zagrożenia w sieci, pomoc psychologiczna.

Z poważaniem S. Szwarkowski – Dyrektor ZSP w Kadczy.

Ogłoszenie Nr 22/2020/2021

Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy w sprawie przedłużenia nauczania w trybie zdalnym w klasach IV-VIII w Szkole Podstawowej w Kadczy
Dyrektor szkoły na podstawie:
-Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021r. poz. 4)
-Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021r. poz. 4)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. 2021r. poz. 202)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. 2020r. poz. 1166 )
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. 2020r. poz. 1386 )
-Statutu Szkoły Podstawowej w Kadczy.

§ 1

1. W okresie od dnia 01 lutego do dnia 14 lutego 2021r. w Szkole Podstawowej w Kadczy kontynuuje się zdalny tryb nauczania w klasach IV-VIII w zakresie wszystkich przedmiotów zgodnie z opracowanym planem zajęć.
2. System nauczania zdalnego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w klasach: IV, V, VI, VII, VIII.

§ 2

1. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia zdalnego trybu nauki na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.
2. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja zostaje przekazana drogą mailową lub telefonicznie.

§ 3

1. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie wdrożenia zdalnego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.
Każdy z uczniów klas IV – VIII kontynuuje formę zdalnego nauczania, jaka została
wypracowana wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia
w sprzęt komputerowy, a wszelkie trudności związane z tym procesem na bieżąco będą
zgłaszane wychowawcom klas.
2.Wychowawcy klas podejmują działania mające na celu rozwiązanie problemów
sprzętowych ucznia:
1) powiadamiają o trudnościach dyrektora;
2) pomagają w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych;
3) monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania, o czym informują dyrektora szkoły.
3. Szczegółowe obowiązki wychowawców klas opisuje § 4 niniejszego Zarządzenia.
3. Nauczyciele wszystkich przedmiotów uczący w klasach IV – VIII przedstawiają (przypominają) swoim uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki.
4. Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określa załącznik nr 1 niniejszego Zarządzenia.
5. Zobowiązuje wszystkich nauczycieli uczących w klasach IV – VIII do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych, wcześniej zgłoszonych i zaakceptowanych przez dyrektora szkoły.
6. Zdalne nauczanie ma mieć przede wszystkim charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych:
• www.epodreczniki.pl
• www.gov.pl/zdalnelekcje
• platforma e-wychowanie fizyczne – lekcje wych.fiz. w domu
• dziennik elektroniczny Synergia Librus
• aplikacja MS Teams
7. W celu uzupełnienia nauczania synchronicznego oraz w celu zróżnicowania form pracy zobowiązuję również nauczycieli do pracy z uczniami w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały, a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.
8. Nakazuję wszystkim nauczycielom uczącym w klasach IV – VIII do dnia przejścia w tryb zdalny określenie warunków realizacji zdalnych konsultacji merytorycznych – należy określić dni tygodnia oraz godzinę dostępności nauczyciela i narzędzie komunikacji. Zaleca się kontakt za pomocą e-dziennika, kontakt telefoniczny.
9. Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.
10. Ustalam zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami, które stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia i zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zapoznania się z tymi zasadami i stosowania ich w kontaktach z rodzicami.
11. Określam zasady raportowania realizacji podstawy programowej w zdalnym nauczaniu, które określono w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zobowiązuję nauczycieli do stosowania zapisów szczegółowych załącznika.

§ 4

Obowiązki wychowawców klas IV – VIII w zakresie wprowadzenia zdalnego trybu nauczania.

1. Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora nauczania zdalnego w stosunku do powierzonych jego opiece uczniów.
2. Wychowawca ma obowiązek:
1) niezwłocznego poinformowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie trybu nauczania, zgodnie z zasadami komunikowania się określonymi w załączniku nr 1,
2) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu. W przypadku braku takiego dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu rozwiązania problemu lub ewentualnego ustalenia alternatywnych form kształcenia,
3) monitoruje proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego ustąpienia, o czym informuje dyrektora szkoły.
4) wskazania sposobu kontaktu : e-dziennik, e-mail, telefon ze swoimi wychowankami,
5) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice,
6) wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.

§ 5

Zasady i sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły w trybie zdalnym.

1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Szczegółowe sposoby prowadzenia dokumentacji szkolnej zostały opisane w załączniku nr 2.

§ 6

Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami oraz sposób przekazywania im informacji o formie i terminach tych konsultacji.

1. Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców konsultacje z nauczycielami.
2. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu przez dziennik elektroniczny.
3. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
4. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom na stronie internetowej szkoły i poprzez e-dziennik.

§7

Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu szkolnego zestawu programów nauczania.

1. Zarządzam wdrożenie procedur wprowadzania modyfikacji programów szkolnego zestawu programów nauczania.
2. Szczegółowe procedury określa załączniku nr 3.

§ 8

Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w zdalnym trybie nauki.

1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.
2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.
3. Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach znajdują się w załączniku nr 4.

 

§ 9

Zasady i sposoby oceniania w zdalnym trybie nauczania.

1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.
2. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość zostały określone w załączniku nr 5.

§ 10

Zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

1. W szkole organizuje się zdalne nauczanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zawiera załącznik nr 6.

§ 11

Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.

1. Na czas wprowadzenia zdalnego nauczania w okresie od 01.02.do 14.02.2021r. wprowadza się szczegółowe warunki korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.
2. Do przestrzegania tych zasad zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły.
3. Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej określono w załączniku nr 7.

§ 12

1. Powrót do stacjonarnego trybu nauki klas IV – VIII nastąpi poprzez wydanie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki oraz Zarządzenia Dyrektora ZSP w Kadczy.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Kadcza, dn.29 stycznia 2021r.
Stanisław Szwarkowski
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Kadczy

Wykaz załączników:
• Załącznik nr 1 Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami.
• Załącznik nr 2 Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w czasie trwania nauczania zdalnego oraz zasady raportowania.
• Załącznik nr 3 Procedury wprowadzania modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.
• Załącznik nr 4 Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach.
• Załącznik nr 5 Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość.
• Załącznik nr 6 Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
• Załącznik nr 7 Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Załącznik nr 1
Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami w systemie nauczania zdalnego
1. Nauczyciele w czasie trwania trybu zdalnego są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami.
2. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem następujących narzędzi:
• e-dziennika,
• poczty elektronicznej e-maili,
• telefonów komórkowych i stacjonarnych,
3. Kontaktując się z rodzicami należy określić i podać do ich wiadomości sposoby oraz czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców.

Załącznik nr 2
Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w czasie trwania nauczania zdalnego oraz zasady raportowania
1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami:
1) dokumenty w wersji papierowej, dostępne tylko i wyłącznie na terenie szkoły, zostaną uzupełnione po odwieszeniu zajęć stacjonarnych,
2) dzienniki elektroniczne są uzupełniane na bieżąco każdego dnia,
3) inne dokumenty, np. notatki służbowe, protokoły mogą być tworzone zdalnie i przesyłane drogą elektroniczną.
2. Nauczyciele mają obowiązek złożyć do dyrektora (przesłany drogą elektroniczną) pisemny raport z tygodniowej realizacji zajęć (w każdy piątek). Raport powinien zawierać zestawienie poszczególnych klas (grup międzyoddziałowych), daty i godziny zrealizowanych zajęć, listy obecności uczniów (w przypadku zajęć online), wskazanie zakresu treści nauczania z podstawy programowej oraz wykaz narzędzi oraz zasobów internetowych, które wykorzystano do realizacji .Raport powinien zawierać także odpowiedzi na pytania dotyczące wszelkich trudności w realizacji podstawy programowej.

Załącznik nr 3
Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu programów szkolnego zestawu programów nauczania
1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, zajęć edukacyjnych przeprowadzają przegląd treści nauczania pod kątem możliwości ich efektywnej realizacji w formie nauczania na odległość.
2. Dyrektor powołuje koordynatora odpowiedzialnego za proces modyfikacji programów, zadaniem którego jest koordynacja wszystkich działań zmierzających do dostosowania programów nauczania do możliwości ich realizacji w formie nauczania zdalnego.
3. Nauczyciele przekazują koordynatorowi informację, jakie treści nauczania należy przesunąć do realizacji w późniejszym terminie a jakie mogą być realizowane w formie pracy zdalnej z uczniami.
4. Koordynator dokonuje korekt w oparciu o te informacje w istniejących programach nauczania i przekazuje je elektronicznie do zatwierdzenia przez dyrektora.
5. Dyrektor zatwierdza zmienione programy nauczania i udostępnia je na stronie internetowej szkoły do realizacji.

Załącznik nr 4
Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach

1. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym).
2. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego przez dziennik elektroniczny.
3. Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.
4. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela.
5. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela ( e-dziennik lub telefonicznie).
6. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela
( e-dziennik lub telefonicznie).
7. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość e-dziennik lub telefonicznie).

Załącznik nr 5
Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość

1. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej,
2. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu,
3. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
5. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia,
6. W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania, w szczególności za: quizy, rebusy, ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki i in.
7. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia,
8. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane,
9. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.

 

Załącznik nr 6
Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

1. Dyrektor szkoły powołuje zespół nauczycieli odpowiedzialnych za organizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Do zespołu powinni należeć nauczyciele uczący, specjaliści, logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, doradcy zawodowi.
3. Zespół analizuje dotychczasowe programy nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i dostosowuje je w taki sposób, aby móc je zrealizować w sposób zdalny.
4. Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne uczniów do podjęcia nauki zdalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia i dostosowania wynikające z dokumentacji stworzonej w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.
5. Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu w sposób zdalny, należy wskazać alternatywną formę realizacji zajęć.
6. Przewodniczący zespołu sporządza raport na temat modyfikacji programów i dostosowania narzędzi informatycznych do możliwości psychofizycznych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i przekazuje go drogą elektroniczną dyrektorowi szkoły.
7. Dopuszcza się taką możliwość modyfikacji programów nauczania w/w uczniów, aby niektóre treści, niedające się zrealizować w sposób zdalny, przesunąć w czasie do momentu, w którym uczniowie wrócą do szkoły.
8. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zdalne konsultacje.
9. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu przez dziennik elektroniczny lub aplikację MS Teams
10. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel lub specjalista, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
11. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom poprzez e-dziennik.

 

Załącznik nr 7
Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej
1. Każdy pracownik szkoły korzystający ze służbowego sprzętu IT zobowiązany jest do jego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Za sprzęt IT przyjmuje się: komputery stacjonarne, monitory, drukarki, skanery, ksera, laptopy, służbowe tablety i smartfony.
2. Pracownik jest zobowiązany zgłosić dyrektorowi szkoły zagubienie, utratę lub zniszczenie powierzonego mu sprzętu IT.
3. Samowolne instalowanie otwieranie (demontaż) Sprzętu IT, instalowanie dodatkowych urządzeń (np. twardych dysków, pamięci) lub podłączanie jakichkolwiek niezatwierdzonych urządzeń do systemu informatycznego jest zabronione.
4. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu (WINDOWS + L) lub wylogować się z systemu bądź z programu.
5. Po zakończeniu pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest:
b) wylogować się z systemu informatycznego, a jeśli to wymagane – wyłączyć sprzęt komputerowy,
c) zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelkie nośniki magnetyczne i optyczne na których znajdują się dane osobowe.
6. Pracownik jest zobowiązany do usuwania plików z nośników/dysków, do których mają dostęp inni użytkownicy nieupoważnieni do dostępu do takich plików (np. podczas współużytkowania komputerów).
7. Pracownicy szkoły, użytkujący służbowe komputery przenośne, na których znajdują się dane osobowe lub z dostępem do danych osobowych przez Internet zobowiązani są do stosowania zasad bezpieczeństwa określonych w polityce ochrony danych osobowych.
8. W trakcie nauczania zdalnego, w sytuacji, gdy nauczyciele korzystają ze swojego prywatnego sprzętu komputerowego, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych uczniów, rodziców, innych nauczycieli oraz pracowników szkoły, które gromadzą i są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych w polityce ochrony danych osobowych.
9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt komputerowy.
Zarządzanie uprawnieniami – procedura rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy zdalnej
10. Każdy nauczyciel i każdy uczeń – zwany dalej użytkownikiem (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w pracuje, poczty elektronicznej) musi posiadać swój własny indywidualny identyfikator (login) do logowania się.
11. Tworzenie kont użytkowników wraz z uprawnieniami (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) odbywa się na polecenie nauczyciela uczącego i powinno opierać się na zasadzie pseudonimizacji (używanie np. inicjałów zamiast pełnego imienia i nazwiska)
12. Każdy użytkownik musi posiadać indywidualny identyfikator. Zabronione jest umożliwianie innym osobom pracy na koncie innego użytkownika.
13. Zabrania się pracy wielu użytkowników na wspólnym koncie.
14. Użytkownik (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) rozpoczyna pracę z użyciem identyfikatora i hasła.
15. Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia nauczyciela o próbach logowania się do systemu osoby nieupoważnionej, jeśli system to sygnalizuje.
16. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, użytkownik zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu lub wylogować się z systemu.
17. Po zakończeniu pracy, użytkownik zobowiązany jest:
a) wylogować się z systemu informatycznego, a następnie wyłączyć sprzęt komputerowy,
b) zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelką dokumentację oraz nośniki magnetyczne i optyczne, na których znajdują się dane osobowe.
18. Hasła powinny składać się z 8 znaków.
19. Hasła powinny zawierać duże litery + małe litery + cyfry + znaki specjalne.
20. Hasła nie mogą być łatwe do odgadnięcia. Nie powinny być powszechnie używanymi słowami. W szczególności nie należy jako haseł wykorzystywać: dat, imion i nazwisk osób bliskich, imion zwierząt, popularnych dat, popularnych słów, typowych zestawów: 123456, qwerty, itd.
21. Hasła nie powinny być ujawnianie innym osobom. Nie należy zapisywać haseł na kartkach i w notesach, nie naklejać na monitorze komputera, nie trzymać pod klawiaturą lub w szufladzie.
22. W przypadku ujawnienia hasła – należy natychmiast je zmienić.
23. Hasła powinny być zmieniane co 30 dni.
24. Jeżeli system nie wymusza zmiany haseł, użytkownik zobowiązany jest do samodzielnej zmiany hasła.
25. Użytkownik systemu w trakcie pracy w aplikacji może zmienić swoje hasło.
26. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania hasła w poufności, nawet po utracie przez nie ważności.
27. Zabrania się stosowania tego samego hasła jako zabezpieczenia w dostępie do różnych systemów.
28. Nie powinno się też stosować haseł, w których któryś z członów stanowi imię, nazwę lub numer miesiąca lub inny możliwy do odgadnięcia klucz.

Bezpieczne korzystanie z Internetu
29. W trakcie nauczania zdalnego nauczyciel powinien stale przypominać uczniom o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci.
30. Zabrania się zgrywania na dysk twardy komputera służbowego oraz uruchamia jakichkolwiek programów nielegalnych oraz plików pobranych z niewiadomego źródła.
31. Zabrania się wchodzenia na strony, na których prezentowane są informacje o charakterze przestępczym, hackerskim, pornograficznym, lub innym zakazanym przez prawo (na większości stron tego typu jest zainstalowane szkodliwe oprogramowanie infekujące w sposób automatyczny system operacyjny komputera szkodliwym oprogramowaniem).
32. Nie należy w opcjach przeglądarki internetowej włączać opcji autouzupełniania formularzy i zapamiętywania haseł.
33. W przypadku korzystania z szyfrowanego połączenia przez przeglądarkę, należy zwracać uwagę na pojawienie się odpowiedniej ikonki (kłódka) oraz adresu www rozpoczynającego się frazą ”https:”. Dla pewności należy „kliknąć” na ikonkę kłódki i sprawdzić, czy właścicielem certyfikatu jest wiarygodny właściciel.
34. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku podejrzanego żądania lub prośby zalogowania się na stronę (np. na stronę banku, portalu społecznościowego, e-sklepu, poczty mailowej) lub podania naszych loginów i haseł, PIN-ów, numerów kart płatniczych przez Internet. Szczególnie tyczy się to żądania podania takich informacji przez rzekomy bank.
Zasady korzystania z poczty elektronicznej
35. W przypadku zdalnego nauczania nauczyciele oraz pracownicy szkoły powinni korzystać ze służbowej poczty mailowej.
36. W przypadku przesyłania danych osobowych należy wysyłać pliki zaszyfrowane/spakowane (np. programem 7 zip, winzipem, winrarem) i zahasłowane, gdzie hasło powinno być przesłane do odbiorcy telefonicznie lub SMS.
37. W przypadku zabezpieczenia plików hasłem, obowiązuje minimum 8 znaków: duże i małe litery i cyfry i znaki specjalne, a hasło należy przesłać odrębnym mailem lub inną metodą, np. telefonicznie lub SMS-em.
38. Użytkownicy powinni zwracać szczególną uwagę na poprawność adresu odbiorcy dokumentu.
39. Zaleca się, aby użytkownik podczas przesyłania danych osobowych mailem zawarł w treści prośbę o potwierdzenie otrzymania i zapoznania się z informacją przez adresata.
40. WAŻNE: Nie otwierać załączników od nieznanych nadawców typu .zip, .xlsm, .pdf, .exe w mailach!!!!! Są to zwykle „wirusy”, które infekują komputer oraz często pozostałe komputery w sieci. WYSOKIE RYZYKO UTRATY BEZPOWROTNEJ UTRATY DANYCH.
41. WAŻNE: Nie wolno „klikać” na hiperlinki w mailach, gdyż mogą to być hiperlinki do stron z „wirusami”. Użytkownik „klikając” na taki hiperlink infekuje komputer oraz inne komputery w sieci.
42. Podczas wysyłania maili do wielu adresatów jednocześnie, należy użyć metody „Ukryte do wiadomości – UDW”. Zabronione jest rozsyłanie maili do wielu adresatów z użyciem opcji „Do wiadomości”!
43. Użytkownicy powinni okresowo kasować niepotrzebne maile.
44. Mail służbowy jest przeznaczony wyłącznie do wykonywania obowiązków służbowych.
45. Użytkownicy mają prawo korzystać z poczty mailowej prywatnej tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy nie ma możliwości założenia poczty mailowej służbowej.
46. Przy korzystaniu z maila, użytkownicy mają obowiązek przestrzegać prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego.
47. Użytkownicy nie mają prawa korzystać z maila w celu rozpowszechniania treści o charakterze obraźliwym, niemoralnym lub niestosownym wobec powszechnie obowiązujących zasad postępowania.

Stanisław Szwarkowski
Dyr. ZSP w Kadczy

 

Ogłoszenie Nr21/2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy informuje , że zgodnie z kalendarzem organizacji roku szkolnego 2020/2021 w dniu 29 stycznia 2021r. (piątek) odbędą się spotkania z wychowawcami klas I-VIII w sprawie uzyskanych wyników dydaktyczno-wychowawczych przez uczniów tutejszej szkoły za I półrocze roku szkolnego 2020/2021

Ze względu na obowiązujące przepisy sanitarne (strefa czerwona) w spotkaniu może uczestniczyć max. 5 osób.

Proszę o zapoznanie się z harmonogramem spotkań przesłanych w dzienniku elektronicznym w module wiadomości.

W przypadku trudności z przybyciem do szkoły w określonym czasie proszę o poinformowanie wychowawców w wiadomościach w dzienniku elektronicznym w terminie do 28.01.2021r.

Spotkania odbędą się w salach lekcyjnych przydzielonych na początku roku szkolnego poszczególnym klasom.

Pozostali nauczyciele uczący w SP w Kadczy będą do dyspozycji Rodziców w budynkach szkolnych Nr 1 i 2 w godzinach zebrań z wychowawcami.

Z poważaniem.
S. Szwarkowski – Dyrektor ZSP w Kadczy

Ogłoszenie Nr 20/2020/2021

Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy w sprawie przywrócenia nauczania stacjonarnego w klasach I-III oraz przedłużenia nauczania w trybie zdalnym w klasach IV-VIII w Szkole Podstawowej w Kadczy.

Dyrektor szkoły na podstawie:
-Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021r. poz. 4)
-Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021r. poz. 4)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. 2021r. poz. 92)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. 2020r. poz. 1166 )
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. 2020r. poz. 1386 )
-Statutu Szkoły Podstawowej w Kadczy.

§ 1
1. Od 18 stycznia 2021r. przywraca się nauczanie stacjonarne w klasach I-III
2. W okresie od dnia 18 stycznia do dnia 31 stycznia 2021r. w Szkole Podstawowej w Kadczy kontynuuje się zdalny tryb nauczania w klasach IV-VIII w zakresie wszystkich przedmiotów zgodnie z opracowanym planem zajęć.
3. System nauczania zdalnego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w klasach: IV, V, VI, VII, VIII.

§ 2
1. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia zdalnego trybu nauki na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.
2. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja zostaje przekazana drogą mailową lub telefonicznie.

§ 3
1. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie wdrożenia zdalnego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.
Każdy z uczniów klas IV – VIII kontynuuje formę zdalnego nauczania, jaka została
wypracowana wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia
w sprzęt komputerowy, a wszelkie trudności związane z tym procesem na bieżąco będą
zgłaszane wychowawcom klas.
2.Wychowawcy klas podejmują działania mające na celu rozwiązanie problemów
sprzętowych ucznia:
1) powiadamiają o trudnościach dyrektora;
2) pomagają w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych;
3) monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania, o czym informują dyrektora szkoły.
3. Szczegółowe obowiązki wychowawców klas opisuje § 4 niniejszego Zarządzenia.
3. Nauczyciele wszystkich przedmiotów uczący w klasach IV – VIII przedstawiają (przypominają) swoim uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki.
4. Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określa załącznik nr 1 niniejszego Zarządzenia.
5. Zobowiązuje wszystkich nauczycieli uczących w klasach IV – VIII do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych, wcześniej zgłoszonych i zaakceptowanych przez dyrektora szkoły.
6. Zdalne nauczanie ma mieć przede wszystkim charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych:
• www.epodreczniki.pl
• www.gov.pl/zdalnelekcje
• platforma e-wychowanie fizyczne – lekcje wych.fiz. w domu
• dziennik elektroniczny Synergia Librus
• aplikacja MS Teams
7. W celu uzupełnienia nauczania synchronicznego oraz w celu zróżnicowania form pracy zobowiązuję również nauczycieli do pracy z uczniami w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały, a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.
8. Nakazuję wszystkim nauczycielom uczącym w klasach IV – VIII do dnia przejścia w tryb zdalny określenie warunków realizacji zdalnych konsultacji merytorycznych – należy określić dni tygodnia oraz godzinę dostępności nauczyciela i narzędzie komunikacji. Zaleca się kontakt za pomocą e-dziennika, kontakt telefoniczny.
9. Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.
10. Ustalam zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami, które stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia i zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zapoznania się z tymi zasadami i stosowania ich w kontaktach z rodzicami.
11. Określam zasady raportowania realizacji podstawy programowej w zdalnym nauczaniu, które określono w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zobowiązuję nauczycieli do stosowania zapisów szczegółowych załącznika.

§ 4
Obowiązki wychowawców klas IV – VIII w zakresie wprowadzenia zdalnego trybu nauczania.

1. Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora nauczania zdalnego w stosunku do powierzonych jego opiece uczniów.
2. Wychowawca ma obowiązek:
1) niezwłocznego poinformowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie trybu nauczania, zgodnie z zasadami komunikowania się określonymi w załączniku nr 1,
2) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu. W przypadku braku takiego dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu rozwiązania problemu lub ewentualnego ustalenia alternatywnych form kształcenia,
3) monitoruje proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego ustąpienia, o czym informuje dyrektora szkoły.
4) wskazania sposobu kontaktu : e-dziennik, e-mail, telefon ze swoimi wychowankami,
5) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice,
6) wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.

§ 5
Zasady i sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły w trybie zdalnym.

1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Szczegółowe sposoby prowadzenia dokumentacji szkolnej zostały opisane w załączniku nr 2.

§ 6
Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami oraz sposób przekazywania im informacji o formie i terminach tych konsultacji.

1. Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców konsultacje z nauczycielami.
2. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu przez dziennik elektroniczny.
3. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
4. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom na stronie internetowej szkoły i poprzez e-dziennik.

§7
Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu szkolnego zestawu programów nauczania.

1. Zarządzam wdrożenie procedur wprowadzania modyfikacji programów szkolnego zestawu programów nauczania.
2. Szczegółowe procedury określa załączniku nr 3.

§ 8
Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w zdalnym trybie nauki.

1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.
2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.
3. Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach znajdują się w załączniku nr 4.

§ 9
Zasady i sposoby oceniania w zdalnym trybie nauczania.

1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.
2. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość zostały określone w załączniku nr 5.

§ 10
Zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

1. W szkole organizuje się zdalne nauczanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zawiera załącznik nr 6.

§ 11
Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.

1. Na czas wprowadzenia zdalnego nauczania w okresie od 18.01.do 31.01.2021r. wprowadza się szczegółowe warunki korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.
2. Do przestrzegania tych zasad zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły.
3. Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej określono w załączniku nr 7.

§ 12
1. Powrót do stacjonarnego trybu nauki klas IV – VIII nastąpi poprzez wydanie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki oraz Zarządzenia Dyrektora ZSP w Kadczy.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Kadcza, dn.18stycznia 2021r.
Stanisław Szwarkowski
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Kadczy

 

 

 

Wykaz załączników:
• Załącznik nr 1 Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami.
• Załącznik nr 2 Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w czasie trwania nauczania zdalnego oraz zasady raportowania.
• Załącznik nr 3 Procedury wprowadzania modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.
• Załącznik nr 4 Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach.
• Załącznik nr 5 Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość.
• Załącznik nr 6 Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
• Załącznik nr 7 Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

 

Załącznik nr 1
Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami w systemie nauczania zdalnego
1. Nauczyciele w czasie trwania trybu zdalnego są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami.
2. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem następujących narzędzi:
• e-dziennika,
• poczty elektronicznej e-maili,
• telefonów komórkowych i stacjonarnych,
3. Kontaktując się z rodzicami należy określić i podać do ich wiadomości sposoby oraz czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców.

 

Załącznik nr 2
Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w czasie trwania nauczania zdalnego oraz zasady raportowania
1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami:
1) dokumenty w wersji papierowej, dostępne tylko i wyłącznie na terenie szkoły, zostaną uzupełnione po odwieszeniu zajęć stacjonarnych,
2) dzienniki elektroniczne są uzupełniane na bieżąco każdego dnia,
3) inne dokumenty, np. notatki służbowe, protokoły mogą być tworzone zdalnie i przesyłane drogą elektroniczną.
2. Nauczyciele mają obowiązek złożyć do dyrektora (przesłany drogą elektroniczną) pisemny raport z tygodniowej realizacji zajęć (w każdy piątek). Raport powinien zawierać zestawienie poszczególnych klas (grup międzyoddziałowych), daty i godziny zrealizowanych zajęć, listy obecności uczniów (w przypadku zajęć online), wskazanie zakresu treści nauczania z podstawy programowej oraz wykaz narzędzi oraz zasobów internetowych, które wykorzystano do realizacji .Raport powinien zawierać także odpowiedzi na pytania dotyczące wszelkich trudności w realizacji podstawy programowej.

Załącznik nr 3
Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu programów szkolnego zestawu programów nauczania
1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, zajęć edukacyjnych przeprowadzają przegląd treści nauczania pod kątem możliwości ich efektywnej realizacji w formie nauczania na odległość.
2. Dyrektor powołuje koordynatora odpowiedzialnego za proces modyfikacji programów, zadaniem którego jest koordynacja wszystkich działań zmierzających do dostosowania programów nauczania do możliwości ich realizacji w formie nauczania zdalnego.
3. Nauczyciele przekazują koordynatorowi informację, jakie treści nauczania należy przesunąć do realizacji w późniejszym terminie a jakie mogą być realizowane w formie pracy zdalnej z uczniami.
4. Koordynator dokonuje korekt w oparciu o te informacje w istniejących programach nauczania i przekazuje je elektronicznie do zatwierdzenia przez dyrektora.
5. Dyrektor zatwierdza zmienione programy nauczania i udostępnia je na stronie internetowej szkoły do realizacji.

Załącznik nr 4
Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach

1. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym).
2. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego przez dziennik elektroniczny.
3. Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.
4. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela.
5. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela ( e-dziennik lub telefonicznie).
6. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela
( e-dziennik lub telefonicznie).
7. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość e-dziennik lub telefonicznie).
Załącznik nr 5
Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość

1. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej,
2. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu,
3. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
5. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia,
6. W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania, w szczególności za: quizy, rebusy, ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki i in.
7. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia,
8. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane,
9. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.

Załącznik nr 6
Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

1. Dyrektor szkoły powołuje zespół nauczycieli odpowiedzialnych za organizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Do zespołu powinni należeć nauczyciele uczący, specjaliści, logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, doradcy zawodowi.
3. Zespół analizuje dotychczasowe programy nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i dostosowuje je w taki sposób, aby móc je zrealizować w sposób zdalny.
4. Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne uczniów do podjęcia nauki zdalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia i dostosowania wynikające z dokumentacji stworzonej w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.
5. Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu w sposób zdalny, należy wskazać alternatywną formę realizacji zajęć.
6. Przewodniczący zespołu sporządza raport na temat modyfikacji programów i dostosowania narzędzi informatycznych do możliwości psychofizycznych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i przekazuje go drogą elektroniczną dyrektorowi szkoły.
7. Dopuszcza się taką możliwość modyfikacji programów nauczania w/w uczniów, aby niektóre treści, niedające się zrealizować w sposób zdalny, przesunąć w czasie do momentu, w którym uczniowie wrócą do szkoły.
8. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zdalne konsultacje.
9. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu przez dziennik elektroniczny lub aplikację MS Teams
10. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel lub specjalista, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
11. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom poprzez e-dziennik.

Załącznik nr 7
Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej
1. Każdy pracownik szkoły korzystający ze służbowego sprzętu IT zobowiązany jest do jego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Za sprzęt IT przyjmuje się: komputery stacjonarne, monitory, drukarki, skanery, ksera, laptopy, służbowe tablety i smartfony.
2. Pracownik jest zobowiązany zgłosić dyrektorowi szkoły zagubienie, utratę lub zniszczenie powierzonego mu sprzętu IT.
3. Samowolne instalowanie otwieranie (demontaż) Sprzętu IT, instalowanie dodatkowych urządzeń (np. twardych dysków, pamięci) lub podłączanie jakichkolwiek niezatwierdzonych urządzeń do systemu informatycznego jest zabronione.
4. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu (WINDOWS + L) lub wylogować się z systemu bądź z programu.
5. Po zakończeniu pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest:
b) wylogować się z systemu informatycznego, a jeśli to wymagane – wyłączyć sprzęt komputerowy,
c) zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelkie nośniki magnetyczne i optyczne na których znajdują się dane osobowe.
6. Pracownik jest zobowiązany do usuwania plików z nośników/dysków, do których mają dostęp inni użytkownicy nieupoważnieni do dostępu do takich plików (np. podczas współużytkowania komputerów).
7. Pracownicy szkoły, użytkujący służbowe komputery przenośne, na których znajdują się dane osobowe lub z dostępem do danych osobowych przez Internet zobowiązani są do stosowania zasad bezpieczeństwa określonych w polityce ochrony danych osobowych.
8. W trakcie nauczania zdalnego, w sytuacji, gdy nauczyciele korzystają ze swojego prywatnego sprzętu komputerowego, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych uczniów, rodziców, innych nauczycieli oraz pracowników szkoły, które gromadzą i są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych w polityce ochrony danych osobowych.
9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt komputerowy.
Zarządzanie uprawnieniami – procedura rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy zdalnej
10. Każdy nauczyciel i każdy uczeń – zwany dalej użytkownikiem (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w pracuje, poczty elektronicznej) musi posiadać swój własny indywidualny identyfikator (login) do logowania się.
11. Tworzenie kont użytkowników wraz z uprawnieniami (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) odbywa się na polecenie nauczyciela uczącego i powinno opierać się na zasadzie pseudonimizacji (używanie np. inicjałów zamiast pełnego imienia i nazwiska)
12. Każdy użytkownik musi posiadać indywidualny identyfikator. Zabronione jest umożliwianie innym osobom pracy na koncie innego użytkownika.
13. Zabrania się pracy wielu użytkowników na wspólnym koncie.
14. Użytkownik (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) rozpoczyna pracę z użyciem identyfikatora i hasła.
15. Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia nauczyciela o próbach logowania się do systemu osoby nieupoważnionej, jeśli system to sygnalizuje.
16. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, użytkownik zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu lub wylogować się z systemu.
17. Po zakończeniu pracy, użytkownik zobowiązany jest:
a) wylogować się z systemu informatycznego, a następnie wyłączyć sprzęt komputerowy,
b) zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelką dokumentację oraz nośniki magnetyczne i optyczne, na których znajdują się dane osobowe.
18. Hasła powinny składać się z 8 znaków.
19. Hasła powinny zawierać duże litery + małe litery + cyfry + znaki specjalne.
20. Hasła nie mogą być łatwe do odgadnięcia. Nie powinny być powszechnie używanymi słowami. W szczególności nie należy jako haseł wykorzystywać: dat, imion i nazwisk osób bliskich, imion zwierząt, popularnych dat, popularnych słów, typowych zestawów: 123456, qwerty, itd.
21. Hasła nie powinny być ujawnianie innym osobom. Nie należy zapisywać haseł na kartkach i w notesach, nie naklejać na monitorze komputera, nie trzymać pod klawiaturą lub w szufladzie.
22. W przypadku ujawnienia hasła – należy natychmiast je zmienić.
23. Hasła powinny być zmieniane co 30 dni.
24. Jeżeli system nie wymusza zmiany haseł, użytkownik zobowiązany jest do samodzielnej zmiany hasła.
25. Użytkownik systemu w trakcie pracy w aplikacji może zmienić swoje hasło.
26. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania hasła w poufności, nawet po utracie przez nie ważności.
27. Zabrania się stosowania tego samego hasła jako zabezpieczenia w dostępie do różnych systemów.
28. Nie powinno się też stosować haseł, w których któryś z członów stanowi imię, nazwę lub numer miesiąca lub inny możliwy do odgadnięcia klucz.

Bezpieczne korzystanie z Internetu
29. W trakcie nauczania zdalnego nauczyciel powinien stale przypominać uczniom o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci.
30. Zabrania się zgrywania na dysk twardy komputera służbowego oraz uruchamia jakichkolwiek programów nielegalnych oraz plików pobranych z niewiadomego źródła.
31. Zabrania się wchodzenia na strony, na których prezentowane są informacje o charakterze przestępczym, hackerskim, pornograficznym, lub innym zakazanym przez prawo (na większości stron tego typu jest zainstalowane szkodliwe oprogramowanie infekujące w sposób automatyczny system operacyjny komputera szkodliwym oprogramowaniem).
32. Nie należy w opcjach przeglądarki internetowej włączać opcji autouzupełniania formularzy i zapamiętywania haseł.
33. W przypadku korzystania z szyfrowanego połączenia przez przeglądarkę, należy zwracać uwagę na pojawienie się odpowiedniej ikonki (kłódka) oraz adresu www rozpoczynającego się frazą ”https:”. Dla pewności należy „kliknąć” na ikonkę kłódki i sprawdzić, czy właścicielem certyfikatu jest wiarygodny właściciel.
34. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku podejrzanego żądania lub prośby zalogowania się na stronę (np. na stronę banku, portalu społecznościowego, e-sklepu, poczty mailowej) lub podania naszych loginów i haseł, PIN-ów, numerów kart płatniczych przez Internet. Szczególnie tyczy się to żądania podania takich informacji przez rzekomy bank.
Zasady korzystania z poczty elektronicznej
35. W przypadku zdalnego nauczania nauczyciele oraz pracownicy szkoły powinni korzystać ze służbowej poczty mailowej.
36. W przypadku przesyłania danych osobowych należy wysyłać pliki zaszyfrowane/spakowane (np. programem 7 zip, winzipem, winrarem) i zahasłowane, gdzie hasło powinno być przesłane do odbiorcy telefonicznie lub SMS.
37. W przypadku zabezpieczenia plików hasłem, obowiązuje minimum 8 znaków: duże i małe litery i cyfry i znaki specjalne, a hasło należy przesłać odrębnym mailem lub inną metodą, np. telefonicznie lub SMS-em.
38. Użytkownicy powinni zwracać szczególną uwagę na poprawność adresu odbiorcy dokumentu.
39. Zaleca się, aby użytkownik podczas przesyłania danych osobowych mailem zawarł w treści prośbę o potwierdzenie otrzymania i zapoznania się z informacją przez adresata.
40. WAŻNE: Nie otwierać załączników od nieznanych nadawców typu .zip, .xlsm, .pdf, .exe w mailach!!!!! Są to zwykle „wirusy”, które infekują komputer oraz często pozostałe komputery w sieci. WYSOKIE RYZYKO UTRATY BEZPOWROTNEJ UTRATY DANYCH.
41. WAŻNE: Nie wolno „klikać” na hiperlinki w mailach, gdyż mogą to być hiperlinki do stron z „wirusami”. Użytkownik „klikając” na taki hiperlink infekuje komputer oraz inne komputery w sieci.
42. Podczas wysyłania maili do wielu adresatów jednocześnie, należy użyć metody „Ukryte do wiadomości – UDW”. Zabronione jest rozsyłanie maili do wielu adresatów z użyciem opcji „Do wiadomości”!
43. Użytkownicy powinni okresowo kasować niepotrzebne maile.
44. Mail służbowy jest przeznaczony wyłącznie do wykonywania obowiązków służbowych.
45. Użytkownicy mają prawo korzystać z poczty mailowej prywatnej tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy nie ma możliwości założenia poczty mailowej służbowej.
46. Przy korzystaniu z maila, użytkownicy mają obowiązek przestrzegać prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego.
47. Użytkownicy nie mają prawa korzystać z maila w celu rozpowszechniania treści o charakterze obraźliwym, niemoralnym lub niestosownym wobec powszechnie obowiązujących zasad postępowania.

Stanisław Szwarkowski
Dyr. ZSP w Kadczy

Ogłoszenie Nr 19/2020/2021

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie i Nauczyciele.

Dobiegł końca 26 dniowy okres przerwy w nauce.

Od 18 stycznia 2021r. rozpoczynamy naukę. W klasach I-III będzie to nauka stacjonarna w szkole.

Dla pozostałych klas (IV-VIII) będzie kontynuowane nauczanie zdalne na dotychczasowych zasadach.

1. W dniu 13 stycznia 2021r. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie wprowadzające nauczanie stacjonarne w szkołach w klasach I-III oraz przedłużył okres nauki zdalnej w pozostałych klasach do dnia 31 stycznia 2021r.

2. Zostały opracowane wytyczne MEiN, MZ i GIS dla uczniów klas I-III, które będą obowiązywać od 18 stycznia 2021r.
Wytyczne zostaną przesłane Rodzicom uczniów klas najmłodszych za pomocą dziennika elektronicznego do zapoznania i przestrzegania.

3. Proszę również Rodziców klas I-III o wypełnienie ankiety epidemiologicznej zgodnie z procedurami obowiązującymi w ZSP w Kadczy i dostarczenie przez dzieci przed pierwszymi zajęciami w poniedziałek 18 stycznia 2021r. Kwestionariusz ankiety zostanie przesłany za pomocą dziennika elektronicznego. Można go również pobrać ze strony internetowej Naszej Szkoły ( www.zspkadcza.iaw.pl)

4. Lekcje w klasach I-III będą odbywać się według planu zajęć obowiązującego do 09 listopada 2020r.

5. W trosce o bezpieczeństwo uczniów klas I – III od 18 stycznia 2021r. do odwołania zajęcia edukacyjne odbywać się będą w budynku szkolnym Nr 1 według poniższego wykazu :
Klasa I – parter, sala nr 3
Klasa II – I piętro, sala nr 6
Klasa III – I piętro, sala nr 5

6. Uczniowie klas 1 – 3 przychodzą do szkoły w podanym poniżej czasie na godziny:
– klasa III – 7.45,
– klasa I – 7.50,
– klasa II – 7.55,
Uczniowie rozpoczynający zajęcia lekcyjne później niż o godzinie 8.00 przychodzą do szatni najwcześniej na 5 minut przed dzwonkiem rozpoczynającym ich lekcje, czyli przychodzą na przerwie międzylekcyjnej.

7. Informuję, że po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej ZSP w Kadczy dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Kadczy są 30 i 31 marca 2021r.

8. Organizacja nauki w szkołach po feriach: ( na podstawie informacji przekazanych przez Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji i Nauki)

a) nauka zdalna na terenie szkoły dla uczniów potrzebujących wsparcia,
-Dyrektor szkoły nadal ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić uczniom realizację zajęć zdalnych w szkole (dotyczy szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych), którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu.

b) opieka świetlicowa dla najmłodszych uczniów,
-Dyrektorzy szkół podstawowych, w tym artystycznych, w których jest prowadzone kształcenie ogólne w zakresie podstawy programowej, są zobowiązani do prowadzenia działalności opiekuńczej dla uczniów klas I-III.

c) konsultacje dla zdających egzaminy,
-Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

d) organizacja konkursów, olimpiad lub turniejów w szkole, centrum lub placówce, – Podobnie jak przed feriami dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

Życzę Wszystkim Dobrego 2021 Roku

Stanisław Szwarkowski
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Kadczy

Ogłoszenie Nr 18/2020/2021

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie i Nauczyciele.

Dobiegł końca przedświąteczny tydzień kształcenia na odległość.
Dla klas IV-VIII upłynęło 38 dni nauki zdalnej (8 tygodni), dla klas najmłodszych 29 dni (6 tygodni)

Pragnę gorąco podziękować Rodzicom za współpracę z Nauczycielami i Wam Uczniowie za solidne wywiązywanie się z obowiązków.
Dzięki wynalezieniu szczepionki na COVID-19 mamy wszyscy nadzieję, że ten bardzo trudny dla nas wszystkich czas wkrótce się skończy. Musimy być jednak cierpliwi i konsekwentni w przestrzeganiu zaleceń epidemicznych.
Mam nadzieję, że zakończymy ten rok szkolny wszyscy razem w Naszej Szkole w dobrym zdrowiu.

Ponownie informuję , że zgodnie z obowiązującymi przepisami Szkoła Podstawowa w Kadczy jest przygotowana na prowadzenie nauczania stacjonarnego lub zdalnego w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole) dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu.
Obecnie z nauki stacjonarnej w szkole korzysta 1 uczennica uczęszczająca do Naszej Szkoły. Pozostali Rodzice nie wystąpili z wnioskiem o zorganizowanie zajęć w szkole.

Przypominam również, że zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych Szkoła Podstawowa w Kadczy zapewnia organizację zajęć opieki świetlicowej dla uczniów klas I-III. Do tej pory nie otrzymałem żadnych zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są również przez Panią Paulinę Marduła – nauczycielkę świetlicy tel. 508 849 385.

Projekt edukacyjny- Szkoły na”6” w Gminie Łącko- od 09 listopada 2020r. jest prowadzony nadal zdalnie.
Ponownie proszę wszystkich Rodziców uczniów biorących udział w projekcie o pomoc swoim dzieciom i współpracę z nauczycielkami realizującymi projekt.

Obecnie trwają prace modernizacyjne w pracowni informatycznej związane z przygotowaniem do montażu 26 stanowisk komputerowych. Wykonano malowanie pracowni, instalację elektryczną z montażem klimatyzacji, zamontowano nowe żaluzje. Prace są finansowane ze środków UE w ramach w/w projektu.

Przekazuję informacje dotyczące funkcjonowania szkoły w okresie od 19.11. do 18.12.2020r. oraz planowane działania do końca stycznia 2021r.

1. W dniu 19 listopada 2020r. zgodnie z Kalendarzem Organizacji Roku Szkolnego 2020/2021 ZSP w Kadczy odbyły się spotkania wychowawców z rodzicami według harmonogramu opracowanego zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEiN
Frekwencja na spotkaniach była wysoka (85,3%)
(12 rodziców nie brało udziału w szkole w konsultacjach z wychowawcami)

W I dekadzie października została przeprowadzona anonimowa ankieta wśród uczniów klas IV-VIII dotycząca korzystania uczniów Naszej Szkoły z płatnych korepetycji. Szczegółowe wyniki ankiety zostały umieszczone w dniu 19.11.2020r. na tablicach ogłoszeń w szkole i zostały przesłane w dzienniku elektronicznym w wiadomościach do wszystkich rodziców klas IV- VIII wraz z wnioskami dla nauczycieli do dalszej pracy.
Niepokojącym zjawiskiem jest fakt, że na 67 uczniów klas IV- VIII z płatnych korepetycji z matematyki korzysta 9 uczniów ( 13,4%)

2. W dniach 25- 27 listopada 2020r. na terenie Naszej Szkoły został przeprowadzony próbny egzamin dla uczniów klasy VIII z zachowaniem wymogów epidemicznych Uczniowie przystąpili do próbnego egzaminu w czterech salach lekcyjnych. Pragnę podziękować wychowawczyni klasy VIII oraz Pani S. Gawlik za organizację i przeprowadzenie egzaminu. Dziękuję również nauczycielom pracującym w komisjach nadzorujących prawidłowy przebieg próbnego egzaminu. Aby mówić o wyniku satysfakcjonującym klasa powinna osiągnąć średnią 70% z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych
Wyniki egzaminu próbnego są niezadawalające .
Poniżej wyniki próbnego egzaminu przeprowadzonego w dniach 25-27.11.2020r. (Uwzględniają tzw. średnią punktową całej klasy VIII)

Próbny egzamin Ósmoklasisty z j. polskiego (z Nową Erą) 25.11.2020r.
1.Ilość punktów do uzyskania z egzaminu: 50 pkt.
2.Średnia klasy – 34pkt. ( 68%)
—————————————————————-
Próbny egzamin Ósmoklasisty z matematyki (z Nową Erą) 26.11.2020
1.Ilość punktów do uzyskania z egzaminu: 30 pkt.
2.Średnia klasy: 10,3 pkt. (34,3%)
—————————————————————-
Próbny Egzamin Ósmoklasisty z języka angielskiego (z Nową Erą) 27.11.2020r.
1.Ilość punktów do uzyskania z egzaminu: 60 pkt.
2.Średnia klasy : 28 pkt.( 47%)

Proszę Uczniów klasy VIII o intensywną i systematyczną pracę w celu poprawy wyników, gdyż od nich będzie zależało do jakiego typu szkoły ponadpodstawowej będą mogli uczęszczać uczniowie od września 2021r. Proszę również Rodziców i Nauczycieli o mobilizację uczniów w/w klasy.

3. W dniu 26 listopada 2020r. zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi odbyła się próbna ewakuacja dzieci z oddziału przedszkolnego. Dziękuję Pani E. Fałowskiej oraz pracownikom obsługowym szkoły za pomoc w przeprowadzeniu ewakuacji.

4. 4 grudnia 2020r. Przedszkole Samorządowe w Kadczy odwiedził Św. Mikołaj. Dziękuję za pomoc w organizacji tego szczególnego święta dla dzieci przedszkolnych Panu Janowi Biel – Prezesowi Związku Podhalan Oddział Jazowsko. Podziękowanie składam również Pani E. Fałowskiej za przygotowanie oprawy tej uroczystości oraz Pani Elżbiecie Sołtys – członka Rady Oddziałowej Rodziców za pomoc w organizacji.

————————————————————————————————-

Planowane działania do końca stycznia 2021r.

1. W dniu 22 grudnia 2020r. (wtorek) o godz. 11.30 w sali gimnastycznej Naszej Szkoły odbędzie się podsumowanie konkursów przedmiotowych, konkursów szkolnych i gminnych, w których brali uczniowie. Bardzo proszę o wyrażenie zgodny na przyjście swoich dzieci po odbiór nagród ufundowanych przez Radę Rodziców przy ZSP w Kadczy. Wręczenie nagród odbędzie się z zachowaniem wymogów i procedur epidemicznych ( max. 5 osób na sali, zabezpieczenie dróg oddechowych maseczką, dostarczenie w dniu przyjścia dziecka wypełnionej ankiety epidemiologicznej podpisanej przez Rodziców ( wzór znajduje się na stronie internetowej szkoły)

2. W dniu 27 listopada Minister Edukacji i Nauki podpisał nowe rozporządzenie, w którym m. in. został podany jednolity dla wszystkich województw termin ferii zimowych : od 04 do 17 stycznia 2021r. Zgodnie z Kalendarzem Organizacji Roku Szkolnego 2020/2021 ZSP w Kadczy pozytywnie zaopiniowanym przez Rodziców, Samorząd Uczniowski i Radę Pedagogiczną dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych na podstawie rozporządzenia MEN z dn. 11.08.2017r. zostały ustalone w dniach 04-05 stycznia 20201r. – czyli na pierwsze 2 dni wyznaczonego terminu ferii przez MEiN. Na podstawie § 11ge. ust.1,2,3 w/w rozporządzenia nowe terminy dni wolnych zostaną podane po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. Informuję, że ustalony łączny wymiar dni wolnych na rok szkolny 2020/2021 nie ulegnie zmianie.

3. Rozporządzenie MEiN z dnia 16 grudnia 2020r. daje możliwość organizacji półkolonii dla uczniów klas I–IV szkoły podstawowej.
Zajęcia w trakcie zimowego wypoczynku będą mogły być prowadzone tylko dla najmłodszych, w ścisłym reżimie sanitarnym, w świetlicach szkolnych oraz innych przystosowanych do tego celu pomieszczeniach, w grupach maksymalnie do 12 uczniów. Zajęcia mogą zorganizować zarówno szkoły i placówki oświatowe, organy prowadzące, jak i organizacje, które na co dzień współpracowały z placówkami w tym zakresie i mają odpowiednie doświadczenie, np. organizacje pozarządowe. Należy pamiętać o tym, że taki wypoczynek musi być zgłoszony do bazy prowadzonej przez MEN wypoczynek.men.gov.pl
Rodzice klas I – IV zainteresowani organizacją półkolonii w Naszej Szkole proszeni są o poinformowanie wychowawczyń klas w nieprzekraczalnym terminie do 22 grudnia 2020r.( wtorek) do godz. 16.00.

4. Informuję o czasie pracy Przedszkola Samorządowego w Kadczy w okresie od 21.12. – 31.12.2020r.
a) 21 – 24.12.2020r. – zajęcia zgodnie z ustalonym planem zajęć
b) 28 – 31.12.2020r. – zajęcia zgodnie z ustalonym planem zajęć
W czasie ferii zimowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kadczy (04. -17.01.2021r.) Przedszkole Samorządowe w Kadczy prowadzi zajęcia zgodnie z ustalonym planem.

5. W związku ze zbliżającym się czasem klasyfikacji uczniów za I półrocze roku szkolnego 2020/2021 przypominam o obowiązujących terminach ustalonych w Kalendarzu Organizacji Roku Szkolnego 2020/ 2021 ZSP w Kadczy
a) 21.12.2020r. – powiadomienie rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych – niedostatecznej lub nagannej.
b) 23 – 31.12.2020r.- zimowa przerwa świąteczna
c) 04 – 17.01.2021r.- ferie zimowe
d) 18.01.2021r. – powiadomienie uczniów o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych
e) 20.01.2021r. –wpisanie przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych do dziennika.
f) 25.01.2021r. – sprawdzian poprawiający przewidywaną śródroczną ocenę klasyfikacyjną
g) 27.01.2021r. – zebranie Rady Pedagogicznej ZSP w Kadczy w sprawie klasyfikacji uczniów za I półrocze roku szkolnego 2020/2021

W związku ze zbliżającym się końcem roku 2020r. pragnę podziękować Rodzicom, Nauczycielom i Uczniom za współpracę.
Jestem przekonany, że Nowy Rok 2021 będzie bardziej pomyślny dla nas wszystkich i pozwoli wrócić do normalności.
Życzę Wszystkim zdrowych, spędzonych w rodzinnym gronie, pełnych miłości i ciepła Świąt Bożego Narodzenia oraz Dobrego Nowego Roku 2021

Stanisław Szwarkowski
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Kadczy

 

Ogłoszenie Nr 17/2020/2021

Zarządzenie nr 7/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy o przedłużeniu nauczania w trybie zdalnym w klasach I-VIII w Szkole Podstawowej w Kadczy
Dyrektor szkoły na podstawie
-Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378)
-Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. 2020r. poz. 2087)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. 2020r. poz. 1166 )
-Statutu Szkoły Podstawowej w Kadczy.

§ 1

1. W okresie od dnia 30 listopada 2020r. do dnia 03 stycznia 2021r. w Szkole Podstawowej w Kadczy kontynuuje się zdalny tryb nauczania zgodnie z opracowanym planem zajęć.
2. Zawiesza się zajęcia stacjonarne uczniów klas I -VIII w zakresie wszystkich przedmiotów.
3. System nauczania zdalnego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w klasach: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII.

§ 2

1. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia zdalnego trybu nauki na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.
2. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja zostaje przekazana drogą mailową lub telefonicznie.

§ 3

1. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie wdrożenia zdalnego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.
Każdy z uczniów klas I – VIII przejdzie na formę zdalnego nauczania, jaka została
wypracowana wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia
w sprzęt komputerowy, a wszelkie trudności związane z tym procesem na bieżąco będą
zgłaszane wychowawcom klas.
2.Wychowawcy klas podejmują działania mające na celu rozwiązanie problemów
sprzętowych ucznia:
1) powiadamiają o trudnościach dyrektora;
2) pomagają w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych;
3) monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania, o czym informują dyrektora szkoły.
3. Szczegółowe obowiązki wychowawców klas opisuje § 4 niniejszego Zarządzenia.
3. Nauczyciele wszystkich przedmiotów uczący w klasach I – VIII przedstawiają (przypominają) swoim uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki.
4. Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określa załącznik nr 1 niniejszego Zarządzenia.
5. Zobowiązuje wszystkich nauczycieli uczących w klasach I – VIII do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych, wcześniej zgłoszonych i zaakceptowanych przez dyrektora szkoły.
6. Zdalne nauczanie ma mieć przede wszystkim charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych:
• www.epodreczniki.pl
• www.gov.pl/zdalnelekcje
• platforma e-wychowanie fizyczne – lekcje wych.fiz. w domu
• dziennik elektroniczny Synergia Librus
• aplikacja MS Teams
7. W celu uzupełnienia nauczania synchronicznego oraz w celu zróżnicowania form pracy zobowiązuję również nauczycieli do pracy z uczniami w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały, a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.
8. Nakazuję wszystkim nauczycielom uczącym w klasach I – VIII do dnia przejścia w tryb zdalny określenie warunków realizacji zdalnych konsultacji merytorycznych – należy określić dni tygodnia oraz godzinę dostępności nauczyciela i narzędzie komunikacji. Zaleca się kontakt za pomocą e-dziennika, kontakt telefoniczny.
9. Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.
10. Ustalam zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami, które stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia i zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zapoznania się z tymi zasadami i stosowania ich w kontaktach z rodzicami.
11. Określam zasady raportowania realizacji podstawy programowej w zdalnym nauczaniu, które określono w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zobowiązuję nauczycieli do stosowania zapisów szczegółowych załącznika.

§ 4

Obowiązki wychowawców klas I – VIII w zakresie wprowadzenia zdalnego trybu nauczania.

1. Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora nauczania zdalnego w stosunku do powierzonych jego opiece uczniów.
2. Wychowawca ma obowiązek:
1) niezwłocznego poinformowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie trybu nauczania, zgodnie z zasadami komunikowania się określonymi w załączniku nr 1,
2) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu. W przypadku braku takiego dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu rozwiązania problemu lub ewentualnego ustalenia alternatywnych form kształcenia,
3) monitoruje proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego ustąpienia, o czym informuje dyrektora szkoły.
4) wskazania sposobu kontaktu : e-dziennik, e-mail, telefon ze swoimi wychowankami,
5) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice,
6) wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.

§ 5

Zasady i sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły w trybie zdalnym.

1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Szczegółowe sposoby prowadzenia dokumentacji szkolnej zostały opisane w załączniku nr 2.

§ 6

Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami oraz sposób przekazywania im informacji o formie i terminach tych konsultacji.

1. Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców konsultacje z nauczycielami.
2. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu przez dziennik elektroniczny.
3. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
4. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom na stronie internetowej szkoły i poprzez e-dziennik.

§7

Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu szkolnego zestawu programów nauczania.

1. Zarządzam wdrożenie procedur wprowadzania modyfikacji programów szkolnego zestawu programów nauczania.
2. Szczegółowe procedury określa załączniku nr 3.

§ 8

Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w zdalnym trybie nauki.

1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.
2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.
3. Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach znajdują się w załączniku nr 4.

§ 9

Zasady i sposoby oceniania w zdalnym trybie nauczania.

1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.
2. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość zostały określone w załączniku nr 5.

 

§ 10

Zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

1. W szkole organizuje się zdalne nauczanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zawiera załącznik nr 6.

§ 11

Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.

1. Na czas wprowadzenia zdalnego nauczania w okresie od 09.11.do 29.11.2020r. wprowadza się szczegółowe warunki korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.
2. Do przestrzegania tych zasad zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły.
3. Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej określono w załączniku nr 7.

§ 12

1. Powrót do stacjonarnego trybu nauki klas I – VIII nastąpi poprzez wydanie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki oraz Zarządzenia Dyrektora ZSP w Kadczy.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Kadcza, dn.25 listopada 2020r.
Stanisław Szwarkowski
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Kadczy

 

Wykaz załączników:
• Załącznik nr 1 Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami.
• Załącznik nr 2 Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w czasie trwania nauczania zdalnego oraz zasady raportowania.
• Załącznik nr 3 Procedury wprowadzania modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.
• Załącznik nr 4 Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach.
• Załącznik nr 5 Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość.
• Załącznik nr 6 Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
• Załącznik nr 7 Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

 

 

Załącznik nr 1
Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami w systemie nauczania zdalnego
1. Nauczyciele w czasie trwania trybu zdalnego są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami.
2. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem następujących narzędzi:
• e-dziennika,
• poczty elektronicznej e-maili,
• telefonów komórkowych i stacjonarnych,
3. Kontaktując się z rodzicami należy określić i podać do ich wiadomości sposoby oraz czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców.

 

Stanisław Szwarkowski
Dyr. ZSP w Kadczy

 

Załącznik nr 2
Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w czasie trwania nauczania zdalnego oraz zasady raportowania
1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami:
1) dokumenty w wersji papierowej, dostępne tylko i wyłącznie na terenie szkoły, zostaną uzupełnione po odwieszeniu zajęć stacjonarnych,
2) dzienniki elektroniczne są uzupełniane na bieżąco każdego dnia,
3) inne dokumenty, np. notatki służbowe, protokoły mogą być tworzone zdalnie i przesyłane drogą elektroniczną.
2. Nauczyciele mają obowiązek złożyć do dyrektora (przesłany drogą elektroniczną) pisemny raport z tygodniowej realizacji zajęć (w każdy piątek). Raport powinien zawierać zestawienie poszczególnych klas (grup międzyoddziałowych), daty i godziny zrealizowanych zajęć, listy obecności uczniów (w przypadku zajęć online), wskazanie zakresu treści nauczania z podstawy programowej oraz wykaz narzędzi oraz zasobów internetowych, które wykorzystano do realizacji .Raport powinien zawierać także odpowiedzi na pytania dotyczące wszelkich trudności w realizacji podstawy programowej.

 

Stanisław Szwarkowski
Dyr. ZSP w Kadczy

Załącznik nr 3
Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu programów szkolnego zestawu programów nauczania
1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, zajęć edukacyjnych przeprowadzają przegląd treści nauczania pod kątem możliwości ich efektywnej realizacji w formie nauczania na odległość.
2. Dyrektor powołuje koordynatora odpowiedzialnego za proces modyfikacji programów, zadaniem którego jest koordynacja wszystkich działań zmierzających do dostosowania programów nauczania do możliwości ich realizacji w formie nauczania zdalnego.
3. Nauczyciele przekazują koordynatorowi informację, jakie treści nauczania należy przesunąć do realizacji w późniejszym terminie a jakie mogą być realizowane w formie pracy zdalnej z uczniami.
4. Koordynator dokonuje korekt w oparciu o te informacje w istniejących programach nauczania i przekazuje je elektronicznie do zatwierdzenia przez dyrektora.
5. Dyrektor zatwierdza zmienione programy nauczania i udostępnia je na stronie internetowej szkoły do realizacji.

 

Stanisław Szwarkowski
Dyr. ZSP w Kadczy

 

Załącznik nr 4
Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach

1. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym).
2. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego przez dziennik elektroniczny.
3. Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.
4. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela.
5. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela ( e-dziennik lub telefonicznie).
6. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela
( e-dziennik lub telefonicznie).
7. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość e-dziennik lub telefonicznie).

 

Stanisław Szwarkowski
Dyr. ZSP w Kadczy

Załącznik nr 5
Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość

1. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej,
2. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu,
3. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
5. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia,
6. W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania, w szczególności za: quizy, rebusy, ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki i in.
7. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia,
8. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane,
9. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.

 

Stanisław Szwarkowski
Dyr. ZSP w Kadczy

Załącznik nr 6
Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

1. Dyrektor szkoły powołuje zespół nauczycieli odpowiedzialnych za organizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Do zespołu powinni należeć nauczyciele uczący, specjaliści, logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, doradcy zawodowi.
3. Zespół analizuje dotychczasowe programy nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i dostosowuje je w taki sposób, aby móc je zrealizować w sposób zdalny.
4. Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne uczniów do podjęcia nauki zdalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia i dostosowania wynikające z dokumentacji stworzonej w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.
5. Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu w sposób zdalny, należy wskazać alternatywną formę realizacji zajęć.
6. Przewodniczący zespołu sporządza raport na temat modyfikacji programów i dostosowania narzędzi informatycznych do możliwości psychofizycznych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i przekazuje go drogą elektroniczną dyrektorowi szkoły.
7. Dopuszcza się taką możliwość modyfikacji programów nauczania w/w uczniów, aby niektóre treści, niedające się zrealizować w sposób zdalny, przesunąć w czasie do momentu, w którym uczniowie wrócą do szkoły.
8. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zdalne konsultacje.
9. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu przez dziennik elektroniczny lub aplikację MS Teams
10. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel lub specjalista, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
11. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom poprzez e-dziennik.

Stanisław Szwarkowski
Dyr. ZSP w Kadczy

 

Załącznik nr 7
Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej
1. Każdy pracownik szkoły korzystający ze służbowego sprzętu IT zobowiązany jest do jego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Za sprzęt IT przyjmuje się: komputery stacjonarne, monitory, drukarki, skanery, ksera, laptopy, służbowe tablety i smartfony.
2. Pracownik jest zobowiązany zgłosić dyrektorowi szkoły zagubienie, utratę lub zniszczenie powierzonego mu sprzętu IT.
3. Samowolne instalowanie otwieranie (demontaż) Sprzętu IT, instalowanie dodatkowych urządzeń (np. twardych dysków, pamięci) lub podłączanie jakichkolwiek niezatwierdzonych urządzeń do systemu informatycznego jest zabronione.
4. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu (WINDOWS + L) lub wylogować się z systemu bądź z programu.
5. Po zakończeniu pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest:
b) wylogować się z systemu informatycznego, a jeśli to wymagane – wyłączyć sprzęt komputerowy,
c) zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelkie nośniki magnetyczne i optyczne na których znajdują się dane osobowe.
6. Pracownik jest zobowiązany do usuwania plików z nośników/dysków, do których mają dostęp inni użytkownicy nieupoważnieni do dostępu do takich plików (np. podczas współużytkowania komputerów).
7. Pracownicy szkoły, użytkujący służbowe komputery przenośne, na których znajdują się dane osobowe lub z dostępem do danych osobowych przez Internet zobowiązani są do stosowania zasad bezpieczeństwa określonych w polityce ochrony danych osobowych.
8. W trakcie nauczania zdalnego, w sytuacji, gdy nauczyciele korzystają ze swojego prywatnego sprzętu komputerowego, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych uczniów, rodziców, innych nauczycieli oraz pracowników szkoły, które gromadzą i są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych w polityce ochrony danych osobowych.
9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt komputerowy.
Zarządzanie uprawnieniami – procedura rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy zdalnej
10. Każdy nauczyciel i każdy uczeń – zwany dalej użytkownikiem (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w pracuje, poczty elektronicznej) musi posiadać swój własny indywidualny identyfikator (login) do logowania się.
11. Tworzenie kont użytkowników wraz z uprawnieniami (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) odbywa się na polecenie nauczyciela uczącego i powinno opierać się na zasadzie pseudonimizacji (używanie np. inicjałów zamiast pełnego imienia i nazwiska)
12. Każdy użytkownik musi posiadać indywidualny identyfikator. Zabronione jest umożliwianie innym osobom pracy na koncie innego użytkownika.
13. Zabrania się pracy wielu użytkowników na wspólnym koncie.
14. Użytkownik (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) rozpoczyna pracę z użyciem identyfikatora i hasła.
15. Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia nauczyciela o próbach logowania się do systemu osoby nieupoważnionej, jeśli system to sygnalizuje.
16. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, użytkownik zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu lub wylogować się z systemu.
17. Po zakończeniu pracy, użytkownik zobowiązany jest:
a) wylogować się z systemu informatycznego, a następnie wyłączyć sprzęt komputerowy,
b) zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelką dokumentację oraz nośniki magnetyczne i optyczne, na których znajdują się dane osobowe.
18. Hasła powinny składać się z 8 znaków.
19. Hasła powinny zawierać duże litery + małe litery + cyfry + znaki specjalne.
20. Hasła nie mogą być łatwe do odgadnięcia. Nie powinny być powszechnie używanymi słowami. W szczególności nie należy jako haseł wykorzystywać: dat, imion i nazwisk osób bliskich, imion zwierząt, popularnych dat, popularnych słów, typowych zestawów: 123456, qwerty, itd.
21. Hasła nie powinny być ujawnianie innym osobom. Nie należy zapisywać haseł na kartkach i w notesach, nie naklejać na monitorze komputera, nie trzymać pod klawiaturą lub w szufladzie.
22. W przypadku ujawnienia hasła – należy natychmiast je zmienić.
23. Hasła powinny być zmieniane co 30 dni.
24. Jeżeli system nie wymusza zmiany haseł, użytkownik zobowiązany jest do samodzielnej zmiany hasła.
25. Użytkownik systemu w trakcie pracy w aplikacji może zmienić swoje hasło.
26. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania hasła w poufności, nawet po utracie przez nie ważności.
27. Zabrania się stosowania tego samego hasła jako zabezpieczenia w dostępie do różnych systemów.
28. Nie powinno się też stosować haseł, w których któryś z członów stanowi imię, nazwę lub numer miesiąca lub inny możliwy do odgadnięcia klucz.

Bezpieczne korzystanie z Internetu
29. W trakcie nauczania zdalnego nauczyciel powinien stale przypominać uczniom o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci.
30. Zabrania się zgrywania na dysk twardy komputera służbowego oraz uruchamia jakichkolwiek programów nielegalnych oraz plików pobranych z niewiadomego źródła.
31. Zabrania się wchodzenia na strony, na których prezentowane są informacje o charakterze przestępczym, hackerskim, pornograficznym, lub innym zakazanym przez prawo (na większości stron tego typu jest zainstalowane szkodliwe oprogramowanie infekujące w sposób automatyczny system operacyjny komputera szkodliwym oprogramowaniem).
32. Nie należy w opcjach przeglądarki internetowej włączać opcji autouzupełniania formularzy i zapamiętywania haseł.
33. W przypadku korzystania z szyfrowanego połączenia przez przeglądarkę, należy zwracać uwagę na pojawienie się odpowiedniej ikonki (kłódka) oraz adresu www rozpoczynającego się frazą ”https:”. Dla pewności należy „kliknąć” na ikonkę kłódki i sprawdzić, czy właścicielem certyfikatu jest wiarygodny właściciel.
34. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku podejrzanego żądania lub prośby zalogowania się na stronę (np. na stronę banku, portalu społecznościowego, e-sklepu, poczty mailowej) lub podania naszych loginów i haseł, PIN-ów, numerów kart płatniczych przez Internet. Szczególnie tyczy się to żądania podania takich informacji przez rzekomy bank.
Zasady korzystania z poczty elektronicznej
35. W przypadku zdalnego nauczania nauczyciele oraz pracownicy szkoły powinni korzystać ze służbowej poczty mailowej.
36. W przypadku przesyłania danych osobowych należy wysyłać pliki zaszyfrowane/spakowane (np. programem 7 zip, winzipem, winrarem) i zahasłowane, gdzie hasło powinno być przesłane do odbiorcy telefonicznie lub SMS.
37. W przypadku zabezpieczenia plików hasłem, obowiązuje minimum 8 znaków: duże i małe litery i cyfry i znaki specjalne, a hasło należy przesłać odrębnym mailem lub inną metodą, np. telefonicznie lub SMS-em.
38. Użytkownicy powinni zwracać szczególną uwagę na poprawność adresu odbiorcy dokumentu.
39. Zaleca się, aby użytkownik podczas przesyłania danych osobowych mailem zawarł w treści prośbę o potwierdzenie otrzymania i zapoznania się z informacją przez adresata.
40. WAŻNE: Nie otwierać załączników od nieznanych nadawców typu .zip, .xlsm, .pdf, .exe w mailach!!!!! Są to zwykle „wirusy”, które infekują komputer oraz często pozostałe komputery w sieci. WYSOKIE RYZYKO UTRATY BEZPOWROTNEJ UTRATY DANYCH.
41. WAŻNE: Nie wolno „klikać” na hiperlinki w mailach, gdyż mogą to być hiperlinki do stron z „wirusami”. Użytkownik „klikając” na taki hiperlink infekuje komputer oraz inne komputery w sieci.
42. Podczas wysyłania maili do wielu adresatów jednocześnie, należy użyć metody „Ukryte do wiadomości – UDW”. Zabronione jest rozsyłanie maili do wielu adresatów z użyciem opcji „Do wiadomości”!
43. Użytkownicy powinni okresowo kasować niepotrzebne maile.
44. Mail służbowy jest przeznaczony wyłącznie do wykonywania obowiązków służbowych.
45. Użytkownicy mają prawo korzystać z poczty mailowej prywatnej tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy nie ma możliwości założenia poczty mailowej służbowej.
46. Przy korzystaniu z maila, użytkownicy mają obowiązek przestrzegać prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego.
47. Użytkownicy nie mają prawa korzystać z maila w celu rozpowszechniania treści o charakterze obraźliwym, niemoralnym lub niestosownym wobec powszechnie obowiązujących zasad postępowania.

Stanisław Szwarkowski
Dyr. ZSP w Kadczy

 

Ogłoszenie Nr 16/2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy informuje , że zgodnie z kalendarzem organizacji roku szkolnego 2020/2021 w dniu 19 listopada (czwartek) odbędą się spotkania z wychowawcami klas I-VIII w sprawie uzyskanych wyników dydaktyczno-wychowawczych przez uczniów tutejszej szkoły za okres: wrzesień – listopad 2020r.

Ze względu na obowiązujące przepisy sanitarne (strefa czerwona) w spotkaniu może uczestniczyć max. 5 osób.

Proszę o zapoznanie się z harmonogramem spotkań przesłanych w dzienniku elektronicznym przez wychowawców klasowych w dniu dzisiejszym.

W przypadku trudności z przybyciem do szkoły w określonym czasie proszę o poinformowanie wychowawców w wiadomościach w dzienniku elektronicznym w terminie do 18.11.2020r.

Spotkania odbędą się w salach lekcyjnych przydzielonych na początku roku szkolnego poszczególnym klasom.

Pozostali nauczyciele uczący w SP w Kadczy są do dyspozycji Rodziców przez cały okres nauki zdalnej w godzinach ustalonych w harmonogramie konsultacji nauczycieli umieszczonym na stronie internetowej szkoły.

Po spotkaniach jest możliwość odbioru kart rowerowych dla uczniów, którzy w listopadzie 2020r. zdali egzamin.

W załączeniu harmonogram zebrań z Rodzicami.

Z poważaniem.
S. Szwarkowski – Dyrektor ZSP w Kadczy

Załączniki:

Ogłoszenie Nr15/2020/2021

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Drodzy Uczniowie!

Zakończył się pierwszy tydzień kształcenia na odległość wszystkich klas Szkoły Podstawowej w Kadczy.
Dziękuję Rodzicom i Nauczycielom za współpracę w zakresie prowadzenia zdalnego nauczania.
Dziękuję również Uczniom za cierpliwość i solidność w wykonywaniu swoich obowiązków w tym szczególnym dla nas wszystkich czasie.

1. W tym tygodniu obchodziliśmy 102 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Dziękuję Pani Renacie Plata wychowawczyni klasy VI za przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Naszej Szkoły okolicznościowej prezentacji poświęconej temu bardzo ważnemu wydarzeniu. Podziękowania składam także Basi Zielińskiej uczennicy klasy VI, która opracowała całość prezentacji.

Ze wzruszeniem wysłuchałem utworu muzycznego „Uwierz Polsko” zaaranżowanego przez Pana Matusiewicza, nauczyciela muzyki. Dziękuję Panu Piotrowi i 11 uczennicom Naszej Szkoły za opracowanie i piękne wykonanie pieśni.
Jestem przekonany, że Rodzice Amelki Chłud, Anielki i Hani Florian, Madzi Lizoń, Nikoli Niemiec, Zuzi Piszczek, Milenki i Oliwki Potoniec, Martynki Warzecha, Nikoli Wszołek i Kamilki Zaremba są dumni ze swoich córek. Gratuluję!

2. Przypominam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Szkoła Podstawowa w Kadczy jest przygotowana na prowadzenie nauczania stacjonarnego lub zdalnego w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole) dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu.
W I tygodniu nauczania nikt z Rodziców nie wystąpił z wnioskiem o zorganizowanie zajęć w szkole.

3.Informuję, że zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych – działalność opiekuńcza dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, Szkoła Podstawowa w Kadczy zapewnia organizację zajęć opieki świetlicowej dla uczniów w/w klas. Rodzice chcący skorzystać ze świetlicy mogą zgłosić w szkole taką potrzebę. Godziny pracy świetlicy będą wynikać z informacji zebranych od Rodziców. Sugerowane są godziny dopołudniowe ze względu na naukę zdalną uczniów klas I-III rozpoczynającą się w godzinach południowych. W jednej grupie będzie mogło przebywać do 12 uczniów. Zgłoszenia przyjmowane są w szkole oraz przez Panią Paulinę Marduła – nauczycielkę świetlicy tel. 508 849 385.

 

4. Informuję, że projekt edukacyjny- Szkoły na”6” w Gminie Łącko- od 09 listopada 2020r. jest prowadzony zdalnie.
Dziękuję Rodzicom za podjęcie inicjatywy wystąpienia z wnioskami w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w ramach w/w projektu. Wpłynęło 21 wniosków Rodziców, które zostały przesłane drogą mailową do Pani Kierownik projektu w dniu 10 listopada 2020r.
W treści wiadomości skierowanej do Pani Kierownik napisałem : „W dalszym ciągu podtrzymuję swoje stanowisko dotyczące możliwości czasowego zawieszenia zajęć zdalnych w ramach projektu z powodu na zbyt duże obciążenia dzieci pracą przy komputerze oraz trudnościami związanymi z uzyskaniem połączeń internetowych ze względu na różne prędkości transferowe wykupione przez rodziców uczniów biorących udział w w/w projekcie.”
Do tej pory nie otrzymałem decyzji ze strony kierownictwa projektu w tej sprawie.
Proszę wszystkich Rodziców uczniów biorących udział w projekcie o pomoc swoim dzieciom i współpracę z nauczycielkami realizującymi projekt.

5. Informuję, że od 16 listopada 2020r. zostają wznowione eliminacje szkolne konkursów przedmiotowych i tematycznych. Konkursy odbywać się będą na terenie szkoły z uwzględnieniem przestrzegania wymogów sanitarnych związanych ze zminimalizowaniem zagrożenia zakażenia COVID-19.

6. W związku w wprowadzeniem kształcenia na odległość zmianie uległ harmonogram konsultacji nauczycieli z rodzicami. Harmonogram został umieszczony na stronie internetowej szkoły.

Życzę wszystkim Rodzicom, Nauczycielom oraz Uczniom dużo zdrowia i wytrwałości.

Z poważaniem:
S. Szwarkowski – Dyr. ZSP w Kadczy

Ogłoszenie Nr 14/2020/2021

Zarządzenie nr 6/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy o zmianie trybu nauczania na tryb zdalny w klasach I-VIII w Szkole Podstawowej w Kadczy.

Dyrektor szkoły na podstawie
-Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378)
-Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 05 listopada 2020r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. 2020r. poz. 1960)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. 2020r. poz. 1166 )
-Statutu Szkoły Podstawowej w Kadczy.

 

§ 1

1. W okresie od dnia 09 listopada do dnia 29 listopada 2020r. w Szkole Podstawowej w Kadczy wprowadza się zdalny tryb nauczania zgodnie z opracowanym planem zajęć.
2. Dyrektor szkoły zawiesza zajęcia stacjonarne uczniów klas I -VIII w zakresie: wszystkich przedmiotów.
3. System nauczania zdalnego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w klasach: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII.

§ 2

1. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia zdalnego trybu nauki na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.
2. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja zostaje przekazana drogą mailową lub telefonicznie.

§ 3

1. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie wdrożenia zdalnego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.
Każdy z uczniów klas I – VIII przejdzie na formę zdalnego nauczania, jaka została
wypracowana wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia
w sprzęt komputerowy, a wszelkie trudności związane z tym procesem na bieżąco będą
zgłaszane wychowawcom klas.
2.Wychowawcy klas podejmują działania mające na celu rozwiązanie problemów
sprzętowych ucznia:
1) powiadamiają o trudnościach dyrektora;
2) pomagają w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych;
3) monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania, o czym informują dyrektora szkoły.
3. Szczegółowe obowiązki wychowawców klas opisuje § 4 niniejszego Zarządzenia.
3. Nauczyciele wszystkich przedmiotów uczący w klasach I – VIII przedstawiają (przypominają) swoim uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki.
4. Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określa załącznik nr 1 niniejszego Zarządzenia.
5. Zobowiązuje wszystkich nauczycieli uczących w klasach I – VIII do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych, wcześniej zgłoszonych i zaakceptowanych przez dyrektora szkoły.
6. Zdalne nauczanie ma mieć przede wszystkim charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych:
• www.epodreczniki.pl
• www.gov.pl/zdalnelekcje
• platforma e-wychowanie fizyczne – lekcje wych.fiz. w domu
• dziennik elektroniczny Synergia Librus
• aplikacja MS Teams
7. W celu uzupełnienia nauczania synchronicznego oraz w celu zróżnicowania form pracy zobowiązuję również nauczycieli do pracy z uczniami w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały, a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.
8. Nakazuję wszystkim nauczycielom uczącym w klasach I – VIII do dnia przejścia w tryb zdalny określenie warunków realizacji zdalnych konsultacji merytorycznych – należy określić dni tygodnia oraz godzinę dostępności nauczyciela i narzędzie komunikacji. Zaleca się kontakt za pomocą e-dziennika, kontakt telefoniczny.
9. Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.
10. Ustalam zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami, które stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia i zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zapoznania się z tymi zasadami i stosowania ich w kontaktach z rodzicami.
11. Określam zasady raportowania realizacji podstawy programowej w zdalnym nauczaniu, które określono w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zobowiązuję nauczycieli do stosowania zapisów szczegółowych załącznika.

§ 4

Obowiązki wychowawców klas I – VIII w zakresie wprowadzenia zdalnego trybu nauczania.

1. Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora nauczania zdalnego w stosunku do powierzonych jego opiece uczniów.
2. Wychowawca ma obowiązek:
1) niezwłocznego poinformowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie trybu nauczania, zgodnie z zasadami komunikowania się określonymi w załączniku nr 1,
2) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu. W przypadku braku takiego dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu rozwiązania problemu lub ewentualnego ustalenia alternatywnych form kształcenia,
3) monitoruje proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego ustąpienia, o czym informuje dyrektora szkoły.
4) wskazania sposobu kontaktu : e-dziennik, e-mail, telefon ze swoimi wychowankami,
5) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice,
6) wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.

§ 5

Zasady i sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły w trybie zdalnym.

1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Szczegółowe sposoby prowadzenia dokumentacji szkolnej zostały opisane w załączniku nr 2.

§ 6

Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami oraz sposób przekazywania im informacji o formie i terminach tych konsultacji.

1. Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców konsultacje z nauczycielami.
2. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu przez dziennik elektroniczny.
3. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
4. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom na stronie internetowej szkoły i poprzez e-dziennik.

§7

Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu szkolnego zestawu programów nauczania.

1. Zarządzam wdrożenie procedur wprowadzania modyfikacji programów szkolnego zestawu programów nauczania.
2. Szczegółowe procedury określa załączniku nr 3.

§ 8

Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w zdalnym trybie nauki.

1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.
2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.
3. Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach znajdują się w załączniku nr 4.

§ 9

Zasady i sposoby oceniania w zdalnym trybie nauczania.

1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.
2. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość zostały określone w załączniku nr 5.

§ 10

Zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

1. W szkole organizuje się zdalne nauczanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zawiera załącznik nr 6.

§ 11

Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.

1. Na czas wprowadzenia zdalnego nauczania w okresie od 09.11.do 29.11.2020r. wprowadza się szczegółowe warunki korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.
2. Do przestrzegania tych zasad zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły.
3. Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej określono w załączniku nr 7.

§ 12

1. Powrót do stacjonarnego trybu nauki klas I – VIII nastąpi poprzez wydanie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki oraz Zarządzenia Dyrektora ZSP w Kadczy.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Kadcza, dn.09 listopada 2020r.
Stanisław Szwarkowski
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Kadczy

Wykaz załączników:
• Załącznik nr 1 Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami.
• Załącznik nr 2 Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w czasie trwania nauczania zdalnego oraz zasady raportowania.
• Załącznik nr 3 Procedury wprowadzania modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.
• Załącznik nr 4 Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach.
• Załącznik nr 5 Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość.
• Załącznik nr 6 Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
• Załącznik nr 7 Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

 

Załącznik nr 1

Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami w systemie nauczania zdalnego
1. Nauczyciele w czasie trwania trybu zdalnego są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami.
2. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem następujących narzędzi:
• e-dziennika,
• poczty elektronicznej e-maili,
• telefonów komórkowych i stacjonarnych,
3. Kontaktując się z rodzicami należy określić i podać do ich wiadomości sposoby oraz czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców.

 

Załącznik nr 2

Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w czasie trwania nauczania zdalnego oraz zasady raportowania
1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami:
1) dokumenty w wersji papierowej, dostępne tylko i wyłącznie na terenie szkoły, zostaną uzupełnione po odwieszeniu zajęć stacjonarnych,
2) dzienniki elektroniczne są uzupełniane na bieżąco każdego dnia,
3) inne dokumenty, np. notatki służbowe, protokoły mogą być tworzone zdalnie i przesyłane drogą elektroniczną.
2. Nauczyciele mają obowiązek złożyć do dyrektora (przesłany drogą elektroniczną) pisemny raport z tygodniowej realizacji zajęć (w każdy piątek). Raport powinien zawierać zestawienie poszczególnych klas (grup międzyoddziałowych), daty i godziny zrealizowanych zajęć, listy obecności uczniów (w przypadku zajęć online), wskazanie zakresu treści nauczania z podstawy programowej oraz wykaz narzędzi oraz zasobów internetowych, które wykorzystano do realizacji (wzór raportu poniżej). Raport powinien zawierać także odpowiedzi na pytania dotyczące wszelkich trudności w realizacji podstawy programowe.

Imię i nazwisko nauczyciela: ……………………………………….
Nauczany przedmiot: …………………………………………
Data sporządzenia raportu:…………………………………………

Klasa Obecni
(liczba uczniów) Nieobecni
(liczba uczniów) Przedmiot Data i godzina zajęć Temat lekcji i zakres treści z podstawy programowej Wykorzystane narzędzia informatyczne

Pytanie ankietowe Odpowiedź nauczyciela Uwagi spostrzeżenia nauczyciela
1. Czy treści programowe przewidziane do realizacji w tym tygodniu zostały zrealizowane?
2. Jakie trudności wystąpiły przy ich realizacji (organizacyjne, techniczne, inne)
3. Czy praca uczniów została oceniona zgodnie z przyjętymi zasadami?
4. Czy stopień przyswojenia wiedzy przez uczniów jest satysfakcjonujący?

Podpis nauczyciela: …………………………………..

Załącznik nr 3

Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu programów szkolnego zestawu programów nauczania
1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, zajęć edukacyjnych przeprowadzają przegląd treści nauczania pod kątem możliwości ich efektywnej realizacji w formie nauczania na odległość.
2. Dyrektor powołuje koordynatora odpowiedzialnego za proces modyfikacji programów, zadaniem którego jest koordynacja wszystkich działań zmierzających do dostosowania programów nauczania do możliwości ich realizacji w formie nauczania zdalnego.
3. Nauczyciele przekazują koordynatorowi informację, jakie treści nauczania należy przesunąć do realizacji w późniejszym terminie a jakie mogą być realizowane w formie pracy zdalnej z uczniami.
4. Koordynator dokonuje korekt w oparciu o te informacje w istniejących programach nauczania i przekazuje je elektronicznie do zatwierdzenia przez dyrektora.
5. Dyrektor zatwierdza zmienione programy nauczania i udostępnia je na stronie internetowej szkoły do realizacji.

 

Załącznik nr 4

Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach

1. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym).
2. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego przez dziennik elektroniczny.
3. Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.
4. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela.
5. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela ( e-dziennik lub telefonicznie).
6. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela
( e-dziennik lub telefonicznie).
7. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość e-dziennik lub telefonicznie).

Załącznik nr 5

Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość

1. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej,
2. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu,
3. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
5. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia,
6. W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania, w szczególności za: quizy, rebusy, ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki i in.
7. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia,
8. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane,
9. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.

Załącznik nr 6

Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

1. Dyrektor szkoły powołuje zespół nauczycieli odpowiedzialnych za organizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Do zespołu powinni należeć nauczyciele uczący, specjaliści, logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, doradcy zawodowi.
3. Zespół analizuje dotychczasowe programy nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i dostosowuje je w taki sposób, aby móc je zrealizować w sposób zdalny.
4. Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne uczniów do podjęcia nauki zdalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia i dostosowania wynikające z dokumentacji stworzonej w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.
5. Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu w sposób zdalny, należy wskazać alternatywną formę realizacji zajęć.
6. Przewodniczący zespołu sporządza raport na temat modyfikacji programów i dostosowania narzędzi informatycznych do możliwości psychofizycznych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i przekazuje go drogą elektroniczną dyrektorowi szkoły.
7. Dopuszcza się taką możliwość modyfikacji programów nauczania w/w uczniów, aby niektóre treści, niedające się zrealizować w sposób zdalny, przesunąć w czasie do momentu, w którym uczniowie wrócą do szkoły.
8. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zdalne konsultacje.
9. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu przez dziennik elektroniczny lub aplikację MS Teams
10. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel lub specjalista, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
11. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom poprzez e-dziennik.

Załącznik nr 7

Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej

1. Każdy pracownik szkoły korzystający ze służbowego sprzętu IT zobowiązany jest do jego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Za sprzęt IT przyjmuje się: komputery stacjonarne, monitory, drukarki, skanery, ksera, laptopy, służbowe tablety i smartfony.
2. Pracownik jest zobowiązany zgłosić dyrektorowi szkoły zagubienie, utratę lub zniszczenie powierzonego mu sprzętu IT.
3. Samowolne instalowanie otwieranie (demontaż) Sprzętu IT, instalowanie dodatkowych urządzeń (np. twardych dysków, pamięci) lub podłączanie jakichkolwiek niezatwierdzonych urządzeń do systemu informatycznego jest zabronione.
4. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu (WINDOWS + L) lub wylogować się z systemu bądź z programu.
5. Po zakończeniu pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest:
b) wylogować się z systemu informatycznego, a jeśli to wymagane – wyłączyć sprzęt komputerowy,
c) zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelkie nośniki magnetyczne i optyczne na których znajdują się dane osobowe.
6. Pracownik jest zobowiązany do usuwania plików z nośników/dysków, do których mają dostęp inni użytkownicy nieupoważnieni do dostępu do takich plików (np. podczas współużytkowania komputerów).
7. Pracownicy szkoły, użytkujący służbowe komputery przenośne, na których znajdują się dane osobowe lub z dostępem do danych osobowych przez Internet zobowiązani są do stosowania zasad bezpieczeństwa określonych w polityce ochrony danych osobowych.
8. W trakcie nauczania zdalnego, w sytuacji, gdy nauczyciele korzystają ze swojego prywatnego sprzętu komputerowego, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych uczniów, rodziców, innych nauczycieli oraz pracowników szkoły, które gromadzą i są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych w polityce ochrony danych osobowych.
9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt komputerowy.
Zarządzanie uprawnieniami – procedura rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy zdalnej
10. Każdy nauczyciel i każdy uczeń – zwany dalej użytkownikiem (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w pracuje, poczty elektronicznej) musi posiadać swój własny indywidualny identyfikator (login) do logowania się.
11. Tworzenie kont użytkowników wraz z uprawnieniami (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) odbywa się na polecenie nauczyciela uczącego i powinno opierać się na zasadzie pseudonimizacji (używanie np. inicjałów zamiast pełnego imienia i nazwiska)
12. Każdy użytkownik musi posiadać indywidualny identyfikator. Zabronione jest umożliwianie innym osobom pracy na koncie innego użytkownika.
13. Zabrania się pracy wielu użytkowników na wspólnym koncie.
14. Użytkownik (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) rozpoczyna pracę z użyciem identyfikatora i hasła.
15. Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia nauczyciela o próbach logowania się do systemu osoby nieupoważnionej, jeśli system to sygnalizuje.
16. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, użytkownik zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu lub wylogować się z systemu.
17. Po zakończeniu pracy, użytkownik zobowiązany jest:
a) wylogować się z systemu informatycznego, a następnie wyłączyć sprzęt komputerowy,
b) zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelką dokumentację oraz nośniki magnetyczne i optyczne, na których znajdują się dane osobowe.
18. Hasła powinny składać się z 8 znaków.
19. Hasła powinny zawierać duże litery + małe litery + cyfry + znaki specjalne.
20. Hasła nie mogą być łatwe do odgadnięcia. Nie powinny być powszechnie używanymi słowami. W szczególności nie należy jako haseł wykorzystywać: dat, imion i nazwisk osób bliskich, imion zwierząt, popularnych dat, popularnych słów, typowych zestawów: 123456, qwerty, itd.
21. Hasła nie powinny być ujawnianie innym osobom. Nie należy zapisywać haseł na kartkach i w notesach, nie naklejać na monitorze komputera, nie trzymać pod klawiaturą lub w szufladzie.
22. W przypadku ujawnienia hasła – należy natychmiast je zmienić.
23. Hasła powinny być zmieniane co 30 dni.
24. Jeżeli system nie wymusza zmiany haseł, użytkownik zobowiązany jest do samodzielnej zmiany hasła.
25. Użytkownik systemu w trakcie pracy w aplikacji może zmienić swoje hasło.
26. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania hasła w poufności, nawet po utracie przez nie ważności.
27. Zabrania się stosowania tego samego hasła jako zabezpieczenia w dostępie do różnych systemów.
28. Nie powinno się też stosować haseł, w których któryś z członów stanowi imię, nazwę lub numer miesiąca lub inny możliwy do odgadnięcia klucz.

 

Bezpieczne korzystanie z Internetu

1. W trakcie nauczania zdalnego nauczyciel powinien stale przypominać uczniom o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci.
2. Zabrania się zgrywania na dysk twardy komputera służbowego oraz uruchamia jakichkolwiek programów nielegalnych oraz plików pobranych z niewiadomego źródła.
3. Zabrania się wchodzenia na strony, na których prezentowane są informacje o charakterze przestępczym, hackerskim, pornograficznym, lub innym zakazanym przez prawo (na większości stron tego typu jest zainstalowane szkodliwe oprogramowanie infekujące w sposób automatyczny system operacyjny komputera szkodliwym oprogramowaniem).
4. Nie należy w opcjach przeglądarki internetowej włączać opcji autouzupełniania formularzy i zapamiętywania haseł.
5. W przypadku korzystania z szyfrowanego połączenia przez przeglądarkę, należy zwracać uwagę na pojawienie się odpowiedniej ikonki (kłódka) oraz adresu www rozpoczynającego się frazą ”https:”. Dla pewności należy „kliknąć” na ikonkę kłódki i sprawdzić, czy właścicielem certyfikatu jest wiarygodny właściciel.
6. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku podejrzanego żądania lub prośby zalogowania się na stronę (np. na stronę banku, portalu społecznościowego, e-sklepu, poczty mailowej) lub podania naszych loginów i haseł, PIN-ów, numerów kart płatniczych przez Internet. Szczególnie tyczy się to żądania podania takich informacji przez rzekomy bank.
Zasady korzystania z poczty elektronicznej
7. W przypadku zdalnego nauczania nauczyciele oraz pracownicy szkoły powinni korzystać ze służbowej poczty mailowej.
8. W przypadku przesyłania danych osobowych należy wysyłać pliki zaszyfrowane/spakowane (np. programem 7 zip, winzipem, winrarem) i zahasłowane, gdzie hasło powinno być przesłane do odbiorcy telefonicznie lub SMS.
9. W przypadku zabezpieczenia plików hasłem, obowiązuje minimum 8 znaków: duże i małe litery i cyfry i znaki specjalne, a hasło należy przesłać odrębnym mailem lub inną metodą, np. telefonicznie lub SMS-em.
10. Użytkownicy powinni zwracać szczególną uwagę na poprawność adresu odbiorcy dokumentu.
11. Zaleca się, aby użytkownik podczas przesyłania danych osobowych mailem zawarł w treści prośbę o potwierdzenie otrzymania i zapoznania się z informacją przez adresata.
12. WAŻNE: Nie otwierać załączników od nieznanych nadawców typu .zip, .xlsm, .pdf, .exe w mailach!!!!! Są to zwykle „wirusy”, które infekują komputer oraz często pozostałe komputery w sieci. WYSOKIE RYZYKO UTRATY BEZPOWROTNEJ UTRATY DANYCH.
13. WAŻNE: Nie wolno „klikać” na hiperlinki w mailach, gdyż mogą to być hiperlinki do stron z „wirusami”. Użytkownik „klikając” na taki hiperlink infekuje komputer oraz inne komputery w sieci.
14. Podczas wysyłania maili do wielu adresatów jednocześnie, należy użyć metody „Ukryte do wiadomości – UDW”. Zabronione jest rozsyłanie maili do wielu adresatów z użyciem opcji „Do wiadomości”!
15. Użytkownicy powinni okresowo kasować niepotrzebne maile.
16. Mail służbowy jest przeznaczony wyłącznie do wykonywania obowiązków służbowych.
17. Użytkownicy mają prawo korzystać z poczty mailowej prywatnej tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy nie ma możliwości założenia poczty mailowej służbowej.
18. Przy korzystaniu z maila, użytkownicy mają obowiązek przestrzegać prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego.
19. Użytkownicy nie mają prawa korzystać z maila w celu rozpowszechniania treści o charakterze obraźliwym, niemoralnym lub niestosownym wobec powszechnie obowiązujących zasad postępowania.

Stanisław Szwarkowski
Dyr. ZSP w Kadczy

Ogłoszenie Nr 13/2020/2021

Szanowni Państwo!

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego informuje:

1. W wiadomościach dla Rodziców uczniów klas I-III został przesłany nowy plan zajęć obowiązujący od 09 listopada 2020r.

2.W wiadomościach dla Rodziców uczniów biorących udział w projekcie UE Szkoły na “6′ w Gminie Łącko została przesłana informacja dotycząca propozycji zawieszenia zajęć zdalnych w ramach w/w projektu.

3.Informuję, że SP w Kadczy nie dysponuje już laptopami do wypożyczenia.

Przypominam, że w okresie wiosennym dwukrotnie informowałem wszystkich Rodziców o możliwości składania zapotrzebowania na laptopy.
Złożono 6 wniosków. Szkoła otrzymała 6 laptopów.
Obecnie wszystkie laptopy zostały wypożyczone uczniom klas starszych.
Ponadto wypożyczono 2 laptopy znajdujące się na wyposażeniu szkoły. Większą ilością laptopów szkoła nie dysponuje.

Z poważaniem S. Szwarkowski – Dyr. ZSP w Kadczy

Ogłoszenie Nr 12/2020/2021

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy informuje o planowanych zmianach od 9 listopada 2020r.

1. Decyzją Premiera RP od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. zostaje przedłużenie zawieszenia zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.
Oznacza to, że uczniowie i słuchacze wszystkich klas Szkoły Podstawowej w Kadczy – do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

2. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły jest zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).
Bardzo proszę o informację zwrotną od Rodziców do 06.11.2020r.( piątek) w sprawie zabezpieczenia uczniom zajęć w szkole. Informację proszę przesłać wychowawcom klas.

3.W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych będzie możliwość po uzgodnieniu z wychowawcą przeprowadzenie konsultacji uczniów klasy ósmej na terenie szkoły.
Mogą to być konsultacje indywidualne lub w grupach, do 5 osób.

4. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych będzie możliwość przeprowadzenia olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły.
Poszczególne etapy tych zawodów odbywają się w różnych terminach, od września do czerwca. Tytuły laureata i finalisty olimpiady oraz turnieju, a także laureata konkursu nadają ich posiadaczom istotne uprawnienia, zarówno w systemie egzaminów zewnętrznych, jak i procesie rekrutacji.

5. Od poniedziałku, 9 listopada 2020r. Szkoła Podstawowa w Kadczy zapewnienia uczniom zajęcia opieki świetlicowej, w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

6. Nauczyciele realizujący nauczanie zdalne będą mogli zostać oddelegowani do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie szkoły. Rozwiązanie to przyczyni się do zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa wśród pracowników na terenie placówki.

7. Przedszkole Samorządowe w Kadczy będzie funkcjonowało bez zmian.

8 .Przypominam, że istniejące przepisy dają możliwość zawieszenia funkcjonowania przedszkola, jeżeli występują przesłanki zagrażające życiu i bezpieczeństwu dzieci.

Z poważaniem
Stanisław Szwarkowski – Dyrektor ZSP w Kadczy

Ogłoszenie Nr 11/2020/2021

Realizacja projektu “Szkoły na “6” w Gminie Łącko”

Informuję, że od dzisiaj tj. od 26.10.2020r. do 30.10.2020r. realizacja zajęć w ramach projektu “Szkoły na “6” w Gminie Łącko” jest zawieszona.

Z poważaniem,
Stanisław Szwarkowski – dyr. ZSP w Kadczy

Ogłoszenie NR10/2020/2021

Zarządzenie nr 5/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy o zmianie trybu nauczania na tryb zdalny w klasach IV-VIII w Szkole Podstawowej w Kadczy.

Dyrektor szkoły na podstawie
-Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378)
-Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. 2020r. poz. 1870)
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. 2020r. poz. 1166 )
-Statutu Szkoły Podstawowej w Kadczy

§ 1

1. W okresie od dnia 26października do dnia 08 listopada 2020r. w Szkole Podstawowej w Kadczy wprowadza się zdalny tryb nauczania zgodnie z opracowanym planem zajęć.
2. Dyrektor szkoły zawiesza zajęcia stacjonarne uczniów klas IV -VIII w zakresie: wszystkich przedmiotów.
3. System nauczania zdalnego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w klasach IV, V, VI, VII i VIII.

§ 2

1. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia zdalnego trybu nauki na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym
2. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja zostaje przekazana drogą mailową lub telefonicznie.

§ 3

1. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie wdrożenia zdalnego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.
Każdy z uczniów klas IV – VIII przejdzie na formę zdalnego nauczania, jaka została
wypracowana wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia
w sprzęt komputerowy, a wszelkie trudności związane z tym procesem na bieżąco będą
zgłaszane wychowawcom klas.
2.Wychowawcy klas podejmują działania mające na celu rozwiązanie problemów
sprzętowych ucznia:
1) powiadamiają o trudnościach dyrektora;
2) pomagają w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych;
3) monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania, o czym informują dyrektora szkoły.
3. Szczegółowe obowiązki wychowawców klas opisuje § 4 niniejszego Zarządzenia.
3. Nauczyciele wszystkich przedmiotów uczący w klasach IV, V, VI, VII, VIII przedstawiają (przypominają) swoim uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki.
4. Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określa załącznik nr 1 niniejszego Zarządzenia.
5. Zobowiązuje wszystkich nauczycieli uczących w klasach IV, V, VI, VII, VIII do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych, wcześniej zgłoszonych i zaakceptowanych przez dyrektora szkoły.
6. Zdalne nauczanie ma mieć przede wszystkim charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych:
• www.epodreczniki.pl
• www.gov.pl/zdalnelekcje
• Platforma e-wychowanie fizyczne – lekcje wych.fiz. w domu
• Dziennik elektroniczny Synergia Librus
• Aplikacja MS Teams
7. W celu uzupełnienia nauczania synchronicznego oraz w celu zróżnicowania form pracy zobowiązuję również nauczycieli do pracy z uczniami w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały, a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.
8. Nakazuję wszystkim nauczycielom uczącym w klasach IV,V, VI,VII, VIII do dnia przejścia w tryb zdalny określenie warunków realizacji zdalnych konsultacji merytorycznych – należy określić dni tygodnia oraz godzinę dostępności nauczyciela i narzędzie komunikacji. Zaleca się kontakt za pomocą e-dziennika, kontakt telefoniczny
9. Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.
10. Ustalam zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami, które stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia i zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zapoznania się z tymi zasadami i stosowania ich w kontaktach z rodzicami.
11. Określam zasady raportowania realizacji podstawy programowej w zdalnym nauczaniu, które określono w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zobowiązuję nauczycieli do stosowania zapisów szczegółowych załącznika.

§ 4

Obowiązki wychowawców klas IV -VIII w zakresie wprowadzenia zdalnego trybu nauczania

1. Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora nauczania zdalnego w stosunku do powierzonych jego opiece uczniów.
2. Wychowawca ma obowiązek:
1) niezwłocznego poinformowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie trybu nauczania, zgodnie z zasadami komunikowania się określonymi w załączniku nr 1,
2) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu. W przypadku braku takiego dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu rozwiązania problemu lub ewentualnego ustalenia alternatywnych form kształcenia,
3) monitoruje proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego ustąpienia, o czym informuje dyrektora szkoły.
4) wskazania sposobu kontaktu : e-dziennik, e-mail, telefon ze swoimi wychowankami,
5) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice,
6) wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.

§ 5

Zasady i sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły w trybie zdalnym

1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Szczegółowe sposoby prowadzenia dokumentacji szkolnej zostały opisane w załączniku nr 2.

§ 6

Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami oraz sposób przekazywania im informacji o formie i terminach tych konsultacji

1. Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców konsultacje z nauczycielami.
2. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu przez dziennik elektroniczny.
3. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
4. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom na stronie internetowej szkoły i poprzez e-dziennik.

§7

Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu szkolnego zestawu programów nauczania

1. Zarządzam wdrożenie procedur wprowadzania modyfikacji programów szkolnego zestawu programów nauczania.
2. Szczegółowe procedury określa załączniku nr 3.

§ 8

Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w zdalnym trybie nauki

1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.
2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.
3. Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach znajdują się w załączniku nr 4.

§ 9

Zasady i sposoby oceniania w zdalnym trybie nauczania

1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.
2. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość zostały określone w załączniku nr 5.

 

§ 10

Zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 

1. W szkole organizuje się zdalne nauczanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zawiera załącznik nr 6.

§ 11

Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie

1. Na czas wprowadzenia zdalnego nauczania w okresie od 26.10.do 08.11.2020r. wprowadza się szczegółowe warunki korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.
2. Do przestrzegania tych zasad zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły.
3. Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej określono w załączniku nr 7.

§ 12

1. Powrót do stacjonarnego trybu nauki klas IV -VIII nastąpi poprzez wydanie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Kadcza, dn.25 października 2020r.
Stanisław Szwarkowski- Dyr. ZSP w Kadczy

Ogłoszenie Nr 9/2020/2021

Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki od dnia 26 marca 2020r. rozpoczyna się kształcenie na odległość dla uczniów klas IV- VIII.

Proszę Państwa o dopilnowanie, aby Dzieci korzystały z tej formy nauki.
Jest ona obowiązkowa dla wszystkich uczniów klas IV- VIII.

Kontakt: zspkadcza@op.pl
Tel: (18) 444-70-15

Poniżej znajdują się ZASADY KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ w SP w Kadczy obowiązujące od 26.10.2020r.

ZASADY KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ
OBOWIĄZUJĄCE OD 26 PAŹDZIERNIKA 2020r.
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W KADCZY

Decyzją Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji i Nauki w terminie od 26 października do 08. listopada 2020r. zajęcia edukacyjne w klasach IV-VIII są realizowane poprzez kształcenie na odległość (KNO). W tym okresie realizowana jest podstawa programowa ze wszystkich zajęć edukacyjnych. Przyjęte rozwiązania mają jak najlepiej przeprowadzić ucznia przez ten trudny dla niego czas, wspierać go w procesie nauki na odległość i pomagać w pokonywaniu trudności.

Organizacja zdalnego nauczania w szkole od 26 października 2020r.

I. Komunikacja z rodzicami, uczniami, nauczycielami i dyrektorem szkoły będzie się odbywać przez dziennik elektroniczny Librus Synergia codziennie – od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00:
• w klasach IV-VIII wiadomości będą wysyłane na konto ucznia i na konto rodzica.

II. Plan lekcji i organizacja pracy.

• Plan lekcji w Szkole Podstawowej w Kadczy nie uległ zmianie.
Obowiązuje dotychczasowy, znany uczniom, rodzicom i nauczycielom, Tygodniowy Plan Zajęć w ZSP w Kadczy na rok szkolny 2020/2021- I półrocze. Wszystkie zajęcia edukacyjne, które wyznacza ramowy plan nauczania dla danego etapu edukacyjnego i danej klasy oraz te, które zostały przyjęte w arkuszu organizacyjnym szkoły, będą realizowane, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia specjalistyczne, w tym dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne mogą odbywać się w trybie stacjonarnym – w zależności od możliwości dzieci i ich rodziców (po uzgodnieniu z rodzicami i nauczycielem danych zajęć).

• Dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej uwzględnia możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap edukacyjny oraz zalecenia medyczne, odnoszące się do czasu korzystania z urządzeń do pracy zdalnej. Ma on również na względzie ułatwienie dostępu uczniów do urządzeń, które mają bezpośredni wpływ na realizację kształcenia na odległość (dostęp do komputera, laptopa, Internetu itd.).

• Codziennie, od poniedziałku do piątku, nauczyciele będą kontaktować się z uczniami poprzez dziennik elektroniczny lub w razie trudności w inny sposób, uzgodniony wcześniej, dostosowany do możliwości uczniów, w tym poprzez aplikację MS Teams:
a) W godzinach zajęć nauczyciel jest dostępny na dzienniku Librus;
b) O mających się odbyć zajęciach online w MS Teams nauczyciel informuje uczniów poprzez Terminarz w e-dzienniku z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem; (Nauczyciel decyduje, kiedy i który przekaz treści, zakres materiału programowego wymaga tej formy realizacji; Nauczaniem zdalnym nie jest tylko nauka w trybie online, czy tzw. wideo lekcje.)

• Zajęcia online z jednego przedmiotu/zajęć trwają 30 minut, co uwzględnia bezpieczne korzystanie przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Wyjątek stanowią przedmioty egzaminacyjne w kl. VIII (j. polski, matematyka, j. angielski)- czas trwania lekcji można wydłużyć do 45 minut;
– Pozostały czas pracy w tygodniu nauczyciel wykorzystuje, m. in. na przygotowanie
materiału dydaktycznego oraz monitorowanie pracy ucznia.
– Kontakt wychowawcy z uczniem/ i rodzicami odbywa się co najmniej raz w tygodniu oraz na bieżąco, w miarę potrzeb.
– Pomiędzy kolejnymi zajęciami online w danym dniu uczeń powinien mieć przerwę śródlekcyjną, co najmniej 10 minut.

• W przypadku wyboru innej formy komunikacji przez nauczyciela (np. kontaktu za pomocą poczty elektronicznej, telefonu, platformy edukacyjnej), dokładne godziny zajęć i komunikowania się z uczniem ustala nauczyciel danych zajęć. Godziny te nie mogą jednak zakłócać czasu trwania innej lekcji/odbywającej się zgodnie z obowiązującym Tygodniowym Planem Zajęć w ZSP w Kadczy.

• Warunkiem obecności ucznia na zajęciach w danym dniu będzie zalogowanie się do systemu dziennika elektronicznego, potwierdzenie odczytania wiadomości, przesłanie przez ucznia materiału do oceny lub nawiązanie kontaktu z nauczycielem w sposób ustalony
z nauczycielem, np. poprzez MS Teams. Uzupełnienia frekwencji ucznia, nauczyciel dokonuje najpóźniej w ciągu 24 godzin od próby kontaktu z uczniem.
– nieobecność ucznia na zajęciach powinna być usprawiedliwiona przez rodzica (przesłanie treści usprawiedliwienia przez e-dziennik do wychowawcy lub nauczyciela zajęć, z podaniem przyczyny nieobecności ucznia na zajęciach).

• Szczegółowe godziny nauki ucznia/dziecka w domu regulują rodzice według ustalonego planu lekcji, który uwzględnia równomierne obciążenie ucznia w danym dniu; w swych decyzjach rodzice uwzględniają możliwość dostępu dziecka/ dzieci do Internetu (w tym, w telefonach komórkowych), komputera, a także do podręczników, zeszytów ćwiczeń oraz materiałów edukacyjnych, które uczeń posiada.

• Tematy przeprowadzonych zajęć edukacyjnych są zapisywane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia w dzienniku elektronicznym, dzienniku zajęć, obowiązującym przed zawieszeniem zajęć i dniem rozpoczęcia zdalnego nauczania. Nauczyciel może również prowadzić dodatkowe zapiski, w zeszycie “Zdalne nauczanie”, na temat sposobu realizacji zajęć, kontaktowania się z uczniem/ rodzicem.

III. Sposoby realizowania kształcenia na odległość.

• Od poniedziałku do piątku w godzinach lekcji na konto ucznia/ rodzica będą przesyłane niezbędne źródła i materiały edukacyjne do realizacji treści programowych/ tematyka, ćwiczenia do wykonania/ na dany dzień zajęć. Z planowaną tematyką zajęć uczeń może się również zapoznać na stronie internetowej szkoły w zakładce „Zdalne nauczanie”.
• Materiały przesyłane dla uczniów z orzeczeniami PPP, zgodne z Indywidualnymi Programami Edukacyjno-Terapeutycznymi, będą uwzględniały metody i techniki kształcenia na odległość.
• Nauczyciele zobowiązani są do weryfikacji, modyfikacji dotychczas stosowanych programów nauczania tak, aby dostosować je do wymagań Podstawy Programowej oraz do form, metod i technik pracy na odległość, a także do wymagań dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
– potrzebę indywidualizacji lekcji zdalnych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych określa nauczyciel prowadzący zajęcia poprzez, m.in. ilościowe zmniejszenie treści nauczania lub przygotowanie dodatkowych materiałów ćwiczeniowych, w oparciu o zalecenia zawarte w opinii PPP, niwelujących dysfunkcje dziecka.

• Kształcenie prowadzone na odległość będzie realizowane z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela w formie elektronicznej oraz znajdujących się na stronie internetowej szkoły (www.zspkadcza.iaw.pl) w menu bocznym, w zakładce Zdalne nauczanie. Możliwe jest korzystanie przez nauczyciela i uczniów z materiałów rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia; ponadto z podręczników i zeszytów ćwiczeń posiadanych przez uczniów.

• Administrator strony internetowej szkoły umieszcza na stronie w zakładce Zdalne nauczanie planowaną tematykę zajęć oraz krótką informację na temat sposobu realizacji danej lekcji.

IV. Monitorowanie postępów uczniów oraz sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce i zachowaniu, a także uzyskanych przez niego ocenach.

• W klasach IV-VIII każdy nauczyciel na bieżąco monitoruje postępy uczniów; informacja
o efektach pracy ucznia, która będzie podlegała ocenie, zostanie wyrażona w postaci oceny bieżącej, zgodnie z zapisem w Statucie Szkoły Podstawowej w Kadczy. Informację o uzyskanej ocenie otrzymuje uczeń/rodzic poprzez dziennik elektroniczny.

• Zachowanie ucznia będzie ocenianie na podstawie obowiązkowości ucznia, stosunku do zajęć oraz zachowania ucznia/uczniów w czasie zajęć zdalnych. Nauczyciel danych zajęć informuje na bieżąco o zachowaniu danego ucznia wychowawcę klasy, do której uczeń uczęszcza (konieczne zgłaszanie, np. wszelkich trudności w kontaktowaniu się z uczniem).

• Uczeń przesyła wyniki swojej pracy (będące do oceny), pisemne formy wypowiedzi, testy, sprawdziany, itp. w dzienniku elektronicznym lub w razie trudności- za zgodą nauczyciela danych zajęć- na pocztę elektroniczną nauczyciela tych zajęć do godziny 16:00. Długość zadań/ zadania nie powinna przekraczać strony w formacie A4.

• Nie każde zadanie jest oceniane przez nauczyciela. Zadania nie do oceny nie muszą być przesyłane przez dziennik elektroniczny (można je przesyłać w inny sposób ustalony z nauczycielem).

• Zaleca się gromadzenie prac, wykonywanych na kartkach, w teczkach.

• Uczeń dostosowuje czas potrzebny na wykonanie zadania do jego indywidualnych możliwości. Jeżeli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać – powinien skontaktować się z nauczycielem. W przypadku problemów technicznych, zdrowotnych lub organizacyjnych uczeń zawiadamia nauczyciela o zmianie terminu wykonania zadania.

• Nauczyciel, wysyłając zadanie w zakładce Zadania domowe, informuje ucznia (m.in. poprzez notatkę, komentarz) o sposobie wykonania i przesłania zadania; podaje termin wykonania, miejsce (np. karta pracy, zeszyt ćwiczeń, w którym uczeń pisze zadanie, formę, technikę itp.).

V. Praca wychowawcy świetlicy i bibliotekarza.

• Wychowawca świetlicy i bibliotekarz zapewniają uczniom materiały pozwalające
w różnorodny, kreatywny i rozwijający sposób zorganizować czas wolny uczniów. Wybrane materiały udostępniają na bieżąco poprzez stronę internetową szkoły w zakładce Zdalne nauczanie oraz inne platformy, do których uczeń ma bezpieczny dostęp.

VI. Sprawozdanie z realizacji zajęć.

Nauczyciele zdają Dyrektorowi szkoły sprawozdania tygodniowe z realizacji nauczania zdalnego w zakresie prowadzonych przez siebie przedmiotów/zajęć obowiązkowych i dodatkowych.

VI. Kontakt.

• W przypadku zagubienia hasła dostępu do konta ucznia lub rodzica, prosimy
o kontakt mailowy: zspkadcza@op.pl, celem wygenerowania hasła.
• W razie jakichkolwiek pytań bądź napotkanych trudności, problemów z pracą zdalną na odległość, uczeń/ rodzic kontaktuje się najpierw z wychowawcą klasy, do której uczęszcza uczeń, lub z nauczycielem danych zajęć.
• Problemy techniczne związane z pracą w dzienniku elektronicznym prosimy kierować do Pana Krzysztofa Dudy – członka zespołu koordynującego KNO w ZSP w Kadczy.
• Problemy techniczne związane z pracą w aplikacji MS Teams należy zgłaszać do Pani Natalii Kyrcz, członka zespołu koordynującego KNO w ZSP w Kadczy.
• W celu usprawnienia komunikacji pomiędzy dyrekcją szkoły a nauczycielami, materiały dla dyrektora szkoły przesyłamy w godz. 8:00 – 10:00.
• Dyrektor szkoły przesyła informację zwrotną nauczycielom do godz.15:00.
• Pilne informacje związane z organizacją zdalnego nauczania prosimy kierować poprzez moduł Wiadomości w dzienniku, w szczególnych przypadkach na pocztę elektroniczną zspkadcza@op.pl w godzinach: 8:00 do 15:00 lub telefonicznie: 18-444-70-15.
• W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji w kraju możliwe są modyfikacje kształcenia na odległość.

Stanisław Szwarkowski – Dyr. ZSP w Kadczy

Ogłoszenie Nr 8/2020/2021

Szanowni Rodzice, Nauczyciele oraz Uczniowie klas IV – VIII

Dzisiaj, tj 23.10.2020 o godz 12,30 odbyło się spotkanie online z Panią Kurator, która zobligowała dyrektorów do przekazania poniższych informacji:

1. Od 26.10. do 8.11.2020r. – praca w trybie zdalnym dla wszystkich uczniów klas 4-8.

2. Przedszkola, oddziały przedszkolne, klasy 1-3 praca w trybie stacjonarnym .

3. Dzieci z niepełnosprawnością – praca zdalna lub stacjonarna (w tym zajęcia rewalidacyjne) w zależności od rodzaju zajęć i możliwości dzieci i ich rodziców.

4. Świetlice dla uczniów kl.1-3 działają normalnie.

5. Dbając o higienę umysłową uczniów lekcje zdalne można skrócić do 30 min. (pozostały czas przeznaczyć na przygotowanie się nauczycieli do zajęć zdalnych).

6. Konkursy MKO od poniedziałku są wstrzymane, odbędą się w późniejszym terminie.

Informacje od Dyrektora ZSP w Kadczy

W sobotę 24.10.2020r. ma się ukazać się nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wprowadzenia nauki zdalnej.
Po analizie rozporządzenia w terminie do 25.10. 2020r. w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły przedstawione zostaną informacje dotyczące zdalnego nauczania oraz zmodyfikowany plan lekcji dla klas IV – VIII.

Proszę Rodziców uczniów klas IV – VIII o ścisłą współpracę ze szkołą w zakresie wdrożenia zdalnego nauczania.

W godzinach od 8 do 16 dzieci i młodzież do 16. roku życia nie może wychodzić sama ani tym bardziej spotykać się w grupach. Może to robić jedynie pod opieką dorosłego.

Życzę Państwu dużo zdrowia i wytrwałości w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Z poważaniem S. Szwarkowski – dyr. ZSP w Kadczy

Ogłoszenie Nr 7/2020/2021

Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie klasy IV

Po uzyskaniu w dniu 23.10.2020r. pozytywnej Opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu oraz otrzymaniu Decyzji Wójta Gminy Łącko wprowadzam od 23 października do 30 października 2020r. zdalne nauczanie dla wszystkich uczniów klasy IV
Proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem NR 4/2020 wprowadzającym naukę zdalną dla uczniów klasy IV.

Zasady pracy pozostałych klas w SP w Kadczy oraz nauczycieli nie ulegają zmianie.

Zarządzenie nr 4/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy o zmianie trybu nauczania na tryb hybrydowy w Szkole Podstawowej w Kadczy
Dyrektor szkoły na podstawie
• Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378)
• Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz.U. 2020r. poz. 1166 )
• Statutu Szkoły Podstawowej w Kadczy
oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym
w najbliższym środowisku zarządza co następuje:

§ 1

1. W okresie od dnia 23 października do dnia 30 października 2020r. w Szkole Podstawowej w Kadczy wprowadza się hybrydowy tryb nauczania zgodnie z opracowanym planem zajęć.
2. Dyrektor szkoły zawiesza zajęcia: uczniów klasy IV w zakresie: wszystkich przedmiotów.
3. System nauczania hybrydowego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w klasie IV

§ 2

1. O wdrożeniu hybrydowego trybu nauki dyrektor szkoły pisemnie informuje organ nadzoru pedagogicznego, organ prowadzący, radę pedagogiczną oraz służby sanitarne.
2. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia hybrydowego trybu nauki na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym
3. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja zostaje przekazana drogą mailową lub telefonicznie.

§ 3

1. Wychowawca klasy bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie wdrożenia hybrydowego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.
Każdy z uczniów klasy IV przejdzie na formę zdalnego nauczania, jaka została
wypracowana wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia
w sprzęt komputerowy, a wszelkie trudności związane z tym procesem na bieżąco będą
zgłaszane wychowawcom klas.
2.Wychowawca klasy podejmuje działania mające na celu rozwiązanie problemów
sprzętowych ucznia:
1) powiadamiają o trudnościach dyrektora;
2) pomagają w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych;
3) monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania, o czym informują dyrektora szkoły.
3. Szczegółowe obowiązki wychowawcy klasy opisuje § 4 niniejszego Zarządzenia.
4. Nauczyciele wszystkich przedmiotów uczący w klasie IV przedstawiają (przypominają) swoim uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki.
5. Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określa załącznik nr 1 niniejszego Zarządzenia.
6. Zobowiązuje wszystkich nauczycieli uczących w klasie IV do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych, wcześniej zgłoszonych i zaakceptowanych przez dyrektora szkoły.
7. Zdalne nauczanie ma mieć przede wszystkim charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych:
• www.epodreczniki.pl
• www.gov.pl/zdalnelekcje
• Dziennik elektroniczny Synergia Librus
• Aplikacja MS Teams
8. W celu uzupełnienia nauczania synchronicznego oraz w celu zróżnicowania form pracy zobowiązuję również nauczycieli do pracy z uczniami w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały, a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.
9. Nakazuję wszystkim nauczycielom uczącym w klasie IV do dnia przejścia w tryb zdalny określenie warunków realizacji zdalnych konsultacji merytorycznych – należy określić dni tygodnia oraz godzinę dostępności nauczyciela i narzędzie komunikacji. Zaleca się kontakt za pomocą e-dziennika, kontakt telefoniczny
10. Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.
11. Ustalam zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami, które stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia i zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zapoznania się z tymi zasadami i stosowania ich w kontaktach z rodzicami.
12. Określam zasady raportowania realizacji podstawy programowej w zdalnym nauczaniu, które określono w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zobowiązuję nauczycieli do stosowania zapisów szczegółowych załącznika.

§ 4

Obowiązki wychowawcy klasy IV w zakresie wprowadzenia zdalnego trybu nauczania

1. Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora nauczania zdalnego w stosunku do powierzonych jego opiece uczniów.
2. Wychowawca ma obowiązek:
1) niezwłocznego poinformowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie trybu nauczania, zgodnie z zasadami komunikowania się określonymi w załączniku nr 1,
2) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu. W przypadku braku takiego dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu rozwiązania problemu lub ewentualnego ustalenia alternatywnych form kształcenia,
3) monitoruje proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego ustąpienia, o czym informuje dyrektora szkoły.
4) wskazania sposobu kontaktu : e-dziennik, e-mail, telefon ze swoimi wychowankami,
5) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice,
6) wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.

 

§ 5

Zasady i sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły w trybie zdalnym

1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Szczegółowe sposoby prowadzenia dokumentacji szkolnej zostały opisane w załączniku nr 2.

§ 6

Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami oraz sposób przekazywania im informacji o formie i terminach tych konsultacji

1. Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców konsultacje z nauczycielami.
2. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu przez dziennik elektroniczny.
3. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
4. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom na stronie internetowej szkoły i poprzez e-dziennik.

 

§7

Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu szkolnego zestawu programów nauczania

1. Zarządzam wdrożenie procedur wprowadzania modyfikacji programów szkolnego zestawu programów nauczania.
2. Szczegółowe procedury określa załączniku nr 3.

 

§ 8

Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w zdalnym trybie nauki

1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.
2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.
3. Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach znajdują się w załączniku nr 4.

 

§ 9

Zasady i sposoby oceniania w zdalnym trybie nauczania

1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.
2. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość zostały określone w załączniku nr 5.

 

§ 10

Zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 

1. W szkole organizuje się zdalne nauczanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zawiera załącznik nr 6.

§ 11

Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie

1. Na czas wprowadzenia zdalnego nauczania w okresie od 23.10.2020r. do 30.10.2020r. wprowadza się szczegółowe warunki korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.
2. Do przestrzegania tych zasad zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły.
3. Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej określono w załączniku nr 7.

§ 12

1. Powrót do stacjonarnego trybu nauki klasy IV nastąpi poprzez wydanie kolejnego zarządzenia dyrektora.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Kadcza, dn.23 października 2020r.
Stanisław Szwarkowski

Ogłoszenie Nr 6/2020/2021

Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie klasy IV

Informuję o pozytywnym wyniku testu na COVID-19 przeprowadzonego u uczennicy tutejszej szkoły w dniu 22 października 2020r.
Informację o pozytywnym wyniku testu otrzymałem od Rodzica uczennicy w dniu 22 października 2020r. o godz. 9.00
W dniu 22 października 2020r. po przesłaniu stosownej dokumentacji, otrzymałem drogą telefoniczną pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu, w której wyrażono zgodę na naukę zdalną dla uczniów klasy IV i objęcie wszystkich uczniów klasy nadzorem epidemiologicznym.
Bardzo proszę Rodziców uczniów klasy czwartej o obserwację stanu zdrowia swoich dzieci.

W tym samym dniu w wyniku uzgodnień z organem prowadzącym otrzymałem zgodę na wprowadzenie nauki zdalnej z dniem 23 października 2020r.
O terminie zakończenia zajęć prowadzonych zdalnie powiadomię niezwłocznie Państwa z chwilą uzyskania pisemnej Opinii PPIS w Nowym Sączu.
Wtedy również opublikuję Zarządzenie w sprawie terminu i sposobu kształcenia na odległość.
Do chwili ukazania się nowego Zarządzenia Dyrektora ZSP w Kadczy obowiązuje
Zarządzenie nr 1/2020/ Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy o zmianie trybu nauczania na tryb hybrydowy w Szkole Podstawowej w Kadczy z dnia 26 września 2020r.

Zasady pracy pozostałych klas w SP w Kadczy oraz nauczycieli nie ulegają zmianie.

Z poważaniem:
S. Szwarkowski – dyr. ZSP w Kadczy

Ogłoszenie Nr 5/2020/2021

Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie.

Zakończyliśmy tydzień nauki stacjonarnej dla wszystkich klas w Naszej Szkole.

I. Informuję o wydarzeniach w Naszej Szkole w okresie od 05 do 09 października 2020r.

1. 06 .10. 2020r. – odbyło się zebranie Rad Oddziałowych Rodziców, na którym ustalono plan pracy Rodziców oraz preliminarz wydatków budżetowych z dobrowolnych składek Rodziców w roku szkolnym 2020/2021.
Na zebraniu przekazano Rodzicom kwotę 769.00zł
-zwrot 20% prowizji z tytułu ubezpieczenia NNW dla Przedszkola: 114.00zł (3 dzieci zwolnionych z wpłaty ubezpieczenia)
-zwrot 20% prowizji z tytułu ubezpieczenia NNW dla Szkoły Podstawowej: 655,00zł (11 uczniów zwolnionych z wpłaty ubezpieczenia)
Na zebraniu podjęto również decyzje :
a) rezygnacja ze szklanki gorącej herbaty dla uczniów kl. I-VIII ( wymogi sanitarne)
b) dzieci przedszkolne mają przygotowywaną herbatę według dotychczasowych zasad
c) odpłatność za udział dzieci i uczniów w widowiskach i spektaklach teatralnych organizowanych na terenie szkoły (5zł/ os.)

Dziękuję rodzicom za udział w zebraniu .

2. W dniu 07.10.2020r. o godz. 10.30 odbyło się w Naszej Szkole „Pasowanie na ucznia klasy I Szkoły Podstawowej w Kadczy”
Dziękuję Rodzicom uczniów klasy I oraz Przewodniczącej Rady Rodziców przy ZSP w Kadczy za udział w tym szczególnym dla uczniów dniu.
Dziękuję wychowawczyni klasy I mgr B. Zaremba za przygotowanie oprawy słowno- muzycznej oraz uczniom klasy VII ( Ł. Jawor, N. Niemiec, J. Niemiec) za asystę ze Sztandarem ZSP w Kadczy w czasie uroczystości.

3. Informuję, że od 28 września 2020r. wznowiony został “Program dla szkół” polegający na dostarczeniu dzieciom zestawów owoców i warzyw oraz mleka. Programem objęci są wszyscy uczniowie klas I-V.

II. W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października 2020r. obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych. (Art. 74 Karty Nauczyciela)
W porozumieniu z Wójtem Gminy Łącko w tym dniu nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne w Przedszkolu Samorządowym i Szkole Podstawowej w Kadczy.

Dla rodziców dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkoły podstawowej będą zapewnione zajęcia opiekuńcze w godz. 8.00 – 13.00 Opiekę nad dziećmi i uczniami sprawować będzie mgr A. Karasińska.

Dziękuję za współpracę w przestrzeganiu procedur bezpieczeństwa obowiązujących w ZSP w Kadczy.
W trosce o stan zdrowia dzieci, nauczycielki wychowania przedszkolnego i rodziców bardzo proszę o używanie maseczek po wejściu do budynku Nr 2, w którym znajduje się przedszkole.

Jeszcze raz bardzo proszę wszystkich Rodziców o ścisłą współpracę wychowawcami w celu zminimalizowania zagrożenia zakażenia koronawirusem.

Przypominam, że od dnia 3 października 2020r. powiat nowosądecki, a od najbliższej soboty 10.10.2020r. cała Polska znajduje się w tzw. żółtej strefie, co nakłada na nas wszystkich m.in. obowiązek noszenia maseczek, również na wolnym powietrzu.
Proszę o tym wymogu przypomnieć dzieciom poruszającym się poza szkołą.

Z poważaniem S. Szwarkowski – dyr. ZSP w Kadczy

Ogłoszenie Nr 4/2020/2021

Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie klas IV,VI i VIII

Na podstawie informacji uzyskanych od wychowawców klas oraz rodziców w dniu dzisiejszym, po dokonaniu analizy sytuacji epidemicznej w naszej miejscowości i gminie wprowadzam zarządzeniem powrót do stacjonarnego trybu nauki od 05 października 2020r dla uczniów klas IV , VI i VIII

Zasady pracy pozostałych klas w SP w Kadczy oraz nauczycieli nie ulegają zmianie.

Proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem NR 2/2020 przywracającym nauczanie stacjonarne dla uczniów w/w klas.
Równocześnie przypominam, że od dnia 3 października 2020r. powiat nowosądecki znajduje się w tzw. żółtej strefie, co nakłada na nas wszystkich m.in. obowiązek noszenia maseczek, również na wolnym powietrzu. Proszę o tym wymogu przypomnieć dzieciom poruszającym się poza szkołą.

Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy o przywróceniu stacjonarnego trybu nauczania w Szkole Podstawowej w Kadczy

Dyrektor szkoły na podstawie
• Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378)
• Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. 2020r. poz. 1166 )
• Statutu Szkoły Podstawowej w Kadczy
oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym
w najbliższym środowisku zarządza co następuje:

§ 1

1. Z dniem 05 października 2020r. w Szkole Podstawowej w Kadczy wprowadza się następujące działania mające na celu wsparcie procesu przywracania nauczania w formie stacjonarnej.
2. Uczniowie klas IV,VI i VIII Szkoły Podstawowej w Kadczy od dnia 05 października 2020r. zobowiązani są uczestniczyć w stacjonarnych zajęciach lekcyjnych prowadzonych w obiektach szkoły.
3. Sposób organizacji zajęć zostaje przywrócony zgodnie z planami, harmonogramami i zasadami obowiązującymi przed okresem nauczania zdalnego.
4. System nauczania stacjonarnego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w naszej szkole.

§ 2

1. O przywróceniu stacjonarnego trybu nauki dyrektor szkoły pisemnie informuje organ nadzoru pedagogicznego, organ prowadzący, radę pedagogiczną oraz służby sanitarne.
2. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące przywrócenia stacjonarnego trybu nauki na stronie internetowej szkoły.
3. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja zostaje przekazana drogą mailową lub telefonicznie.

§ 3
1. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie przywrócenia stacjonarnego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.
2. Wychowawcy uzyskują potwierdzenie odbioru informacji o powrocie do stacjonarnego trybu nauki.

§ 4

Obowiązki wychowawców po przywróceniu stacjonarnej formy nauczania
1. Wychowawca klasy ma obowiązek:
1) przekazać informację rodzicom oraz uczniom o powrocie do nauczania stacjonarnego;
2) przypomnieć podstawowe zasady obowiązujące podczas stacjonarnego nauczania;
3) przekazać uczniom na pierwszych zajęciach stacjonarnych informację o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujących na terenie szkoły i zobowiązuje uczniów do ich przestrzegania;
4) sporządzić informacje na temat braków i trudności, jakie powstały u poszczególnych uczniów podczas nauczania zdalnego i przekazać je nauczycielom prowadzącym zajęcia z uczniem;
5) na bieżąco monitorować trudności wynikające z powrotu uczniów do tradycyjnej formy nauczania;
6) na bieżąco monitorować liczbę zachorowań oraz frekwencję uczniów swojej klasy i zebrane w tym zakresie informacje przekazywać codziennie koordynatorowi bezpieczeństwa;
7) wychowawca przekazuje powyższe informacje koordynatorowi osobiście, drogą telefoniczną lub e-mailową;
8) w przypadku sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa wynikających ze strony środowiska klasowego, przekazać stosowne informacje koordynatorowi bezpieczeństwa a następnie podjąć działania mające na celu rozwiązanie problemu oraz monitorować sprawę aż do jej definitywnego zakończenia.

§ 5

Obowiązki nauczycieli po przywróceniu nauczania stacjonarnego

1. Nauczyciel dokonują analizy materiału nauczania, jaki został zrealizowany podczas nauczania zdalnego i wspólnie z uczniami określają partie materiału, które wymagają dodatkowego powtórzenia w czasie zajęć stacjonarnych.
2. Diagnozują indywidualne potrzeby uczniów w zakresie wsparcia w celu wyrównania różnic w poziomie przyswojenia wiedzy z lekcji prowadzonych on-line.
3. Przygotowują informację o poziomie realizacji podstawy programowej dla poszczególnych klas w odniesieniu do swojego przedmiotu i prezentują wnioski na posiedzeniu rady pedagogicznej.

§ 6

Obowiązki i zasady dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 obowiązujące na terenie szkoły po przywróceniu stacjonarnego trybu nauki

1. Za bezpieczeństwo na terenie szkoły w czasie epidemii odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
2. Po przywróceniu nauki stacjonarnej nauczyciele przekazują uczniom informacje na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.
3. W szkole i na stronie internetowej szkoły opublikowano w widocznym miejscu instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej.
4. Dyrektor szkoły ustala organizację pracy w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem.
5. Na terenie szkoły bezwzględnie obowiązują zalecenia służb sanitarno-epidemiologicznych.
6. Pracownicy szkoły oraz osoby przebywające na jej terenie podporządkowują się i współdziałają ze wszystkimi służbami zaangażowanymi w zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.
7. Wytyczne bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące na terenie szkoły od dnia 1 września 2020r. w sytuacji powrotu do stacjonarnego trybu nauki:
1) każda osoba wchodząca na teren szkoły powinna umyć a następnie zdezynfekować ręce;
2) na teren szkoły może wejść tylko i wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych – dotyczy to zwłaszcza wszystkich uczniów i pracowników szkoły;
3) na terenie szkoły obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu fizycznego;
4) jeśli zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu jest niemożliwe, np. w sytuacji apelu, szkolnej akademii, zawodów sportowych, obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych;
5) na terenie szkoły obowiązuje noszenie maseczek w przestrzeniach wspólnych (korytarze, szatnia, toalety)
6) wszystkie pomieszczenia, zwłaszcza sale lekcyjne, powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę;
7) w rozkładzie zajęć dla uczniów należy uwzględnić możliwość przebywania na świeżym powietrzu, także w czasie przerw między lekcjami;
8) w sytuacji pojawienia się u któregoś z pracowników szkoły objawów infekcji należy go natychmiast odizolować od innych osób oraz zmierzyć mu temperaturę;
9) w sytuacji pojawienia się u któregoś z uczniów objawów infekcji należy:
a) natychmiast odizolować go od reszty osób;
b) zmierzyć mu temperaturę;
c) poinformować o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły oraz opiekunów prawnych ucznia;
d) w przypadku ucznia niepełnoletniego zobowiązać opiekunów prawnych do jak najszybszego odebrania go ze szkoły;
10) Szczegółowe wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej znajdują się na stronie internetowej https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/08/Wytyczne_dla_szk%c3%b3%c5%82_i_plac%c3%b3wek_%e2%80%93_wrzesie%c5%84_2020-2-1.pdf

§ 7

Procedura szybkiego powiadamiania szkoły o chorym uczniu
1. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły drogą telefoniczną, mailową lub poprzez dziennik elektroniczny o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
2. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły o objęciu kwarantanną z powodu COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
3. Dyrektor szkoły powierza nadzorowanie sytuacji zarażonego COVID-19 lub przebywającego na kwarantannie ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa aż do zakończenia sprawy.
4. Rodzic/opiekun prawny informuje dyrektora szkoły o wyzdrowieniu lub o zakończeniu kwarantanny z powodu COVID-19 ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie.
5. Rodzic/opiekun prawny ucznia, który zauważy u dziecka objawy infekcji, nie będące potwierdzonym przypadkiem zachorowania na COVID-19, powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową lub telefoniczną.
6. Wychowawca klasy przekazuje informację o uczniu z objawami infekcji szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa i nadzoruje sytuację aż do momentu jego powrotu do całkowitego zdrowia.
7. Uczeń z objawami infekcji nie bierze udziału w zajęciach, pozostaje w domu.
8. Rodzic/opiekun prawny informuje o wyzdrowieniu dziecka wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową lub telefonicznie.
9. O fakcie wyzdrowienia wychowawca klasy informuje szkolnego koordynatora bezpieczeństwa.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Stanisław Szwarkowski

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kadczy.

Kadcza, dn. 03 października 2020r.

Ogłoszenie Nr 3/2020/2021

Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie klas IV,VI i VIII

Informuję o pozytywnym wyniku testu na COVID-19 przeprowadzonego u nauczycielki tutejszej szkoły w dniu 24 września 2020r.
Informację o pozytywnym wyniku testu otrzymałem od nauczycielki w dniu 25 września 2020r. o godz. 19.30.

W związku z powyższym po uzyskaniu pozytywnej Opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu oraz w wyniku uzgodnień z Wójtem Gminy Łącko wprowadzam od 28 września do 02 października 2020r. nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów klas IV,VI i VIII.(tzw. nauczanie hybrydowe)
Proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem NR 1/2020 wprowadzającym naukę zdalną dla uczniów w/w klas

Zasady pracy pozostałych klas w SP w Kadczy oraz nauczycieli nie ulegają zmianie.

Bardzo proszę Rodziców uczniów klasy czwartej,szóstej i ósmej o obserwację stanu zdrowia swoich dzieci.

 

Zarządzenie nr 1/2020/ Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy o zmianie trybu nauczania na tryb hybrydowy w Szkole Podstawowej w Kadczy.

Dyrektor szkoły na podstawie
• Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378)
• Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz.U. 2020r. poz. 1166 )
• Statutu Szkoły Podstawowej w Kadczy
oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym
w najbliższym środowisku zarządza co następuje:

§ 1

1. W okresie od dnia 28 września do dnia 02 października 2020r. w Szkole Podstawowej w Kadczy wprowadza się hybrydowy tryb nauczania zgodnie z opracowanym planem zajęć.
2. Dyrektor szkoły zawiesza zajęcia: uczniów klas IV, VI i VIII w zakresie: wszystkich przedmiotów.
3. System nauczania hybrydowego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w klasach IV, VI i VIII.

§ 2

1. O wdrożeniu hybrydowego trybu nauki dyrektor szkoły pisemnie informuje organ nadzoru pedagogicznego, organ prowadzący, radę pedagogiczną oraz służby sanitarne.
2. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia hybrydowego trybu nauki na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym
3. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja zostaje przekazana drogą mailową lub telefonicznie.

§ 3

1. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie wdrożenia hybrydowego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.
Każdy z uczniów klas IV, VI i VIII przejdzie na formę zdalnego nauczania, jaka została
wypracowana wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia
w sprzęt komputerowy,a wszelkie trudności związane z tym procesem na bieżąco będą
zgłaszane wychowawcom klas.
2.Wychowawcy klas podejmują działania mające na celu rozwiązanie problemów
sprzętowych ucznia:
1) powiadamiają o trudnościach dyrektora;
2) pomagają w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych;
3) monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania, o czym informują dyrektora szkoły.
3. Szczegółowe obowiązki wychowawców klas opisuje § 4 niniejszego Zarządzenia.
4. Nauczyciele wszystkich przedmiotów uczący w klasach IV, VI, VIII przedstawiają (przypominają) swoim uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki.
5. Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określa załącznik nr 1 niniejszego Zarządzenia.
6. Zobowiązuje wszystkich nauczycieli uczących w klasach IV, VI,VIII do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych, wcześniej zgłoszonych i zaakceptowanych przez dyrektora szkoły.
7. Zdalne nauczanie ma mieć przede wszystkim charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych:
• www.epodreczniki.pl
• www.gov.pl/zdalnelekcje
• Dziennik elektroniczny Synergia Librus
• Aplikacja MS Teams
8. W celu uzupełnienia nauczania synchronicznego oraz w celu zróżnicowania form pracy zobowiązuję również nauczycieli do pracy z uczniami w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały,a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.
9. Nakazuję wszystkim nauczycielom uczącym w klasach IV, VI, VIII do dnia przejścia w tryb zdalny określenie warunków realizacji zdalnych konsultacji merytorycznych – należy określić dni tygodnia oraz godzinę dostępności nauczyciela i narzędzie komunikacji. Zaleca się kontakt za pomocą e-dziennika, kontakt telefoniczny
10. Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.
11. Ustalam zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami, które stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia i zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zapoznania się z tymi zasadami i stosowania ich w kontaktach z rodzicami.
12. Określam zasady raportowania realizacji podstawy programowej w zdalnym nauczaniu, które określono w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zobowiązuję nauczycieli do stosowania zapisów szczegółowych załącznika.

§ 4

Obowiązki wychowawców klas IV, VI i VIII w zakresie wprowadzenia zdalnego trybu nauczania

1. Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora nauczania zdalnego w stosunku do powierzonych jego opiece uczniów.
2. Wychowawca ma obowiązek:
1) niezwłocznego poinformowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie trybu nauczania, zgodnie z zasadami komunikowania się określonymi w załączniku nr 1,
2) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu. W przypadku braku takiego dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu rozwiązania problemu lub ewentualnego ustalenia alternatywnych form kształcenia,
3) monitoruje proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego ustąpienia, o czym informuje dyrektora szkoły.
4) wskazania sposobu kontaktu : e-dziennik, e-mail, telefon ze swoimi wychowankami,
5) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice,
6) wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.

§ 5

Zasady i sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły w trybie zdalnym

1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Szczegółowe sposoby prowadzenia dokumentacji szkolnej zostały opisane w załączniku nr 2.

§ 6

Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami oraz sposób przekazywania im informacji o formie i terminach tych konsultacji

1. Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców konsultacje z nauczycielami.
2. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu przez dziennik elektroniczny.
3. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
4. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom na stronie internetowej szkoły i poprzez e-dziennik.

§7

Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu szkolnego zestawu programów nauczania

1. Zarządzam wdrożenie procedur wprowadzania modyfikacji programów szkolnego zestawu programów nauczania.
2. Szczegółowe procedury określa załączniku nr 3.

§ 8

Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w zdalnym trybie nauki

1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.
2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.
3. Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach znajdują się w załączniku nr 4.

§ 9

Zasady i sposoby oceniania w zdalnym trybie nauczania

1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.
2. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość zostały określone w załączniku nr 5.

 

§ 10

Zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 

1. W szkole organizuje się zdalne nauczanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zawiera załącznik nr 6.

§ 11

Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie

1. Na czas wprowadzenia zdalnego nauczania w okresie od 28.09.do 02.10.2020r. wprowadza się szczegółowe warunki korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.
2. Do przestrzegania tych zasad zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły.
3. Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej określono w załączniku nr 7.

 

§ 12

1. Powrót do stacjonarnego trybu nauki klas IV,VI i VIII nastąpi poprzez wydanie kolejnego zarządzenia dyrektora.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Kadcza, dn.26 września 2020r.
Stanisław Szwarkowski

 

 

Ogłoszenie nr 2/2020/20221

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie.

Upłynęły trzy tygodnie od rozpoczęcia nauki w trybie stacjonarnym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy.

Informuję o wydarzeniach w Naszej Szkole w okresie od 10 do 16 września 2020r.
1. 10 września 2020r. – odbyły się zebrania klasowe Rodziców z wychowawcami według ustalonego harmonogramu.
Dziękuję za udział w zebraniach i wybór przedstawicieli do Rad Oddziałowych.

W dzienniku elektronicznym w „Wiadomościach” został przesłany dla Państwa plik z wynikami wyborów do Rad Oddziałowych i frekwencji Rodziców na zebraniach.

2. 14 września 2020r. o godz. 18.00 odbyło się zebranie Rad Oddziałowych, na którym
udzielono absolutorium Prezydium Rady Rodziców za rok szkolny 2019-2020,

Pani Marioli Kmiecik – Borek – Przewodniczącej Rady Rodziców,
Pani Sylwii Kotas – zastępcy Przewodniczącej Rady Rodziców,
Pani Paulinie Łatka – skarbnikowi Rady Rodziców,
Pani Lucynie Klag – sekretarzowi Rady Rodziców,

W imieniu swoim i Pani Stanisławy Gawlik pełniącej funkcję Dyrektora ZSP w Kadczy w okresie od 01 września do 31 grudnia 2019r. pragnę podziękować w/w Paniom za współpracę w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.
Dziękuję również przedstawicielom Rad Oddziałowych.

W dalszej części zebrania dokonano wyboru Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2020-2021 w następującym składzie:
Przewodnicząca Rady Rodziców : Pani Agnieszka Grzech
Zastępca: Pani Renata Owsianka
Skarbnik: Pani Beata Kaczor
Sekretarz: Pani Monika Ząbek
Członek Prezydium : Pani Beata Lizoń

Dokonano również wyboru Komisji Rewizyjnej:

Pani Bożena Tomasiak – przewodnicząca
Pani Dorota Gadzina – członek
Pani Paulina Łatka – członek
Pan Robert Zieliński – członek

Gratuluję wyboru.
Zebranie organizacyjne Rad Oddziałowych w sprawie ustalenia plany pracy i preliminarza wydatków z budżetu Rady Rodziców zaplanowano na 6 października 2020r. ( wtorek) o godz. 18.00

Na zebraniu podjęto uchwały w sprawie:
– Zatwierdzenia programu Wychowawczo- Profilaktycznego ZSP w Kadczy w roku szkolnym 2020-2021

-Wyrażenia opinii w sprawie dni wolnych od nauki w SP w Kadczy w roku szkolnym 2020-2021 (Treść uchwały została przesłana w „Wiadomościach” dla Rodziców)

– Ustalenia wysokości dobrowolnej składki rodziców, która w tym roku szkolnym wynosi 40.00zł od rodziny.

3. 16 września 2020r. odbyło się zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy ZSP w Kadczy oraz Strategii Przygotowania i Zarządzania w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19 w ZSP w Kadczy w roku szkolnym 2020-2021.
Jednym z elementów strategii jest wprowadzenie tygodniowego monitoringu stanu zdrowia dzieci prowadzonego przez wychowawców klas.
Bardzo proszę wszystkich Rodziców o ścisłą współpracę wychowawcami w tym zakresie w celu zminimalizowania zagrożenia zakażenia koronawirusem.

4. Informuję, że od 1 października 2020r. planowane jest rozpoczęcie zajęć realizowanych w ramach projektu Szkoły na „6” w Gminie Łącko.
Koordynatorką projektu jest Pani Stanisława Gawlik.

5. Jeszcze raz dziękuję za odpowiedzialność Waszą , Waszych dzieci i uczniów w przestrzeganiu procedur bezpieczeństwa obowiązujących w ZSP w Kadczy. W trosce o stan zdrowia uczniów, nauczycieli i rodziców bardzo proszę o pozostawanie w budynku szkolnym nr 1 w strefie neutralnej wyznaczonej na korytarzu linią.

Z poważaniem
S. Szwarkowski – dyr. ZSP w Kadczy

Ogłoszenie Nr 1/2020/2021

Drodzy Rodzice.
Przypominam o jutrzejszych zebraniach klasowych z wychowawcami klas według harmonogramu przesłanego w dzienniku elektronicznym oraz umieszczonego na tablicy ogłoszeń przed budynkiem szkolnym Nr 1.

Informuję o planowanych w najbliższym czasie działaniach:

1. Uruchomienie dożywiania w naszej szkole rozpocznie się od poniedziałku 14 września 2020r. Jutro upływa ostateczny termin zgłoszenia wychowawcom klasowym dzieci, których rodzice chcą skorzystać z płatnych obiadów. Do tej pory wpłynęło 7 zgłoszeń. Obiady będą wydawane w punkcie wydawania posiłków według obowiązujących wytycznych sanitarnych.

2. Od poniedziałku 14 września 2020r. rozpoczynamy realizację projektu „Szkoły na 6 w Gminie Łącko” . W ramach projektu będzie realizowanych dodatkowo 26 godzin dydaktycznych dla uczniów. Zmianie ulegnie plan zajęć dla dzieci, który zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym najpóźniej do piątku 11 września 2020r.

3. Wysokość ubezpieczenia w TUW od 1 dziecka w przedszkolu wynosi 30zł, w szkole podstawowej 36zł. 10% uczniów zostanie zwolnionych z opłaty. Rady oddziałowe wybrane na zebraniu w dniu 10 września 2020r. ustalą wspólnie z wychowawcami listę dzieci zwolnionych z ubezpieczenia. Wyznaczony termin wpłaty upływa 30 września 2020r. Proszę poczekać z wpłatą do ustalenia listy dzieci zwolnionych. Przypominam, że ubezpieczenie w TUW nie jest obowiązkowe. W przypadku wyboru innego ubezpieczyciela będę wdzięczny za informację od rodziców.

4. Ponawiam prośbę o korzystanie z dziennika elektronicznego, który jest głównym źródłem przekazywania informacji ze strony szkoły do rodziców. Do tej pory wiadomości wysłane do rodziców odczytało 50% rodziców. W związku ze zbliżającym się okresem jesiennym i możliwością zwiększonej liczby zachorowań przez dzieci musimy być przygotowani na system nauki hybrydowej ( część uczniów stacjonarnie, część zdalnie) lub nauki zdalnej.
Dlatego tak ważne jest korzystanie z dziennika elektronicznego.

5. Na zebraniu Rady Pedagogicznej zaproponuję nauczycielom podjęcie prób nawiązania kontaktu online z uczniami, którzy ze względów chorobowych są dłużej nieobecni w szkole.
Do tego potrzebna jest aplikacja TEAMS, która została udostępniona wszystkim uczniom w czasie zdalnego nauczania. Od poniedziałku 14 września 2020r. nauczyciele przeprowadzą próby nawiązania łączności z poszczególnymi uczniami.

6. W wiadomościach przesyłam dla wszystkich rodziców 2 pliki:
a) logowanie do systemu Synergia
b) jak założyć bezpłatne Konto LIBRUS

 

S. Szwarkowski – dyr.ZSP w Kadczy

Scroll Up

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Skip to content